PAULO AT ANG KAHULAYAN

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Ang isa sa mga temang binigyang diin natin sa seryeng ito ay ang utos sa atin ng Bibliya na tumugon sa mga buhay ng buhay
mga paghihirap na may papuri. Sinabihan kaming bilangin ang lahat ng kagalakan kapag nakakaranas kami ng mga kaguluhan. Santiago 1: 2-4
a. Ang pagbilang ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang isaalang-alang. Ang kagalakan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang maging masaya
o puno ng kasiyahan. Ang Cheer ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang estado ng pag-iisip. Kami ay upang magsaya o hikayatin
ating mga sarili na may mga kadahilanan na may pag-asa tayo kahit sa madilim na mga pangyayari.
1. Ito ay hindi isang emosyonal na tugon sa iyong mga problema. Ito ay isang pagpili ng boltahe, isang gawa ng iyong
ay. Dapat nating isaalang-alang ang paglilitis isang okasyon upang tumugon nang may papuri sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos.
2. Ang mga pagsubok sa buhay ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang gumana o mag-ehersisyo na pasensya na masaya
pagbabata. Sinasabi ng Salita ng Diyos na kung mananatiling tapat tayo sa Kanya (o magtitiis) makikita natin ang Kanya
paglaya. Kami ay "maging perpekto at kumpleto, kulang sa wala" (NASB).
b. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pagkilala at pasasalamat sa Diyos dati
nakikita mo ang Kanyang tulong ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at tiwala sa Kanya. Ang papuri ay ang wika ng pananampalataya.
c. Ang papuri ay nagluluwalhati sa Diyos at nagbubukas ng pintuan sa Kanyang kapangyarihan sa ating mga kalagayan (Aw 50:23). Papuri
pinipigilan ang kaaway at pinanatili pa rin ang tagapaghiganti (Aw 8: 2; Mat 21:16). Ang papuri sa Diyos ay isang makapangyarihang sandata sa
ang aming mga pakikipaglaban sa diyablo.
2. Sinasabi ng Bibliya na hindi tayo dapat maging ignorante sa mga taktika ng diyablo (II Cor 2:11). Kaya, bilang bahagi ng ating
talakayan ng papuri sa Diyos, sinuri natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung paano gumagana si Satanas.
a. Sa isang banda, maraming mga Kristiyano ang natatakot sa diyablo. Pagkatapos ay may iba pang katangian
bawat maling bagay sa kanilang buhay sa diyablo. Ni ang ideya ay nagmula sa banal na kasulatan. Aming natagpuan na:
1. Ang diyablo ay gumagana sa ating isipan sa pamamagitan ng mga saloobin. Sinusubukan niyang nakawin ang Salita ng Diyos mula sa amin
hikayatin tayo na huwag maniwala o sumuway. Lalo kaming masusugatan sa kanyang mga diskarte kung kailan
nakakaranas kami ng mga paghihirap sa buhay. Marcos 4: 14-17; Mat 13:21; Ef 6: 11,12; II Cor 11: 3
2. Wala nang sinabihan na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Sa halip ay inutusan tayo na magkaroon ng kamalayan
ang kanyang mga diskarte sa kaisipan. Nagmumula siya o nanlilinlang sa pamamagitan ng panlilinlang. Labanan natin ang kanyang mga kasinungalingan sa
katotohanan ng Salita ng Diyos. Ef 6: 13-18
b. Para sa isang Kristiyano, ang diyablo ay isang natalo na kaaway. Si Jesus ay nagtagumpay sa kaniya sa Krus at sinira ang kanyang
kapangyarihan (awtoridad) sa atin. Pinatutupad natin ngayon ang kanyang pagkatalo sa ating buhay sa pamamagitan ng paninindigan sa Salita
ng Diyos, pagkilala at paglaban sa kanyang mga taktika sa kaisipan at iskema. Heb 2:14; Col 2:15; Mat 4: 1-11
3. Karamihan sa nalalaman natin tungkol sa kung paano gumagana si Satanas at ang katotohanan na siya ay isang natalo na kaaway ay nagmula kay Pablo.
a. Natanggap ni Pablo ang ebanghelyo na ipinangaral niya nang direkta mula kay Hesus na inatasan siyang maghatid ng mga tao
mula sa awtoridad ni Satanas. Gawa 26: 16-18; Gal 1: 11,12
1. Natupad ito ni Pablo sa pamamagitan ng pangangaral kay Jesus (Kanyang kamatayan, libing at pagkabuhay na mag-uli). Kapag ang mga tao
naniniwala kay Jesus, isinalin sila mula sa kaharian at awtoridad ni Satanas. Col 1:13
2. Ginawa ito ni Pablo sa pamamagitan ng pagpapabatid sa mga tao tungkol sa kung paano gumagana at nagtuturo ang mga ito
kung paano makilala at makitungo sa kanyang mga taktika. Ef 6: 10-18
b. Sa araling ito nais nating talakayin si Paul at ang diyablo. Paano gumagana ang diyablo sa buhay ni Pablo? Paano
nakipag-ugnay ba siya kay Satanas? Hindi natin nakikita si Pablo na natatakot sa diyablo ni nakikita natin siyang binabadlong si Satanas
mula sa kanyang cart na asno.

1. Mga Gawa 16: 16-34 – Sina Paul at Silas ay inaresto, binugbog, at ipinakulong sa lungsod ng Filipos. Ang kanilang krimen?
Itinapon ni Pablo ang isang demonyo mula sa isang aliping babae. Ang espiritu ay nagawa sa kanya na sabihin sa mga kapalaran at ang kanyang mga panginoon ay kumita ng pera
sa kakayahan na ito. Sa kulungan ay pinupuri ng dalawang lalaki ang Diyos at iniligtas ng kapangyarihan ng Diyos.
TCC - 942
2
a. Hindi lubos na malamang na ito ay isang emosyonal na tugon sa kanilang mga kalagayan. Sa konteksto ng
ang maraming mga kaguluhan na kinakaharap niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo, isinulat ni Pablo sa II Cor 6:10 ng pakiramdam
nakalulungkot ngunit nagagalak (isang anyo ng parehong salita na isinalin ang kagalakan sa Santiago 1: 2).
b. Pinuri nina Pablo at Silas ang Diyos sapagkat laging karapat-dapat siyang purihin  ito ang nararapat na tugon.
Alam nila kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan: Aw 34: 1 – Ang kanyang papuri ay parating nasa aking bibig. Ps
119: 62 – Sa hatinggabi ay magpapasalamat ako sa iyo.
2. Yamang gumagana ang diyablo sa pamamagitan ng mga saloobin, isaalang-alang natin kung anong uri ng mga saloobin na nakuha nina Paul at Silas noong
nasa kulungan sila. Kailangan nilang labanan ang parehong uri ng mga saloobin tulad mo o sa akin. Si Paul mismo
isinulat ang I Cor 10: 13 – Walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi karaniwan sa lahat ng sangkatauhan (ika-20 Siglo).
a. Ginawa ni Pablo ang pahayag na ito sa konteksto ng mga pagkabigo ng henerasyon ng mga Israelita na Diyos ng Diyos
naihatid mula sa pagkaalipin sa Egypt, na nagsasaad na lahat tayo ay nahaharap sa parehong mga tukso na kanilang ginawa. v11-13
b. Sinabi ni Paul na ang kanilang mga pagkabigo ay naitala upang maiwasan ang iba na gumawa ng parehong pagkakamali.
Nakalista siya ng apat na mga tukoy na lugar kung saan tinukso at binigay ang Israel.
1. v7 – Idolatriya. Nang si Moises ay nawala nang masyadong mahaba sa Mt. Ang pagpupulong ng Sinai sa Diyos, natunaw sila
ginto at nabuo ito sa isang guya upang maakay sila pabalik sa Egypt. Ex 32: 1-6
2. v8 – Pakikiapid. Sa kanilang huling campsite bago pumasok sa Canaan makalipas ang apatnapung taon sa
ilang, ang ilan sa mga kalalakihan ay natutulog kasama ang mga babaeng Moabita at pagkatapos ay sumali sa kanila sa pagsasakripisyo sa
at sumasamba sa mga diyos ng Moab (isang rehiyon sa silangan ng Canaan). Bilang 25: XX
3. v9 – Tinukso ang Diyos. Nang makarating sila sa isang lugar na walang tubig ay kinuwestiyon nila ang pagkakaroon ng Diyos
kasama nila at alagaan sila. Exo 17: 2; 7 – Ang mga tao ay nakipagtalo kay Moises at sinubukan ang Panginoon sa pamamagitan ng
sinasabi, "Ang Panginoon ba ang mag-aalaga sa amin o hindi" (NLT).
4. v10 – Bulung-bulong. Patuloy silang pinag-uusapan tungkol sa kung ano ang wala at kung ano ang hindi tama,
sinisisi si Moises at maging ang Diyos sa kanilang mga kalagayan. Ex 15:24; 16: 2; 17: 2; Bilang 14: 6; 21: 5
c. Mahirap makita ito bilang anumang iba pa sa isang eksena mula sa pelikulang "Ang Sampung Utos".
Ngunit ang mga ito ay tunay na mga taong katulad mo at ako. Sila ay nahulog na laman, walang pag-iisip, at walang kamali-mali
mga personalidad. At nang nakaranas sila ng mga hamon sa buhay, hindi nila ito nasagap nang maayos.
1. Ang Israel ay mararangal na naihatid mula sa pagkaalipin sa Egypt (totoong kaganapan, totoong tao, ngunit larawan ito
ang ating pagtubos sa pamamagitan ni Jesus). Naranasan nila ang hindi inaasahang paghihirap. Kailangang pumasa sila
sa pamamagitan ng isang disyerto ng disyerto at lahat ng mga hadlang na ipinakita nito (maliit na pagkain o tubig; mga ahas).
Hindi nila kailanman nakita ang lupang kanilang pinuntahan, hindi alam kung paano makarating doon o kung ano
asahan kapag dumating sila.
2. Anu-anong mga saloobin ang maaaring pumasok sa kanilang isip – alinman sa natural o sa tulong ng
diyablo: Hindi ito kagaya ng pinlano namin. Bumalik tayo sa pinanggalingan namin. Mayroon kaming ito
mas mabuti sa Egypt. Hindi bababa sa alam namin kung ano ang aasahan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, nararapat tayo
upang magkaroon ng kaunting kasiyahan sa mga magagandang batang babae na ito. Ang Diyos ay hindi patas sa atin. Bakit nangyayari ito?
3. Maaari nating makita ang pag-unlad sa kanilang mga saloobin at pag-uugali: v7 – Bumalik sa mga dating paraan ng
pagsamba kagaya ng kanilang ginawa sa Egypt. v8 – Sumuko sa laman ng mga pagnanasa kahit na sinabi ng Diyos na huwag.
v9 – Duda ang pangangalaga at pagkakaloob ng Diyos. v9 – Maging walang pasasalamat para sa kung ano ang nagawa Niya para sa iyo.
d. Bagaman hindi sinasabi ng teksto na ang mga taong ito ay naiimpluwensyahan ng diyablo, batay sa iba pa
mga bagay na isinulat ni Pablo (I Cor 10:13), alam natin na sila. Naaalala mo ba ang simbahan sa Tesalonica? Paul
nangangaral doon nang tatlong linggo at pagkatapos ay pinalayas sa bayan sa pamamagitan ng pag-uusig.
1. Ipinadala niya si Timoteo upang suriin ang mga ito kapag hindi siya makakabalik. Nag-aalala siya na
Sinamantala ng manunukso ang mga pag-uusig upang magnakaw ng Salita ng Diyos sa kanila. I Thess 3: 1-5
2. Ano ang Salita ng Diyos sa Israel? Sinabi ng Diyos: iligtas kita mula sa Ehipto at dadalhin kita
Kanaan. Ako ang mangunguna, gagabay at magbibigay para sa iyo. Tiwala sa Akin at sumunod sa Akin. Walang alinlangan ang mayroon sila
mga saloobin (nagniningas na pana mula kay Satanas) na naglalayong ibabagsak ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanila.
3. Bumalik kina Pablo at Silas sa kulungan. Natamaan nila ang hindi inaasahang paghihirap, ay nasa pisikal na sakit at mahina sa
mga saloobin: Matapos ang lahat ng iyong nagawa upang maglingkod sa Panginoon, ito ang salamat na nakuha mo? Ano ang mangyayari?
Baka maipatay ka. Mas maganda ang mayroon ka noong ikaw ay isang Fariseo. Ngunit isinara nila ito
TCC - 942
3
papuri sa Diyos at binuksan ang pintuan sa tulong at kapangyarihan ng Diyos.

1. Nagtatalo ang mga tao tungkol sa kung ano ang tinik. Ang ilan ay mali ang nagsabing ito ay isang sakit na tinanggihan ng Diyos na pagalingin.
Ngunit malinaw na sinabi ni Pablo na ang tinik sa laman ay isang messenger ni Satanas.
a. Ang salitang Greek Greek na isinalin na messenger ay ang AGGELOS (ginamit ng higit sa 180 beses sa Bagong Tipan).
Ito ay palaging nangangahulugang isang pagkatao o pagkatao. Thorn ay ginagamit nang literal sa banal na kasulatan upang mangahulugan ng isang aktwal
tinik o makasagisag na tumutukoy sa mga nakakahabag na tao. Bilang 33:55; Josh 23:13; Mga Hukom 2: 3
1. Ang "tinik" na ito ay nagmula kay Satanas hindi Diyos. (Ang Diyos at ang diyablo ay hindi nagtutulungan.) Ito ay isang
nakakapagpabagabag na pagiging (nahulog na anghel, demonyo) na ipinadala upang harapin si Paul. Ito ay bumagsak o pindutin siya nang paulit-ulit.
2. Tinukoy ni Pablo ang pagsalungat mula sa messenger na ito bilang isang kahinaan. Tinukoy niya ang ibig niyang sabihin
sa pamamagitan ng kahinaan ng ilang mga talata kanina (II Cor 11: 23-29). Ito ay ang mga pag-uusig at ang paghihirap
humarap siya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo. Pansinin na hindi nabanggit ang sakit at sakit.
b. Maling naniniwala ang mga tao na ang tinik ay ibinigay upang mapanatiling mapagpakumbaba si Paul. Iyon ay walang kahulugan. Bakit
magiging interesado ba ang diablo sa pagbuo ng katangiang tulad ni Cristo sa isa sa pinaka-epektibo ng Diyos
mga lingkod? Dumating ang tinik upang magnakaw ng Salita ng Diyos mula sa mga taong pinangangaralan ni Pablo.
1. Si Pablo ay nakatanggap ng napakalaking paghahayag mula sa Diyos (v1-4). Ayaw ni Satanas ng mensahe ni Pablo
tatanggapin kaya nagpadala siya ng isang bumagsak na anghel upang harapin si Paul at ang kanyang ministeryo.
2. Na naaayon sa paglalarawan ng mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa. Pupunta si Paul sa isang lungsod
upang mangaral at may isang tao o isang bagay na pukawin ang karamihan. Si Paul ay mapakilos, ilagay
kulungan o itinapon sa bayan. Gawa 13:45; 14: 2-6; 19: 21-41; atbp.
A. Ang messenger ay dumating upang mapigilan si Pablo na maging mataas. Ang pinataas ay binubuo ng dalawang Greek
mga salita: HUPER (sa itaas) at AIRO (upang maiangat; ginamit nang literal ng mga ship sa barko).
B. Ang kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay maaaring magtaas ng sinumang higit sa mga hamon sa buhay. Dumating din si Satanas
nakawin ang salita mula kay Pablo hanggang sa tinik upang hindi siya maiangat sa itaas, mula
naging matagumpay sa gitna ng labis na malupit na mga kalagayan.
3. Hindi lamang ito ang nagpukaw sa mga nagaganyak na mga manggugulo sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa kanila ng mga saloobin at pagkuha
bentahe ng kanilang mga kakulangan, nagtrabaho din siya sa isip ni Paul. Paano natin malalaman? Si Paul ang isa
na nagsabi sa amin na kung paano gumagana ang diyablo.
2. Iwanan ang sandaling ito at isaalang-alang ang sinabi ni Pablo sa Rom 5: 3. Sinulat niya na pinasasalamatan niya
pagdurusa. Ang parehong salita ay isinalin magalak (v2) at kagalakan (v11). Ito ay literal na nangangahulugang magyabang.
a. Alam ni Pablo ang kahalagahan ng pagsasaya o pagmamalaki tungkol sa Diyos sa harap ng pagdurusa. Iyon lang
anong papuri ang ipinagmamalaki o ipinahayag kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya.
b. Sinabi ni Pablo na ipinagmamalaki niya ang pag-asa ng luwalhati ng Diyos (ang kaluwalhatian na ito ay ibang salitang Greek).
Ang kaluwalhatian ay ang pagpapakita o pagpapakita ng Diyos sa Kanyang sarili sa anumang paraan na Kanyang pinipili (mga aralin para sa isa pang oras).
1. Sinabi ni Pablo: Ipinagmamalaki ko ang Diyos sa pagdurusa (pinupuri ko Siya) na may tiwala na pag-asa (pag-asa)
na magpapakita Siya o magpakita ng Kanyang Sarili at ang Kanyang kapangyarihan sa aking mga kalagayan.
2. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo nang eksakto kung ano ang sinasabi ng Santiago 1: 2-4: Ang pagdurusa ay gumagawa ng pasensya, nagbibigay
pagkakataon na mag-ehersisyo. Kung manindigan tayo ay makikita natin ang pagpapakita ng Diyos.
3. v3 – At hindi lamang sa gayon, ngunit nagagalak din tayo sa ating mga pagdurusa (ASV), tagumpay kahit sa atin
ang mga gulo (Moffatt) alam na ang pagdurusa ay nagdadala ng pagtitiyaga (NASB) at pagtitiis
nagdudulot ng patunay na tumayo tayo sa pagsubok at ang patunay na ito ay ang batayan ng pag-asa (NEB) at pag-asa
ay hindi nabigo (NASB). Makikita natin ang paglaya ng Diyos kung tatayo tayo.
3. Bumalik sa tinik sa laman. Nang tanungin ni Pablo ang Diyos na alisin ang tinik ay hiniling niya sa Panginoon na gawin
isang bagay na hindi Niya ipinangako na gawin (ilayo ang diyablo). Si Satanas ay kasalukuyang diyos ng sanlibutang ito (II
Cor 4: 4) at magpapatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa pagbalik ni Jesus. (Siya ay hinuhusgahan ngunit hindi pa nasakop.)
a. Si Paul (tulad namin) ay dumaan sa isang proseso ng pag-aaral. Ang mga tagubilin ng Diyos sa Kanyang bayan hinggil kay Satanas
ay: Isumite sa Akin, labanan ang diyablo na matatag sa pananampalataya at tatakas siya mula sa iyo. Santiago 4: 7; I Alagang Hayop 5: 9
1. Natutuhan ni Paul ang araling iyon. Siya ang sumulat Efe 6: 13 – Kunin ang sandata ng Diyos (Kanya
TCC - 942
4
Salita) upang makatiis sa masamang araw at nakatayo pa rin kapag tapos na ang pag-atake.
2. Ang makatiis ay ang salitang "pigilan" sa Santiago 4: 7 at I Pet 5: 9. Ano ang pipigilan natin? Ang mga wiles ng
Si Satanas, ang mga iniisip at kasinungalingan na ipinakita niya sa ating isip upang magnakaw ng Salita sa gitna ng mga pagsubok.
b. Sa II Cor 12 isinalaysay ni Paul ang isang bagay na nangyari ng ilang taon bago. Siya
isinalaysay ang tagubilin ng Diyos sa kanya at kung ano ang natutunan niya rito. Bilang sagot sa kahilingan ni Paul:
1. v9 – Binigyan siya ng Diyos ng Kanyang Salita: Aking biyaya, Aking lakas, makikita ka sa pamamagitan nito. Paul's
tugon ay: Samakatuwid, niluwalhati ko (ipinagmamalaki) ako sa aking mga kahinaan sapagkat sapat ang Kanyang kapangyarihan.
Ang aking mga kahinaan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa Diyos na maipakita ang Kanyang lakas sa loob at sa pamamagitan ko.
2. Si Paul ay hindi napapansin sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sa halip, nakuha niya ang mensahe: Wala akong kapangyarihan sa
ang aking sarili upang gawin ito, upang harapin ito. Ngunit ginagawa ng Diyos. Iyon ang sinabi ng Diyos kay Haring Jehosapat sa
II Cronica 20: 15,17. Gagawin ko ang hindi mo magawa. Ako ang iyong lakas at ang iyong tagumpay.
c. Alam ni Pablo mula sa Salita ng Diyos na walang maaaring sumalungat sa kanya na mas malaki kaysa sa Diyos. Siya
alam na kapag siya ay walang magawa at walang kapangyarihan na Diyos ang kanyang tulong at kapangyarihan. At nalaman niya ang
kahalagahan ng pagpapahayag ng mga katotohanang ito sa harap ng mga hamon na kinakaharap niya.
4. Sa pamamagitan nito, si Pablo ay itinaas sa itaas sa kanyang mga kalagayan at nagawang ilarawan ang kanyang mga pagdurusa,
ang mga pag-uusig at pagdurusa bilang ilaw sapagkat pinalakas siya ng Diyos sa loob. II Cor 4: 16,17
a. Hindi ito nangangahulugang nasisiyahan siya o natutuwa sa kanyang mga pagsubok (II Cor 6:10). Nangangahulugan ito na hindi nila ginawa
timbangin mo siya. Ang demonyo ay hindi matagumpay. Hindi niya nakawin ang Salita ng Diyos kay Pablo.
b. Tinawag din ni Paul ang kanyang maraming mga kaguluhan. Siya ay may isang walang hanggang pananaw. Naintindihan niya iyon
may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. Kung ihahambing sa darating na buhay, kahit na isang panghabambuhay na problema
ay wala. Sa darating na buhay ay may pagbabalik at bayad para sa kasalukuyang paghihirap at pagkalugi.
c. v18 – Napapanatili niya ang kanyang pananaw sa pamamagitan ng pag-iisip (pagtingin) sa mga hindi nakikitang katotohanan.
1. Alam niya: Ang Makapangyarihang Diyos ay kasama at para sa kanya, na gumagawa ng mabuti sa masama, na nagiging sanhi ng lahat
upang maglingkod sa Kanyang mga layunin ng pinakamataas na kaluwalhatian at pinakamabuting kabutihan (buong mga aralin para sa isa pang araw).
2. Pagpupuri sa Diyos, na ipinagmamalaki ang tungkol sa Diyos, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay ay nakatulong kay Pablo upang mapanatili ang kanyang pokus
sa katotohanan na ito ay tunay at hindi lamang kung paano nakikita ang mga bagay sa sandaling ito.
d. Ang huling oras na si Pablo ay nasa bilangguan (malapit nang maisagawa) ang mga huling salita na isinulat niya ay: Ang Panginoon ay
ihatid mo ako at ingatan ako sa Kanyang makalangit na kaharian (II Tim 4:18). Paano niya masasabi
na? Malapit na siyang mamatay at alam ito.
1. Ipinahayag niya ito sapagkat alam niya na walang mas malaki kaysa sa Diyos. Kahit na ang kamatayan ay hindi pagkatalo
Diyos. Mayroong buhay, una sa Langit at pagkatapos ay sa mundo na bago bago bumalik si Jesus.
2. Si Pablo ay itinaas sa itaas dahil natutunan niyang tahimik ang pag-atake ng isip ng demonyo sa pamamagitan ng pagpapahayag
Salita ng Diyos. At ang papuri sa Diyos ay tumulong sa kanya na gawin ito.