PRAISE MAGProtektahan ang SALITA

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Iniisip natin na purihin ang Diyos bilang isang bagay na ginagawa natin kapag naramdaman nating mabuti at maayos ang lahat. Ngunit sinasabi sa atin ng Bibliya
upang purihin ang Diyos sa harap ng mga hamon sa buhay. Santiago 1: 2-4
a. Sinabi ng mga diyos: Kapag nakatagpo ka ng isang pagsubok, bilangin o isaalang-alang itong isang okasyon upang magalak o magalak. Masaya
ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang mapuno ng kasiyahan.
1. Hindi ito isang emosyonal na tugon. Ginamit ni Paul ang parehong salita nang sumulat siya na malungkot
gayon pa ring nagagalak sa harap ng mga kaguluhan (II Cor 6:10). Kapag pinapasaya mo ang isang tao (kasama
iyong sarili) hinihikayat mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kadahilanan na maaari silang magkaroon ng pag-asa sa kanilang sitwasyon.
2. Ito ay isang tugon batay sa kaalaman: May pag-asa ka dahil alam mo na kung magtitiis ka
(ang pagtitiis ay may pag-asa na pagbabata) makikita mo ang paglalaan ng Panginoon sa iyong kalagayan.
b. Ang pagpupuri sa Diyos sa harap ng problema ay lumabas at batay sa iyong pang-unawa sa katotohanan. Ikaw
alamin na walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos, at napagtanto mong mayroong higit pa
buhay kaysa sa buhay na ito. Samakatuwid walang imposible o ganap na hindi maibabalik. Lahat ay magiging
ginawa ng tama ng kapangyarihan ng Diyos alinman sa buhay na ito o sa darating na buhay. Mayroong palaging pag-asa.
2. Upang tumugon sa mga pagsubok sa buhay na may papuri dapat nating maunawaan ang mga parameter ng buhay sa isang sinumpaang lupa.
a. Ang pagtugon nang may papuri ay mahirap kung mayroon kang maling inaasahan. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi
nangangahulugang isang "walang problema" na buhay. Walang tulad ng isang buhay na walang problema. Nakatira kami sa isang mundo
nasira ng kasalanan, ginagawang pakikibaka para sa lahat ang buhay. Juan 16:33; Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; atbp.
b. Dapat mong malaman na ang mga pagsubok ay hindi nagmula sa Diyos (Aw 34: 17-19: II Tim 3:11). Sila ay bahagi ng buhay
sa isang bumagsak na mundo. Kung hindi mo ito naiintindihan, sa halip na purihin ang Diyos, tutok ka sa: Bakit
nangyayari ito? Ano ang ginagawa ng Diyos? Ano ang sinusubukan niyang sabihin sa akin? Ano ba ang nagawa kong mali?
c. Ni ang demonyo ay direktang nagdudulot ng lahat ng masamang kalagayan ng buhay. Ngunit gumagawa siya ng trabaho sa buhay
mga pagsubok. Sa araling ito matutuloy natin ang ating talakayan kung paano gumagana ang diyablo sa ating hirap
mga oras upang mapagtagumpayan nating kilalanin ang kanyang mga taktika at patahimikin siya ng papuri sa Diyos. Aw 8: 2; Mat 21:16

1. Sinabi ni Jesus na ang ilang mga tao ay nasasaktan kapag dumating ang mga problema. Ang nasaktan ay nangangahulugang mapangungulila o magkasala.
a. Nagmula ito sa salitang Griego na SKANDALON na literal na nangangahulugang gatilyo ng kung saan
inilalagay ang pain na kung saan, kapag hinawakan, bukal at nagiging sanhi ng bitag upang isara ang pagharang sa hayop.
1. Wala saan sinabi ng Bibliya sa mga Kristiyano na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Sa halip ito ay sinasabi sa amin
mag-ingat sa kanyang mga diskarte sa kaisipan (mga pakana, trick). Ef 6:11
2. Ipinakita niya sa atin ang mga kasinungalingan tungkol sa Diyos, sa ating sarili at sa ating mga kalagayan sa isang pagtatangka na akitin
tayo ay hindi naniniwala o sumuway sa Panginoon. Kapag tinatanggap natin ang mga kasinungalingan ni Satanas at kumilos sa kanila ay sumuko tayo
Salita ng Diyos. Nakulong tayo, hindi sa kapangyarihan ni Satanas, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte.
b. Madaling paniwalaan ang sinasabi ng Diyos kapag nakakaramdam tayo ng mabuti at maayos ang lahat. Ngunit mas mahina kami
sa mga kasinungalingan at trick ng diyablo kung nakikipag-usap tayo sa pagdurusa, pagdurusa at pag-uusig at
pinukaw ang emosyonal at pisikal.
1. I Tesa 3: 1-5 – Nang sumiklab ang pag-uusig sa lungsod ng Tesalonica ay nababahala si Paul
na ang mga tao ay maialog sa kanilang mga pagsubok o lumayo sa Salita ng Diyos. Pansinin, siya
ay may kamalayan na ang tukso (ang diyablo) ay gagana sa kanila. (Karagdagang ito mamaya.)
2. II Cor 2: 11 – Si Pablo ay nagsulat na hindi tayo dapat maging ignorante sa mga gamit ni Satanas. Ang mga aparato ay nagmula
isang salitang nangangahulugang ang naisip, pinaplano, nilikha: ang kanyang mga disenyo (Pangunahing); scheming
(Berkeley). Sinabi ni Paul kung hindi natin alam kung paano gumagana ang diyablo ay sasamantalahin niya tayo.
2. Kung lalabanan mo ang pain ni Satanas (ang kanyang mga kasinungalingan) dapat mong makilala na hindi lahat ng nasa iyong isip
TCC - 938
2
ay ang iyong ideya. Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaintindi na mayroon silang "tulong" sa kanilang pag-iisip sa buhay.
a. Sa parehong sulat kung saan binalaan tayo ni Pablo na huwag maging ignorante sa kung paano gumagana ang diyablo na itinuro niya
na si Eva ay niloko (hinihikayat o nalinlang) ng diyablo sa pamamagitan ng malinlang (pandaraya). II Cor 11: 3
b. Hindi pinalitan ni Satanas si Eva ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nakatuon sa kanyang kaisipan at kinausap siya sa paggawa
kung ano ang gusto niya. Gumamit siya ng pandaraya, panlilinlang at kasinungalingan upang gawin ito. Gen 3: 1-6
1. Sinulat ni Satanas ang Salita ng Diyos (v1) at pagkatapos ay direktang sumalungat dito (v4). Susunod, sinalakay niya ang
Katangian ng Panginoon, ipinapahiwatig na ang Diyos ay nagpipigil ng isang bagay na kahanga-hanga sa kanila (v5).
2. Panghuli, ang diyablo ay nagtanim ng isang pag-iisip ng kawalang-kasiyahan: Wala kang lahat ng kailangan mo. May isang bagay
nawawala sa iyong buhay. Kung gagawin mo ang iminumungkahi ko, makakakuha ka ng "isang bagay" (v5).
3. Inilalarawan natin kung paano gumagana ang diyablo batay sa mga nakakatakot na pelikula na nakita natin. Ngunit ito ay lahat
natural. Nagsalita si Satanas kay Eva sa mga salita at tono na madaling natanggap niya. Wala tungkol dito
ang pag-uusap ay nagawa niyang kumalas. Gumagawa pa rin ang ganitong demonyo. Inilahad niya sa amin ang mga iniisip
tunog tulad ng pakikipag-usap sa amin. Hindi ito nakakatakot o kakatwa. Ito ay normal. Isaalang-alang ang isa pang halimbawa.
a. Matt 16: 21-23 – Si Hesus ay nagsimulang ihayag sa Kanyang mga alagad na Siya ay tatanggihan ng Israel
pinuno at pinatay. Inilayo ni Pedro si Jesus at sinaway siya na nagsasabing: Hindi na mangyayari iyon!
1. Ito ay parang isang makatwirang reaksyon batay sa sinabi lamang ni Jesus. Ngunit tandaan na si Jesus
iniutos kay Satanas na iwanan Siya na ibunyag na ang ideya ni Pedro ay talagang nagmula sa diyablo.
2. Tandaan, ipinahayag ni Pedro na si Jesus ang Cristo (v13-17) isang paghahayag na nakuha niya sa Diyos
at siya ay nakatuon kay Jesus. Ngunit nagsasalita siya ngayon ng isang kaisipang nagmula kay Satanas.
b. Kinilala ni Jesus na ang ideya ni Pedro (ang demonyo) ay taliwas sa kalooban at Salita ng Diyos. Jesus
naparito sa mundo upang mamatay (Heb 9: 26-28; atbp). Pansinin kung paano tumugon si Jesus: Ikaw (Satanas) ay isang pagkakasala
(SKANDALON) sa akin (v23). Nagtakda si Satanas ng isa pang bitag para kay Jesus na subukang gawing neutral ang Kanyang ministeryo
tulad ng ginawa niya noong si Jesus ay gumugol ng apatnapung araw sa ilang ng Judean (Mat. 4: 1-11).
4. Walang sinuman ang lubos na nakakaintindi sa dinamika ng hindi nakikitang lupain at kung paano nakikipag-ugnay sa amin ang mga espiritu.
Ngunit malinaw mula sa banal na kasulatan na magagawa nila at maiimpluwensyahan ang aming pag-iisip sa buhay. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Efe 6: 12 – Sinulat ni Paul na nakikipagbuno tayo sa mga espiritu na nilalang sa hindi nakikita na lupain. Galing sa Wrestle
isang salitang nangangahulugang magpalit o mag-vibrate. Ang mga nilalang na ito ay nagsisikap na palayasin tayo mula sa Salita ng Diyos.
b. Ang demonyo ay wala nang kapangyarihan o awtoridad sa mga Kristiyano dahil nailigtas tayo mula sa kanya
kaharian at kapangyarihan sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang. Col 1:13; 2:15; Efe 1: 20-23; atbp.
1. Ngunit siya ay naiimpluwensyahan tayo sa pamamagitan ng mga kaisipang ipinakita sa ating isipan nang direkta o
hindi tuwiran. Hindi tayo maaaring gawin ni Satanas na gumawa ng anupaman. Kailangan niyang pag-usapan natin ito sa pamamagitan ng trickery.
2. (Isang mabilis na tala ng paliwanag. Napakakaunting mga tao na direktang nakikipag-ugnayan kay Satanas. Nakikitungo tayo sa mas kaunti
nahulog na anghel. Gayunpaman, ang pangalang Satanas ay madalas na ginagamit sa isang pangkaraniwang kahulugan para sa lahat ng masasamang espiritu.)
c. Hindi mahirap para sa diyablo na linlangin at mahuli ang mga Kristiyano sa kanyang mga kasinungalingan sa maraming mga kadahilanan.
1. Ang Salita ng Diyos (ang katotohanan) ay ang ating proteksyon (nakasuot) laban sa kasinungalingan mula sa diyablo sapagkat makakatulong ito sa atin
kilalanin at pigilan ang kanyang mga hindi totoo. Efe 4:11; Aw 91: 4
A. Efe 6: 13 – Samakatuwid, kunin mo sa labanan ang buong sandata ng Diyos (Kanyang Salita),
na maaari mong mapaglabanan sila (taktika ng mga hindi nakikitang nilalang) sa masasamang araw,
at, sa pagtalsik sa kanilang lahat, upang tumayo hindi matitinag. (Conybeare)
B. Ngunit ang karamihan sa atin ay walang alam sa Bibliya. Karamihan sa alam natin ay mga talatang kinuha sa
konteksto. Iyon ang dahilan kung bakit ang regular na sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan ay napakahalaga.
2. Alam ni Satanas ang ating mga kahinaan at kahinaan sapagkat siya ay nasa paligid ng mga tao mula pa noong simula,
pagsasanay ng kanyang mga taktika sa halos sampung libong taon. Alam niya kung anong mga pindutan ang itulak.
A. Ang Bibliya ay tumutukoy sa mga pamilyar na espiritu na tumutulong sa mga medium (Isa 8:19; 19: 3; 29: 4). Alam nila
ang mga bagay, hindi dahil sa mga ito ay walang alam, ngunit dahil pamilyar sila sa tao
pag-uugali.
B. Lahat tayo ay naka-war sa ating kaluluwa sa isang degree o sa iba pa dahil tayo ay pinalaki ng
flawed magulang sa isang kasalanan sinumpa mundo. Kung pinalaki ka sa isang dysfunctional home at sinabi
ikaw ay hindi mabuti o hindi ginusto ay haharapin mo ang buhay mula sa pananaw na iyon at maging
TCC - 938
3
mahina sa mga saloobin na nagpapatibay sa iyong maling pananaw sa katotohanan.
1. Iyon ang dahilan kung bakit dapat na mabago ang ating isipan (Rom 12: 2). Kailangan nating kilalanin at
ituwid ang mga pattern ng pag-iisip na salungat sa Salita ng Diyos. (Buong aralin para sa
sa ibang araw.)
2. Si Pedro ay nagkaroon ng isang pagmamataas at isang isyu sa pangako (Mat. 26: 33-35) na humantong sa kanya upang sawayin
Si Jesus sa halip na magtiwala sa Kanyang Salita. Sinamantala ito ng diyablo sa sitwasyong ito.
d. Sinusubukan ni Satanas na papanghinain ang ating tiwala sa Diyos at hikayatin tayo na huwag maniwala at sumuway sa Salita ng Diyos.
Sinusubukan niyang ihiwalay tayo sa ibang mga naniniwala. Binobomba niya tayo ng mga saloobin na umaasa na tatanggapin natin
isa sa mga ito at kumilos dito. Lahat tayo ay tinukso, lahat ng nakaranas ng mga kaisipang tulad nito:
1. Ikaw lang ang nakikitungo dito. Walang nakakaintindi sa iyong pinagdadaanan.
Iniisip ng mga tao na ikaw ay isang kakila-kilabot, mabaliw na tao kung alam nila ang mga isyu na pinaglalaban mo.
2. Ito ba ay mga bagay na Kristiyano kahit totoo? Totoo ba ang Diyos? Bakit hindi ko papatayin ang aking sarili at tapusin ang lahat ng sakit na ito? Ito ay
hindi katumbas ng halaga na maglingkod sa Diyos. Hindi nasagot ang aking dalangin. Pinabayaan ako ng Diyos. Mayroon akong ito
mas mabuti bago ako naging isang Kristiyano.
3. Sinaktan ako ng taong iyon. Karapat-dapat kong bayaran siya o gawin ang kasalanan na ito. Ito ang lahat ng kasalanan ng Diyos.
Ako ang pinakapangit na Kristiyano kailanman. Marahil hindi ako nai-save. Mas mahal ng Diyos ang iba kaysa sa akin. Ako
masyadong gulo para sa Kanya upang tulungan o mahalin. Ang lahat ng mga pekeng Kristiyanong ito ay mapagkunwari.

1. Bumalik sa mga taga-Tesalonica, ang mga tao ay nakakaranas ng pag-uusig. Sila ay mga bagong Kristiyano at si Paul
gumugol lamang ng isang maikling panahon kasama nila bago pinilit siya ng pag-uusig sa labas ng bayan. Hindi nila alam ang marami
pa. Kaya pinadalhan ni Pablo si Timoteo sa kanila upang aliwin (pasiglahin) sila sa kanilang pananampalataya. I Thess 3: 2
a. Alalahanin si Pablo ang siyang sumulat na siya ay nagalak o pinalakas ang sarili sa harap ng mga pagsubok (II
Cor 6:10). Naikuwento niya ang mga dahilan na may pag-asa siya sa kanyang sitwasyon. Alam niya ang lakas ng papuri.
b. Kahit na sila ay mga bagong Kristiyano mayroon na silang maraming upang hikayatin ang kanilang mga sarili sa (magalak
tungkol sa). Naihatid sila mula sa pagsamba sa idolo. Alam nila ngayon ang totoong Diyos. Sila ay
inaasahan na babalik si Jesus para sa kanila, kasama ang kanilang mga namatay na mahal. I Thess 1: 9,10; 4: 13-18
1. Walang alinlangan na hinikayat o pinalakasan sila ni Timoteo ng mga katotohanang ito. Pansinin ang dalawang bagay na sinabi ni Pablo
sa mga taga-Tesalonica: Magalak kayo magpakailanman. Magpasalamat ka palagi. I Thess 5: 16,18
2. Magalak ay mula sa parehong salitang ginamit sa Santiago 1: 2 at II Cor 6:10. Magalak ay nangangahulugang magsaya
ang iyong sarili sa mga kadahilanang mayroon kang pag-asa. Salamat ay nangangahulugang magpasalamat. Mayroong palaging
isang bagay na dapat ipagpasalamatan sa bawat kalagayan: kung ano ang nagawa, ginagawa at gagawin ng Diyos.
c. Iyon ay kung paano gumagana ang papuri sa Diyos. Kapag ang lahat ng gusto mo ay magkahiwalay na gawin mo ang pagpipilian
upang magsaya. Ginagamit mo ang iyong kalooban at kinikilala ang Diyos sa iyong kalagayan. Inilalagay nito ang iyong pokus
sa Kanya at tinatanggal ang iyong pansin sa nagniningas na mga pana ng masasama. Pinipigilan ka nitong makisali
kasama ng diyablo at kumukuha ng pain sa kanyang mga kasinungalingan.
2. Alalahanin si Eba? Hinarap niya ang mga estratehiya ni Satanas sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang kanyang nakikita at kung paano ito nagawa
pakiramdam niya (Gen 3: 6). At ninakaw ng diyablo ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang. Iyon ang nangyari sa
henerasyon ng Israel na lumabas mula sa pagkaalipin sa Egypt.
a. Ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang propetang si Moises, ay nagsabi sa kanila mula pa sa simula na iligtas Niya sila
Pag-aalipin ng Egypt at dalhin sila sa lupain ng Canaan. Ex 3: 7,8; 6: 6-8
1. Nakita nila at nakaranas na iligtas sila ng Diyos. Sa loob ng siyam na buwan na panahon ipinakita Niya ang Kanya
kapangyarihan at kumbinsido si Paraon na palayain ang Kanyang bayan. Sa sandaling sila ay dumaan sa Pulang Dagat Israel
nagkaroon ng isang kahanga-hangang pagdiriwang ng papuri. Ex 15: 1-21
2. Ang pagdiriwang ay inspirasyon ng kanilang nakita at kung ano ang naramdaman nila sa sandaling ito. Wala
mali sa na. Ang lahat ay nangangahulugang purihin ang Diyos kapag ang lahat ay maayos at nakakaramdam ka ng mabuti.
b. Ngunit nang makarating sila sa hangganan ng Canaan at narinig ang ulat ng labindalawang mga tiktik na ipinadala upang suriin
TCC - 938
4
sa labas ng lupain, ang kanilang pananampalataya ay nasubok sa kung ano ang nakita at narinig ng mga tiktik: May mga pader na may pader,
mga tribo tulad ng digmaan at higanteng mandirigma sa lupain. Napagpasyahan nila na hindi nila makukuha ang lupain.
1. Sa kanilang pagdiriwang ng papuri sa Pulang Dagat ay nararapat nilang ipinahayag na ang mga taga-Canaan
Naririnig (Palestina) ang ginawa ng Diyos at matakot bago dumating ang Israel. Ipinahayag nila
na dadalhin sila ng Diyos sa lupain at itatanim sila doon. Ex 15: 14-18
2. Gayon pa man sa hangganan ng Canaan, sa halip na purihin at kilalanin ang Diyos sila ay umiiyak na
Dinala niya sila sa lugar na ito upang patayin ng mga tabak sa Canaanita. Bilang 14: 1-3
3. Paano sila nakarating sa puntong iyon? Nagkaroon sila ng tulong mula sa diyablo. Paano natin malalaman? Dahil
sinasabi ng Bibliya na lahat tayo ay tinutukso sa parehong uri ng mga bagay. Binomba sila
ang parehong mga saloobin sa iyo at nakukuha ko. I Cor 10:13
c. Paano maiiwasan ito ng Israel? Sa paglalakbay mula sa Egypt patungo sa Canaan maaari silang magkaroon
nabuo ang isang ugali ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa Kanyang nagawa, ginagawa at gagawin.
1. Ano ang ginawa ng Diyos? Iningatan niya ang Kanyang Salita at kamangha-manghang iligtas sila mula sa Ehipto
pagkaalipin. Ano ang ginagawa Niya? Kahit na naglalakbay sila sa isang rehiyon ng disyerto papunta sa a
lugar na hindi nila naisahan, pinangungunahan at pinatnubayan sila ng Diyos at binigyan sila ng lahat ng iyon
kailangan nilang gumawa ng paglalakbay. Ano ang gagawin Niya? Dalhin mo sila sa lupain
talunin ang kanilang mga kaaway tulad ng ipinangako Niya. Maaari nilang hikayatin ang kanilang mga sarili
ang mga katotohanang ito.
2. Nagawa ba nilang patuloy na gawin ito sa loob ng dalawang taon ay kumuha sila mula sa Egypt papunta
Kanaan na sana nilang patahimikin ang tinig ng kanilang mga pandama (kung ano ang nakikita nila
at naramdaman) at itigil ang nagniningas na mga pana mula sa masasama. Hindi sana nila napag-usapan
ng Salita ng Diyos, ipinangako ng Diyos na dalhin sila sa napakaraming ito. Ang demonyo ay hindi maaaring magkaroon
pinigilan sila mula sa pagsakop sa lupain. Kinailangan niyang makipag-usap sa kanila upang iwanan ang Salita ng Diyos.

1. Ang isang matatag na bagyo, ang iba ay nawasak. Narinig ng bahay na nakalampas at narinig ang Salita ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos sa atin sa mahirap na oras ay palaging: Bilangin mo ang lahat ng kagalakan. Ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos sa iyong
pagsubok? Isaalang-alang ang isang okasyong ito upang magalak. Ang pangako niya ay: Kung gagawin mo ikaw ay magiging perpekto at buo
walang gusto Santiago 1: 4
2. Hindi mahalaga kung ano ang kinakaharap natin ay palaging may isang bagay na magagalak at magpasalamat para sa:
a. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo na Kanyang mga anak na lalaki at anak na babae at ginagawa tayong banal
at matuwid sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Mayroon kaming hinaharap at isang pag-asa sa buhay na ito at ang buhay na to
darating. Lahat ay gagawing tama. Mawawalan tayo ng Diyos hanggang sa mailabas Niya tayo.
b. Kung gagawa tayo ng isang pagpipilian na magsaya, kung kikilalanin natin ang Diyos kahit na ano ang ating nadarama o kung ano tayo
kita n'yo, hindi tayo kukuha ng pain at mahulog sa bitag na itinakda para sa atin. Hindi namin hahayaan ang Diyos
Ang salita ay ninakaw mula sa amin. Marami pang susunod na linggo.