IKAW AY ... IKAW AY

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Nang ikaw ay naging isang Kristiyano, ginawang Panginoon si Jesus ng iyong buhay at ipinanganak muli, isang bagay ang dumating sa iyo na wala doon dati - ang buhay at likas na katangian ng Diyos.
2. Ano ang buhay na iyon? Ano ang iyong natanggap noong ipinanganak ka muli?
a. Natanggap mo ang buhay na walang hanggan sa bagong pagsilang. Hindi nangangahulugang nakatanggap ka ng isang bagay upang mabuhay ka magpakailanman. Mabubuhay ka magpakailanman bago ka muling ipanganak. Mabubuhay ka sa impyerno. Ngayon, mabubuhay ka na sa langit.
b. Ang buhay na walang hanggan ay ang buhay at kalikasan ng Diyos, ang buhay na nasa Diyos - ZOE. Juan 5:26; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
3. Ang buhay na iyon (ZOE) ay ibinigay sa iyo upang maisakatuparan ang plano ng Diyos sa at para sa iyong buhay - upang gawin kang Kanyang anak na lalaki, at pagkatapos ay maisunod ka sa imahen ni Cristo. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
a. Ginawa ka ng Diyos na Kanyang literal na anak na lalaki o anak na babae sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang buhay (ZOE) sa iyo sa bagong pagsilang. Ikaw ay literal na ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pangalawang kapanganakan. Juan 1: 12, l3;
Sa Juan 5: 1
b. Sa pamamagitan ng buhay na iyon sa iyo, ginagawa ka ng Diyos na tulad ni Jesus. II Cor 3:18
4. Kapag sinasabi ng Bibliya na "maging katulad ni Jesus", "maging kaayon ng imahe ni Cristo", hindi nangangahulugang maging tayo si Jesus.
a. Nangangahulugan ito na nabubuhay tayo sa mundo tulad ng nabuhay ni Jesus. I Juan 4:17
b. Nabuhay si Hesus sa buhay ng Ama habang Siya ay narito sa mundo. Juan 6:57
c. Ang buhay na ito ay nagbibigay sa amin ng parehong katayuan sa Ama na mayroon si Jesus, pati na rin ang parehong kakayahang mabuhay ng nakalulugod sa Ama na mayroon si Jesus.
5. Upang maging naaayon sa imahe ni Cristo, na maging katulad ni Jesus ay nangangahulugang:
a. Upang maging isang literal, aktwal, anak ng Diyos dahil mayroon kang Kaniyang buhay at kalikasan sa iyo. Juan 3: 3,5; 1:12,13
b. Upang maging matuwid, tama sa Diyos na likas (kung ano ka) at kilos (kung ano ang iyong ginagawa). I Cor 1:30; Rom 5: 18,19
c. Upang maging malaya sa pangingibabaw, pamamahala, ng kasalanan at kamatayan. Rom 6: 8-10
d. Upang maging tulad, mabuhay tulad, si Jesus sa iyong pagkatao (likas na katangian, ano ka) at sa iyong mga aksyon (kung ano ang iyong ginagawa). I Juan 2: 6; Juan 14:12
e. Upang maghari sa buhay habang naghari si Jesus. Rom 5:17; Phil 4:11
6. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa ZOE, ang buhay na natanggap namin nang tayo ay muling isinilang.
7. Kadalasan, sa mga Kristiyanong bilog, ang diin ng pagtuturo ay nasa paraan ng pamumuhay (kung paano ka nakatira) sa halip na sa buhay na iyong natanggap sa bagong kapanganakan.
a. Ang buhay na iyong natanggap noong ikaw ay ipinanganak muli ay magbibigay-daan sa iyo upang mabuhay ayon sa nais ng Diyos na mabuhay ka kung matutong umasa sa buhay na iyon.
b. Sa seryeng ito ng mga aralin, nagugugol tayo ng oras upang malaman kung ano ang nangyari sa amin sa bagong kapanganakan at kung paano mamuhay sa ilaw nito.
8. Sa araling ito, nais nating ihiwalay kung ano tayo bago ang bagong pagsilang sa kung ano tayo ngayon na ipinanganak tayo muli sa isang pagsisikap na matulungan ang katotohanan ng madaling araw sa atin.
1. Nakakita = kaalaman ng kaalaman = lahat ng impormasyon na darating sa amin sa pamamagitan ng pisikal na pandama; Hindi nakikita = kaalaman ng paghahayag = ang Bibliya, na nagsasabi sa atin tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan.
2. Mula sa Bibliya nalaman natin na ang tao ay isang espiritu na naninirahan sa isang pisikal na katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip, damdamin, at kalooban). I Thess 5:23
a. Mayroong isang hindi nakikitang bahagi sa atin - ang espiritu. Iyon ang bahagi sa atin na tumanggap ng buhay at kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. II Cor 5: 17,18
b. Ikaw, ang taong espiritung, maaari at mabubuhay na malaya sa pisikal na katawan.
II Cor 5: 6-8; Phil 1: 22-24
c. Mayroong isang kahulugan kung saan hindi namin makita ang totoong ikaw. Dahil hindi lang namin ka nakikita ay hindi nangangahulugang hindi ka totoo. Lucas 16: 19-31
d. Plano ng Diyos na ikaw, ang espiritu na tao na tumanggap ng buhay at kalikasan ng Diyos, ay hindi na mangibabaw ng iyong kaluluwa o katawan. Rom 8: 1,213; I Cor 9:27
3. Kapag isinilang ka muli, ang buhay ng Diyos ay dumating sa hindi nakikitang bahagi mo at binago ka. Ginawa ka nitong isang bagong nilalang.
a. Dahil hindi mo makita o maramdaman ang mga pagbabago ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo. Ang mga ito ay totoo, at sinasabi sa atin ng Bibliya tungkol sa kanila = kaalaman sa paghahayag.
b. Dapat nating alamin ang tungkol sa mga pagbabagong ito, tungkol sa kung ano tayo dahil ipinanganak tayo muli, at nagsisimulang makipag-usap at kumilos tulad ng kung ano tayo. Pagkatapos, ang mga hindi nakikitang katotohanan ay magbabago sa nakikita at nararamdaman natin.
1. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. Ito ay hindi naiiba kaysa kung umalis si Jesus mula sa hindi nakikita na kaharian at direktang nagsalita sa akin ngayon.
a. Ang Bibliya ay may kapangyarihan at maaasahan tulad ng kung si Jesus ay nagsalita sa akin dahil ito ay si Jesus na nagsasalita sa akin - ang Buhay na Salita ay nahayag, nagsasalita ,, sa pamamagitan ng nakasulat
salita.
b. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga nakakatawang kasabihan. Ito ang paghahayag ng Diyos sa Kanyang Sarili. Naihayag Niya sa atin ang Kanyang sarili dito, sa pamamagitan nito.
c. Ang Diyos ay hindi nagsasalita ng patula o simboliko. Siya ay nagsasalita sa amin ng literal. May mga lugar kung saan sinasagisag ang Bibliya, ngunit ang mga iyon ay malinaw. Maliban sa
Ang Bibliya ay malinaw na nagsasalita nang simbolikong, dalhin ito tulad ng, literal.
d. Ikaw ang sinasabi ng Diyos na ikaw. Mayroon kang sinasabi ng Diyos na mayroon ka. Maaari mong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa mo.
2. Hindi mo kailangan ng anumang espesyal na pagbilis mula sa Diyos upang gawing totoo sa iyo ang salitang. Gumagamit ang Diyos ng mga salita sa paraan na ginagawa natin - upang makipag-usap, at upang makamit ang mga bagay.
a. Responsibilidad nating kunin ang salita ng Diyos, ituring ang salita ng Diyos, sa paraang nais nating gawin ang sinuman sa kapangyarihan at awtoridad na pinagkakatiwalaan natin. Alam namin kung paano kumuha ng isang banker sa
Ang kanyang salita. May utang tayong Diyos sa parehong pagsasaalang-alang.
b. Isang kadahilanan na ang mga Kristiyano ay hindi nabubuhay sa buhay na ito sa at sa tagumpay na balak ng Diyos ay dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos na totoo - ang Diyos ay nakikipag-usap sa akin ngayon.
1. Isaisip, hindi ito materyal na sermon. Ito ang Diyos na nakikipag-usap sa amin, sa iyo at sa akin, tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Nais ng Diyos na ang mga bagay na ito ay higit pa sa tinta sa papel sa amin. Nais niyang mangibabaw sa atin ang mga katotohanang ito, maapektuhan ang paraan ng pagtugon natin sa buhay.
b. Kapag nagsimulang mangyari iyan, magsisimulang tayong mabuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus sa mundo.
2. Rom 5: 19 – Bago tayo maging mga Kristiyano tayo (ang hindi nakikita na bahagi sa atin) ay likas na makasalanan.
a. Hindi tayo mga makasalanan dahil nagkasala tayo. Nagkasala tayo dahil tayo ay makasalanan. (ginawa = itinatag = ang pangunahing paggawa ng isang bagay)
b. Sa pamamagitan ng ginawa ni Cristo para sa atin sa pamamagitan ng Krus ay naging matuwid tayo (itinatag) na matuwid. Tayo ngayon ay matuwid. II Cor 5:21
c. Anumang nasa buhay ng Diyos ay nasa akin ngayon, kasama na ang katuwiran ng Diyos. Rom 3:26 (Just = matuwid; Katuwiran = katuwiran) I Cor 1:30
3. Ang iglesya sa Corinto ay napaka-makamundo (pinasiyahan). Gumaganap sila tulad ng mga kalalakihan lamang sa halip na mga banal na anak na lalaki at babae ng Diyos. I Cor 3: 3
a. Ang Banal na Espiritu ay nakipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng paalalahanan sa kanila kung ano sila bago ang bagong pagsilang at kung ano sila ngayon na ipinanganak muli, at pagkatapos ay sinabihan silang kumilos tulad ng kung ano sila. I Cor 6: 9-12
b. Ang mga makasalanan ay nagkakasala sapagkat sila ay makasalanan. Ginagawa tayo ng Diyos na matuwid upang mabuhay tayo nang matuwid.
4. II Cor 6: 14-16 – Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Paul, ay nakalista kung ano kami bilang mga hindi naniniwala at kung ano kami bilang mga naniniwala.
a. Mga Hindi Naniniwala = kawalan ng katarungan (kasalanan = I Juan 5:17); kadiliman; belial (satan =
I Juan 3:12; Juan 8:44); isang infidel = walang pananampalataya.
b. Naniniwala = katuwiran; ilaw (I Juan 1: 5); Si Cristo (Mga Gawa 9: 4; I Cor 12:27); isang naniniwala.
c. Ang mga katangiang ito ay tumutukoy sa kung ano tayo at kung ano tayo ngayon sa hindi nakikita na bahagi ng atin. Dahil hindi namin makita hindi nangangahulugang hindi ito totoo.
5. Efe 2: 1-3 – Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Paul, ay nagpapaalala sa mga Kristiyano kung ano sila (tayo) bago sila (tayo) ay muling ipanganak.
a. Sila (kami) ay patay (nahiwalay sa Diyos, kulang sa buhay ng Diyos sa ating mga espiritu) bago tayo naging mga Kristiyano.
b. Sila (tayo) ay likas na likas na mga bagay ng poot ng Diyos sapagkat sila (tayo) ay mga makasalanan nang likas na katangian, nakikibahagi sa kalikasan ni satanas, ang kanilang (ating) espiritwal na ama.
c. Ngunit, nang si Cristo ay muling binuhay sa bagong buhay para sa atin bilang tayo, tayo ay nabuhay kasama Siya. Mula sa salitang AT sa Efe 1:20 hanggang taludtod 23 ay isang panaklong, isang insertion.
Ang pandiwa para sa Efe 2: 1 ay nasa Efe 1:20.
d. Binigyan tayo ng buhay noong si Jesus ay nabuhay. Ang buhay na dumating kay Jesus nang Siya ay muling binuhay mula sa mga patay ay dumating sa atin.
6. Efe 5: 8 – Kami ay kadiliman. Ngayon ay magaan tayo sa Panginoon.
a. Pansinin, maaari pa rin tayong kumilos tulad ng kadiliman - ang matandang sa amin, ang matandang lalaki, kung ano tayo bago tayo muling ipanganak. Ngunit sinabi sa atin ng Diyos na huwag gawin ito. Sinabi niya - kumilos ka tulad ng kung ano ka.
b. Pansinin, mayroong isang direktang koneksyon sa pagitan ng pag-alam kung ano ka at kung paano ka namumuhay.
c. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na maglaan ng oras upang tumingin sa salamin ng salita ng Diyos at alamin kung ano tayo sapagkat nasa atin ang buhay ng Diyos.
d. Efe 4: 24-32 – Nilikha tayo sa katuwiran at kabanalan at maaari na tayong mamuhay tulad ni Hesus. Isang pribilehiyo! Ano ang isang responsibilidad!
1. II Cor 5: 16 – Dahil dito, mula ngayon ay tinatantiya namin at hindi pinapansin ang sinuman mula sa isang [pulos] pananaw ng tao - sa mga tuntunin ng natural na pamantayan ng halaga. [Hindi] kahit na dati nating natantya si Cristo mula sa pananaw ng tao at bilang isang tao, ngayon [mayroon kaming gayong kaalaman tungkol sa Kanya] na hindi na natin siya kilala [sa mga tuntunin ng laman]. (Amp)
a. Kilala natin ngayon si Cristo ayon sa hindi nakikitang realties na ipinahayag sa atin sa Bibliya. Nagpunta siya sa Krus para sa amin bilang kami. Dinala niya ang ating mga kasalanan at karamdaman sa Krus at namatay para sa atin bilang tayo. Pagkatapos, kapag ang presyo para sa ating mga kasalanan ay nabayaran, binuhay Siya para sa atin bilang tayo.
b. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang Diyos ay ligal na makapagbigay sa atin ng parehong buhay ni Jesus sa Kanyang mundo lakad.
c. Malalaman natin ngayon ang ating sarili ayon sa hindi nakikitang realties na nagawa sa amin sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, sa pamamagitan ng buhay (ZOE) na dumating sa amin.
2. Ang buhay ng Diyos ay nasa atin upang magawa ang Kanyang plano at hangarin sa ating buhay - gawin tayong mga anak na lalaki at anak na babae na naaayon sa imahe ni Cristo.
a. Sinabi sa atin ng Diyos tungkol dito, hindi upang gumawa ng mahusay na mga aralin sa paaralan sa Linggo, ngunit dahil ito ay totoo at nais Niyang mamuhay tayo sa ilaw nito.
b. Ikaw ay isang tunay na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos ngayon, at ang buhay na binigyan ka ng parehong paninindigan kasama ang Ama na si Jesus sa mundo, at binigyan ka rin nito
kakayahang mamuhay ng nakalulugod sa Ama na mayroon si Jesus sa mundo.
3. Ikaw ay anak ng Diyos dahil sa iyong pangalawang kapanganakan, hindi dahil sa iyong mga ginawa. Gayunpaman, ang iyong kapanganakan at ang buhay na iyong natanggap sa bagong kapanganakan, maaari at dapat makaapekto
iyong mga aksyon.
a. Lucas 15: 11-32 – Ang anak na alibugho ay isang anak sa pamamagitan ng pagsilang, hindi sa pamamagitan ng mga kilos.
b. Sa loob ng isang panahon, ang kanyang mga aksyon ay sumalungat sa kanyang pagiging anak, at natapos siya na nabubuhay tulad ng isang baboy.
c. Hindi niya tinigilan ang pagiging anak, tumigil siya sa pamumuhay bilang isang anak. Sa sandaling siya ay nagsimulang mabuhay muli bilang isang anak na lalaki, lahat ng mga pakinabang ng pagiging anak ay naroroon.
4. Dapat nating mapagtanto na ang mga bagay na sinasabi ng Diyos tungkol sa atin ngayon na ipinanganak tayo muli ay totoo.
a. Dahil hindi namin makita ang bagong nilikha na naging tayo ng ating pisikal na mga mata ay hindi nangangahulugang hindi ito totoo. Ito ay totoo.
b. Kung sasabihin natin kung ano tayo at kung ano ang mayroon tayo sa pamamagitan ng bagong pagsilang, sa kabila ng kung ano ang nakikita o nadarama, gagawing mabuti ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa ating karanasan, sa nakikitang larangan.
c. Sasagutin niya ang hindi nakikita, espirituwal na katotohanan na baguhin ang nakitang pisikal na katawan, mga kalagayan, at mundo kung saan ka nakatira.
5. Makipag-usap at kumilos tulad ng kung ano ka - isang literal, banal na anak ng Diyos na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo.