Biyaya ng Diyos

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO

1. Sa pagbabalik ni Jesus, ang mundo ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang pinuno na binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. Ang taong ito ay ihahandog sa sangkatauhan bilang si Antikristo ni Satanas o kapalit ni Cristo. Ang namumuno na ito ay mamuno sa isang maling Kristiyanismo na mas mapagparaya at kasama sa biblikal na Kristiyanismo. II Thess 2: 8-10; Rev 13; atbp a. Ang partikular na pangyayari ay hindi lalabas sa isang vacuum. Ang mga sirkumstansya ay patungo sa direksyon na ito sa loob ng ilang oras. Nasasaksihan namin ang pagtaas ng mga maling pagpapahayag ng kung sino si Jesus, kung bakit Siya napunta sa mundo, at kung anong mensahe ang ipinangaral niya - maging sa mga nagsasabing mga Kristiyano.
b. Kaya, sinusunod natin ang babala ni Jesus na "huwag malinlang (Mat. 24: 4) sa pamamagitan ng paglaan ng oras upang tignan ang tunay na Jesus - si Jesus na ipinahayag sa mga pahina ng Kasulatan - upang hindi tayo malinlang. Aw 91: 4
2. Sa huling aralin sinimulan nating talakayin ang katotohanan na sa mga nagdaang mga taon nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagtuturo sa biyaya sa Simbahan. Habang ang ilan sa mga ito ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at humantong sa maling mga konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa mahusay na pagtuturo sa Bibliya.
a. Ang biyaya ay naging isang dahilan para sa kasalanan sa ilang mga lupon (Judas 4: II Alagang Hayop 2: 1-2). Ito ay nagiging mas madalas na marinig ang pag-amin ng "mga Kristiyano" na hindi pinapansin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pamumuhay ng banal na buhay dahil "nasa ilalim tayo ng biyaya hindi Batas" at "hindi pa kami galit ng Diyos".
b. Ang mga pahayag na iyon ay mga maling kahulugan ng sinasabi ng Bibliya tungkol sa biyaya, Batas, at galit ng Diyos, at nilalaro nila ang pagbuo ng isang mas "mapagparaya" na Kristiyanismo. Inihambing ko ang nangyayari sa laro ng telepono. (Karamihan sa amin ay naglaro ito bilang mga bata.)
1. Lahat ay nakaupo sa isang bilog at ang isang pahayag ay ibinulong sa tainga ng unang tao na pagkatapos ay bumulong ito sa taong katabi niya - at iba pa at iba pa — gumagalaw sa buong paligid hanggang sa maipasa ang mensahe. para sa lahat. Ang kasiyahan ng laro ay nakakakita kung gaano nagagalaw ang mensahe sa pagtatapos ng bilog.
2. Ang mga taimtim na kalalakihan ng Diyos ay nagturo ng ilang mga bagay tungkol sa biyaya, Batas, at poot ng Diyos na hindi ganap na tumpak at ang kanilang mga pagkakamali ay napagkamalan at lalo pang nilakasan habang kumakalat ang mensahe - Mahal tayo ni God at nais nating maging masaya. Samakatuwid, hindi Niya kailanman sinabi sa atin na huwag gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa atin. Lahat ito ay tungkol sa biyaya.
3. Sa araling ito matutuloy nating tingnan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa biyaya. Kapag pamilyar tayo sa totoong mensahe, madaling makilala ang pagkakamali.

1. Efe 1: 4-5 — nilikha tayo ng Diyos upang maging Kanyang banal, matuwid na mga anak na lalaki sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ang kanyang hangarin ay at upang mabuhay tayo sa mapagmahal na pakikipag-ugnay sa Kanya habang ipinapakita natin ang Kanyang kaluwalhatian sa mundo sa ating paligid: (Kami) [na nakatakda at itinalaga] na mamuhay para sa papuri ng Kanyang kaluwalhatian (Efe 1:12, Amp) .
a. Sinira ng kasalanan ang plano. Kapag nagkasala si Adan, ang mga tao ay naging mga makasalanan sa likas na katangian. Ang kasalanan ay hindi namin kwalipikado para sa aming nilikha na layunin. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak na lalaki at babae. Rom 5:19; Ef 2: 3
b. Si Hesus ay dumating - hindi upang gawin itong okay sa kasalanan, hindi gawin ito upang ang Diyos ay hindi na nagmamalasakit kung tayo ay nagkasala - kundi upang puksain ang kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang sarili. Si Jesus ay dumating upang magbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang sarili at ginagawang posible para sa mga makasalanan na mabago ang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Heb 9:26; Juan 1:12
c. Pumunta si Jesus sa mundong ito upang mailigtas ang mga makasalanan mula sa kasalanan, mula sa parusa (walang hanggan na paghihiwalay mula sa Diyos) at ang kapangyarihan nito, kaya ang plano ng Diyos na magkaroon ng banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae. I Tim 1:15
2. II Tim 1: 9 — Si Paul (isang nakasaksi sa nabuhay na mag-uli na Panginoong Jesus na personal na nagturo ng ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus) ay isinulat na iniligtas tayo ng Diyos ayon sa Kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Cristo bago ang nagsimula ang mundo (tatalakayin natin ang pariralang "hindi ayon sa ating mga gawa" sa isang sandali). Sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Tinawag tayo ng Diyos sa isang banal na tungkulin ayon sa Kanyang sariling layunin na ibinigay sa atin bago magsimula ang mundo (anak, relasyon, kaluwalhatian). Tandaan — ito ang Kanyang layunin. Ang ating hangarin ay ang Kanyang layunin. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan para sa Kanyang mga layunin. Ginawa natin ang lahat tungkol sa atin kung tungkol ito sa Kanya. 1. Ang kontemporaryong Kristiyanismo ay napaka nakatuon sa sarili. Gayunpaman, namatay si Jesus upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. II Cor 5:15
2. Ang simbahan ay naiimpluwensyahan ng mga prinsipyo ng mundo sa ika-20 siglo. Karamihan sa mga tanyag na pangangaral ay parang mga motivational seminar na matatagpuan mo sa corporate America: Dumating si Jesus upang matulungan kang maging pinakamahusay na maaari mong gawin upang magampanan mo ang iyong mga pangarap at ang iyong kapalaran — nangangahulugang tagumpay at kaunlaran sa buhay na ito. Ngunit walang katulad sa Bagong Tipan.
A. Ang mga tanyag na maling pagsasabi tungkol kay Jesus sa kontemporaryong Kristiyanismo ay naglalaro mismo sa hindi tumpak na mga turo tungkol sa biyaya.
B. Kung si Jesus ay naparito sa mundo upang bigyan tayo ng isang mabuting buhay, pasayahin tayo, at tulungan tayong tuparin ang ating mga pangarap, kung gayon hindi Niya kailanman sinabi sa atin na huwag gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa atin — kahit na ang ilang mga taong mapanghusga ay iniisip na ang pag-uugali na ito ay makasalanan. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim tayo ng biyaya!
b. Iniligtas tayo ng Diyos at tinawag tayo ayon sa Kanyang biyaya. Nilikha ng Makapangyarihang Diyos ang mga tao na nalalaman na pipiliin natin ang kalayaan mula sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan na nagpapabaya sa atin para sa mga anak.
1. Lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at karapat-dapat na parusa (walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos sa Impiyerno). Wala tayong magagawa upang maituwid ang ating sitwasyon.
2. Ang puso ng Diyos ay hindi, hindi, upang parusahan ang mga tao, ngunit upang makamit ang Kanyang layunin para sa mga kalalakihan (mga anak na lalaki, relasyon, kaluwalhatian). Ang aming kasalanan ay nagbigay ng isang pagkakataon para sa Diyos na magpakita ng isang bagay na kahanga-hanga at maganda sa Kanyang pagkatao - lalo na ang biyaya.
A. Ang biyaya ay ang hindi nabigyan, hindi nararapat na pabor na ipinakita ng Diyos na mailigtas tayo mula sa kasalanan at parusa sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
1. Roma 5: 6 — Habang tayo ay nasa kahinaan pa - walang kakayahang tulungan ang ating sarili — sa angkop na oras na si Cristo ay namatay para sa (alang-alang) sa mga hindi diyos. (Amp)
2. Efe 2: 5 - [Sapagkat ito ay sa pamamagitan ng biyaya — sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at awa na hindi mo nararapat - na ikaw ay naligtas (naligtas mula sa paghuhusga at nakikibahagi sa kaligtasan ni Kristo). (Amp)
B. Ipinagpapalagay ni Mercy ang pangangailangan sa kanya na tumatanggap nito, at sapat na mapagkukunan upang matugunan ang pangangailangan sa bahagi ng isang nagpapakita nito (Diksiyonaryo ng Vines). Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya na ipinakita sa Krus, natagpuan ng Diyos ang ating pinakamaraming pangangailangan — ang kaligtasan mula sa ating mga kasalanan.
3. Ang biyaya ng Diyos ay ipinahayag sa amin upang maibigay ang kailangan upang ganap na mailigtas tayo mula sa kasalanan (parusa at kapangyarihan nito) at pagkatapos ay ibahin ang anyo sa atin sa mga uri ng mga anak na lalaki at babae na orihinal na inilarawan ng Makapangyarihang Diyos — matuwid, banal, at walang kasalanan. Ang grasya ang una at pinakamahalaga tungkol sa pagpapanumbalik sa atin sa ating nilikha na layunin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at sa Kanyang sakripisyo.

1. Ang salitang Griego na isinalin na gawa, bagaman ginagamit sa maraming paraan sa Bagong Tipan, ay nangangahulugan lamang ng trabaho, gawain, o trabaho, gawa o isang gawa.
a. Kapag ginamit ang mga gawa na may biyaya nakikita natin ang kaibahan na ito: Nai-save tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa ating sariling mga gawa. II Tim 1: 9; Ef 2: 8-9; Tito 3: 5
1. Mayroong dalawang paraan upang makatanggap o makakuha ng isang bagay, sa pamamagitan ng mga gawa o sa biyaya. Kapag nakakuha ka ng isang bagay sa pamamagitan ng mga gawa, kikita ka sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap. Ito ay tama at lamang na mayroon ka nito (tulad ng isang suweldo).
2. Ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Kailangang darating ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya (regalong) sapagkat walang magagawa upang makuha ang kaligtasan mula sa, wala tayong magagawa upang maging karapat-dapat o kumita.
A. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng paniniwala sa ebanghelyo (mga aralin sa ibang pagkakataon). Hindi kami maaaring magyabang o kumuha ng kredito para sa isang regalo. Ang kaluwalhatian at papuri ay napupunta sa Regalo-Regalo.
B. Efe 2: 8-9 — At ang [kaligtasan] na ito ay hindi sa sarili ninyo, hindi ito nagmula sa inyong sariling pagpupunyagi - ngunit ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito ang bunga ng maaaring gawin ng sinuman, kaya't walang sinumang maaaring ipagmalaki ang kanyang sarili o kumuha ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. (Amp)
b. Bumalik tayo at makuha ang konteksto ng Efe 2: 8-9. Sa v1-3 ipinapaalaala ni Pablo sa kanyang mga mambabasa ang kanilang kalagayan bago matanggap ang regalo ng kaligtasan. Sila (tayo) ay namatay sa mga pagkakasala at kasalanan, kasunod ng landas ng masamang daigdig na ito, sa ilalim ng kalungkutan ng masamang pinuno nito, na tinutupad ang pagnanasa ng kanilang (ating) kaisipan at laman, sa likas na mga anak ng galit.
1. Ef 2: 4— "Ngunit ang Diyos! Kaya mayaman Siya sa Kanyang awa! Dahil sa at upang masiyahan ang malaki at kamangha-mangha at matinding pag-ibig na kung saan Siya ay minamahal natin ”(Amp); v5-6 — Kahit na namatay tayo sa kasalanan, sa pamamagitan ng Krus, binuhay Niya tayo kasama ni Cristo, at binuhay tayo kasama Siya (mga aralin para sa isa pang araw). Pansinin na sa gitna ng kanyang pahayag, ipinapaalala sa atin ni Pablo iyon
A. Tandaan, sa gitna ng kanyang pahayag, ipinapaalala sa atin ni Pablo na iniligtas tayo ng Diyos mula sa kondisyong ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.
B. Efe 2: 5 - [Sapagkat ito ay sa pamamagitan ng biyaya — sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at awa na hindi mo nararapat - na ikaw ay naligtas (naligtas mula sa paghuhusga at nakikibahagi sa kaligtasan ni Kristo). (Amp)
2. Pagkatapos ay paalalahanan sila ni Pablo at sa amin kung bakit ito ginawa ng Diyos. Alalahanin ang malaking larawan: v7 — Upang maipakita niya sa mga darating na panahon kung gaano kalaki ang yaman ng kanyang biyaya. (NEB)
2. Tito 3: 4-7 — Nakakakita tayo ng isa pang pahayag na sumasalungat sa biyaya at gawa. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa anumang matuwid na gawain sa atin, ngunit ayon sa Kanyang awa at biyaya na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ni Jesus.
a. Ngunit nang ipakita ng Diyos na ating Tagapagligtas ang Kanyang kabaitan at pag-ibig sa mga tao ay iniligtas niya tayo (Conybeare), hindi para sa anumang matuwid na aksyon na ating nagawa (Berkeley) ngunit bilang katuparan ng kanyang maawain na layunin (ika-20 Sigaw) sa pamamagitan ng [paglilinis (paligo) ng bagong pagsilang (pagbabagong-buhay) at pag-update ng Banal na Espiritu (Amp).
b. Ang Diyos, na pinasigla ng pag-ibig, ay nakipag-ugnay sa amin sa biyaya at awa. Ipinadala niya ang Kanyang Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan at iligtas tayo mula sa makatarungan at matuwid na parusa ng ating pagsuway sa pamamagitan ng Kanyang dugo.
1. Kapag kinikilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, ang kapangyarihan ng paglilinis ng dugo ni Cristo ay nag-aalis ng utang na ating utang.
A. Binubuksan nito ang daan para sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na baguhin ang mga makasalanan upang maging mga anak sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay o bagong pagsilang - lahat ay posible sa biyaya ng Diyos.
B. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng paglilinis na nagbibigay sa amin ng isang bagong kapanganakan (Knox) ​​at ang pagbabago ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (ika-20 Siglo).
2. Ang pagbabagong-buhay ay binubuo ng dalawang salitang Greek na nangangahulugang muli at henerasyon o muling pagsilang.
Ang pag-renew ay nangangahulugan na i-renew ang husay. Ito ay isang pag-renew na gumagawa ng isang tao naiiba kaysa sa nakaraan.
A. Ikaw ay isang hindi makasalanan na makasalanan. Ngayon, ikaw ay isang banal, matuwid na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos na may hinaharap at isang pag-asa, hindi lamang sa buhay na ito kundi sa darating na buhay.
B. At lahat ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa anumang aksyon na iyong ginawa o trabaho na isinasagawa mo upang kumita o merito ang pagbabagong-anyo.
3. Balikan natin ang Efe 2:10. Sa talatang ito ang salitang gumagana ay ginagamit upang mangahulugang isang bagay na magagawa natin - sa katunayan, isang bagay na dapat nating gawin.
a. Sa konteksto ng kanyang mga pahayag tungkol sa pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, isinulat ni Pablo na sa pamamagitan ng kaloob (biyaya) ng kaligtasan tayo ay naging gawa ng Diyos.
1. Ang pagkakagawa ay ang salitang Greek na poiema. (Kinukuha namin ang salitang Ingles na tula mula rito. Ang Poiema ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang gawin o gumawa (Mga Ubas).
2. Ito ay isang sanggunian sa ating bago (pangalawa) na kapanganakan. Sa pamamagitan ng panloob na pagbabagong-anyo na naganap naging tayo: Kanyang sariling paggawa (Weymouth); Ang kanyang disenyo (Knox); Para sa ginawa niya sa atin kung ano tayo (Williams).
b. Alalahanin, ang layunin ng kaligtasan ay pagbabagong-anyo na nagpapanumbalik sa atin sa nilikha nating layunin bilang mga anak na lalaki at babae na niluluwalhati ang Diyos habang nabubuhay tayo sa mapagmahal na pakikipag-ugnay sa Kanya.
1. Ngayon tayo ay Kanyang pagkakagawa na muling nilalang kay Cristo Jesus o o “para sa mabubuting pagkilos” (ika-20 Siglo) “na pinahulaan tayo ng Diyos na gawin ang ating pang-araw-araw na paraan ng pamumuhay” (Montgomery); "Bilang inihanda niya bago kamay upang maging trabaho ng ating buhay" (Knox).
2. Hindi natin maililigtas ang ating sarili sa ating kasalanan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ngunit ngayon natanggap na natin ang kaloob ng kaligtasan na dapat nating gawin ang mga gawa - dapat nating simulan upang ipakita ang panlabas na katibayan ng panloob na pagbabago na ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa atin.
c. Bumalik sa Tito 2: 14 — Nahanap namin ang salita ay gumagana muli, na ginamit sa parehong paraan tulad ng sa Efe 2:10. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Sarili upang linisin ang isang natatanging tao (bilang Kanyang sariling pag-aari) na masigasig sa mabubuting gawa - [mga taong masigasig at masigasig tungkol sa [pamumuhay ng isang mabubuti at punong-puno ng] mga kapaki-pakinabang na gawa (Amp); na may isang zest para sa mabubuting gawa (Moffatt); sabik na gawin nang tama (Goodspeed).
1. Nakalulungkot, dahil sa hindi tumpak na pagtuturo tungkol sa biyaya at gawa, ang mga gawa ay naging isang masamang salita. Ang mga gawa ay hindi isang masamang salita. Nilikha tayo upang maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa na ginagawa natin, mga kilos na ginagawa natin, ang mga buhay na ating nabubuhay. (mga aralin para sa isa pang araw)
2. Ang mga gawa na ito ay hindi nagliligtas sa atin o nakakakuha sa atin ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ang mga ito ay pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya at pag-unawa sa kung bakit tayo narito - upang ipakita Siya sa mundo sa ating paligid upang ang mga kalalakihan at kababaihan ay makarating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus at maibalik sa kanilang nilikha na layunin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
3. I Ped 2: 9 — Ngunit ikaw ay isang napiling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang nakatuong bansa, binili [ng Diyos], mga espesyal na tao, upang maipakita mo ang mga kamangha-manghang gawa at maipakita ang mga birtud at pagiging perpekto sa Kanya na may tinawag ka mula sa kadiliman sa Kanyang kamangha-manghang ilaw. (Amp)

1. Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, kung gayon naganap ang mga malalaking panloob na pagbabago na magsisimulang magpakita ng panlabas. Pansinin ang salitang "magsimula". Ang pagsilang ay pagsisimula ng isang proseso na sa wakas ay gagawa tayong ganap na nakalulugod sa Diyos sa bawat pag-iisip, salita, at kilos na ating ginagawa.
2. Sa ngayon, natapos tayo na gumagana sa pag-unlad — ganap na banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na banal at matuwid sa lahat ng ating ginagawa. Ngunit iyon ang dapat nating hangarin sapagkat naiintindihan natin ang malaking larawan at ang tunay na layunin ng kaligtasan. I Juan 3: 2 sabik na gumawa ng tama (Goodspeed); - 3
a. Tatalakayin namin ito nang mas detalyado habang nagtatrabaho kami sa serye, ngunit sana ay nagsisimula ka nang makita ang dalawang panig ng biyaya. Ang grasya ay hindi isang dahilan upang mabuhay nang may kasalanan. Ngunit kapag gumawa ka ng kasalanan (tulad ng ginagawa pa rin namin sa pana-panahon), dahil sa kung ano ang ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya para sa iyo, hindi ka nang walang pag-asa. Siya na nagsimula ng isang mahusay na gawain sa amin ay makumpleto ito. Phil 1: 6
b. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay nalinis tayo at ang paglilinis ay. Ang pagpapanibago ng Espiritu Santo ay isang proseso, isang progresibong paglilinis ng Espiritu sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.
3. II Cor 3: 18-At lahat tayo, tulad ng walang mukha na mukha, [sapagkat patuloy nating nakikita [sa Salita ng Diyos] tulad ng isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay patuloy na nababago sa Kanyang mismong sarili imahe sa patuloy na pagtaas ng kaluwalhatian at mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa iba pa; [sapagkat ito ay] mula sa Panginoon [Sino ang Espiritu. (Amp)
4. Maraming mas sa susunod na linggo !!