ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Si Jesus ay naparito sa mundo 2,000 taon na ang nakalilipas upang mamatay bilang sakripisyo para sa kasalanan upang ang lahat na sumasampalataya sa Kanya ay mababago mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki ng mga anak ng Diyos. Siya ay darating muli upang linisin ang mundo ng lahat ng katiwalian at kamatayan at ibalik ito sa isang angkop na tahanan na walang hanggan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya.
Rom 8: 29-30; Rev 21-22 (mga aralin para sa isa pang araw)
a. Nagbabala si Jesus na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay minarkahan ng panlilinlang sa relihiyon (mga maling krismas at maling mga propeta), habang ang demonyo ay kumikilos upang makapit sa mundong ito. Mat 24: 4-5; 24:11; 23: 23-24
1. Inihahandog ni Satanas sa mundo ang kanyang huwad sa nararapat na Hari - isang tao na karaniwang kilala bilang Antikristo. Susubukan niyang iguhit ang buong mundo upang sambahin siya. Rev 13: 1-18; II Thess 2: 3-4
2. Ang mundo ay kasalukuyang gumagalaw sa direksyon ng isang unibersal na tatak ng relihiyon na tatanggapin ang pangwakas na pinuno ng mundo. At, binabalaan ng Bibliya na sa pagtatapos, magkakaroon ng pagbagsak sa tunay na Kristiyanismo. I Tim 4: 1; II Thess 2: 9-10
b. Kaya, nagugugol tayo ng oras upang tumingin kay Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya — kung sino Siya, kung bakit Siya dumating, at kung anong mensahe ang ipinangaral niya. Ang layunin natin ay maging pamilyar sa tunay na Jesus (Jesus of the Bible) na hindi tayo nalinlang ng mga maling pasko, bulaang propeta, o maling mga ebanghelyo.
2. Ang mga Kristiyano ay mahina laban sa panlilinlang sapagkat ang pagbuo ng pandaigdigang tatak ng relihiyon ay gumagamit ng ilang "Christian" na wika. Sa ibabaw, maaari itong tumunog ng tama, ngunit ang pangunahing mga doktrina nito ay salungat sa Bibliya. a. Ang isang social ebanghelyo ay umuunlad. Gamit ang mga konteksto ng mga talata sa Bibliya, inihahayag na ang tunay na Kristiyanismo ay tungkol sa paggawa ng mundong ito ng isang mas mahusay na lugar sa pamamagitan ng pagtulong sa mahihirap at sa mga napabagsak. Ayon sa ebanghelyo na ito, hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan o kung paano ka namumuhay hangga't ikaw ay taos-puso.
b. Ngunit ayon sa totoong ebanghelyo ni Jesucristo (isang supernatural na ebanghelyo), dapat mong kilalanin Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon. Kapag ginawa mo ito, binago ka ng Espiritu ng Diyos. Ikaw ay naging isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng bago o pangalawang kapanganakan, at nagsisimulang mabuhay sa isang paraan na luwalhati sa Diyos, ang iyong Ama. Juan 1: 12-13; I Juan 5: 1; atbp.
3. Upang maipaliwanag nang wasto ang isang taludtod sa Bibliya, dapat nating isaalang-alang ito sa konteksto. Nangangahulugan ito na dapat nating isaalang-alang kung sino ang sumulat nito, kung sino ang kanilang sinulat, at kung bakit nila ito isinulat. Ang isang daanan ay hindi maaaring nangangahulugang isang bagay sa amin na hindi nito nais ipahiwatig sa mga orihinal na manunulat at tagapagsalita, mambabasa at tagapakinig.
a. Sa kaisipang iyon ay nasa isip natin na tinitingnan natin ang makasaysayang konteksto kung saan ipinanganak si Jesus upang mabigyan tayo ng isang balangkas kung saan masuri ang ating naririnig.
b. Noong nakaraang linggo nagsimula kaming tumingin sa Sermon sa Bundok. Ito ay isa sa mga kilalang talata ng Banal na Kasulatan, ngunit ito rin ang mapagkukunan ng mga misquoted at maling kahulugan ng mga talatang madalas na binanggit ng mga sumusunod sa isang pang-sosyal na ebanghelyo. Nagpapatuloy tayo sa Sermon on the Mount sa aralin ngayong gabi.

1. Batay sa mga sinulat ng mga propeta ng Lumang Tipan, inaasahan ng mga kalalakihan at kababaihan ng unang siglo na maitatag ng Mesiyas ang nakikita, pisikal na kaharian ng Diyos sa mundo. Alam din nila mula sa mga propeta na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dan 1:2; Dan 44:7; Aw 27: 24-3; Aw 4: 15-1
a. Ang mga propeta ay hindi ipinakita nang malinaw na magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na pagpasok ng Mesiyas na pinaghihiwalay ng 2,000 taon (Isa 9: 6-7). Ni hindi nila nakita nang malinaw na ang kaharian ay kukuha ng dalawang anyo, at ang nakikitang kaharian ay pangungunahan ng kaharian o paghahari ng Diyos sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong kapanganakan (Lucas 17: 20-21). Kaya, kailangang palawakin ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kaharian.
b. Ang mga tagapakinig ni Jesus ay mayroon ding konsepto ng skewed tungkol sa katuwiran na nagmula sa kanilang mga pinuno sa relihiyon. 1. Habang ang mga Judio ay nabihag sa Babilonya (400 taon bago ipinanganak si Jesus), nawala ang kanilang wikang Hebreo. Pinalitan ito ng Aramaic, isang wika na kinuha sa Babilonya.
A. Samakatuwid, dahil ang Lumang Tipan ay isinulat sa Hebreo, ang mga tao ay kailangang umasa sa kanilang mga edukadong lider ng relihiyon upang bigyang-kahulugan ang mga Banal na Kasulatan - ang mga Pariseo (mahigpit na tagamasid sa Batas ni Moises) at ang mga eskriba (propesyonal na mga iskolar at eksperto sa Batas. ).
B. Ang mga pinuno na ito ay nakakuha ng mga tradisyon sa bibig (talakayan, pagpapasya, pagpapakahulugan at kasabihan) na ibinigay ng mga unang rabbi at eskriba sa unang limang libro ng Bibliya (ang Torah).
C. Ang mga tradisyon na ito ay ipinasa nang pasalita para sa mga henerasyon hanggang sa isinulat sa Mishnah, isang komentaryo sa Torah at Gemara, karagdagang mga komento sa Mishnah. Sa pamamagitan ng ika-1 siglo ang mga gawa na ito ay itinuturing na nasa isang parke sa Banal na Kasulatan.
2. Sa paglipas ng kanyang tatlong taong ministeryo sa lupa, malinaw na ipinaliwanag ni Jesus na ang mga eskriba at Pariseo ay nangangaral at nagsagawa ng maling katuwiran at iyon, upang makapasok sa kaharian, ang katuwiran ng Kanyang tagapakinig ay dapat lumampas sa mga eskriba at Pariseo. Mat 5:20
2. Ang karamihan sa Sermon sa Bundok ay itinuro sa paglalantad ng maling katuwiran na ipinangaral at isinasagawa ng mga Pariseo at eskriba habang pinalawak ni Jesus ang pag-unawa sa Kanyang tagapakinig tungkol sa kaharian at inihanda sila upang matanggap ang panloob na katuwiran na kanyang ibibigay sa pamamagitan ng Krus.
a. Matt 5: 3-12 — Binuksan ni Jesus ang kanyang sermon na may paglalarawan ng uri ng mga taong papasok sa kaharian. Ang mga talatang ito ay madalas na tinutukoy bilang mga pambubugbog. Ang pasasalamat ay nagmula sa isang salitang Latin (beatify) na nangangahulugang mapalad o masaya. Ang salitang Greek na pinagpala ay nangangahulugang masaya, masuwerte, maayos.
1. Ang lahat ng mga pagkatalo ay tumutukoy sa mga kalagayang espirituwal at saloobin. Inilarawan ni Jesus ang mga tao na nakikilala ang kanilang kasalanan, ay nalulungkot dito, at handang magsumite sa Diyos.
2. Tatanggap sila ng katuwiran. At, habang sila ay lumalaki, matututo silang magpakita ng awa sa iba, mamuhay ng banal na buhay sa pakikisalamuha sa Diyos, at maikalat ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao.
b. Si Jesus ay hindi naghahatid ng isang sermon para sa mga Kristiyano. (Wala pang mga Kristiyano.) Hindi siya nagtuturo sa bagong kapanganakan o kung paano maligtas. Nakikipag-usap siya sa mga Judiong Lumang Tipan at unti-unting naghahanda sa kanila para sa malalaking pagbabago na darating sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli.
3. Mat. 5: 17-20 — Sa buong Kanyang ministeryo ay sinalungat ni Jesus ang mga tradisyon ng mga pinuno ng relihiyon sa pamamagitan ng pagkain kasama ng mga makasalanan at paggaling sa araw ng Sabbath. At patuloy silang nagtatanong sa Kanyang pag-uugali, inaakusahan Siya na lumabag sa Kautusan.
a. Sa sermon na ito, nilinaw ni Jesus na Siya ay dumating upang matupad ang Kautusan (moral, judicial, seremonial) at ang mga propeta (mga makahulang aklat). Ang katuparan ay nangangahulugang isagawa sa kahulugan ng ganap na pagsunod dito.
1. Natupad ni Jesus ang lahat ng mga hula tungkol sa Kanyang pagsilang, buhay, pagpapako sa krus, at muling pagkabuhay, kasama ang mga uri at anino. Sinunod niya at tinupad ang Kautusan hanggang sa huling detalye. Ang Kautusan ay nagtakda ng parusa sa kasalanan (kamatayan) at Siya ay pinarusahan (namatay sa ating lugar) para sa ating kasalanan.
2. Si Jot ay ang pinakamaliit na titik ng alpabetong Greek. Ang Tittle ay tumutukoy sa maliliit na linya sa pagitan ng mga titik ng Hebreo na nakikilala sa kanila sa bawat isa at ginamit nang malarawan para sa mga minuto na mga pag-agaw.
b. Sa sandaling tiniyak ni Jesus ang madla ng Kanyang pangako sa Batas, ginawa ni Jesus ang Kanyang nakagugulat na pahayag tungkol sa katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian. Ang mga eskriba at Pariseo ay mukhang banal at banal — higit sa kung ano ang magagawa ng average na tao.
1. Gayunpaman, ang kanila ay isang panlabas na katuwiran, hindi isang relihiyon ng puso (Mat. 23: 23-28). Mas nababahala sila sa mga detalye kaysa sa mga prinsipyo at kilos sa halip na mga motibo.
2. Ang mga Pariseo ay nagtatag ng mga patakaran at regulasyon, ngunit hindi nakuha ang buong punto ng Kautusan. Gagamitin ni Jesus ang karamihan sa natitirang sermon na ilantad ang kanilang katuwiran.

1. Si Jesus ay hindi nagbibigay ng isang listahan ng mga patakaran ngunit sa halip na mga guhit ng mga prinsipyo sa Batas. Ang mga halimbawa na ibinigay Niya ay talagang pangalawa sa mga alituntunin na Siya ay naglalarawan.
a. Hindi nagtuturo si Jesus tungkol sa pagpatay, pangangalunya, diborsyo, pagsumpa, paghihiganti, at pagmamahal sa iyong kapwa, per se. Inilalarawan niya ang espiritu sa likuran ng Kautusan upang ilantad ang kanilang maling kahulugan. Itinago ng mga Fariseo ang liham ng Kautusan ngunit hindi nakuha ang espiritu sa likuran nito.
b. Natagpuan namin ang ilan sa mga kakaibang at hindi pagkakaunawaan na mga pahayag na ginawa ni Jesus sa seksyong ito.
2. Mat. 5: 21-26 - Itinuro ng mga Pariseo na kung hindi mo ginawa ang pisikal na gawa ng pagpatay (pumatay sa Griyego) tinupad mo ang Kautusan. Nagdagdag sila sa ikaanim ng Sampung Utos (Ex 20:13) ang ideya na ang sinumang pumatay ay nasa panganib sa paghatol.
a. Ang paghatol ay nangangahulugang parusa sa kamay ng lokal na korte, isang konseho ng dalawampu't tatlong lalaki. Pinaghuhusga nila ang mga kaso ng pagpatay at maaaring makapagbigay ng parusa sa pagkabulok o beheading.
b. Ang mga Fariseo ay nabawasan ang pagpatay sa isang ligal na bagay, at hindi binanggit ang katotohanan na ito ay isang pagkakasala laban sa Diyos (Gen 9: 6). Naiwan nila ang espiritu sa likod ng Kautusan.
c. Ayon kay Jesus, ang walang-ingat na galit ay pagpatay sa puso. Ang galit at masamang kalooban sa isang kapatid ay nararapat sa parehong parusa o paghatol tulad ng pagpatay sa lalaki. Inilagay ni Jesus ang pandiwang pag-atake na nagpapakita ng pag-insulto sa puso sa isang mas malubhang antas kaysa sa gawa ng pagpatay dahil nagsisimula ang pagpatay sa puso. 1. Ang Raca ay nangangahulugang walang kapaki-pakinabang na kapwa sa harap ng Diyos. Ito ay isang pahayag ng malaking pag-aalipusta o hinahamak. Ang konseho ay tumutukoy sa Sanhedrin na maaaring magdulot ng parusa ng pagbato.
2. Ang hangal ay isang mas nakakainsulto na term. Nangangahulugan ito na maghimagsik laban sa Diyos at may ideya ng pagkapoot at masamang kalooban. Pinagalitan ni Raca ang isip ng isang lalaki. Pinagalitan ng maloko ang kanyang puso at pagkatao.
A. Ang apoy ng Impiyerno ay gehenna sa Greek, at tumutukoy ito sa isang lambak na malapit sa Jerusalem kung saan sinunog ng mga Judio ang kanilang mga sanggol sa diyos na si Molec. Ang mga katawan ay itinapon doon at sinunog. Sinumang tao na nagkasala ng paghihimagsik laban sa Diyos ay sinunog na buhay sa libis na ito.
B. Sa Kanyang mga pahayag, hindi nagtuturo si Jesus na kung tatawag ka ng isang taong tanga pupunta ka sa Impiyerno. Inilalarawan niya ang kabigatan ng sakit sa puso mo sa iba.
d. v23-24 — Kasama rin sa utos ang paggawa ng mga hakbang upang gawin itong tama sa iyong kapatid. Ang mga Pariseo ay nagsagawa ng mga sakripisyong seremonyal upang masakop ang kabiguan sa moral sa halip na hinahangad na makipagkasundo.
e. v25-26 — Binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng paggawa ng kapayapaan. Maayos ito bago ka pumunta sa korte. Ang adversary ay isang akusado o tagapakinig sa batas. Ang hukom ay nangangahulugang isang sibilyang mahistrado.
3. Mat. 5: 27-32 — Binawasan ng mga Pariseo ang utos na "Huwag kang mangangalunya" (Ex. 20:14) sa pisikal na gawa lamang. Ngunit ang Batas ay nagsabi: "Huwag ka mangagusto sa asawa ng iyong kapuwa" (Exo 20:17).
a. Sinabi ni Jesus na ang pagnanasa sa isang babae o pagnanasa sa kanya ay pangangalunya sa puso. Ang pakikiapid ay nagmula sa puso. Binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagharap sa lahat ng kasalanan — sa labas at sa loob. Sa oras na iyon naniniwala ang mga tao na ang kanang kamay at mata ay mas mahalaga kaysa sa kaliwa. Kaya, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig, kahit gaano kahalaga ang isang bagay sa iyo, kung sanhi ka nitong magkasala, mapupuksa ito.
b. Kaagad pagkatapos, at may kaugnayan sa mga puna ni Jesus tungkol sa pagnanasa, nakipag-ugnay siya sa mga maling ideya ng mga Pariseo ng Batas ni Moises tungkol sa diborsyo. Deut 24: 1-4
1. Ang Batas ay hindi nagsimula ng diborsyo, ang Batas na inayos ang diborsyo. Ang Batas ay dinisenyo upang maprotektahan ang babae, gumawa ng isang pormal na diborsyo, at bigyang-diin ang kabigatan nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang asawa na naghiwalay sa kanyang asawa ay hindi makapag-asawa sa kanya.
2. Ang Batas ay limitado ang diborsyo sa ilang mga kaso. Ang isang tao ay kailangang magtatag ng isang dahilan para sa diborsyo sa ilalim ng pamagat ng karumihan (hindi tama o hindi wastong pag-uugali) na napatunayan sa paningin ng dalawang saksi. Hindi binanggit ng Kautusan ang diborsyo para sa pangangalunya sapagkat sa ilalim ng Kautusan ang parusa ay binato.
c. Itinuro ng mga Fariseo na ang Kautusan ay nag-utos at hinikayat ang mga lalaki na hiwalayan sa ilalim ng ilang mga kundisyon.
1. Kung hindi gusto ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan (kung paano siya naghanda ng pagkain) ito ay karumihan at maaari niyang hiwalayan siya. Sinabi ni Rabbi Akiba, "Kung ang isang lalaki ay nakakakita ng isang babaeng mas mababa kaysa sa kanyang sariling asawa, maaaring ilayo niya ang kanyang asawa dahil sinabi ng Kautusan na 'kung hindi siya nakakakita ng pabor sa kanyang mga mata'". Ang istoryador ng mga Judio na si Josephus ay naghiwalay sa kanyang asawa na "hindi nasiyahan sa kanyang kaugalian".
2. Pansinin na napag-usapan ni Jesus ang diborsyo pagkatapos makipag-usap tungkol sa pagnanasa. Ang mga may-asawa na lalaki ay nagnanasa ng ibang babae at hiwalayan ang kanilang mga asawa upang magkaroon ng babaeng nais nila. Ayon sa mga Fariseo, mayroon silang buong pahintulot ng Batas kung bibigyan siya ng kanilang asawa ng isang bill ng diborsiyo.
3. Si Jesus ay hindi nagbibigay ng mga patakaran para sa diborsyo. Nakikipag-usap siya sa maling pagkakaunawaan ng mga Pariseo na batas na maghiwalay sa anumang kadahilanan. Ang espiritu sa likod ng Kautusan ay isang asawa para sa buhay.
4. Mat. 5: 33-37 — Ang mga siglo ng mga Hudyo ay nanumpa sa lahat ng uri ng mga bagay (ang kanilang ulo at buhok, ang Templo, Langit).
a. Ang mga Pariseo ay nabawasan ang panunumpa na kumukuha ng, huwag gumawa ng perjury (forswear), at sinabi na ang ilang mga panumpa ay nagbubuklod at ang iba ay hindi. Maaaring sumumpa ang isa sa kanyang mga labi at kanselahin ito agad sa kanyang puso.
b. Hindi sinabi ni Jesus na hindi ka maaaring magsumpa sa hukuman. Inilahad niya ang maling pagkakaunawaan ng mga Pariseo sa pamamagitan ng pagpapakita ng espiritu sa likod ng Kautusan: Magsasalita ka lang ng katotohanan at panatilihin ang mga panunumpa na iyong ginawa.
5. Mat. 5: 38-42 — Sinabi ng Batas na isang mata ang mata (Ex 21:24; Lev 24:20), ngunit ibinigay ito sa mga hukom na responsable sa pagsunod sa batas at kaayusan. Nangangahulugan ito na ang parusa ay dapat magkasya sa krimen.
a. Ginamit ng mga Pariseo ang batas para sa personal na mga isyu at ginawa itong isang katwiran para sa pribadong paghihiganti. Ibinigay ni Jesus ang totoong interpretasyon o espiritu sa likod ng liham. Ang iba pang pisngi ay nangangahulugang mapupuksa ang diwa ng paghihiganti, ang pagnanais na makaganti. Huwag patalsikin ang isang galit sa isa pa (Clarke).
b. Sa v40-42, gamit ang pamilyar na mga halimbawa, isinalarawan ni Jesus ang hangarin ng Kautusan. Isuko ang pagkahilig na bayaran ang mga personal na pang-iinsulto, igiit ang iyong sariling mga karapatan, at manatili sa iyong sarili.
1. Ayon sa batas ng Hudyo ang isang tao ay hindi masasakyan para sa kanyang panlabas na amerikana, ngunit magagawa niya para sa isang panloob na amerikana. Sinabi ni Jesus kung ang isang tao ay may gusto sa isa, bigyan mo pareho. Ito ang espiritu sa likod nito.
2. Sa sinaunang mundo, lalo na sa mga nasakop na bansa, ang pamahalaan ay may karapatang mag-utos sa isang tao na magdala ng bagahe hanggang sa isang milya. Sinabi ni Jesus, "Bigyan mo siya ng dalawa!"
3. Kung may humihiling sa iyo ng isang bagay, ibigay ito sa kanya. Hindi ito isang panuntunan. Ito ay isang paglalarawan ng isang prinsipyong tatalakayin ni Jesus sa kalaunan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nakatuon sa sarili.
6. Mat. 5: 43-48 - Hindi sinabi ng Kautusan na mapoot sa iyong kaaway, sinabi nito na mahal mo ang iyong kapwa (Lev 19:18). Itinuro ng mga Fariseo na ito ay tama, halos isang tungkulin, upang mapoot sa mga di-Judio, at inisip na pinarangalan nila ang Diyos sa pamamagitan nito.
a. Sinabi ni Jesus sa kanila na ibigin ang kanilang mga kaaway — pagpalain sila, gawin silang mabuti, ipagdasal sila. Ang iyong pagtrato sa mga tao ay dapat sumasalamin sa iyong Ama sa Langit. Nagbibigay siya ng ulan at araw sa mabuti at masama.
1. Kahit sino ay maaaring mahalin ang mga taong nagmamahal sa kanila at mabait sa kanila. Gawin ang maraming mga buwis. Ang
ang mga taxan ay mga Hudyo na nakolekta ng buwis para sa pamahalaan ng Roma at kinamuhian para dito.
2. Ang iyong Ama sa Langit ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao batay sa kung sino sila, kung ano ang nararapat sa kanila, o kung ano ang kanilang ginawa sa Kanya. Hindi rin dapat.
b. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng pag-unawa ng Kanyang tagapakinig tungkol sa kaharian at ng katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian, ipinakilala rin sa kanila ni Jesus ang konsepto ng Diyos bilang kanilang Ama. Alalahanin, kaya't nagpunta Siya sa Krus — upang maging posible para sa mga makasalanan na maging anak.

1. Ito ay maaaring tila na ang araling ito ay malayo mula sa aming paksang pinagsama-sama ang ating mga sarili upang makilala ang mga maling christmas at mga pekeng ebanghel. Ngunit hindi, dahil ang bahagi ng tamang pagpapakahulugan ng Banal na Kasulatan ay nagmumula sa pag-unawa sa makasaysayang at kulturang konteksto ng oras kung saan sila isinulat.
2. Upang wastong bigyang-kahulugan ang anumang taludtod na dapat nating isaalang-alang kung sino ang nakikipag-usap o nagsusulat, kung sino ang kanilang pinag-uusapan o isinusulat, at kung ano ang kanilang isinusulat. Tulad ng natukoy na natin, ang mga pekeng mga ebanghelyo ay gumagamit ng mga talatang kinuha sa konteksto. Ang mas maraming natutunan natin tungkol sa kasaysayan at kultura, mas tumpak ang aming frame ng sanggunian na magiging katulad namin na tinukoy kung ginagamit o hindi mga taludtod ang ginamit sa konteksto.
3. Maaari kang makarating sa puntong kung saan, kahit na hindi mo maaaring tiyak na tatanggi kung ano ang itinuturo ng isang tao, makakaya mong tumpak na matukoy: Ang pagtuturo na iyon ay waring hindi umaangkop sa makasaysayang at kultura na konteksto ng mundo ng Bagong Tipan. at ang unang mga Kristiyano. Maraming susunod na linggo!