PANANONG IYONG FOKUS

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Hindi lamang ipinakikita ng Diyos ang Kaniyang Sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, gumagana rin Siya sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanya
Salita. Kapag naniniwala tayo kung ano ang sinabi niya, ipinaaabot niya ito sa ating buhay. Jer 1:12
a. Iyon ay kung paano kami nai-save sa una. Ang Salita ng Diyos ay ipinahayag sa atin. Kami ay naniniwala dito, at ang Espiritu
ng Diyos, sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. I Alagang Hayop 1:23; Juan 3: 3,5
b. Sa talinghaga ng Maghahasik na naghahasik ng Salita ng Diyos, ipinaliwanag ni Jesus na ganyan kung paano ang Kanyang kaharian
ay magsusulong sa panahon sa pagitan ng Kanyang una at pangalawang pagdating. Marcos 4: 14-20
1. Ipinahayag ni Jesus na magkakaroon ng mga hamon sa Salita ng Diyos na maaaring hindi mabunga sa
ang ating buhay kung hindi natin alam kung paano haharapin ang mga ito: ang diyablo; pag-uusig, pagdurusa, at
kapighatian; ang pag-aalaga sa mundong ito, ang pagdaraya ng kayamanan, at pagnanasa sa iba pang mga bagay v15-19
2. Ang iba't ibang mga hamon na ito ay maaaring maging hitsura at pakiramdam na parang kung ano ang sinasabi ng Diyos ay hindi ganoon at
sa gayon ay nakakaapekto sa ating pananalig, tiwala, at pagtitiwala sa Kanya. Ang mga hamong ito ay maaaring makaimpluwensya sa atin
kumilos sa mga paraan na salungat sa Salita ng Diyos.
c. Dapat nating malaman kung paano haharapin ang mga hamong ito upang tayo ay manatiling matatag at hindi matitinag
sa harap ng lahat na sumusubok na ilayo tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita. I Cor 15:58
2. Sa mga huling linggo ay pinag-uusapan natin ang papel na ginagampanan ng ating isip sa pagiging hindi matitinag.
a. Si Pablo, na siya mismo ay hindi nakakilos ng mga hamon sa buhay (Gawa 20: 22-24), ay sumulat upang hikayatin
Ang mga Kristiyanong nasa panganib na mapalayo mula sa kanilang pangako sa Panginoon. Heb 12: 1-3
1. Sinabi sa kanila ni Pablo na patakbuhin ang karera na nakalagay sa harap nila na naghahanap kay Jesus, isinasaalang-alang Siya
hindi sila mapapagod sa kanilang isipan (pagninilay, pag-isiping mabuti at sa mahabang panahon).
2. Ang bilang isang paraan na tinitingnan, nakatuon, at isaalang-alang si Jesus ay sa pamamagitan ng Bibliya. Ang
Ang buhay na Salita, ang Panginoong Jesucristo, ay inihayag sa pamamagitan ng nakasulat na Salita.
b. Kung hindi ka maililipat ng mga hamon sa buhay, dapat kang maging isang regular, sistematikong mambabasa
ng Bibliya, lalo na ang Bagong Tipan. Regular na nangangahulugang araw-araw (o malapit dito). Sistematikong
nangangahulugang ang pagbabasa mula simula hanggang matapos, paulit-ulit, hanggang sa pamilyar ka rito. Pag-unawa
ay may pamilyar.
1. Ang Bibliya ay isang supernatural na libro na gagana sa iyo at magbabago sa iyo. Ang Banal na Espiritu (ang
Ang Espiritu ni Cristo) ay gumagana sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. II Cor 3:18; II Thess 2:13
2. Regular, sistematikong pagbabasa ay magbabago sa iyong pananaw sa katotohanan o sa iyong pananaw, na naman
nagbabago kung paano mo haharapin ang buhay. Ito ay magpapanibago sa iyong isip. Rom 12: 2
A. Bago tayo naligtas, ang aming isipan ay may access lamang sa impormasyon na ating pisikal
nadama kami. Ngunit may higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at nararamdaman natin.
B. Ang Salita ng Diyos ay ibinigay sa atin, sa isang bahagi, upang ipakita sa amin ang paraan ng mga bagay na talagang naaayon
sa kanya. Ang isang nabagong isip ay nakakakita ng katotohanan dahil ito ay tunay at kumikilos nang naaayon. Ang pinaniniwalaan mo
at kung paano ka kumilos ay batay sa kung paano mo iniisip o ang iyong pang-unawa sa katotohanan.
3. Sa araling ito nais nating talakayin kung ano ang hitsura sa totoong buhay upang ituon at isaalang-alang si Jesus.

1. Isaalang-alang ang kaisipang ito na may kaugnayan sa pagiging hindi matitinag sa harap ng mga hamon sa buhay.
a. I Peter – Si Pedro ay sumulat sa mga Kristiyano na naninirahan sa Asia Minor na nakakaranas ng pagtaas ng presyon
at poot mula sa mga hindi naniniwala. Ang matinding pag-uusig at kamatayan ay nahaharap sa hindi masyadong malayo na hinaharap. Kanya
layunin sa pagsulat ay hikayatin silang manatiling tapat kahit anong mangyari.
b. Ang epistang ito ay minsang tinawag na sulat ng pagdurusa sapagkat ang pangunahing tema nito ay kung paano ang mga Kristiyano
dapat harapin ang mga hamon na magdadala ng pagdurusa sa ating buhay.
TCC - 1007
2
1. Ang salitang paghihirap ay ginamit labing-anim na beses sa liham na ito. Ang anim sa kanila ay tumutukoy sa mga pagdurusa ni Kristo
sapagkat Siya ang ating halimbawa kung paano haharapin ang mga paghihirap sa buhay. I Pet 2:21
2. Ito ay isang aralin para sa isa pang araw. Ngunit kung babasahin mo ang sulat ni Peter, mapapansin mo na sinasabi niya
wala tungkol sa kung paano mo binabago ang iyong kalagayan at pinigilan ang iyong mga problema. Hindi namin mapigilan ang marami
ng mga hamon sa buhay (lalo na sa sanhi ng malayang pagpili ng ibang tao).
A. Ang mga problema ay bahagi ng buhay sa isang bumagsak na mundo. Sinabi mismo ni Jesus na magkakaroon tayo:
pagdurusa at pagsubok at pagkabalisa at pagkabigo (Juan 16:33, Amp).
B. Ngunit sinabi rin niya na maaari nating matutunan na malampasan ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan: Magalak
 kumuha ng lakas ng loob, maging tiwala, tiyak, walang takot, dahil napagtagumpayan ko ang mundo. Ako
inalis nito ang kapangyarihan upang makapinsala, sinakop ito [para sa iyo] (Juan 16:33, Amp).
2. I Alaga 1: 13 – Sa halip, si Pedro, tulad ni Paul, ay pinayuhan ang kanyang mga mambabasa na magbigkis o harapin ang kanilang isipan.
a. Ang bangin ang mga baywang ay isang pamilyar na expression sa kanila. Ang mga mahabang kasuotan (o mga kasuotan) ay karaniwan
kasuotan ng araw. Tinukoy ni Girding ang kasanayan ng pagtali ng kanilang damit sa ilalim ng kanilang sinturon kung kailan
naglalakbay, nagtatrabaho, o naglilingkod.
1. Mayroon itong ideya na maging handa sa pagkilos, masipag, at determinado. Juan 13: 4,5; Lucas 12: 35,37
Lucas 12: 35 – Magbihis para sa paglilingkod at handa nang mabuti (NLT); Lucas 12: 35 – Panatilihin ang iyong mga balakang
nagbigkis at nasusunog ang iyong mga ilawan (Amp).
2. Maging matalas na literal na nangangahulugang umiwas sa maraming alak. Gayunpaman, ang salita ay ginagamit nang makasagisag
na nangangahulugang pagbabantay. Maging maingat. I Thess 5: 6,8; I Alagang Hayop 1:13; 4: 7; 5: 8
3. Ang pag-asa ay nangangahulugang umaasa na may pagnanais hanggang sa wakas. Ang salitang Greek na isinalin sa dulo ay nangangahulugan
ganap o perpekto. Pag-asa hanggang sa wakas para sa biyaya na ihahayag kapag bumalik si Jesus.
b. Ang ideya sa I Pet 1:13 ay maging alerto sa kaisipan sa darating na Panginoon: Kaya't itaguyod ang iyong
isip; maging matino  tumukoy [alerto sa moral]; itakda ang iyong pag-asa ng buo at walang pagbabago sa
biyaya (banal na pagsang-ayon) na darating sa iyo kapag ipinahayag si Jesucristo (Amp); mag-isip nang malinaw at
gamitin ang pagpipigil sa sarili (NLT); pag-isiping mabuti ang iyong isipan sa mahigpit na pagpipigil sa sarili (Ika-20 Siglo);
ihanda ang iyong isipan para sa pagkilos, at may perpektong kalmado, ayusin ang iyong mga pag-asa (Goodspeed).
3. Pansinin na ang I Pet 1:13 ay nagsisimula sa salita: kung gayon o kaya. Ginawa ni Pedro ang kanyang pahayag tungkol sa
magbigkis ng ating isipan sa konteksto ng kanyang naisulat. Sa madaling salita, ayusin mo ang iyong isipan
pag-asa sa ilaw sa sinabi ko lang. v1-12
a. Magagawa natin ang buong mga aralin sa bawat puntong ito, ngunit suriin natin sandali kung ano ang isinulat ni Pedro sa kanila.
Binati sila ni Peter at pagkatapos ay pinaalalahanan sila sa pag-asa na tinawag natin. v3-5; 10-12
1. Ipinanganak tayo muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mayroon kaming isang
mana na nakalaan para sa atin sa Langit na ihahayag sa pagdating ni Jesus.
2. Ito ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos mula pa noong simula (mula nang bumagsak ang tao sa
Hardin, isang kaligtasan na tatanggalin ang mga pinsala na ginawa ng kasalanan). Panatilihin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan
sa pamamagitan ng ating pananampalataya hanggang sa kumpleto ang plano.
3. Ang iyong pananampalataya ay sinusubukan sa mga pagsubok na iyong nararanasan, ngunit huwag ilipat ng
alinman sa mga ito. Sulit itong manatiling tapat kay Cristo. v6-8
b. Pagkatapos sumulat si Pedro: Ihanda ang iyong isip upang harapin ang mga paghihirap na ito. Saksihan ang mga ito sa pamamagitan ng pananatiling malay
ng katotohanan na mayroong isang pagtatapos sa paningin. Darating si Jesus at gagawing tama ang mundong ito. Ang pag-asang ito ay
paganahin kang tumayo kahit anong dumating sa iyong paraan.
1. Maaari nating gawin ang isang buong serye sa unang labindalawang talata sa sulat na ito. Ngunit ang punto para sa ngayon ay
ito: Hindi niya sila binibigyan ng solusyon upang matapos ang agarang krisis.
2. Inuutusan sila ni Pedro na panatilihin ang kanilang pokus, ang kanilang pansin kay Jesus at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa,
at gagawin. Sa madaling salita, ipinapaalala sa kanila ni Peter ang pananaw na kailangan nilang harapin
mga paghihirap na kinakaharap nila. Hindi ito ang nakikita mo, ito ay kung paano mo nakikita ang nakikita mo.

1. Ipaalam muna natin kung ano ang hindi ibig sabihin nito. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong mabuhay na may kaisipang pang-isip ni Jesus
patuloy sa aming ulo. Hindi rin nangangahulugang ang bawat pag-iisip ay tungkol sa Diyos o magkaroon ng Diyos dito.
a. Col 3: 2 – Sinulat ni Paul na ang mga Kristiyano ay dapat itakda ang ating pagmamahal (ang salitang Griyego ay "isip") sa mga bagay
sa itaas. Iyon ay isa pang paraan ng pagsasabi: Ituon ang iyong pansin kay Jesus.
b. Kapag nabasa natin ang mga isinulat ni Pablo sa Bagong Tipan, malinaw kung ano ang kahulugan sa kanya. Tandaan
siya ay personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus Mismo. Gal 1: 11,12
1. Upang mailagay ang iyong isip sa mga bagay sa itaas ay nangangahulugan na nabubuhay ka na may kamalayan na mayroon pa
ang iyong sitwasyon kaysa sa nakikita mo, higit pa sa buhay kaysa sa kasalukuyang sandali, at higit pa sa iyong buhay
kaysa sa buhay na ito. Alam mo na walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
2. Col 3: 2 – Itakda ang iyong isipan at panatilihin itong nakatuon sa nasa itaas  ng mas mataas na mga bagay (Amp); Ibigay
iyong isipan sa mga bagay na nasa itaas (Weymouth); pagsasanay na sumakop sa iyong isipan
(Williams); Hayaan ang iyong mga saloobin ay tumira sa mas mataas na kaharian (NEB).
c. Minsan naririnig ng mga tao ang mga aralin na tulad nito at hindi sinasadya ang ibig sabihin nito na ang bawat pag-iisip sa kanilang
ang isip ay dapat tungkol sa Diyos. Ngunit hindi iyon makatuwiran.
1. Isaalang-alang ang halimbawang ito. Kapag may asawa ka, ang iyong asawa ay wala sa bawat naisip na mayroon ka.
Ngunit ang katotohanan na ikaw ay kasal ay isang walang hanggang kasalukuyang katotohanan na nakakaapekto sa kung paano mo iniisip at kumilos.
2. Nabubuhay tayo sa mundong ito at maraming bagay ang nakakakuha ng ating pansin. At, hindi iyon dapat mali.
Ito ay may kinalaman sa iyong pananaw, ang iyong pananaw sa katotohanan, habang nabubuhay ka sa buhay na ito.
3. Nabubuhay ka ba na may kamalayan na may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito at ang walang hanggan
ang mga bagay (yaong lalabas sa buhay na ito) ay pinakamahalaga? (mga aralin para sa isa pang araw)
2. Ang pokus kay Jesus ay nangangahulugang magtuon sa Salita ng Diyos. Nangangahulugan ito na isaalang-alang kung ano ang nakikita mo sa mga tuntunin ng
kung ano ang sinasabi ng Diyos at kilalanin na may higit pa sa katotohanan na kung ano ang nakikita at naramdaman mo sa sandaling ito.
a. Pansinin na ang pagsisikap ay kasangkot. Dapat mong itakda ang iyong isip o pumili upang ituon ang iyong pansin sa mga bagay
hindi mo makita at pagkatapos ay panatilihin ito doon. Bakit ito nagsisikap?
1. Hindi namin awtomatikong mayroon ang pananaw na iyon. Kailangan itong umunlad sa atin. Bago kami
Ang mga Kristiyano ay wala tayong access sa hindi nakikitang Diyos at ang kaharian na kinabibilangan natin ngayon
(Juan 3: 3,5). Ito ang isang kadahilanan na dapat mabago ng ating isipan ng Salita ng Diyos (Rom 12: 2).
Ang isang nabagong isip ay nakakakita ng katotohanan dahil ito ay tunay na ayon sa Diyos.
2. Mayroong palaging mga pagkagambala na makakaakit ng ating pansin sa ibang lugar: mga pangyayari,
damdamin, mga hindi pa nababago na mga pattern ng pag-iisip, impluwensya ng diyablo, mga gawain sa pang-araw-araw na buhay, atbp.
b. Matt 6: 25-34 – Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na huwag magalala. Katatapos lamang niyang turuan sila na sila
magkaroon ng isang Ama sa Langit na nagmamalasakit sa kanila (Mat. 6: 9-13). Pagkatapos ay itinuro niya ang tungkol sa Kanyang mga tagapakinig
kung paano haharapin ang mga hamon sa katotohanan na iyon.
1. Ang salitang Griyego na isinalin mag-alala (huwag mag-isip sa KJV) ay nagmula sa isang salitang ugat na
nangangahulugang bahagi at maaaring isalin ang paghati. Ang salita ay nangangahulugang isang nakakaabala na pangangalaga. Hindi
kinakailangang masama. Tinatanggal lamang nito ang ating pansin sa Diyos at sa Kanyang pangako na pangalagaan tayo.
2. Tandaan na sinabi ni Jesus: Tumingin sa mga ibon at bulaklak. Mapapansin mo na inaalagaan sila
ng iyong Ama sa Langit. Ang isang hindi nakikitang mapagkukunan ay nagbibigay sa kanila ng tunay na tulong. At mas mahalaga ka sa
Kanya kaysa sa mga ibon at bulaklak. Ibalik ang iyong pagtuon sa paraan ng mga bagay.
3. Kapag dumating ang mga hamon (hindi sapat na pagkain o damit) huwag hayaan silang makaabala sa iyo
mula sa paraan talaga ang mga bagay.
3. Ang mga hamon ay bumubuo ng mga saloobin sa ating isipan. Iyon ay perpektong normal. Ngunit dapat mong gawin ang pagsusumikap
ibalik ang iyong pansin sa kung paano talaga ang mga bagay at hindi hayaang makaabala sa iyo ang mga iniisip.
a. Kapag ang mga saloobin ay dumaan sa ating isipan ay pinipili natin ito at nagsisimulang pakainin sila. Ngunit, ayon
kay Jesus mayroong ilang mga kaisipang hindi natin dapat pakikisalamuha. Sinabi ni Jesus sa v31: Huwag mag-isip
kasabihan. Sa Kanyang halimbawa ay kasama niya ang katanungang ito: Saan ako kukuha ng pagkain at damit?
1. Iyon ay isang makatuwirang tanong sa harap ng kakulangan. Ngunit, kung nakikisali ka, dapat mong malaman
ang tamang sagot: Tutulungan ako ng aking Ama. Mahalaga ako sa ibon o bulaklak.
2. May posibilidad tayong makisali at sagutin ang mga katanungan batay lamang sa nakikita at nararamdaman natin, at
TCC - 1007
4
pagkatapos ay hayaan namin ang pag-iisip na iyon at ang hindi tamang sagot ay humahantong sa iba pa, mas nakakatakot, mga saloobin.
b. Dapat nating matutunan na gamitin ang pagpipigil sa sarili sa ating isipan. Lahat tayo ay may posibilidad na makisali sa mga saloobin na tayo
dapat huminto sa kanilang mga track. Paano mo masasabi kung iyon ang iyong ginagawa? Isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Ito ba ay isang pangyayari na maaari ka talagang gumawa ng isang bagay tungkol sa o gumawa ng isang aksyon na gagawin
dalhin ito sa isang tiyak na konklusyon? Kung hindi, hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito.
2. Ang mga kaisipang iniisip mo bang magpapalakas o magpapabagsak sa iyo, naghihikayat o
nakapanghina sa iyo? Kung ito ang huli, hindi mo na kailangang isipin ito.
3. Ang iyong mga saloobin tungkol sa kung ano ang tunay na nangyayari o tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari o hindi mangyayari?
Kung ito ang huli, kung gayon hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito.
A. Bilang bahagi ng mga tagubilin ni Jesus na huwag magambala (o nag-aalala) Sinabi niya: huwag humiram
mga kaguluhan bukas. v34 – Kaya huwag mag-alala tungkol bukas, para bukas ay magdadala nito
sariling pag-aalala. Ang problema ngayon ay sapat na para sa ngayon (NLT).
B. Kami ay madalas na nagpapahintulot sa isang bagay na hindi nangyari at maaaring hindi kailanman mapahamak ngayon. Hinayaan namin ang isang
potensyal na hinaharap na kaganapan na ganap na humuhubog sa kasalukuyang sandali. Hindi dapat iyon.
C. Kung ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari at hindi mo mapipigilan, ilagay ang iyong pagtuon
katotohanan na ito ay tunay na: Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
c. Sinabi namin ito ng ilang mga aralin na ang nakaraan, ngunit nagkakahalaga na ulitin ngayon. Kailangan nating lahat ang tinatawag kong paningin
sa Tagapagligtas (SOS) parirala mula sa Salita ng Diyos na maibabalik ang ating pansin kung saan nararapat
maging (sa katotohanan tulad ng tunay na ito) kapag ang aming mga saloobin at emosyon ay nagagalit.
1. Para sa akin ng personal, ang aking pariralang SOS ay: Hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos. Iyon ay humahantong sa akin
simulan na purihin ang Panginoon sa harap ng kung ano ang dumating sa aking paraan.
2. Huwag mag-isip na sabihin: Inihambing ng Santiago 3: 2 ang dila sa isang rudder sa isang barko. Iyon ay kung paano
binalingan mo ito. Iyon ay kung paano namin ibabalik ang ating sarili, ang ating pansin ay bumalik sa kung ano ang talagang mahalaga, sa
ang paraan ng mga bagay talaga. Ipinapahayag namin ang katotohanan sa aming sitwasyon. Hindi ito malaki kaysa sa Diyos!
3. Hindi ito isang pormula sa pagtatapat. Hindi ito tungkol sa pagsasabi ng tamang bagay ng tamang paraan ng tama
ilang beses. Tungkol ito sa pagkilala na may higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at nararamdaman natin
sa sandaling ito at pinipiling ipahayag ang paraan ng mga bagay na talagang ayon sa Makapangyarihang Diyos
Sino ang hindi magsisinungaling at Sino ang tapat na sundin ang Kanyang Salita.

1. Kung ikaw ay magiging hindi matitinag sa harap ng mga hamon sa buhay dapat mong harapin ang iyong isip.
Hindi mo mapayagan itong ligaw. Dapat kang magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang nakatuon mo sa iyong pansin.
Hindi ka magiging matagumpay sa ito nang hindi naging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan.
2. Pinauna ni Jesus ang Kanyang pahayag na maaari tayong maging masigla (o mahikayat) sa harap ng buhay ng buhay
mga hamon sa pahayag na binibigyan Niya tayo ng Kanyang Salita upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Juan 16:33
3. Aw 119: 165 – Malaking kapayapaan ang may pag-ibig sa Iyong batas (Salita ng Diyos); walang makakasakit sa kanila o
gawin silang madapa (Amp). Marami pang susunod na linggo!