TUNAY NA KABATAAN

1. Ang lahat ng mga uri ng mga bagay ay dumating sa amin sa bumabagsak na mundo na maaaring masira ang aming tiwala sa Diyos (aming tiniyak
pag-asa sa Kanyang pagkatao, kakayahan, lakas, at pagiging totoo).
a. Ang nakikita at naramdaman natin ay madalas na tila tila nakakalimutan tayo ng Diyos o wala siyang pakialam sa atin.
Kung hindi natin alam kung paano haharapin ang salungat na patotoo na ito mula sa nakikita at nararamdaman natin, maaari itong iling
ang aming tiwala sa Diyos.
b. Ang kawalan ng tiwala na ito ay maaaring makaimpluwensya sa ating pag-uugali at mas madaling sumuway sa Diyos. Kaya, kinukuha namin
oras upang pag-usapan kung paano maging hindi matitinag sa harap ng mga hamon sa buhay.
2. Si apostol Pablo ang ating halimbawa ng isang tao na hindi napigilan ng mga paghihirap sa buhay (Gawa 20: 22-24). Huling
linggo tumingin kami sa katotohanan na siya ay determinado na patakbuhin ang kanyang lahi at tapusin ang kanyang kurso.
a. Hindi mahalaga kung ano ang mga pagkagambala sa kanyang paraan, tumanggi si Paul na ilipat mula sa layuning ito. At, sa
pagtatapos ng kanyang buhay, nagawa niyang ideklara: nakipaglaban ako ng isang mahusay na laban, natapos ko ang aking kurso, pinananatili ko
ang pananampalataya (II Tim 4: 7). Si Paul ay nanatiling tapat kay Cristo. Nanalo siya ng tagumpay.
b. Ang isa sa mga temang nakikita natin sa Bagong Tipan ay ang mga mananampalataya ay mga mananakop. Ang mga naniniwala ay
overcomer na nagwagi. Rom 8:37; I Cor 15:57; I Juan 5: 4,5; atbp.
1. Marami tayong maling mga ideya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin na maging matagumpay, sa bahagi dahil ikadalawampu
siglo mga prinsipyo ng tagumpay at kasaganaan ay isinama sa marami sa mga tanyag
mga turo sa simbahan.
2. Samakatuwid, nagkakamali nating isipin na ang tagumpay ay nangangahulugang walang mga problema. Ang pagtagumpay ay nangangahulugang pagiging
masaya at walang malasakit. At ang pagsakop ay nangangahulugang isang mabilis na pagtatapos sa anumang gulo na dumarating.
c. Wala sa mga bagay na iyon ang tagumpay ng Kristiyano. Para sa isang Kristiyano, ang tagumpay ay mananatiling tapat kay Jesus.
Kinikilala ng mga tagasakop ang mga abala na maaaring makapagtutuon kay Jesus at hindi napigilan
sila. Ang mga overcomer ay nagpapatakbo ng kanilang lahi at natapos ang kanilang kurso.
3. Sa araling ito, bilang bahagi ng aming talakayan sa pagiging hindi matitinag, mag-uusap pa tayo tungkol sa kung ano
ang tunay na tagumpay at kung bakit tayo maiyak na ang tunay na tagumpay ay atin.

1. Tandaan na ang taludtod ay nagsisimula sa salitang "samakatuwid" na nag-uugnay sa pag-iisip ni Pablo sa kung ano lamang siya
sinabi: Maaari tayong hindi matitinag dahil binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesu-Kristo. v57
a. Natapos na ni Pablo ang mahabang haba ng paglipas ng muling pagkabuhay ng mga patay. Ang simbahan sa Corinto ay nagkaroon
ilang mga maling akala tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at isinulat ni Pablo upang iwasto sila.
b. Bago natin masabi ang tungkol sa tagumpay na ibinigay ni Jesus, kailangan nating gumawa ng ilang sandali
mga puna tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay.
1. Lahat ng tao ay may panloob at panlabas na bahagi (II Cor 4:16). Ang panlabas na bahagi ay ang
pisikal na katawan. Ang panloob na bahagi ay ang bahaging walang laman, na binubuo ng espiritu (may kakayahang direktang
pakikipag-ugnay sa Diyos) at kaluluwa (mental at emosyonal na kaunlaran).
2. Sa kamatayan, hiwalay ang loob at bahagi sa labas. Ang katawan ay bumalik sa alikabok at ang
ang panloob na bahagi ay pumasa sa alinman sa Langit o Impiyerno.
3. Hindi nilikha ng Diyos ang ating mga katawan upang mamatay o tayo upang mahiwalay sa ating mga katawan. Parehong kamatayan at
naganap ang pagkasira dahil sa kasalanan ni Adan. Gen 2:17; Rom 5:12
c. Ang pagkabuhay na muli ng mga patay ay ang pagsasama-sama ng mga panloob at panlabas na bahagi na pinaghiwalay sa kamatayan.
1. Ipinangako ito sa mga tao mula pa sa mga pinakaunang araw ng kasaysayan ng mundo. Ito ay bahagi ng kaligtasan
Inilaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
2. Job 19: 25,26; Isa 26:19; Ezek 37:12; Dan 12: 2), Oseas 13: 14 – Ililigtas ko sila mula sa kamatayan
TCC - 1010
2
(Lamsa); Ako, ang mortal na kaaway ng kamatayan, ako, ang pag-undo ng korupsyon (Knox).
2. Balikan natin ang I Cor 15: 54,55 upang makuha ang pag-iisip. Nagsisimula ito: Kapag ito ay masisira at mortal
dapat magsuot ng hindi pagkawalay at imortalidad. Pagkabuhay na iyon ng mga patay. Ang ating mga katawan ay
itinaas mula sa libingan at gumawa ng walang kamatayan at walang kamatayan.
a. Sinulat ni Pablo na kapag nangyari ito, ito ay katuparan ng isang hula na naitala ni Isaias: Diyos
ay lunukin ang kamatayan sa tagumpay. Isa 25: 8
b. Tingnan ang Isa 25: 7. May takip o belo sa mukha ng lahat ng tao, ngunit wawasakin ito ng Diyos.
Wasakin (v7) at lunukin (v8) ang parehong salitang Hebreo. Nangangahulugan itong lunukin o pag-engulf.
1. Sa oras na iyon at kultura, isang takip ay inilagay sa mukha ng mga hinatulan ng kamatayan. Ang
ang buong sangkatauhan ay nagkasala sa kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at hinatulan ng kamatayan.
2. v7 – Sa bundok na ito tatanggalin niya (ang Diyos) ang nakalulungkot na belo na sumasakop sa lahat ng mga tao, at ang
nakakubkob na nagtatakip sa lahat ng mga bansa; sisirain niya ang Kamatayan magpakailanman. (Jerusalem)
3. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. At, nakatuon kami
ating sariling kasalanan at nagkasala sa harap ng Diyos, karapat-dapat na mamatay. Si Jesus ay dumating upang puksain (basagin ang
kapangyarihan, annul) kamatayan at nagdadala ng buhay na walang hanggan sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. II Tim 1: 9,10
a. I Cor 15: 56 – Ang tindi ng kamatayan ay kasalanan. Ang pagdurot (sa Griyego) ay nangangahulugang isang butil o isang punyal. Ang kamatayan ay
naroroon sa paglikha lamang dahil sa kasalanan. Ang kamatayan ay may kapangyarihan dahil ang mga tao ay nagkasala sa kasalanan at sa ilalim
ang kapangyarihan nito. Walang nakatakas sa kamatayan. Ito ay isang tanong lamang kung kailan at paano tayo mamamatay.
b. Sa Krus, binayaran ni Jesus ang ating kasalanan upang tayo ay mapalaya mula sa pagkakasala at parusa ng kasalanan
na ang kamatayan sa lahat ng mga anyo nito (mga aralin para sa isa pang araw). Dumating si Jesus upang iligtas ang mga tao mula sa pagkaalipin
sa takot sa kamatayan. Heb 2: 14,15
1. Kapag pinaniniwalaan natin si Cristo at ang Kanyang sakripisyo, napalaya tayo mula sa paghahari ng kamatayan. Ito
nangangahulugang (bukod sa iba pang mga bagay) hindi na natin kailangang matakot dito. Mayroon tayong tagumpay dito. I Cor 15: 7
A. Kapag namatay ang isang Kristiyano, siya (ang panloob na tao) ay pansamantalang nahiwalay mula sa kanyang katawan at
pupunta sa Panginoon sa Langit.
B. Sa muling pagkabuhay ng kamatayan (na magaganap na may kaugnayan sa Pangalawang Pagdating
ni Hesus) siya ay muling makakasama sa kanyang katawan na nakataas mula sa libingan at ginawang hindi mabulok
at walang kamatayan (hindi na napapailalim sa katiwalian at kamatayan).
3. Kapag ang ating mga katawan ay nabuhay mula sa libingan at nabuhay na may buhay na walang hanggan (nagiging
walang kamatayan at walang kamatayan), ang kamatayan ay lalamunin ng buhay, na tinutupad ang hula ni Isaias.
c. Ang pinakamalaking baril ng demonyo, ang pinakamasamang takot natin, ang hindi mababago na kondisyon na karaniwang sa lahat ng tao
ay natalo sa pamamagitan ng Krus at muling pagkabuhay. Ang pinakamalaking banta sa buhay ay nawala.
1. Hindi lamang mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, ang kamatayan ay nababalik sa pamamagitan ng pagbawi at pagpapanumbalik
ng katawan sa muling pagkabuhay ng mga patay.
2. Mayroon tayong tagumpay sa aming pinakamalaking problema sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Samakatuwid, si Paul
sinabi, anuman ang kailangan mong gawin, manatiling tapat upang hindi ka makaligtaan sa pagkamatay
nilamon ng buhay. I Cor 15:58
4. Ito ang dahilan kung bakit si Paul ay hindi gumagalaw kahit na sa harap ng kamatayan. Alam niya na ang pagliban sa katawan
ay makasama sa Panginoon. At alam niya na ang paghihiwalay mula sa katawan ay isang pansamantalang kondisyon
ito ay matutuwid sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga patay. Isaalang-alang ang mga pahayag na ito na ginawa ni Pablo.
a. Fil 1: 20,21 – Habang nasa bilangguan na nahaharap sa posibleng pagpatay, ang kanyang alalahanin ay hindi: Ilabas mo ako rito!
Ang kanyang hangarin ay ang Diyos ay luwalhatiin sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang buhay o sa kanyang kamatayan.
b. I Cor 15: Sinabi 29-32-Siya ang Taga-Corinto: Kung ang patay ay hindi muling, bakit Gusto ko ilantad ang aking sarili sa naturang
panganib at araw-araw na nahaharap sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-uusig, tulad ng ginawa ko noong nasa Efeso ako (II Cor 1: 8).
c. II Cor 5: 1-4-Sa konteksto ng nakaharap sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-uusig, sumulat si Pablo: Sapagka't nalalaman namin na kung ang
ang tolda na ang aming tahanan sa lupa ay nawasak, mayroon kaming isang gusali mula sa Diyos, isang bahay na hindi ginawa
mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagka't sa loob ng tolda na ito ay kami ay naghagulgol, na nagnanais na isusuot ang aming langit na tirahan
kung sa katunayan sa pamamagitan ng paglalagay nito ay hindi tayo mahahanap na hubad. Sapagkat habang nasa loob pa rin tayo ng tolda na ito, kami ay humagulgol,
pagiging mabibigat, hindi na tayo ay hindi bihisan, ngunit na tayo ay higit na magbihis, sa gayon
TCC - 1010
3
kung ano ang mortal ay maaaring lumamon ng buhay. (ESV).
1. Ang mga tao ay nag-misinterpret ng talatang ito upang mangahulugan na nakakakuha tayo ng ibang katawan sa Langit. Ngunit kapag tayo
basahin ang lahat ng isinulat ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, malinaw na ang ibig sabihin ni Pablo na si Jesus
magbabago ang ating katawan, hindi papalitan ito ng bago. Phil 3: 20,21; I Cor 15: 51-53; atbp.
2. Ang tolda ay isang sanggunian sa kanyang mortal, masamang katawan. Alam niya na isang katawan ng langit ang naghihintay sa kanya
 hindi ibang kakaibang katawan, ngunit ang kanyang katawan ay naibalik sa buhay at gumawa ng walang kamatayan at walang kamatayan
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga patay.
3. Ang ating walang kamatayan at hindi nababagsak na katawan ay tinutukoy bilang isang makalangit na katawan sapagkat bahagi ito ng
ang kaligtasan na nakalaan para sa atin sa Langit, handa na ipinahayag sa pagbabalik ni Jesus sa mundong ito (I
Alagang Hayop 1: 3-5), at dahil ito ang kapangyarihan mula sa Langit na magpapalaki at magbabago sa ating mga katawan.

1. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga napatay sa pamamagitan ng mga pag-uusig na inspirasyon ni Satanas. Ang kanilang pagtagumpayan ay
nakatali sa kanilang pagkamatay at hindi sa tagumpay sa kanilang mga problema sa buhay na ito. Nagtagumpay sila dahil sila
nanatiling tapat kay Cristo kahit sa harap ng kamatayan. Iyon ang tunay na tagumpay.
a. Sa Rev 2:10 sinabi ni Jesus sa mga mananampalataya na maging matapat hanggang kamatayan (o patakbuhin ang kanilang lahi at tapusin ang kanilang landasin).
At, gumawa Siya ng walong tiyak na mga pangako sa Aklat ng Pahayag sa mga nagtagumpay. Lahat ng
nauukol ang mga ito, hindi sa buhay na ito, kundi sa darating na buhay. Isaalang-alang ang dalawang halimbawa.
1. Sa Rev 2:11 sinabi ni Jesus na ang mga nagwagi ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ang ikalawa
Ang kamatayan ay isang pangalang ibinigay sa kapalaran ng lahat na tumanggi kay Kristo bilang Tagapagligtas at Panginoon. Sila ay
walang hanggan na nakahiwalay sa Diyos na Buhay (Rev 21: 8; Apoc. 20: 6; mga aralin para sa isa pang araw).
2. Sa Rev 21: 7 Ang Makapangyarihang Diyos ay nagsabi: Siya na nagtatagumpay (o nagtagumpay) ay magmamana ng lahat ng ito
mga bagay, at ako ay magiging Diyos sa kanya at siya ay magiging Aking anak (Amp). "Lahat ng mga bagay na ito", sa konteksto,
ay walang hanggang buhay sa Panginoon, sa mga nabuhay na muling katawan, sa mundong ito ay bago.
b. Kapag sinipi ang Rev 12:11, ang huling bahagi ng taludtod ay madalas na hindi napapansin: Hindi nila minamahal ang kanilang
buhay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.
1. Pansinin ang salin na ito: Ang kanilang tagumpay ay dahil sa Dugo ng Kordero, at sa Mensahe na
na pinatotoo nila (Ika-20 Sigaw), at hindi sa pag-ibig ng kanilang sariling buhay: sila
handang mamatay (Norlie).
2. Ito mismo ang sinabi ni Pablo sa Mga Gawa 20:24 nang maharap niya ang posibleng kamatayan: Ngunit maging ang
ang pagsasakripisyo ng aking buhay ay itinuturing kong wala (Weymouth) hangga't nananatiling tapat ako kay Cristo, pinapatakbo ko
lahi, at tapusin ang aking kurso.
3. Wala sa mga pahayag na ito ay nangangahulugang ang mga taong ito ay hindi nagmamahal sa kanilang buhay. Gusto ng lahat
mabuhay. Nangangahulugan ito na nagkaroon sila ng wastong pananaw. Ang buhay na ito ay hindi lahat doon. Kung makukuha natin
lahat ng dapat ibigay ng mundong ito, ngunit mawala ang buhay na walang hanggan, lahat ito ay walang halaga. Mat 16:26
c. Ang kamatayan ay dapat katakutan kung ikaw ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Gayunpaman, dahil sa dugo ni
ang Kordero na nagbabayad ng halaga para sa ating kasalanan, ang kamatayan ay walang takot sa mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo,
Binayaran ni Jesus ang presyo para sa ating mga kasalanan, pinalaya tayo mula sa pangingibabaw ng kamatayan.
2. Col 1: sinulat 20-22-Paul na ang Diyos Ama ay nalulugod na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan mismo at makasalanang
mga lalaki sa pamamagitan ng Krus. Ginawa niya ito upang tayo ay makatayo sa harap Niya na “banal at walang kapintasan at
hindi matitinag bago ang Kanyang paghahanap at tumagos na titig ”(v22, Wuest).
a. Tandaan na, kaagad na sumusunod sa pahayag na ito, sumulat si Paul: v23 – Ngunit dapat kang magpatuloy sa
pananampalataya, saligan at husay, at hindi mailayo sa pag-asa ng ebanghelyo.
b. Maliwanag na binigkas ni Pablo kung ano ang ibig sabihin niya nang isangguni niya ang ebanghelyo sa I Cor 15: 1-4. Siya rin
paalalahanan ang mga taga-Corinto na kailangan nilang tandaan (hawakan at panatilihing matatag) kung ano siya
ay nangaral sa kanila. (Tandaan, si Paul ay direktang itinuro ni Jesus Mismo. Gal 1: 11,12)
1. Ito ang ebanghelyo (o mabuting balita) ayon kay Paul (at Jesus): Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, Siya
TCC - 1010
4
inilibing at muling binuhay sa ikatlong araw, lahat ayon sa mga banal na kasulatan.
2. Bakit ito mabuting balita? Sapagkat lahat tayo ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at nararapat
walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya. Ngunit, tulad ng ipinangako, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at pagkatapos ay bumangon mula sa
ang patay nang nabayaran ang presyo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na ang Banal na Katarungan ay
nasiyahan patungkol sa ating kasalanan. Rom 4:25; I Cor 15:17
3. Kapag lumuhod tayo kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, tayo ay nabibigyang katwiran (pinakawalan, hindi ipinahayag
nagkasala, lahat ng mga paratang laban sa amin ay bumaba) at may kapayapaan tayo sa Diyos. Rom 5: 1
c. Col 1: 5 – Sinabi ni Paul sa mga taga-Colosas na sa pamamagitan ng mabuting balita (ang ebanghelyo) ay nalalaman nila na mayroon sila
isang pag-asa na inilatag para sa kanila sa Langit. Kasama sa pag-asang iyon ang pagpasok sa Langit kapag iniwan natin ang ating katawan
sa kamatayan, pati na rin ang kapangyarihan ng Langit na itaas ang ating mga katawan mula sa libingan at muling pagsamahin
sila ay may kaugnayan sa Ikalawang Pagparito ni Jesus. Ito ang totoong tagumpay.
3. Ang gabi bago pumunta si Jesus sa Krus Sinabi niya sa Kanyang mga tagasunod: Sa mundo magkakaroon ka ng pagdurusa
at mga pagsubok at pagkabalisa at pagkabigo, ngunit maging masigla, kumuha ng lakas ng loob, maging kumpiyansa, tiyak,
hindi natatakot  para sa aking pagtagumpayan sa mundo.  Inalis ko ito ng kapangyarihan upang saktan ka, mayroon
sinakop ito para sa iyo (Juan 16:33, Amp). Marami sa Kanyang pahayag na hindi tayo pupunta
talakayin ngayon, ngunit isaalang-alang ang ilang mga saloobin.
a. Ang mga pagsubok at problema ay bahagi ng buhay sa isang bumagsak, napinsalang mundo. Gayunpaman, dumadaan lang kami
kahit na ang buhay na ito (I Ped 2:11; 1:17). At, "ang mundong ito sa kasalukuyang porma nito ay lumilipas" (I Cor
7:31, NIV). Ang kaluwalhatian ng kung ano ang darating na malayo sa labas ng mga hamon sa buhay na ito (Rom 8:18).
1. Si Jesus ay hindi namatay upang bigyan tayo ng isang libreng problema sa buhay na ito o gawin itong buhay na ito ang pinakapansin ng
ang ating pag-iral. Namatay siya upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masasamang mundo (Gal 1: 4) at upang matiyak na
mayroon tayong isang buhay na lampas sa buhay na ito (I Ped 3:18).
2. Sa pamamagitan ng pagbabayad para sa ating kasalanan sa Krus at pagtagumpayan ang kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli,
Ginagawa ni Jesus para sa atin na malampasan ang mundong ito. Ang pinakamasama bagay sa buhay na ito
dalhin ang ating daan (kamatayan) ay hindi makakapinsala sa atin kung mananatiling tapat tayo sa Kanya. Ginawa niya tayong mga tagumpay.
b. Sa Roma 8: 35-39 ikinuwento ni Pablo ang maraming mga hamon na hinarap niya at ng mga unang tagasunod ni Jesus. Ngunit
ang kanyang patotoo ay: IN (taliwas sa labas ng) lahat ng mga bagay na ito ay mga mananakop tayo (v 37). Itong salita
ay isang anyo ng salitang isinalin na overcomer at tagumpay sa mga talatang tinukoy natin sa araling ito.
1. Alam ni Pablo na ang pagiging mananakop ay hindi nangangahulugang "wala nang mga problema". Nangangahulugan ito na manatiling tapat
kay Jesus kahit na ano ang dumating sa kanyang paraan. Ang saloobin na ito ang gumawa sa kanya ng isang mananakop: Kung mananatiling tapat ako
kay Cristo, nanalo ako. Sinakop niya ang kamatayan para sa akin. Iyon ang pangwakas na tagumpay, totoong tagumpay.
2. Alam niya na anupamang buhay ang nagdala sa kanyang daan, hindi ito malaki kaysa sa Diyos at gagawin ng Diyos
panatilihin siya hanggang sa Kanyang makalangit na kaharian.