ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ginawa namin ang punto na ang isang pseudo Kristiyanismo ay kasalukuyang isinasagawa. Bagaman ang pangunahing paniniwala nito ay salungat sa biblikal na Kristiyanismo, karamihan sa itinuturo ng relihiyong ito ay nasa mga salitang Kristiyano, at nararapat ito sa mga hindi pamilyar sa Bibliya.
a. Ang bagong Kristiyanismo ay pinangalanan bilang mas mapagparaya, higit na mapagmahal, higit sa lahat, at hindi gaanong paghuhukom kaysa sa orthodox na Kristiyanismo. Sinasabi nito na lahat ay tinatanggap ng isang mapagmahal na Diyos kahit anuman ang kanilang pinaniniwalaan o kung paano sila nabubuhay — basta sila ay taos-puso at sinusubukan na maging isang mabuting tao.
b. Ito ay lalong nagiging popular sa mga tinatawag na "Christian" na lupon upang tukuyin ang ebanghelyo bilang nagtatrabaho upang ayusin ang lipunan sa pamamagitan ng pagsisikap na wakasan ang kahirapan, tulungan ang marginalized, at puksain ang kawalan ng katarungan sa mundo.
1. Walang mali sa pagtuloy sa mga aktibidad sa itaas. Gayunpaman, ang ebanghelyo ay supernatural hindi sosyal. Hindi naparito si Jesus sa mundo upang gawin ang mundong ito ng isang mas mahusay na lugar sa pamamagitan ng pagbabago sa lipunan. A. Siya ay namatay sa Krus at nasiyahan ang Banal na hustisya hinggil sa ating kasalanan. Marcos 10:45;
I Tim 2: 5-6; Tito 2:14; Heb 9:26; I Juan 4: 9-10; atbp.
B. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli binuksan ni Jesus ang bukas na daan para sa lahat na naniniwala sa Kanya at ang Kanyang sakripisyo upang mabago mula sa mga makasalanan sa banal na matuwid na anak na lalaki at anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng panloob na pagbabagong-anyo ng Banal na Espiritu (bagong pagsilang).
2. Posible para sa isang ateyista na suportahan ang mahihirap, marginalized, at mga biktima ng kawalang-katarungang panlipunan nang walang anumang panloob na pagbabago at walang pag-iisip na parangalan ang Diyos o mabuhay ng isang banal na buhay.
A. Tandaan ang isa sa mga katangian ng mga araw bago ang pagbabalik ni Jesus: (Ang mga tao) ay kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal (II Tim 3: 5, NLT).
B. Ang isang ebanghelyo na hindi kinikilala ang kasalanan ng tao o pangangailangan para sa isang Tagapagligtas ay hindi ang totoong ebanghelyo. Ang isang ebanghelyo na binibigyang diin ang kabutihan ng tao sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ang totoong ebanghelyo.
2. Sapagkat ang maling Kristiyanong ito ay gumagamit ng mga talata ng Bibliya na nakuha sa konteksto, maling kahulugan, at maling pag-aralan, sa mga nagdaang ilang linggo, isinasaalang-alang namin ang kahalagahan ng pagtataguyod ng konteksto kapag binibigyang kahulugan at paglalapat ng mga sipi mula sa Bibliya.
a. Mayroong konteksto ng kultura at kasaysayan sa Bibliya na dapat isaalang-alang upang wastong bigyang-kahulugan ang isang taludtod. Ang Bibliya ay isinulat ng totoong tao sa ibang totoong tao tungkol sa mga totoong isyu. Ang isang daanan ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa amin na hindi ibig sabihin nito sa mga orihinal na mambabasa.
b. Noong nakaraang linggo ay pinag-uusapan namin ang katotohanan na personal na itinuro ni Jesus kay Pablo ang ebanghelyo na ipinangaral niya. Sumulat siya ng 14 sa 21 sulat. Sa kanyang mga sulat ay nakikita natin ang ilang mga tema na paulit-ulit. Ang kanyang mga liham ay nagbibigay sa amin ng isang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo sa mga unang tagasunod ni Jesus.
1. Sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ni Cristo ay ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng kaligtasan ang ibig sabihin ni Pablo ay ang kaligtasan mula sa kasalanan. Dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Rom 1:16; I Tim 1:15
2. Tinukoy ni Pablo ang ebanghelyo bilang mensahe na namatay si Jesus sa Krus para sa ating kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa Kasulatan. I Cor 1: 17-18; I Cor 15: 1-4
3. Iniulat ni Pablo na kapag ang isang tao ay naniniwala kay Jesus nakatanggap sila ng regalo ng katuwiran. Naligtas tayo mula sa kasalanan at parusa nito, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa ng katuwiran, ngunit sa pamamagitan ng supernatural na gawain ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesus. Rom 5:17; Tito 3: 5
4. Sinulat ni Pablo na ibinigay sa atin ang Bibliya upang tayo ay maging matalino sa kaligtasan at turuan tayo sa katuwiran - kapwa nararapat na paninindigan sa Diyos at tamang pamumuhay. II Tim 3: 15-17
c. Kapag pamilyar ka sa plano ng Diyos para sa tao at sa layunin ng Bibliya, makakatulong ito sa iyo na kilalanin ang mga talata na kinuha sa konteksto at hindi nagkamali. Dapat nating alalahanin ang malaking larawan (kung ano ang tungkol dito) na gawing mga anak ang mga makasalanan upang magkaroon ng isang pamilya ang Diyos. Inihayag ng Bibliya ang plano na ito.
3. Nilinaw ng Bibliya na kapag bumalik si Jesus ay magkakaroon ng isang pandaigdigang sistema sa lugar — pandaigdigang pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon. Ang sistemang ito ay pinamumunuan ng panghuli huwad na krismas, isang taong kilalang Antikristo (Rev 13: 1-18; II Thess 2: 3-10; atbp.). Ang mga sitwasyong ito ay nakakapagtatakda na.
a. Habang gumagalaw ang mga kalagayan sa mundo sa direksyong inihula sa Bibliya, nakikita natin na ang pamahalaan at relihiyon ay nagtutulungan bilang pagsulong ng globalismo. Sa ating sariling bansa, ang mga pinuno ng pulitika ay lalong binabanggit ang Bibliya upang suportahan ang kanilang mga pananaw tungkol sa kung ano ang hitsura ng lipunan.
b. Ang hindi pagkakasundo sa kanilang mga patakaran ay higit pa sa pagkakaroon ng ibang opinyon - ito ay pinataas sa isang pagkabigo sa moral kung ayaw mong i-back ang kanilang "matuwid" na dahilan.
1. Halimbawa, sa debate tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa mga undocumented na mga dayuhan (o mga iligal na imigrante depende sa iyong pampulitika na pananaw), ang ilan ay nanawagan sa Kasulatan. Inihambing nila ang pagnanais na higpitan ang aming mga boarder sa pagtanggi na bigyan ng tirahan si Maria at Joseph nang malapit na siyang manganak kay Jesus. Ito ay isang halimbawa ng pagkuha ng mga taludtod sa labas ng konteksto. 2. Si Jose at Maria ay hindi mga imigrante. Ipinanganak at lumaki sa Israel, naglalakbay sila mula sa isang bayan patungo sa isa pa. Ang Roman emperor na si Augustus Caesar ay nag-utos ng isang census na mag-order upang mag-enrol ng mga tao para sa pagbubuwis. Tulad ng kaugalian ng araw, umalis sina Maria at Joseph sa Nazaret at naglakbay patungong Betlehem, ang lugar ng kanilang rehistro ng tribo, upang mabilang. Ang maliit na bayan ay napuno ng daan-daang iba pa na naroroon para sa parehong layunin. Lucas 2: 1-7
3. Ang isyung ito ay talagang isang demonstrasyon ng lumalagong pagtulak para sa globalismo. Ang napakalaking pag-agos ng mga imigrante ay nagaganap sa maraming bansa bukod sa Amerika. Ito ay nagreresulta sa pagtutubig ng mga pagkakaiba sa kultura sa pamamagitan ng magkakaugnay na iba't ibang mga pangkat ng tao. Mas madali itong mag-isip sa mga tuntunin ng isang pandaigdigang pamayanan na binubuo ng isang tao, na walang mga hangganan.
4. Para sa natitirang aralin ay susuriin natin ang isang daanan na ina-maling ginagamit ng pagbuo ng pseudo na Kristiyanismo upang suportahan ang ideya na ang isang pang-sosyal na ebanghelyo ay ang totoong ebanghelyo. Matt 25: 31-46
a. Sa talatang ito, isinaysay ni Jesus na sa Kanyang pagbabalik ang lahat ng mga bansa ay tipunin sa harap Niya at ibubukod Niya sila sa dalawang pangkat — ang mga tupa sa kanyang kanan, ang mga kambing sa Kanyang kaliwa. Ang mga tupa ay papasok sa Kanyang kaharian at ang mga kambing ay pupunta sa apoy na walang hanggan.
b. Ang mga pamantayan para sa pagpasok sa kaharian ng Panginoon ay natutukoy sa paraan ng mga tao na natipon sa harap Niya na ginagamot ang gutom, ang estranghero, ang hubad, ang may sakit, at ang mga nasa bilangguan, na ginagawa na parang ang ating mabubuting gawa ay nagligtas sa atin.
1. Ang daang ito ay lumilitaw na isang pagkakasalungat sa iba pang mga turo sa Bibliya. Maraming iba pang mga talata ang nagsasabi na ang katuwiran ay isang regalo mula sa Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at ang ating mga gawa ay hindi ang sanhi ng katuwiran, ngunit sa halip ang epekto o bunga. Ang tunay na pananampalataya kay Cristo ay nagpapahayag ng sarili sa mga kilos na matuwid na kilos. Rom 5:17; Tito 3: 5; Ef 2: 8-10; atbp.
2. Ang tumpak na pag-unawa sa mensahe ng mga tupa at kambing ay isang mabuting halimbawa ng kahalagahan ng pag-alam ng isang pangunahing prinsipyo sa tamang interpretasyon ng mga taludtod sa Bibliya. Kung mayroon kang sampung taludtod na nagsasabi ng isang bagay at isang taludtod na tila sumasalungat sa ideyang iyon, huwag itapon ang sampung malinaw na mga talata. Ipagpalagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan ang isang taludtod.

1. Dalawang araw bago maaresto si Hesus at pagkatapos ay ipinako sa krus, tinanong Siya ng Kanyang mga apostol kung ano ang mga palatandaan na magpapahiwatig na ang Kanyang pagbabalik at ang katapusan ng panahong ito ay malapit na. Lahat sila ay lumakad sa Bundok ng mga Olibo sa labas lamang ng Jerusalem, at binigyan sila ni Jesus ng isang mahabang sagot.
a. Alalahanin na ang mga apostol ni Jesus ay mga taong Lumang Tipan na, batay sa mga sulat ng mga propeta, ay inaasahan na maitatag ng Mesiyas ang nakikitang kaharian ng Diyos sa mundo.
1. Ang tatlong taon na ministeryo ni Jesus ay isang panahon ng paglipat habang unti-unting inihanda niya sila para sa katotohanan na magtatag Siya ng isang bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao sa pamamagitan ng pagkamatay sa Krus - ang kaharian ng Diyos sa loob ng mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng ang bagong kapanganakan. Lucas 17: 20-21
2. Batay sa tanong ng mga apostol alam natin na sa puntong ito ay sinabi na ni Jesus sa kanila na aalis siya nang hindi nagtatatag ng isang nakikitang kaharian, ngunit babalik Siya sa ibang pagkakataon upang gawin ito. Mat 24: 3
b. Sa Kanyang sagot, naglista si Jesus ng mga palatandaan na hudyat na ang Kanyang pagbabalik ay malapit at hinikayat sila na maging matapat sa Kanya at ang gawaing ibibigay sa kanila sa kanilang pag-alis. Bilang bahagi ng Kanyang payo, ipinapaalala sa kanila ni Jesus na, may kaugnayan sa Kanyang pagbabalik, magkakaroon ng araw ng pagbibilang.
1. Alam ni Jesus na ang mga lalaking ito ay haharapin ang mga paghihirap, pag-uusig, at kamatayan para sa kanilang pangako sa Kanya. Hinimok niya sila na manatiling tapat kahit na ang mga masama ay tila nagtatagumpay dahil sa huli, gagawin ang hustisya — gantimpala para sa tapat na mga lingkod at pag-alis ng mga masasama. Pagkatapos ay sinabi Niya sa kanila ang tungkol sa mga tupa at kambing.
2. Hindi ito ang tanging lugar kung saan pinag-usapan ni Jesus ang paghihiwalay ng mga tao sa pagtatapos ng panahong ito kapag bumalik Siya upang itatag ang kaharian ng Diyos sa mundo.
A. Nagsalita siya tungkol sa paghihiwalay ng trigo sa mga tares (Mat 13: 24-30; 37-43) at ang mabuting akit mula sa masama (Mat 13: 47-50). Pansinin, sa bawat halimbawa ang parehong uri ng mga tao ay malinaw na tinukoy.
B. Ang trigo ay mga anak ng Diyos. Ang mga gulong ay anak ng masama. Ang mahusay na mahuli ay makatarungan o matuwid na mga kalalakihan. Ang masamang catch ay binubuo ng mga masasamang tao.
C. Pansinin na sa Matt 25 ang tupa ay tinutukoy na pinagpala ng Ama (v34) at matuwid (v46) at ang mga kambing ay tinawag na sinumpa o napapahamak (v41). Noong ika-1 siglo, ang mga tupa at kambing ng Israel ay pinahihintulutang makisalamuha sa araw, ngunit sa gabi sila ay naghiwalay. Walang alinlangan na nakuha ng mga apostol si Jesus: May darating na panahon na ang mga matuwid at ang masasama ay magkakahiwalay, kaya manatiling tapat sa Akin.
3. Ang paghihiwalay na ito ay magaganap upang ang bawat bakas ng kasamaan at katiwalian ay aalisin sa Kanyang kaharian na nag-iiwan lamang ng kung saan ay luwalhati sa Diyos. Mat 13: 41-43 — Ang Anak ng Tao ay magpapadala ng kanyang mga anghel, at tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng kasalanan at lahat ng mga sumasabag sa batas ... Kung gayon ang mga matuwid ay sisikat tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama (ESV) ).
2. Alalahanin kung ano ang nasaklaw namin sa mga nakaraang aralin. Nang pag-usapan ni Jesus ang tungkol sa mga tupa at kambing, nagawa na niya ang higit sa tatlong taon na pinalawak ang pag-unawa ng Kanyang mga tagasunod sa katuwiran sa pamamagitan ng paglalantad ng maling katuwiran na isinagawa at ipinangaral ng mga Pariseo at eskriba. Mat 5:20
a. Ang mga pinuno ng relihiyon na ito ay may wastong panlabas na mga aksyon, ngunit mayroon silang maling motibo. Ginawa nila ang kanilang mga gawa ng katuwiran (tulad ng pagbibigay ng limos, pagdarasal, at pag-aayuno) upang makita at pupurihan ng mga tao — hindi malugod ang Diyos Ama sa Langit. Mat 6: 1-18
b. Kailangang palawakin din ni Jesus ang kanilang pag-unawa sa kung paano ang pakikitungo ng mga matuwid (mga anak ng Diyos) sa mga tao. Ang mga Fariseo ay mabait sa kanilang mga kapatid, ngunit hindi sa mga walang magagawa para sa kanila.
1. Kahit na pinanatili nila ang liham ng Batas ni Moises, napalampas nila ang diwa sa likuran nito at nagkaroon ng labis na kasiraan sa malaking bahagi ng sangkatauhan.
2. Tiningnan nila ang mga gentile, makasalanan, at ang mas mababang mga uri ng lipunan bilang mga tao na maiiwasan - hindi nanalo sa ilaw ng Makapangyarihang Diyos. Isaalang-alang ang mga halimbawang ito.
A. Lucas 7: 39 — Isang Fariseo ang nagpakita ng malaking pag-aliw nang hugasan ng isang babae ang mga paa ni Jesus ng kanyang luha at pinahiran sila ng langis. Bagaman karaniwang ipinapalagay na siya ay isang kilalang-kilala na puta sa bayan, hindi sinasabi nito sa teksto. Siya ay malamang na isang Hentil o pagano na nakarinig kay Jesus na nangangaral, kinilala Siya, at dumating upang ipakita ang kanyang pasasalamat.
B. Lucas 15: 1-2 — Ang mga Pariseo ay nagrereklamo laban kay Jesus sapagkat tumanggap Siya ng mga makasalanan at mga pagano (tinanggap na nangangahulugang aminin sa pagiging mabuting pakikitungo, pakikipagtalik o kapani-paniwala).
C. Lucas 18: 10-14 — Nakita ng Pariseong ito ang kanyang sarili na higit na mataas sa maniningil ng buwis at nagtiwala sa kanyang sariling pagsisikap o katuwiran sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ang ideya sa likod ng salitang maawain sa v13 — O Diyos, bigyang-katwiran sa akin ang makasalanan sa batayan ng isang mabilis na sakripisyo na nagbibigay kasiyahan sa mga kahilingan ng banal na hustisya at ginagawang posible ang makatarungang paglalaan ng katuwiran batay sa katarungan na nasiyahan (Wuest).
D. Juan 7: 45-49 — Habang lumalaki ang kontrobersya tungkol kay Jesus, sinabi ng mga Pariseo ang tungkol sa kanilang mga tao: Mayroon bang isa sa atin na mga pinuno o Pariseo na naniniwala sa kanya? Ginagawa ng mga ignoranteng tao na ito, ngunit ano ang nalalaman nila tungkol dito? Isang sumpa sa kanila pa rin (NLT).
3. Kailangang iparating ni Jesus ang ideya na ang mga anak ng Diyos ay mabait sa mga hindi mapagbigay at ang kasamaan tulad ng Diyos na kanilang Ama sa Langit ay (Mat. 5: 43-48) dahil, hindi lamang itinuro ng mga Pariseo o modelo ang uri ng pag-ibig, ang kulturang Greco-Romano sa buong paligid nila ang kumpletong kabaligtaran. (Ang mga halimbawa sa ibaba ay nagmula sa Paano Binago ng Kristiyanismo ang Mundo ni Alvin J. Schmidt.)
a. Ang Romano ay nagsagawa ng liberalitas na nagbibigay sa pag-asang makatanggap ng isang kapalit. Karaniwan ang mga hindi nangangailangan ng tulong na natanggap ang ganitong uri ng pagbibigay. Itinuring ng mga Romano ang pagbibigay sa mga hindi maaaring magbigay ng kontribusyon sa Roma at palakasin ang estado bilang isang kahinaan.
b. Sinabi ng pilosopong Greek na si Plato na ang isang mahirap na tao (karaniwang isang alipin) na hindi na makapagtrabaho ay dapat na iwanang mamatay. Sinabi ng pilosopiyang Romano na si Plautus na gumawa ka ng masamang serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkain at inumin. Nawawalan ka ng iyong ibinibigay at nagpahaba sa kanyang kahabag-habag na buhay.
4. Kahit na ilang mga tao ngayon ang nakakaintindi nito, ang pagbibigay sa hindi gaanong masuwerte at pagtulong sa mga mahina ay naipasok sa ating kamalayan sa kultura dahil sa impluwensya ng Kristiyanismo. Gayunpaman, sa pagtaas ng lihim na lipunan ng lipunan, ganap itong na-disconnect mula sa anumang koneksyon upang luwalhatiin ang Diyos. a. Hindi namin mabibigyang kahulugan ang mga tupa at kambing mula sa isang set ng isip ng ika-21 siglo. Nagbibigay ng pera ang mga tao sa mahihirap dahil nais nilang maging mabuting tao. Ang mga tao ay nagbibigay upang makakuha ng isang tax break. Nagbibigay kami ng pera dahil pakiramdam namin ay nagkakasala sa pagdurusa ng iba.
b. Ipinakilala ni Jesus ang isang rebolusyonaryong bagong konsepto: Bigyan, hindi inaasahan ang anumang kapalit. Bigyan ng purong motibo. Ibigay upang luwalhati ang iyong Ama sa Langit. Bigyan bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya.
c. Alalahanin ang isa pang prinsipyo ng wastong pagpapakahulugan sa Bibliya — ang isang daanan ay hindi nangangahulugang isang bagay sa atin na hindi nito nais ipahiwatig sa mga orihinal na tagapakinig o mambabasa. Ang mga apostol ay hindi kailanman kinuha ang mga salita ni Jesus tungkol sa mga tupa at kambing upang ibig sabihin na ang ating mabubuting gawa ay papasok tayo sa Kanyang kaharian. 1. Alam ng mga apostol na kailangan nila ng katuwiran upang makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ngunit hindi pa nila alam na si Jesus Mismo ay magiging kanilang katuwiran — kahit na may mga pahiwatig ng katotohanang ito sa mga propeta ng Lumang Tipan. Aw 24: 3-5; Jer 33: 15-16
2. Ginugol niya ang tatlong taon na paghahanda sa kanila upang makatanggap ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi gumagana. Sa sandaling nabuhay si Jesus mula sa mga patay nalaman nila na ang katuwiran ay nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa Kanyang sakripisyo at ang pagtulong sa ating kapwa tao sa labas ng isang dalisay na puso ay isang pagpapahayag ng pananalig na iyon.

1. Napag-usapan natin sa mga nakaraang aralin na ang Diyos ay Ama at naninirahan lamang sa mga naniniwala kay Jesucristo. Bukod kay Cristo ang lahat ng tao ay mga anak ng demonyo. Juan 8:44; I Juan 3:10; atbp.
a. Mat 25: 40 — Kapag tinutulungan natin ang hindi gaanong masuwerte sa ibang paraan, ginagawa natin ito kay Jesus — hindi dahil nasa Siya sila - kundi dahil sa gayong paraan ipinapahayag natin ang ating debosyon sa Kanya, sa paraan ng pakikitungo sa iba (hindi lamang , ngunit kasama, ang hindi gaanong kapalaran).
b. Sa ganito ang pag-ibig, hindi na mahal natin ang Diyos ngunit iniibig niya tayo at ipinadala ang kanyang Anak upang maging pangako sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung minamahal tayo ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa (I Juan 4: 10-11, ESV).
2. Sa halimbawa ni Jesus, ang mga tupa ay mga anak ng Diyos na gumagawa ng mga gawa ng kanilang Ama dahil sa pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa kanilang kapwa tao. Marami pa sa susunod na linggo !!