MABUHAY NA MAGING SUPERMEN

1. Ang pagbubuhay sa buhay ay hindi nangangahulugang walang malay na problema sa pamumuhay (Juan 16:33). Ibig sabihin:
a. Sa gitna ng mga problema mayroon tayong tagumpay - kapayapaan, kagalakan, karunungan, pagkakaloob.
b. Nararanasan natin ang lahat ng ibinigay ni Kristo sa pamamagitan ng Krus - form na kalayaan
sakit, kasalanan, kawalan, kaguluhan, pagdurusa, atbp.
c. Naranasan natin ang kapangyarihan mula sa Diyos upang tumpak na kumakatawan kay Jesus sa buhay na ito, kapwa ang Kanyang pagkatao at kapangyarihan.
2. Si Apostol Pablo, na ginamit ng Diyos upang isulat ang talatang ito, ay naghari sa buhay, sa isang napakahirap na problema na napuno ng buhay. Tingnan ang ilang mga bagay na sinabi ni Pablo tungkol sa kanyang sarili. Rom 8:37; I Cor 15:57;
II Cor 2: 14
a. Sinabi niya na natutunan niya kung paano mamuhay nang malaya sa mga pangyayari. Phil 4:11
b. Sinabi niya na ang banta ng panganib sa unahan ay hindi gumagalaw sa kanya. Gawa 20:24
c. Sinabi niya na malinaw ang kanyang budhi. Gawa 23: 1
3. Si Pablo ay hindi naghari sa buhay dahil siya ay isang apostol. Naghari siya sa buhay dahil isinilang siya ng Diyos (ipinanganak muli) at nabuhay ang kanyang buhay sa ilaw ng katotohanang iyon.
4. Sinimulan nating pag-aralan kung paano maghari sa buhay sa pamamagitan ng pag-alam na ipinanganak ka ng Diyos at na ikaw ay bahagi ng isang kaharian na higit na makakakita sa lahat ng nakikita natin at mababago ang nakikita mo. Nais naming ipagpatuloy ang aming pag-aaral sa araling ito.

1. Ang katuwiran ay tamang nakatayo sa Diyos.
a. Ang kabutihan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo sa piling ng Ama na tila ang kasalanan ay hindi kailanman umiiral.
b. Ang katuwiran ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo sa harap ng satanas, sakit, kakulangan, takot, bilang isang ganap na panginoon, walang takot at tiwala.
2. Ang katuwiran ay dapat na gawin tayong mga masters sa buhay na ito. Isaalang-alang ang mga katotohanan na ito tungkol sa katuwiran.
a. Dahil ang ating mga kasalanan ay nabayaran sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo, ipinagkita tayo ng Diyos na matuwid. Rom 4: 22-25
b. Ngunit, higit sa na, ginawa tayo ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang buhay sa atin.
c. Kapag ipinanganak tayo muli, sinamahan natin si Jesus bilang tunay na isang sangay ay sumali sa isang puno ng ubas, at ang Kanyang buhay ay nasa atin. Juan 15: 5; I Juan 5: 11,12
d. Anuman ang kay Cristo, sa Kanyang buhay, ay nasa atin na ngayon - kasama na ang katuwiran.
Kulay Ko 1:30; II Cor 5:21
3. Ginawa ito ng Diyos, inilagay sa atin ang Kanyang buhay at likas na katangian, sapagkat bahagi ito ng Kanyang plano na gawin tayong mga anak na lalaki at babae na naaayon sa imahe ni Cristo. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Kapag ipinanganak tayo muli, nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan (ZOE). Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay at likas na katangian ng Diyos. Juan 1: 4; 5:26; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4; Heb 3:14
b. Ang buhay na iyon ay gumagawa sa atin ng tunay na mga anak na lalaki at babae. Ipinanganak tayo ng Diyos.
c. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay at likas na katangian sa atin, isinasagawa ng Diyos ang proseso ng pagtugma sa atin sa imahe ni Cristo. Kinukuha natin ang Kanyang lugar sa buhay na ito. II Cor 5:20; I Juan 2: 6; 4:17
4. Ang tao ay isang bahagi ng pagkatao - espiritu, kaluluwa, at katawan. I Tes 5:23
a. Ang espiritu ay bahagi ng tao na nakikipag-ugnay sa Diyos. Nakikipag-ugnay ang katawan sa pisikal na mundo. Ang kaluluwa ang ating isip, emosyon, at kalooban.
b. Para sa pag-unawa maaari nating sabihin ito sa ganitong paraan: Ang tao ay isang espiritu na naninirahan sa isang pisikal na katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip at damdamin).
c. Sinasabi din ito ng Bibliya sa ganitong paraan - mayroong panloob na tao (ang espiritu at ang kaluluwa) at isang panlabas na tao (ang pisikal na katawan). II Cor 4:16
5. Mayroong tatlong mga aspeto upang maging naaayon sa imahe ni Cristo.
a. Sa bagong kapanganakan, ang ating espiritu ay umaayon sa imahe ni Cristo sa pamamagitan ng bagong buhay na natanggap natin (ZOE). II Cor 5: 17,18
b. Matapos tayo ipanganak muli, dapat nating pag-aralan at gawin ang salita ng Diyos, at simulan ang
proseso ng pagpapahiwatig ng ating mga kaluluwa sa imahe ni Cristo. Rom 12: 1,2
c. Kapag dumating si Kristo para sa Simbahan sa rapture, gagawin Niya ang ating mga katawan tulad ng Kanyang maluwalhating katawan at tapusin ang proseso. I Juan 3: 2; Phil 3: 20,21
6. Efe 2: 3 – Bago tayo maligtas, pinanguluhan tayo ng ating katawan at isip (kaluluwa). Ngunit, kailangang magbago iyon. Ang plano ng Diyos ay ang ating espiritu, na ngayon ay mayroong buhay ng Diyos, na nangingibabaw sa ating kaluluwa (isip at emosyon) at katawan.
a. Sinabihan tayo na gawin ang panlabas na mga katangian at pag-uugali ng bagong tao (buhay) sa loob natin. Efe 4:24; Col 3:10
b. Dapat tayong maging pinasiyahan sa espiritu. Hindi iyon nangangahulugang pinasiyahan ng Banal na Espiritu. Ang ating espiritu, na mayroon na ngayong buhay at likas na katangian ng Diyos dito, ay dapat na mangibabaw at kontrolin ang ating kaluluwa at katawan. Gal 5: 16,17; Rom 8: 12,13
7. Ang pagiging naaayon sa imahe ni Jesus sa buhay na ito ay nangangahulugang kumikilos tayo tulad Niya, nakikipag-usap tulad sa Kanya, mamuhay na katulad Niya sapagkat ang bagong buhay sa loob ay nagbabago sa atin sa labas.
a. Rom 8: 29 – Na hinubog sa imahe ng Kanyang Anak [at ibahagi sa loob ang Kanyang wangis]. (Amp)
b. Ang higit na tayo ay naaayon sa imahe ni Cristo, mas magiging paghahari tayo sa buhay.

1. Gen 1:26; Juan 4: 24 – Nilikha tayo sa wangis at wangis ng Diyos. Ibig sabihin:
a. Nasa iisang klase tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay Diyos. Nangangahulugan ito na tayo ay ginawa sa paraang maaaring panatilihin tayo ng Diyos at pakikisama sa atin.
b. Kami ay walang hanggang mga nilalang. Ngayong umiiral na tayo, mabubuhay tayo magpakailanman.
c. Maaari tayong mabuhay nang malaya sa ating mga katawan.
2. Naiintindihan ni Pablo na siya ay isang espiritung nilalang na manghahari sa kanyang kaluluwa at katawan.
a. Ako = ang taong espiritu. Phil 1: 22-24; 4:13; I Cor 9:27; II Cor 5: 6; II Cor 4: 7-11
b. Ang lahat ng ito ay nagpahintulot kay Paul na mabuhay nang independiyente sa mga kalagayan. Phil 4:11 Para sa, gayunpaman, ako ay inilagay, ako, kahit papaano, ay natutong maging independiyenteng
mga pangyayari. (Ika-20 Siglo)
c. Ang independiyenteng mga pangyayari ay isa pang paraan ng pagsasabi na naghahari sa buhay.
3. Ang pagkakakilanlan mo ngayon ay ikaw ay isang espiritu na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanya.
a. Juan 3: 3-6 – Ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Ikaw ay isang espiritu.
b. Ipinanganak ka mula sa itaas (Juan 3: 5). Ipinanganak ka ng Diyos (I Juan 5: 1). Ikaw ay mula sa Diyos (I Juan 4: 4).
c. Dapat mong malaman upang makita ang iyong sarili mula sa pananaw na iyon. II Cor 5: 16 – Dahil dito, mula ngayon ay tinatantiya namin at hindi pinapansin ang sinuman mula sa isang [pulos] pananaw ng tao - sa mga tuntunin ng natural na pamantayan ng halaga. [Hindi] kahit na dati nating natantya si Cristo mula sa pananaw ng tao at bilang isang tao, ngunit ngayon [mayroon kaming gayong kaalaman tungkol sa Kanya na] hindi na natin Siya kilala [sa mga tuntunin ng laman]. (Amp)
d. Ganyan ka nakikita ng Diyos. Kapag tiningnan ka niya, nakikita Niya ang Kanyang sariling kalikasan. Inilagay niya doon !! Nais niyang makita mo ang iyong sarili sa ganoong paraan.
4. Upang maging malay sa espiritu ay talagang nangangahulugang maging pag-iisip sa loob ng Diyos.
a. Nabubuhay mo ang iyong buhay sa kamalayan na mayroon kang buhay ng Diyos sa iyo, na ang Diyos ay nananahan sa iyo.
b. Alam mo na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa iyo batay sa mga katotohanang ito. Alam mo na maaari mong maiugnay sa Kanya batay sa mga katotohanang ito.
c. Maaari mong harapin ang buhay at mga problema nito batay sa mga katotohanang ito - ang Mahusay ay nasa iyo. I Juan 4: 4
5. Ang problema sa ito ay higit na nalalaman natin ang nakikita at naramdaman kaysa sa mga espiritwal na katotohanan. Hindi iyon magbabago dahil ipinanganak tayo muli.

1. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Ito ay nangangahulugang hindi nakikita. Lucas 2: 8-15
a. Ang hindi nakikita ay nangangahulugang espirituwal; ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo, nangangahulugang hindi mo ito makikita.
b. Ang Diyos ay Espiritu at Siya ay hindi nakikita. Ngunit ang Diyos ay tunay. At, Siya ang pinakapangyarihang Mayroong naroroon. Juan 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; 6:16; Col 1:15
c. Ang lahat ng nakitang nilikha ay gawa ng hindi nakikita, di-nakikitang Diyos na naghahari sa isang hindi nakikita, espiritwal na kaharian. Heb 11: 3
d. Ang hindi nakikita ay nilikha lamang ang nakikita, ngunit maaari at nakakaapekto at magbabago ang nakikita. At, lalabas nito ang nakikita. Gen 1: 3; II Cor 4:18
2. Mayroong dalawang iba pang mga pangalan para sa mga realms na ito - natural at supernatural.
a. Likas na = ng o nauugnay sa kalikasan; pagsunod sa mga batas ng kalikasan o ng pisikal na mundo.
b. Supernatural = ng o nauugnay sa isang pagkakasunud-sunod ng pagkakaroon na lampas sa nakikita, napapansin na uniberso.
3. Nilikha tayo upang maging mga kasama ng isang supernatural, himala na gumagawa ng Diyos. Ang Kristiyanismo ay supernatural mula simula hanggang matapos. Kami ay mga supernatural na nilalang.
a. Supernatural = isang pag-alis mula sa karaniwan o normal, lalo na upang lumitaw upang lumampas ang mga batas ng kalikasan, ibig sabihin. mga himala. Marcos 4:39; Gawa 3: 6-8
b. Dapat tayong maging supernatural na tao, mga taong nabubuhay at lumipat sa kaharian ng hindi nakikita at lumalakas sa mga batas ng kalikasan. II Mga Hari 6: 13-17
4. Karamihan sa mga tao, maging ang mga tagasunod ni Cristo, ay nabubuhay ayon sa natural.
a. Matt 16: 6-12 – Bagaman ang mga disipulo ay nakakita kay Jesus ng maraming isda at tinapay nang dalawang beses sa puntong ito (Matt 14: 15-21; 15: 32-39), ang kanilang unang reaksyon sa pag-iisip na nais ni Jesus ng tinapay ay "saan at paano kukuha tayo nito? ”.
b. Juan 11: 20-45 – Bagaman nabuhay na ni Jesus ng hindi bababa sa dalawang tao mula sa mga patay sa puntong ito (Lucas 7: 11-16; Marcos 5: 38-43), hindi man naisip ni Marta na bubuhayin ni Jesus ang kanyang kapatid na lalaki mula sa patay.
5. Ang isa sa mga problema sa simbahan sa Corinto ay ang pamumuhay nila bilang mga likas na kalalakihan kaysa sa mga supernatural na kalalakihan. I Cor 3: 1-4
a. Espirituwal = ng espiritu, espiritung tao o mga bagay; carnal = katawang, carnal; makalupa, materyal.
b. v3 – Para ka pa rin (hindi espiritwal, pagkakaroon ng likas na katangian) ng laman - sa ilalim ng kontrol ng mga ordinaryong salpok. Sapagka't hangga't may pagkainggit, at panibugho, at pag-aaway sa gitna ninyo, hindi ba kayo espiritwal at sa laman, na kumikilos ayon sa pamantayan ng tao at tulad ng mga (hindi nagbabago) na mga tao? (Amp)
6. Sila ay nabubuhay na parang mga kalalakihan lamang na mayroon silang mismong buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanila.
7. Kung maghahari tayo sa buhay, kakailanganin nating matutong mabuhay tulad ng kung ano tayo - mga supernatural na kalalakihan at kababaihan.

1. Kilalanin na nangangailangan ng oras at pagsisikap.
a. Dapat nating malaman ang mga bagong gawi at wika ng hindi nakikitang kaharian na kinabibilangan natin ngayon.
b. Ang hindi nakikitang kaharian, ang hindi nakikitang mga katotohanan, ay kailangang maging mas tunay sa iyo kaysa sa iyong nakikita o nararamdaman. Ang iyong tugon sa buhay, ang iyong pag-iisip at kilos, ay dapat na batay sa mga hindi nakikitang realties na ito.
2. Ang mga supernatural na katotohanan na ito ay ipinahayag lamang sa amin ng salita ng Diyos, kaya dapat nating pag-aralan ang Bibliya. Dapat tayong makakuha ng mabuting turo. Ef 4: 11-13
a. Ang mga supernatural realities na ito ay nagiging operatibo sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. II Cor 3:18; Santiago 1: 22-24
b. Dapat tayong maglaan ng oras upang magnilay sa salita ng Diyos. Magnilay = isipin at sabihin.
c. Tulad ng ginagawa natin, ang espiritung tao ay itatayo, maging mas malakas. Gawa 20:32
b. At, ang ating isipan ay iluminado ng Banal na Espiritu, at mabago = napapailalim sa salita ng Diyos, kasuwato ng bagong tao sa loob. I Cor 2:12
3. Ang mga araling ito ay magiging aksaya ng oras maliban kung pagninilay-nilay natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos.
a. Pinanganak ako ng Diyos. Santiago 1:18
b. Ako ay nagkakaisa sa Diyos. I Cor 6:17
c. Sumasali ako sa kalikasan ng Diyos. II Alagang Hayop 1: 4
d. Ako ay sa Diyos. I Juan 4: 4
e. Ipinanganak ako mula sa itaas. Juan 3: 3,5
f. Ipinanganak ako ng Diyos. Juan 3: 3,5
g. Ako ay isang bagong nilikha na nilikha kay Cristo Jesus. II Cor 5:17
h. Ako ay isang master ng lahat ng koneksyon sa lumang paglikha. I Juan 5: 4
ako. walang kapangyarihan si satanas sa akin. Santiago 4: 7
j. Ang kalikasan ng Diyos ay pumasok sa aking espiritu. II Alagang Hayop 1: 4
k. Ang kanyang likas na katangian ay sumisipsip sa akin, inaalis ako. Efe 3:19
l. Ang kanyang likas na katangian ay ang pagbuo sa akin ng mga bagay na nakikita at hinahangaan ko kay Jesus. II Cor 3:18
m. Ang Diyos ay nasa akin. Col 1:27
n. Ang lakas ng Diyos ay akin. Ang kakayahan ng Diyos ay akin. Phil 4:13
o. Ang kalusugan ng Diyos ay akin. Ang tagumpay niya ay akin. I Alagang Hayop 2:24; II Cor 2:14
p. Isa akong panalo. Ako ay isang mananakop. Ako ay isang tagumpay dahil ang Dakila sa May malaking kakayahan ay nasa akin. Rom 8:37
q. Ang Diyos sa akin ay mas malaki kaysa kay Satanas na siyang diyos ng mundong ito. I Juan 4: 4
r. Ang Diyos sa akin ay mas malaki kaysa sa mga batas ng kalikasan na pumapalibot sa akin. Marcos 11:23
s. Ang Diyos, na may Kanyang walang limitasyong kakayahan, ay gumagana sa akin. Phil 2:13
4. Kung gugugulin natin ang oras at magsisikap na pag-aralan at pagninilay ang salita ng Diyos, matututo tayong mamuhay tulad ng supermen.