MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP

1. Upang purihin ang Diyos, sa pinaka pangunahing anyo nito, ay nangangahulugang ipahayag kung sino Siya at kung ano ang ginagawa niya. Hindi ito batay
sa kung ano ang nararamdaman natin o kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Ito ay batay sa kung sino ang Diyos. Ito ay palaging naaangkop sa
purihin ang Panginoon sa Kanyang pagkatao at gumagana.
a. Ang papuri ay nagluluwalhati sa Diyos at nagbukas ng pintuan sa Kanyang tulong sa ating mga kalagayan. Ang pagpuri ay isang makapangyarihan
armas na magagamit natin sa mga laban sa buhay. Aw 50:23; Aw 8: 2; Mat 21:16
b. Ang patuloy na papuri sa Diyos ay lumalabas sa ating pananaw sa katotohanan. Kapag alam natin na walang darating
laban sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos nangangahulugang walang bagay na imposibleng sitwasyon.
1. Hindi mahalaga kung ano ang kinakaharap natin, may pag-asa sapagkat, anuman ito, hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos.
2. Sa mga kamay ng Diyos ay may solusyon sa bawat problemang kinakaharap natin. Samakatuwid maaari nating purihin
Siya bago natin makita ang Kanyang tulong sapagkat alam nating makikita natin ito.
2. Ang pagpupuri sa Diyos ay mahirap kung hindi mo naiintindihan ang mga pattern ng buhay sa isang bumagsak na mundo. Marami ang may
ideya na kung gagawin natin ang lahat ng tama walang masamang mangyayari at nalilito sa harap ng mga kaguluhan.
a. Ngunit ayon kay Jesus: "Sa mundo magkakaroon ka ng pagdurusa at mga pagsubok at pagdurusa at
pagkabigo ”(Juan 16:33). Hindi ito nangangahulugan na walang probisyon o proteksyon para sa amin (doon
ay). Gayunpaman, walang tulad ng isang walang problema, walang problema sa buhay sa kasalanan na napinsala sa mundo.
b. Dapat nating malaman na tumugon sa mga hamon sa buhay na may papuri sa Diyos. Iyon ang pokus natin sa araling ito.

1. Ang mga tukso ay nangangahulugang pagsubok. Ang pagkahulog ay nangangahulugang magkita, mahulog sa isang bagay na nasa paligid: Kailan
kahit na napapaloob ka o nakakaharap ng mga pagsubok sa anumang uri (Amp); napapaligiran ng (Weymouth).
a. Sa madaling salita, ang mga pagsubok ay ang mga uri ng mga paghihirap na pinapatakbo natin sa buhay. Iniisip mo ang iyong
sariling negosyo, pamumuhay ng iyong buhay at, nang walang babala, nahanap ang iyong sarili sa gitna ng problema.
b. Kapag nakatagpo tayo ng isang pagsubok ay mabibilang natin ito ng buong kagalakan. Ang bilang ay nangangahulugang isaalang-alang, pagbilang o pagpapalagay
Ang kagalakan ay nagmula sa salitang Griyego na CHAIRO (CHARA) na nangangahulugang maging masayahin o puno ng kasiyahan.
1. Ang Cheer ay isang estado ng pag-iisip kaysa sa isang pakiramdam. Kapag nagsasaya ka ng isang tao ay hinihikayat ka
ang mga ito sa mga kadahilanan na maaari silang magkaroon ng pag-asa o isang pag-asang darating na mabuti.
2. Iyon ang iyong ginagawa kapag pinupuri mo ang Panginoon o pinag-uusapan mo kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya,
ginagawa at gagawin. Inuulit mo ang mga dahilan kung bakit ka maaaring maging pag-asa kahit sa mga pagsubok sa mukha.
3. Ginamit ni Pablo ang salitang ito sa konteksto ng maraming pagsubok na kinakaharap niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo. Siya
pinag-uusapan tungkol sa pagiging malungkot ngunit nagagalak (II Cor 6:10) at nagagalak sa pag-asa (Rom 12:12).
c. Bilangin ang lahat ng kagalakan ay nangangahulugang: Isaalang-alang ang isang okasyong ito upang magalak o pasayahin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap
tungkol sa pagkatao at gawa ng Diyos. Ito ay isa pang paraan ng pagsasabi: Tumugon sa problema sa papuri.
2. Ang sipi ay nagsabi: Bilangin mo ang lahat ng kagalakan ng pag-alam na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pasensya. Bago tayo mag-usap
higit pa tungkol sa pagpupuri sa Diyos na kailangan natin ng maikli na pakikitungo sa isang karaniwang maling kahulugan ng pahayag na ito.
a. Ang mga tao ay mali ang kahulugan ng talatang ito upang mangahulugan na ang Diyos ay nagpapadala o nagpapahintulot sa mga pagsubok sa ating buhay upang subukan ang ating
pananampalataya at pasensya tayo. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi nagmula sa Diyos. Sila ay bahagi ng buhay sa isang kasalanan na isinumpa,
bumagsak na mundo. (Buong mga aralin para sa isa pang oras.)
1. Sinusubukan ng mga pagsubok ang ating pananampalataya sa kamalayan na kapag ang problema ay dumarating at mukhang at parang Diyos
nakalimutan kami o hindi nagmamalasakit, kung ano ang tunay na naniniwala kami ay nakalantad. Madaling paniwalaan ang
Salita ng Diyos kapag ang lahat ay maayos. Patuloy ka bang maniniwala kahit na hindi maganda ang mga bagay.
2. Ang mga pagsubok ay hindi lilikha ng pasensya kaysa sa ehersisyo ay lumilikha ng mga kalamnan. Kung ang mga pagsubok ay nagpapasensya sa atin
ang lahat ay maging mapagpasensya dahil lahat tayo ay may mga pagsubok.
A. Ang pagtitiyaga ay masayahin o umaasang pagtitiis. Ang salitang Greek na isinalin ang pasensya ay nangangahulugang
manatili sa ilalim. Ang ibig sabihin ng worketh ay upang gumana nang buo, magawa. v3– (mga pagsubok) ilabas
TCC - 936
2
pagbabata at katatagan at tiyaga (Amp).
B. Ang mga pagsubok ay nagbibigay sa amin ng isang pagkakataon upang maipakita ang pasensya o ang aming "pananatiling kapangyarihan" at sa gayon
palakasin ang ating kakayahang manatiling tapat sa Diyos kahit na anong mangyari sa atin.
3. Kung mananatili kang matapat sa Diyos (magtiis) makikita mo ang pagliligtas ng Diyos. v4 – Hayaan ang pagtitiis
magkaroon ng perpektong resulta nito, upang ikaw ay maging perpekto at kumpleto, kulang sa wala (NASB).
b. Sa nagdaang mga aralin marami kaming napag-usapan tungkol sa insidente sa II Cron 20 kung saan kina Josias at
Tinalo ng Juda ang labis na puwersa ng kaaway sa pamamagitan ng papuri sa Diyos. v15,17
1. Sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang propeta: Ang labanan na ito ay hindi sa iyo; hindi mo na kailangang lumaban. Hindi mo magagawa
ito. Gagawin ko ang hindi mo magawa. Pagkatapos ay sinabi Niya sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin: Itakda, tumayo, tingnan.
A. Itakda ang ibig sabihin ng paglalagay upang manatili. Ang paninindigan ay nangangahulugang tumayo, matatag, mabilis. Ang parehong mga salita ay ihahatid
ang parehong ideya tulad ng pasensya: Huwag ilipat.
B. Upang makita ay nangangahulugang makita kasama ng mga mata. Kung tatayo kang matatag makikita mo ang paglaya ng Diyos.
2. Ito ang sinasabi ng Santiago 1: 2-4. Gawin ang desisyon na hindi ka maililipat sa kung ano
Sinasabi ng Diyos anuman ang iyong nakikita at naramdaman  at makikita mo ang Kanyang pagliligtas, ang Kanyang kaligtasan.
3. Bilangin mo ang lahat ng kagalakan sa pag-alam nito. Maraming mga bagay na kailangan nating malaman upang matulungan tayong tumugon sa mga pagsubok sa buhay
na may papuri, nagsisimula sa pag-alam kung ano ang Diyos at kung paano Siya gumagana.
a. Ang Lumang Tipan ay puno ng mga account ng totoong mga tao na nahaharap sa totoong mga problema - imposible
mga pangyayari (isang bagay na wala kang kapangyarihan at mapagkukunan upang harapin) at
hindi maibabalik na mga pangyayari (mga pangyayari na nagbabago sa buhay na hindi maaaring magawa).
b. Ang kanilang mga kwento ay isinulat upang hikayatin kami at bigyan kami ng mga dahilan sa pag-asa. Rom 15: 4 – Para sa lahat ng mga iyon
ang mga salitang naisulat nang matagal ay sinadya upang turuan tayo ngayon; upang maaari tayong mahikayat
magtiis at magpatuloy sa pag-asa sa ating oras. (JB Phillips)

1. Si David ay nahaharap sa imposible at hindi maibabalik na mga sitwasyon na lumingon sa mga kamay ng Diyos,
kung kanino walang imposible at walang maiiwasan.
a. I Sam 17 – Hinahamon ng kampeon ng Palestine na si Goliath ang hukbo ng Israel: Sa halip na ang ating buong
mga hukbo na nakikipaglaban sa bawat isa, magpadala ng isang lalaki upang labanan ako. Nagboluntaryo si David na lumaban.
1. Ito ay isang imposible na sitwasyon. Si Goliath ay siyam na talampakan ang taas. Ang kanyang amerikana ng mail ay may timbang na 125 lbs.
Ang kanyang sibat ay tint na may isang 15 lb iron spearhead. Ang kanyang kalasag ay napakalaki ng isang tao na pumasok
sa harap niya na dala. Ang mga lumalagong lalaki, mga sundalo na nagpalakas ng labanan, ay takot sa kanya. v1-11
2. Si David ay isang tinedyer na walang pagsasanay o karanasan sa militar. Si Goliath ay nasa hukbo
mula noong siya ay isang batang lalaki (v33). Si David ay hindi pa nagsuot ng sandata ng militar (v39).
b. Tumugon si David sa pamamagitan ng pagpuri sa Diyos. Isinalaysay niya ang nakaraang tulong ng Diyos sa imposible na mga pangyayari at
ipinahayag: Iniligtas ako ng Diyos mula sa isang leon at oso, ililigtas niya ako mula sa Goliath (v34-37).
1. v47 – Alam ni David na ang laban ay sa Panginoon. Alam niyang gagawin ng Diyos ang hindi niya kayang gawin.
2. v51 – Ang tabak na dinala sa bukid upang patayin si David ay naging sandata na ginamit niya upang putulin
Ang ulo ni Goliath. Ang kasamaan ay naging mabuti sa mga kamay ng Diyos na imposible.
c. II Sam 12 – Si David ay nakipagtagpo kay Bathsheba, asawa ng ibang tao. Nabuntis siya at
nagsilang ng isang anak na lalaki na nagkasakit ng malubhang sakit. Labis na hinanap ni David ang Diyos, ngunit namatay ang bata.
Kailangan namin ng isang mabilis na tala ng paliwanag bago magpatuloy. Ang talatang ito ay hindi patunay ng Diyos
tumanggi na pagalingin ka o ang iyong mahal sa buhay. Ito ay isang natatanging sitwasyon.
1. Bilang hari ng Israel si David ay responsable sa pamumuno sa bansa sa kabanalan at sisingilin
sa pagpapakita ng Tunay na Diyos sa mga bansa sa paligid ng Israel. Si David ay nabigo nang malungkot sa kanyang mga tungkulin
sa pamamagitan ng kanyang maliwanag na pagsuway sa Kautusan ng Diyos. Nagdala siya ng panlalait sa Israel at sa Panginoon. v14
2. Hindi ipinagkakasakit ng Diyos ang batang lalaki; Hindi siya namagitan nang magkasakit ang bata. Ito ay konektado
TCC - 936
3
sa pagsuway ni David kay Natan na propeta upang malaman ng lahat ng mga bansa: Ako ang Diyos
at sinusunod ko ang Aking Salita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung namatay si David sa puntong iyon ang linya
na darating si Jesus ay masira dahil si Solomon ay hindi pa ipinanganak.
d. Sa kanyang kalungkutan, kinilala ni David ang Diyos. “Naghugas siya ng sarili, nagsuot ng mga losyon, at pinalitan niya
mga damit. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Tabernakulo at sumamba sa Panginoon ”(v20, NLT).
1. Nang tanungin ng kanyang mga lingkod tungkol sa kanyang mga aksyon, tumugon si David: Hindi ko madadala ang aking anak
bumalik, ngunit pupunta ako sa kanya (v23). Alam ni David na makikita niya ulit ang bata.
2. Para sa mga nakakakilala sa pagkawala ng Diyos ng isang mahal sa buhay ay isang pansamantala, sa huli mababalik na sitwasyon.
Ang kaalamang ito ay hindi inaalis ang sakit ng pagkawala ngunit nagbibigay ito ng pag-asa sa gitna nito.
2. Si Joseph ay nahaharap sa imposible at hindi maibabalik na mga sitwasyon na lumingon sa mga kamay ng Diyos
kanino walang imposible at walang mababalik.
a. Ang mga kapatid ni Jose, nagseselos sa kanya, nagnanais na patayin siya, binago ang kanilang isipan at ipinagbili
pagkaalipin. Si Joseph ay labis na napalakas at nasobrahan. Ito ay isang imposible na sitwasyon. Gen 37-50
1. Wala sa mga ito ang ginawa ng Diyos. Ito ay simpleng buhay sa isang sinumpa na lupa. Mga kalalakihan na may mga natures sa kasalanan
nag-udyok sa pamamagitan ng inggit na gumawa ng malayang pagpili na nakakaapekto kay Joseph at sa kanyang buhay sa negatibong paraan.
A. Bakit hindi ito pinigilan ng Diyos? Isa, ang tunay na binigyan ng Diyos ng mga tao ng malayang kalooban. Dalawa, hindi
nalutas ang problema. Ang mga kapatid ay mayroon pa ring pagpatay at inggit sa kanilang mga puso. Tatlo,
Nakita ng Diyos ang isang paraan upang magamit ang kanilang pagpili upang makabuo ng pinakamataas na kaluwalhatian at pinakamabuting kabutihan.
B. Ang pinili nila ay ang pagsisimula ng isang serye ng mga kaganapan na sa huli ay humantong kay Joseph na inilagay
pangalawa sa utos sa Egypt, na nagse-save ng maraming mga buhay sa panahon ng taggutom (kasama na ang kanyang
sariling pamilya), na muling pinagsama-sama sa kanyang ama at mga kapatid (ngayon nagsisisi), at karamihan sa mga tao
pagdinig tungkol kay Jehova ang tunay na Diyos. Ang pinakamataas na kaluwalhatian at pinakamataas na magandang nagresulta.
2. Si Jose ay nagawang magpahayag sa kanyang mga kapatid: Sinadya mo ito para sa kasamaan ngunit ito ay pinatay ng Diyos
mabuti. Ang Gen 50:20 ay ang Rom 8:28 ng Lumang Tipan.
b. Hindi pinabayaan ng Diyos si Jose at pinasan pa niya na umunlad sa gitna ng kanyang paghihirap. Habang nag-aaral kami
nahanap niya ang kwento na kinilala ni Jose ang Diyos sa isang maipapakita na paraan. Gen 39: 2-4; 21-23.
1. Ang pagkilala sa Diyos ay nangangahulugan na purihin Siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino siya, at kung ano ang nagawa niya,
ginagawa at gagawin. Maliwanag na pinuri ni Joseph ang Diyos sa piling ni Potiphar at ang tagabantay.
2. Ang Prosper (Gen 39: 3,23) ay nangangahulugang itulak pasulong. Ang parehong salita ay ginagamit sa II Cron 20:20 kung kailan
Inutusan ni Josaphat ang kanyang mga tao: Maniwala sa sinabi sa amin ng Diyos at kami ay magtatagumpay o magtagumpay.
3. Ang papuri ay tinig ng pananampalataya. Ipinangako ng Diyos kay Joseph ang kadakilaan (Gen 37: 5-11) at isang tahanan sa
ang lupain ng Canaan (Gen 28:13). Alam ni Jose na itatago ng Diyos ang Kanyang salita sa kanya.
c. Ang kadakilaan ay nakamit sa kanyang buhay, ngunit si Jose ay hindi na bumalik sa Canaan. Namatay siya sa Egypt.
(hindi mababago). Nang mamatay siya ay ipinangako ng kanyang pamilya na dalhin ang kanyang mga buto kapag sila
bumalik sa Canaan ayon sa ipinangako ng Diyos na gagawin nila. Gen 50: 24-26; Gen 15:14; Hal: 13: 19; Josh 24:33
1. Heb 11: 13-16 – Bagaman nakita ng mga banal na ito sa Lumang Tipan ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita sa kanilang
buhay, mayroon silang isang kamalayan na sila ay dumadaan sa buhay na ito at ang pinakamahusay ay nauna
para sa kanila. Ang pananaw na ito ay nagpalakas sa kanila na purihin ang Diyos anuman ang naging daan.
Imposible man o hindi maibabalik, hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
2. Heb 11: 22– [Actuated] sa pananampalataya Si Jose, nang malapit nang matapos ang kanyang buhay, ay tinukoy [ang
pangako ng Diyos para sa] pag-alis ng mga Israelita hinggil sa paglibing ng kanyang sariling mga buto.
(Amp); Ang pananampalataya ay nagbigay inspirasyon kay Joseph nang siya ay namamatay upang sabihin ang tungkol sa hinaharap na paglipat ng
Mga Israelita (Goodspeed).
3. Heb 13: 15 – Ang salitang-ugat para sa papuri ay nangangahulugang ikuwento, kwento o salaysay. Namatay si Jose
na nagpapahayag ng Salita ng Diyos: Kapag ang aking katawan ay nabuhay mula sa mga patay at ako ay muling nakasama dito,
Tatayo ulit ako sa Canaan. Babaliktad ng Diyos ang pansamantalang hindi maibabalik na kalagayan.
3. Si Job ay nahaharap sa imposible at hindi maibabalik na mga sitwasyon na lumingon sa mga kamay ng Diyos
kanino walang imposible at walang mababalik.
a. Marami tayong maling akala tungkol sa Aklat ng Trabaho. (Buong aralin para sa isa pang araw). Isaalang-alang
TCC - 936
4
ng ilang mga puntos. Nabasa namin si Job at nagtanong: Bakit ito nangyari? Ngunit ang Banal na Espiritu, sa Bago
Tipan, sinasabi sa amin na tingnan kung paano natapos ang kuwento ni Job. Santiago 5:11; Job 42:10
1. Hindi isinulat si Job upang ipaliwanag ang pagdurusa. Isinulat ito upang bigyan kami ng pag-asa. Ito ay isang mini-kuwento ng
pagtubos. Itinakda ng Diyos ang isang bihag mula sa mga uri ng kapahamakan na nangyayari sa atin sa mundong ito.
2. Nawala ni Job ang kanyang kalusugan, kayamanan at lahat ng kanyang mga anak. Bakit? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa.
Ang mga kalalakihan na may nahulog na natures ay nakawat mula kay Job. Mga likas na sakuna (welga ng bagyo at kidlat
na naroroon sa mundo dahil sa kasalanan ni Adan) kinuha ang kanyang pamilya. Ang kanyang katawan ay napapailalim
sa sakit dahil sa kasalanan ni Adan. Rom 5: 12,19; Gen 3: 17-19; atbp.
b. Ang mga kalagayan ni Job ay parehong imposible at hindi maibabalik. Wala siyang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang sarili o
mabawi ang kanyang materyal na yaman. Hindi niya maibabalik ang kanyang mga anak. Ngunit iniligtas siya ng Diyos at
naibalik sa kanya ang dalawang beses sa kanyang nawala. Job 42:12; Job 1: 2,3
1. Si Job ay nawalan ng sampung anak, gayunpaman mayroon pa siyang sampung higit pa. Paano ang dobleng iyon? Dahil ang ilan
ang pagpapanumbalik ay dumating sa buhay na ito at ang ilan sa buhay na darating. Si Job ay may sampung higit pang mga bata
karagdagan sa mga nasa Langit, pansamantalang umalis sa kanya, ngunit hindi nawala sa kanya magpakailanman.
2. Si Job ang pinakaunang libro ng Bibliya. Wala siyang ilaw na mayroon tayo. Maling siya
naisip na ang Diyos ay nasa likod ng kanyang mga problema. Ngunit mayroon siyang dalawang bagay na tama:
A. Job 19: 25,26 – Alam niya na mayroong buhay na lampas sa buhay na ito. Kahit na mamamatay ang kanyang katawan
at nagkamali sa lupa na alam niyang tatalikod siya muli sa mundong ito sa kanyang
katawan kasama ang kanyang Manunubos. Si Job at ang kanyang pamilya ay kasalukuyang naghihintay sa kanilang pagbabalik sa mundo
kasama si Jesus at para sa muling pagsasama sa kanilang mga pisikal na katawan upang mabuhay magpakailanman sa mundong ito
ay bago.
B. Santiago 5: 10,11 – Ayon sa Bagong Tipan, ang kinuha sa kwento ni Job ay ang
pakinabang na manatiling tapat sa Diyos kahit na ano ang iyong harapin. Pinuri si Job para sa kanyang
pasensya o pagbabata. Ang resulta: Si Job ay natapos na perpekto at buo, walang anuman.

1. Ang papuri sa Diyos ay niluluwalhati Siya at pinalakas sa pamamagitan ng pagbuo ng iyong tiwala at tiwala sa Diyos.
a. Kapag nakikita mo ang problema at naramdaman ang lahat ng mga emosyon na likha nito, madali itong kalimutan ang presensya ng Diyos
at tulong. Ngunit ang pagpupuri sa Diyos ay tumutulong sa iyo na alalahanin Siya at ang Kanyang kapangyarihan.
b. Ang papuri sa Diyos ay pinapalaki Siya o ginagawang mas malaki sa iyong mga mata at pinapaliit ang problema
nagbibigay sa iyo ng pag-asa na may solusyon.
c. Ang pagpuri ay tumutulong na mapanatili ang iyong pagtuon sa Diyos na ginagawang mas madali upang maitakda ang iyong sarili at tumayo (matiis, mag-ehersisyo
pasensya) hanggang sa makita mo sa iyong mga mata ang kaligtasan ng Diyos. Rom 12:12
2. Marami pang susunod na linggo!