MAHALIN ANG IYONG KAPWA: PART VIDEALING WITH GALER

1. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng karapatang makaganti o makaganti. Pinapatawad nito ang lahat sa lahat. Itinuring nito ang mga tao hindi ayon sa nararapat sa kanila, ngunit ayon sa gusto nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
a. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang aksyon batay sa isang desisyon na ginawa mo tungkol sa kung paano mo pakikitunguhan ang isang tao.
b. Bilang mga sanga ng baging, bilang mga bagong nilalang, nariyan ang potensyal para magmahal tayo ng ganito. Rom 5:5; Juan 15:5; Gal 5:22
2. Magiging madali ang magmahal ng ganito kung titira tayo sa isang disyerto na isla.
a. Ngunit, dapat tayong makihalubilo sa mga taong nagsasabi at gumagawa ng mga bagay na hindi natin gusto.
b. At, hinihiling sa atin na mahalin ang hindi kaibig-ibig at mahalin ang kaibig-ibig kapag hindi sila kaibig-ibig — ang parehong mga taong gumagawa at nagsasabi ng mga bagay na hindi natin gusto!
3. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay nagbubunga ng dalawang pangunahing negatibong reaksyon sa atin kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa gusto natin = nasaktan at galit.
a. Kapag tayo ay nasaktan o nagagalit, ang ating kalikasan bilang tao ay gustong gumanti at maghiganti — na parehong sinasabi ng Diyos na huwag nating gawin. Mateo 5:39-44
b. Paghihiganti, paghihiganti = anumang ginagawa natin (mula minor hanggang major) para saktan ang isang tao o bayaran ang isang tao dahil nasaktan tayo.
c. Sa araling ito, nais nating pag-usapan ang tungkol sa galit at kung paano ito haharapin sa paraang hindi tayo magkasala sa pamamagitan ng pag-alis sa pag-ibig.

1. Ang galit ay isang pangunahing damdamin ng tao, isang natural na tugon sa ilang mga sitwasyon.
a. Ngayon na tayo ay mga Kristiyano, lahat ng ating mga damdamin, kasama na ang galit, ay dapat dalhin sa ilalim ng kontrol ng salita ng Diyos at ng ating mga nilalang na espiritu.
b. Nangangahulugan iyon na hindi natin dapat payagan ang galit na humimok sa atin na gumawa ng anumang bagay na taliwas sa salita ng Diyos - tulad ng paghihiganti o paghihiganti.
2. Ang galit ay isang pangkalahatang term para sa isang agarang emosyonal na reaksyon ng hindi kasiya-siya.
a. Ang galit ay may iba't ibang antas ng intensity mula sa menor de edad hanggang sa malaki.
b. Pagkayayamot, kawalan ng tiyaga = banayad na anyo ng galit; galit = pangunahing anyo ng galit.
3. Ang galit sa bawat se ay hindi isang kasalanan. Itinala ng Bibliya ang mga ulat ng galit ng Diyos na Ama at Diyos na Anak.
a. Ang kanilang ay isang matuwid, banal na galit laban sa kasalanan, ngunit ang atin ay humahantong sa kasalanan.
b. Santiago 1:20 – Ang poot ng tao ay nagreresulta sa kasalanan, ngunit ang poot ng Diyos ay tumutukoy sa kasalanan.
4. Efe 4:26 ay nagsasabi sa atin na magalit at huwag magkasala, na nagpapahiwatig na may mga sitwasyon na nagpapasigla ng galit, ngunit ang galit na iyon ay hindi dapat magtapos sa kasalanan.
a. Paano mo malalaman kung ang iyong galit ay humantong sa iyo sa kasalanan? Umalis ka ba sa pag-ibig?
b. Ang aming utos lamang tungkol sa ibang mga tao ay mahal natin sila tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili - natutupad nito ang lahat ng Batas. Matt 22: 37-40; Rom 13: 8-10
c. Nais mo bang sabihin o nagawa sa iyo ang ginawa mo o sinabi sa taong iyon sa iyong galit?
5. Nagagalit tayo (mula sa inis hanggang sa galit) kapag ang mga bagay ay hindi ginagawa ang ayon sa gusto o iniisip at kapag hindi ginagawa ng mga tao ang gusto o iniisip.
a. Hindi ito dapat masama. Ito ang normal na reaksyon ng mga tao.
b. Ang mga tao ay nakatuon sa sarili sa pamamagitan ng kalikasan at sa pagpili. Isa 53: 6
c. Kami ay ipinanganak na makasariling mga miyembro ng isang makasariling lahi at inuuna natin ang sarili.
d. Kapag ang bagay ay hindi pumapasok sa atin (tama o mali), nagagalit tayo.
6. Si Jesus ay namatay upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili kundi para sa Kanya. II Cor 5:15
a. Kapag nagsisi tayo at ipinagkatiwala ang ating sarili kay Cristo, tumalikod tayo sa sarili sa Diyos sa isang lugar ng ating buhay (pangkalahatang direksyon). Mat 16:24
b. Napagpasyahan naming puntahan ang daan ng Diyos, gawin ito sa Kaniyang pamamaraan, at habang lumalaki kami, ang mga lugar ay patuloy na nakalantad kung saan tayo ay nakatuon sa sarili, at dapat nating piliin na lumayo mula sa sarili patungo sa Diyos at sa iba.

1. Pumunta si David sa ilang ng Paran. v1
a. Isang napaka mayaman, ngunit nangangahulugang at malupit, ang tao, si Nabal, ay nanirahan doon. Ang kanyang asawang si Abigail, ay maganda at marunong. v2,3
b. Si Nabal ay nangangalap ng mga tupa. Nagpadala si David ng sampung lalaki na may isang mensahe. v4-9
c. Pagbati at kapayapaan; ang iyong mga pastol ay kasama namin sandali at kami ay mabuti sa kanila. Ngayon hinihiling namin ang anumang maaari mong ibigay sa amin.
d. Ang ibig sabihin ni Nabal: Kalimutan mo na !! Nang mabalitaan iyon ni David, handa siyang makipag-away (400 armadong kalalakihan). v10-13
e. Isa sa mga lingkod ni Nabal ang nagsabi kay Abigail ng buong kuwento. v14-17
f. Kinuha niya ang isang regalo kay David, sinabi na tatanggapin niya ang sisihin, at hiniling sa kanya na huwag magbuhos ng inosenteng dugo. v18-31
g. Pinakinggan siya ni David at isinuko ang kanyang plano. v32-35
2. v5-8 – Nag-alok ng pakikipagkaibigan si David. Gumawa siya ng mabuti. Hindi niya karapat-dapat ang sagot na nakuha mula kay Nabal.
a. v10,11 – Ang tugon ni Nabal ay lubos na nakatuon sa sarili. Sino ang lalaking ito?
1. Superyor ako. Hindi sulit ang aking oras upang mapatunayan ang kanyang kwento. Bakit ko ibabahagi ang aking mga bagay sa kanya? Ininsulto niya (Buhay) at binasted sila. v14
2. Ang pangalan ni Nabal ay nangangahulugang tanga = tiwala sa sarili (o nakatuon sa sarili) isa. Ay sa bahay ni Caleb (v3) kaya't alam niya ang Lev 19:18 (mahalin ang iyong kapwa).
3. Ang reaksyon ni David ay nakatuon din sa sarili - hindi niya magawa iyon sa akin!
b. Hindi kung paano kinausap ni David ang kanyang sarili: v21 – Sinasabi ni David sa kanyang sarili, "Maraming kabutihan na naitulong sa amin sa kapwa. Pinrotektahan namin ang kanyang mga kawan sa ilang upang walang isang bagay ang nawala o ninakaw, ngunit binayaran niya ako ng masama para sa kabutihan. Lahat ng nakukuha ko para sa aking kaguluhan ay mga panlalait. (Buhay)
c. Nagpasya si David na gumanti. Ininsulto niya ako, papatayin ko ang kanyang mga tao.
d. Pagkatapos nakuha niya ang "pagpapala" ng Diyos sa kanyang plano (v22) –Masumpa ako ng Diyos kung kahit ang isa sa kanyang mga tauhan ay mananatiling buhay sa bukas ng umaga. (Buhay)
3. Ang paggamot ni Nabal kay David ay kakila-kilabot, makasalanan.
a. Gayunpaman, ang responsibilidad na lumakad sa pag-ibig ay kay David. Ang katotohanan na si Nabal ay mali sa pagtrato niya kay David ay hindi pinalaya si David mula sa kanyang obligasyon na lumakad nang may pag-ibig. Mat 5:39
b. Ngunit, pinapakain ni David ang kanyang galit sa sinabi niya sa kanyang sarili at nakatuon sa.
c. Maaaring sinabi ni David: Siguro nagkakaroon ng masamang araw ang lalaki. Siguro ay hindi niya naintindihan ang mensahe ko. Siguro hindi niya namalayan na ininsulto niya ako. Siguro siya ay isang maloko, ngunit sinabi sa akin ng Diyos na tratuhin ko siya tulad ng gusto kong tratuhin.
4. Pansinin, nagdala ng karunungan si Abigail sa sitwasyon. Prov 15: 1
a. v25 – Kinausap si David sa paraang dapat niyang nakausap ang sarili.
b. Sinabi sa kanya kung anong uri ng tao ang kanyang asawa; wala siyang nakitang messenger.
c. v26 – Pinigilan ka ng Diyos mula sa paghihiganti. Bahala siya sayo. d. v27-30 – Pagkatapos ay binigyan niya siya ng regalo at nagsalita ng pagpapala sa kanya.
e. Itinuro niya na ang pagtanggal sa maikling kataga ng benepisyo ng paglabas ng galit para sa mahusay na saklaw. v30,31 – Kapag nagawa ng Panginoon ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa iyo at ginawa kang hari ng Israel, hindi mo gugustuhin ang konsensya ng isang pagpatay na kinuha ang batas sa kanyang sariling mga kamay. (Buhay)
5. Pansinin ang mga pangunahing puntong ito:
a. Ang hindi mapigil na galit ay nakakasama sa mga inosenteng tao - Si David at ang kanyang mga tauhan at ang mga tauhan ni Nabal (halos).
b. Mapigil ang galit - kinontrol ni David ang kanyang.
c. Aalagaan talaga ng Diyos ang mga bagay kung susundin mo Siya at isuko ang iyong pagnanais na makaganti. v36-38; Rom 8:28

1. Ang pagharap sa galit ay nagsasangkot ng pagpigil sa sarili.
a. Kapag ikaw at ako ay ipinanganak muli, kami ay ginawang bago sa loob, sa aming espiritu, ngunit hindi kami nakakakuha ng isang bagong katawan, isip, emosyon, o bibig.
b. Gayunpaman, inaasahan tayo ng Diyos na kontrolin ang lahat ng ito = mag-ehersisyo sa sarili
c. Iyon ay isang pangunahing tema ng NT. Rom 6: 13; 18,19; Rom 8:13; I Cor 9: 24-27; Gal 5:16; Efe 4:29; Phil 2:14; Col 3: 5; 8; Santiago 1:19; I Alagang Hayop 2:11
2. Sinasabi ng ilan: Hindi ko lamang mapigilan ang aking sarili sa ilang mga lugar. Hindi iyan totoo.
a. Sinabi ng Diyos na maaari mong kontrolin ang iyong sarili sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa iyo. Phil 4:13
b. Lahat tayo ay gumagamit ng pagpipigil sa sarili sa ilang mga lugar - kung nais natin ang gantimpala o kung hindi natin nais ang bunga ng pag-eehersisyo o hindi pag-ehersisyo na kontrolin.
c. Kung ang motibasyon ay sapat na malakas, makontrol mo ang iyong sarili.
3. Mayroong dalawang pangunahing motibasyon para sa mga Kristiyano na magkaroon ng pagpipigil sa sarili.
a. Mahal ko ang Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos, at nais kong mangyaring Kanya.
b. Ayokong umani ng mga kahihinatnan ng hindi pagpigil sa aking sarili.
4. Hindi kinokontrol ang aking sarili = ginagawa ito sa aking paraan = nakatuon sa sarili = pagiging makasarili.
5. Maraming mga panganib na nauugnay sa paggawa nito sa iyong paraan = pagkamakasarili.
a. Ito ay natural sa ating lahat, at maaaring mahirap makilala sa ating sarili (ngunit hindi sa iba).
b. Ito ay isang madaling pag-uugali upang magpatawad.
1. Ito ay talagang hindi gaanong masama. Hindi bababa sa hindi ako nakikipagtalik o gumawa ng pagpatay.
2. Kung naintindihan mo ang aking sakit, makikita mo na may karapatan akong kumilos sa ganitong paraan.
c. Nakikita natin ang pagkamakasarili hindi kasing pangit, ngunit bilang naiintindihan (kapag ito sa atin !!)
6. Mukhang wala talagang masamang bunga sa pag-una sa sarili. Maaari tayong mabuhay para sa sarili at hindi mukhang magbabayad. Sa katunayan, mukhang makakagaganyak ito sapagkat madalas tayong nakakarating.
a. Ngunit ang kasalanan ay mapanlinlang. Dahil lamang sa walang agarang mga kahihinatnan ay hindi nangangahulugang walang mga kahihinatnan. Rom 6:23; Matt 16:25; Gen 3: 1-7
b. Ang Bibliya ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagdusa nang labis dahil inilalagay nila ang sarili kaysa sa Diyos at sa iba pa. (Naba, para sa isa)

1. Ang pagpapakita ng galit na may kasalanan ay nagmumula sa isang desisyon na hindi ko ginagawang kontrolin ang sarili. Kailangang magpasiya akong sumunod sa Diyos at magsimulang gumamit ng pagpipigil sa sarili.
2. Baguhin ang iyong isip = baguhin ang paraan ng iyong iniisip sa lugar na ito. Rom 12: 2
a. Hindi na ako mabubuhay para sa sarili, kundi para sa Diyos. II Cor 5:15; Mat 16:24
b. Ang kalooban ng Diyos ay maging ibang nakasentro ako. Fil 2: 4 – Huwag lamang isipin ang tungkol sa iyong sariling mga gawain, ngunit maging interesado ka rin sa iba, at sa kanilang ginagawa. (Buhay)
c. Inalalayan ako ng Bibliya na malayo sa sarili sa Diyos at sa iba.
d. Kapag kumilos ako sa aking galit kaysa sa salita ng Diyos, inuuna ko ang sarili ko.
e. Paunlarin ang set ng isip - Hindi na ako nabubuhay para sa sarili ngunit para sa Diyos at sa iba pa.
3. Alalahanin ang mga katotohanang ito tungkol sa damdamin:
a. Ang damdamin ay hindi sinasadya; hindi mo ba maramdaman ang sarili mo, hindi maramdaman ang isang bagay.
b. Ang iyong damdamin ay hindi upang himukin ka upang kumilos. Dapat mong kontrolin ang mga ito.
1. Nagagalit ako ay hindi tama. Ako ay isang bagong nilalang na nakakaramdam ng galit.
2. Ako ay isang bagong nilalang at samakatuwid ay maaaring makontrol ang aking galit.
c. Kinokontrol mo ang iyong damdamin sa pamamagitan ng isang pagpapasya (isang kilos ng kalooban) na huwag tumugon batay sa mga emosyong iyon.
d. Binago mo ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pagbabago ng iniisip mo. Matt 6:31
4. Ang susi sa pagpipigil sa sarili ay ang pagkontrol sa iyong bibig.
a. Santiago 3: 2 – Nagawang kontrolin ang kanyang buong kalikasan. (Weymouth)
1. Kawikaan 13: 3 – Ang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugang pagkontrol sa dila. Ang isang mabilis na retort ay maaaring sirain ang lahat. (Buhay)
2. Kawikaan 12: 16 – Ang isang masinop na tao ay hindi pinapansin ang isang panlalait. (Amp)
3. Kaw 15: 28 – Ang isang mabuting tao ay nag-iisip bago siya magsalita; ang masamang tao ay nagbubuhos ng kanyang masasamang salita nang hindi iniisip. (Buhay)
4. Kaw 21: 23 – Panatilihing sarado ang iyong bibig at malayo ka sa gulo. (Buhay)
5. Kawikaan 29: 11 – Ang tanga ay nawawalan ng ulo, ngunit ang pantas na tao ay nananahimik. (Bagong buhay)
b. Nakokontrol mo ang iyong dila nang may papuri. Aw 34: 1
1. Salamat sa Ama para sa taong ito. Pinupuri kita para sa kanya, Ama.
2. Sinusunod mo ang I Tim 2: 1, Matt 5:44; nagpapahayag ng pananampalataya sa Rom 8:28
3. Bakit gumagana ang "bilangin hanggang sampu kapag ikaw ay galit"? Ito ay batay sa isang espiritwal na batas = kontrolin ang iyong dila at kontrolin mo ang iyong mga aksyon.

1. Posible na magalit at magkasala hindi tulad ng natutunan nating kontrolin ang sarili.
a. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pigilin ang iyong sarili mula sa paggawa o sinasabi sa ibang tao ng anumang hindi mo nais na sinabi o ginawa sa iyo.
b. Gamitin ang iyong bibig ng papuri bago ka "umalis".
c. Huwag pakainin ang iyong galit, pakainin ang kapayapaan.
2. Laging tandaan na kahit na nabigo tayong ganap na lumakad sa pag-ibig sa iba, ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa paglalakad ng pag-ibig sa atin.
3. Kawikaan 19: 11 – Ang mabuting pang-unawa ay pinipigilan ng isang tao ang kanyang galit, at kanyang kaluwalhatian na huwag pansinin ang isang paglabag o isang pagkakasala. (Amp)