ANG MGA BEATITUDES

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ipinakikita ng Bibliya na kapag bumalik si Jesus ay magkakaroon ng isang pandaigdigang sistema sa lugar na pinamumunuan ng panghuli na maling kristo, isang taong kilala bilang Antikristo. Dan 8: 23-25; Rev 13: 1-18; II Thess 2: 3-4; atbp.
a. Ang sistemang pandaigdigang ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Ang mundo ay kasalukuyang nagtutungo sa direksyong iyon habang nakikita natin ang pagtaas ng kilusan patungo sa isang pandaigdigang gobyerno at ekonomiya.
b. Nasasaksihan din namin ang pagbuo ng isang unibersal na tatak ng relihiyon na gumagamit ng ilang "Christian" na wika, ngunit ang pangunahing paniniwala nito ay salungat sa Bibliya. Narito ang ilang mga halimbawa:
1. Maraming mga landas patungo sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan o kung paano ka namuhay hangga't ikaw ay taos-puso at hangga't ikaw ay isang mabuting tao.
2. Ang Diyos ay isang mapagmahal, walang paghuhusga o kapangyarihang hindi magpapahintulot sa isang tao na mapunta sa Impiyerno. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kung nandito si Jesus, sasabihin Niya sa ating lahat na ibigin ang bawat isa.
2. Ang mga Kristiyano ay lalo na masusugatan sa mga panlilinlang na ito sapagkat ang mga talata ng Bibliya ay minsang binanggit sa bagong relihiyon na ito, at ang pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya ay sa lahat ng oras na mababa sa maraming mga lupon.
a. Kamakailan lang ay nakarinig ako ng isang pampulitika na tumatakbo para sa pangulo na humihiwalay sa isang bagay na si Jesus. Ang taong ito ay nagtatanghal ng mga programang panlipunan na ipinangako nilang ipatupad kung mahalal. Mat 25: 35-36
1. Sinabi ng taong ito na ang Pastol (o mas mataas na kapangyarihan, o enerhiya, o kakanyahan, o kung sino o kung ano ang Diyos sa iyo) ay papuri sa isang tupa at sawayin ang mga kambing. Purihin ang tupa dahil pinapakain nila ang mga mahihirap at tinulungan ang mga nahulog-at iyon ang gagawin ng aking programa.
2. Tinukoy ito ng pampulitikang pigura sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat nating alagaan ang mahihirap at marginalisado sapagkat ang Diyos ay nasa kanila at dahil ang Diyos ay nasa ating lahat.
b. Ito ay isang halimbawa ng panlilinlang - isang kasinungalingan na halo-halong may ilang katotohanan upang gawing mas kaakit-akit. Hindi ko inaakusahan ang partikular na politiko na sinusubukan kong linlangin ang mga tao. Malamang naniniwala sila sa sinabi nila. Gayunpaman, sila mismo ay hindi wasto at walang alam sa kung ano talaga ang sinasabi ng Bibliya.
1. Siyempre dapat alagaan ng mga Kristiyano ang mahihirap at marginalized. Ngunit hindi dahil ang Diyos ay nasa ating lahat — sapagkat hindi Siya, ayon sa sinasabi ng Bibliya (kasama ang sariling mga salita ni Jesus). Juan 8:44; I Juan 3:10; Ef 2: 3; Juan 2: 24-25; Mat 15:19; atbp.
2. Nakikilala mo ba ang isang kasinungalingan kahit na ito ay nakabalot sa ilang katotohanan? Hindi mo ito magagawa kung hindi ka isang mambabasa ng Bibliya. Kung mayroong isang oras na makilala si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Banal na Kasulatan, ngayon - kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo, pati na rin kung anong mensahe na ipinangaral niya.
3. Noong nakaraang linggo ay tiningnan namin ang isang pahayag na ginawa ni Jesus na madalas na maling ginagamit (tulad ng tinukoy ng politiko): Mapalad ang mga tagapamayapa (Mat. 5: 9). Ang talatang ito ay binanggit upang suportahan ang ideya na si Jesus ay dumating upang magdala ng kapayapaan sa mundong ito at ang bahagi ng ating responsibilidad bilang mga Kristiyano ay upang gumana para sa kapayapaan.
a. Gayunman, si Jesus ay hindi dumating upang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Siya ay dumating upang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Namatay siya upang maibalik tayo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad para sa ating kasalanan. Rom 5: 1; Rom 5:10
b. Ang ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus, at pagkatapos ay ipinadala ang Kanyang mga apostol upang mangaral, ay supernatural, hindi panlipunan.
1. Ang isang social ebanghelyo ay naglalayon sa pag-aayos ng lipunan sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang wakasan ang kahirapan, tulungan ang marginalized, at matanggal ang kawalang-katarungan sa pamamagitan ng mga programa sa relihiyon at gobyerno.
2. Ang isang supernatural na ebanghelyo ay naglalayong isang panloob na pagbabagong-anyo kung saan ang mga kalalakihan at kababaihan ay binago mula sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kalikasan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at ng Kanyang gawain sa Krus.
c. Upang maayos na bigyang-kahulugan ang isang taludtod sa Bibliya, dapat nating isaalang-alang ito sa konteksto. Nangangahulugan ito na dapat nating isaalang-alang kung sino ang sumulat nito, kung sino ang kanilang sinulat, at kung bakit nila ito isinulat. Ang isang daanan ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa amin na hindi nito nais ipahiwatig sa mga orihinal na manunulat at tagapagsalita, mambabasa, at tagapakinig.
1. Hindi namin maipapataw ang mga ideya sa lipunan, pampulitika, o pang-relihiyon sa Bibliya. Si Jesus ay ipinanganak sa isang mundo at isang kultura na naiiba sa atin - unang siglo na mga Judiong tao na umaasa sa Mesiyas.
A. Alam nila mula sa mga sulatin ng kanilang mga propeta (Lumang Tipan) na itatag ng Mesiyas ang kaharian ng Diyos sa mundo, at alam nila na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dan 2:44; Dan 7:27; Aw 24: 3-4; Aw 15: 1-5
B. Nang dumating si Jesus sa eksena ay nakuha niya ang kanilang pansin sapagkat Siya ay dumating na nagpapahayag na ang kaharian ay malapit na, at kailangan nilang magsisi at maniwala sa mabuting balita. Marcos 1: 14-15
2. Sa araling ito, patuloy nating susuriin ang konteksto ng kasaysayan kung saan napunta si Jesus upang matulungan kaming maayos na bigyang-kahulugan ang Banal na Kasulatan at matukoy ang hindi tumpak na mga interpretasyon.

1. Ang tatlong taon na ministeryo ni Jesus ay isang panahon ng paglipat habang unti-unti niyang inihanda ang mga kalalakihan at kababaihan sa Lumang Tipan (Lumang Tipan) para sa mga pagbabago na malapit na siyang mapasok — isang bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao, na nagawa sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan , libing, at muling pagkabuhay.
a. Sa Kanyang mga turo, hindi agad dinidilaan ni Jesus ang lahat dahil, hindi lamang Siya ay unti-unting naghahanda sa mga tao para sa bagong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao (ng Ama at anak na lalaki), ngunit dahil ang Kanyang pangunahing misyon ay gawin itong posible sa pamamagitan ng pagkamatay ng ang mga kasalanan ng mga tao.
b. At, kailangan Niyang palawakin ang kanilang pag-unawa sa kaharian. Batay sa mga sinulat ng mga propeta ng Lumang Tipan, ang mga unang siglo ay inaasahan ng mga Judio ang isang literal, nakikitang kaharian na maitatag. Nang mangaral si Jesus na ang kaharian ay malapit na, iyon ang narinig ng mga tao.
1. Ang mga propeta ay hindi binigyan ng bawat detalye tungkol sa gagawin ni Jesus. Hindi nila nakita nang malinaw na magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na pagpasok ng Mesiyas na pinaghihiwalay ng 2,000 taon. Una nang namatay si Jesus para sa kasalanan at posible para sa mga tao na maging mga anak ng Diyos. Siya ay darating muli upang maitaguyod ang nakikitang kaharian ng Diyos sa mundo. Isa 9: 6-7
2. Hindi nakita ng mga propeta na ang kaharian ng Diyos ay kukuha ng dalawang anyo. Ang nakikitang kaharian sa mundo ay pangunahan ng kaharian o paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Lucas 17: 20-21
c. Kailangan ding palawakin ni Jesus ang pag-unawa sa Kanyang tagapakinig tungkol sa katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian. Lahat ng alam ng mga tao tungkol sa katuwiran ay nagmula sa mga eskriba at Pariseo.
1. Maaga sa Sermon sa Bundok Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig: Maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas kaysa sa mga eskriba at Pariseo ay hindi ka papasok sa kaharian. Mat 5:20
2. Ang karamihan sa Sermon sa Bundok ay nakadirekta sa paglalantad ng maling katuwiran na ipinangangaral at isinasagawa ng mga Fariseo habang inihanda ni Jesus ang mga tao na tanggapin ang panloob na katuwiran na ipagkakaloob niya sa pamamagitan ng Krus.
2. Mat. 5: 3-12 — Binuksan ni Jesus ang kanyang sermon na may paglalarawan ng uri ng mga taong papasok sa kaharian. Ang mga talatang ito ay madalas na tinutukoy bilang mga pambubugbog (isang salitang hindi matatagpuan sa Banal na Kasulatan).
a. Ang pasasalamat ay nagmula sa isang salitang Latin (beatify) na nangangahulugang mapalad o masaya. Ang salitang pinagpala sa Greek ay nangangahulugang masaya, masuwerte, maayos. Ginagamit ni Jesus ang salitang pinagpala ng siyam na beses habang inilarawan niya ang mga katangian ng mga tao ng kaharian.
1. Ang mga pambubugbog ay naging batayan ng maraming mga sermon tungkol sa mga katangian na dapat ipakita ng mga Kristiyano — kaamuan, awa, mapagpayapaan, atbp. Ngunit si Jesus ay hindi nakikipag-usap o tungkol sa mga Kristiyano. Wala pang mga Kristiyano dahil hindi Siya napunta sa Krus.
2. Upang maipakahulugan nang tama ang talatang ito, dapat nating alalahanin kung sino ang kausap ni Jesus at kung bakit - ang mga 1st siglo ng mga Hudyo na naghahanap ng isang kaharian at isang hari. Ano ang sinusubukan na iparating ni Jesus?
3. Inihahanda ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig upang matanggap ang espirituwal na kaharian (panloob na pagbabagong-anyo sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng bagong pagsilang) sa halip na isang pisikal, materyal na kaharian. Ang lahat ng mga pagkatalo ay may kaugnayan sa isang espirituwal na kondisyon at saloobin. Wala sa kanila ang mga likas na ugali. Ang mahirap ay hindi nangangahulugang natural, materyal na kahirapan. Ang Paglulunsad ay hindi tumutukoy sa kalungkutan sa pagkawala ng isang bagay o isang tao.
b. v3-5 — Binuksan ni Jesus ang Kanyang pagtuturo sa pahayag na ang kaharian ng Langit ay kabilang sa mahihirap sa espiritu o sa mga nakakaramdam ng kanilang espirituwal na kahirapan (Berkeley); maramdaman ang kanilang espirituwal na pangangailangan (Goodspeed).
1. Alam ng tagapakinig ni Jesus na ang kanilang kasalanan ay kailangang pakitunguhan kung papasok sila sa kaharian. Maging pamilyar sila sa mga pahayag mula sa mga propeta tungkol sa Diyos na naninirahan kasama ng mga nagsisisi at mapagpakumbaba. Isa 57:15; Isa 66: 2.
2. Mahina sa espiritu ay saloobin ng isang tao sa kanyang sarili. Kinikilala niya ang kanyang espirituwal na kahirapan sa harap ng Diyos. Ang pagdadalamhati o kalungkutan ay sumusunod sa pagkilala sa ating kumpletong kakulangan sa harap ng Diyos.
A. Tandaan, binuksan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa salitang pagsisisi. Ang salita ay ginagamit sa pagtalikod mula sa kasalanan at nagpapahiwatig ng isang kalungkutan at panghihinayang.
B. Ang mga nakakakilala at nagdadalamhati sa kanilang kasalanan ay maaliw o maialiw dahil ang Mesiyas ay dumating upang harapin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad nito sa Kanyang sariling dugo.
3. Ang maamo ay magmamana ng lupa. Ang salitang Greek na isinalin na banayad ay hindi nagdadala ng ideya ng kahinaan tulad ng ginagawa nito sa Ingles. Ito ay may ideya ng pagpili ng isang malakas na tao upang makontrol ang kanyang mga reaksyon sa pagsumite sa Diyos (Malakas na Konordyon).
A. Sa madaling salita, ito ay isang taong nakakita ng kanyang espirituwal na kahirapan, nagdadalamhati sa kanyang kasalanan, at handang magsumite sa Diyos at tumanggap ng totoong katuwiran, kaharian sa loob (bagong pagsilang), at sa huli ay tatanggapin ang kaharian sa mundo.
B. Ang mga tagapakinig ni Jesus ay maaaring pamilyar sa Sal 37:11 (ang maaamo ay magmamana ng lupa). Ang tema ng salmo ay: Huwag magalit sa mga masasamang gumagawa. May darating na araw na gagantimpalaan ang matuwid. Magmamana sila ng lupa at magkakaroon ng pisikal, nakikitang pagpapahayag ng kaharian. v9, 22, 29
c. v6-12 — Alam ng tagapakinig ni Jesus na dapat silang magkaroon ng katuwiran upang makapasok sa kaharian, at sinabi Niya sa kanila na makakamit ito. Ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ay mapupuno. Ang maawain ay makakakuha ng awa, ang malinis sa puso ay makakakita sa Diyos, at ang mga tagapamayapa ay tatawaging mga anak ng Diyos. (maraming mga aralin para sa isa pang araw)
1. Batay sa sinabi ni Jesus hanggang sa puntong ito, halos tumunog ito na tila ang mahirap, maamo, at maawain ay pumapasok sa kaharian sa pamamagitan ng pagiging mahirap, maamo, at maawain.
2. Ngunit pinalawak ni Jesus ang kanilang konsepto ng kaharian sa pamamagitan ng paglista ng mga espirituwal na katangian ng mga taong ang pagiging matuwid ay kwalipikado para sa mga ito. Malapit na niyang ilantad ang maling katuwiran na itinuro at nabuhay ng mga Pariseo at eskriba. Nagkaroon sila ng wastong panlabas na mga aksyon ngunit sa loob ay nabangkarote (higit pa sa susunod na linggo). Mat 23: 27-28
A. Ang katuwiran na kinakailangan para sa pagpasok sa kaharian ay hindi maaaring magawa ng pagsisikap ng tao. Dapat itong matanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at ang Kanyang sakripisyo. (Hindi pa alam ng madla ang tungkol doon. Inihahanda sila ni Jesus para sa darating.)
B. Ang mga tagapakinig ay maaaring pamilyar sa Aw 24: 3-4 — Ang dalisay sa puso ay makakakita sa Diyos. Ang taong nagdadalamhati sa karumihan ng kanyang puso ay maaaring maging dalisay sa puso sa pamamagitan ng darating na bagong kapanganakan na nagagawa ng Krus.
3. Ang katuwiran na kwalipikado para sa kaharian ay magdudulot ng pag-uusig tulad ng naranasan ng mga propeta ng Lumang Tipan sa kamay ng mga pinuno ng relihiyon. Ngunit, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig, maaari kang magalak sapagkat ang gantimpalang naghihintay sa iyo sa kaharian ng Langit ay nagkakahalaga.
d. v13-16 — Ang mga nagpapakita ng mga katangian na nakalista lamang ni Jesus ay gagana bilang asin at ilaw sa mundong ito. Ang asin ay isang pangangalaga at ang ilaw ay naglalantad ng kadiliman. Ang mundo, dahil sa kasalanan, ay may kaugaliang katiwalian at kadiliman. Ang taong nabubuhay ng totoong katuwiran ay gumaganap bilang asin sa kanyang puwersa ng impluwensya, at ipinakita ang daan sa labas ng kadiliman.
3. Tatalakayin natin ito nang lubusan sa susunod na aralin, ngunit isaalang-alang ang kaisipang ito ngayon. Sa Kanyang sermon, hindi lamang pinalawak ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kaharian at ang katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian, haharapin niya ang layunin, motibo, at mga prayoridad.
a. Tinutukoy ni Jesus ang mga tao bilang mga anak ng Diyos (ang aming nilikha na layunin). Alalahanin, ang mga Judio ay walang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan sa Ama-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao.
b. Ipakikilala niya ang ideya na ang mga anak ng Diyos ay dapat na mamuhay nang may kamalayan na mayroon tayong isang Ama sa Langit na nagmamalasakit sa Kanyang mga anak at dapat tayong mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya at tumpak na kumakatawan sa Kanya sa mundo sa paligid natin (mga motibo at prayoridad).

1. Batay sa napag-usapan natin sa nakalipas na maraming mga aralin, maaaring parang sinasabi ko na ang mga Kristiyano ay hindi dapat tulungan ang mahihirap, walang tirahan, at mga biktima ng kawalang-katarungang panlipunan. .
a. Hindi iyon ang lahat ng sinasabi ko. Ang Bibliya (Lumang Tipan at Bago) ay nagbibigay diin sa pagtulong sa mga hindi gaanong masuwerte na ating sarili (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit ang pagbibigay ay palaging konektado at nagmumula sa isang pagnanais na luwalhatiin ang Diyos at mamuhay sa paraang nagbibigay parangal sa Kanya.
b. Si Jesus ay naparito sa mundo at namatay para sa ating kasalanan upang tayo ay malinis at mabago sa loob ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay gumagawa sa atin ng mga anak ng Diyos na pagkatapos ay inutusan na pakitunguhan ang mga tao tulad ng pakikitungo sa kanila ng ating Ama sa Langit. Juan 1:12; I Juan 5: 1; Mat 5: 44-45; Mat. 5:48; atbp.
2. Alalahanin ang aming layunin sa seryeng ito - upang makilala ang mga maling ebanghel. Mayroong pagtaas ng diin sa kultura (at maging sa mga bahagi ng simbahan) na gawin ang ebanghelyo tungkol sa pagtulong sa lipunan, hindi tungkol sa pagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsuko kay Jesucristo bilang Tagapagligtas at Panginoon. Ang ebanghelyo ay naging sosyal at hindi supernatural.
a. Posible na suportahan ang mga mahihirap, marginalized, at mga biktima ng kawalang-katarungan sa lipunan na walang pag-iisip na kaluguran ang Diyos o pamumuhay ng isang banal na buhay. Ang isang ateista ay maaaring maging isang nagbibigay ng kawanggawa.
1. Ang mga tao ay kawanggawa, ang mga tao ay nagbibigay, dahil sa maraming mga kadahilanan maliban sa isang pagnanais na luwalhatiin ang Diyos. Ang ilan ay nagbibigay para sa isang tax break. Ang ilan ay nagbibigay upang mapabilib ang mga tao. Wala sa mga iyon ang nagbibigay ng Kristiyano.
2. Ang ilan ay nagbibigay upang subukang kumita at karapat-dapat na pagpapala mula sa Diyos. Ang ilan ay nagbibigay dahil nakakagaan ang loob nila o pinapawi nito ang pagkakasala sa pagkakaroon ng maraming kapag ang iba ay may kaunting gaanong. Wala sa mga ito ay ang charity charity.
b. Alalahanin ang isa sa mga katangian ng mga araw bago bumalik si Jesus ay ang mga tao ay "kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal" (II Tim 3: 5, NLT).
3. Dapat nating malaman kung paano basahin ang mga indibidwal na mga talata sa konteksto upang makilala natin ang mga maling ebanghelyo. Marami pa tayong sasabihin sa susunod na linggo!