ANG KABANATA NG DIYOS

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Lahat ng nilikha (tao at langit at lupa) ay nilikha, para sa layunin ng luwalhati
Diyos. Ang isang paraan na nangyayari ito ay sa pamamagitan ng Kanya na nagpapahayag ng Kanyang sarili, Kanyang mga katangian, o Kanyang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng
kung ano ang Kanyang nilikha. Aw 19: 1; Rom 1: 19,20; atbp.
a. I Alaga 2: 9 – Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon kay Pedro na tukuyin ang mga naniniwala kay Jesus bilang isang kakaiba (o binili)
mga taong tinawag ng Diyos upang maipakita ang Kanyang mga papuri (o mga birtud): ang sariling [Diyos]
binili, mga espesyal na tao, upang maipakita mo ang mga kamangha-manghang gawa at maipakita ang mga birtud at
pagiging perpekto sa Kanya. (Amp)
b. Bilang mga Kristiyano, ang ating kaugnayan sa Diyos ay higit pa sa isang ligal. Mayroon tayong higit pa sa kapatawaran
ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Mayroon kaming isang buhay, organikong ugnayan sa Diyos.
1. Kapag naniniwala kami kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo ang aming mga kasalanan ay natanggal (ligal na nalinis) at
ipinanganak tayo ng Diyos. Inilagay niya ang isang bagay ng Kanyang Sarili (Kanyang buhay, Kanyang Espiritu) sa ating panloob na pagkatao.
2. Sa mga sulat ay paulit-ulit nating nakikita ang temang ito: Kami ang templo o tirahan ng Diyos.
Nais ng Diyos na manahan sa atin at lumakad sa atin. I Cor 3: 16,17; I Cor 6:19; II Cor 6:16; atbp.
A. I Cor 3: 16 – Hindi mo ba nakikilala at naiintindihan na ikaw [ang buong simbahan sa Corinto] ay
Ang templo ng Diyos (Kanyang santuario) at ang Espiritu ng Diyos ay mayroong permanenteng tirahan sa iyo 
upang maging sa bahay sa iyo [sama-sama bilang isang simbahan at isa-isa]. (Amp)
B. I Cor 6: 19 – Hindi mo ba namamalayan na ang iyong katawan ay isang templo ng Banal na Espiritu na nasa
ikaw, kanino mayroon kang isang regalo mula sa Diyos? (Williams)
c. Mayroong mga aspeto ng organikong ugnayan na ito sa Diyos na hindi natin maintindihan. Paano
maaari ba ang Walang-hanggan, Makapangyarihan-sa-lahat (naroroon kahit saan nang sabay-sabay) Ang Diyos ay nananatiling may hangganan na tao? Kami
responsibilidad ay malaman ito at maniwala ito. Kami ay nagsusumikap upang maging isip-Diyos sa loob.
2. Efe 1: 19,20 – Si apostol Pablo ay nanalangin para sa mga mananampalataya na malalaman natin ang labis na kadakilaan ng
Ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa (o o sa, sa Griyego) sa amin.
a. Bilang bahagi ng kanyang dalangin binanggit ni Pablo ang kabuuan ng Diyos (Efe 1:23), at sa huli ay pareho din ito
sulat na ipinagdasal niya na ang mga naniniwala ay mapuno ng buong kapunuan ng Diyos (Efe 3:19).
1. Ang kapunuan ay isang pangngalan na nagmula sa isang pandiwang Greek na nangangahulugang gumawa ng punong-punong. (Ayon kay
Ang diksyonaryo ng Webster ay muling nangangahulugang maraming ibinibigay.) Ang salitang Griego na literal na nangangahulugang
cram (isang net) o antas up (isang guwang). Kapag ginamit nang malambing ay nangangahulugang magbigay ng kasangkapan.
2. Ang kapunuan (ang pangngalan) ay nangangahulugang pagpapalit o pagkumpleto; kung ano ang pumupuno o napuno; at sa pamamagitan ng implikasyon:
pagkumpleto o pag-abot sa nilalayong layunin
b. Sa araling ito ay dadagdagan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang kung ano ang ibig sabihin na mapunan
ang kapunuan ng Diyos.

1. Ang plano ng Diyos mula pa noong nilikha Niya ang mga langit, (kapaligiran, kalangitan, kalawakan), ang mundo, at
ang sangkatauhan ay palaging nagpahayag ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang nilikha, ang supernatural (Makapangyarihang Diyos)
ipinahayag sa pamamagitan ng natural (nilikha) na lupain.
a. Ang paghihimagsik at kasalanan ng tao ay nagpakawala ng katiwalian at kamatayan sa buong natural (materyal, pisikal)
mundo at nagdulot ng isang mabilis sa pagitan ng dalawang mga ito. Ang pagtubos ay plano ng Diyos na maihatid kung ano Siya
nilikha mula sa kasalanan, kapwa parusa at ang masamang kapangyarihan nito.
b. Binayaran ni Jesus ang presyo para sa kasalanan sa Krus upang buksan ang daan para maibalik ng Diyos ang Kaniyang orihinal
inilaan. Namatay si Jesus upang maibalik muli ang kahima-himala at ang natural na mga lugar.
TCC - 988
2
1. Efe 1: 10 – Kung gayon kung tama ang oras, gagawin ng Diyos ang lahat ng kanyang plano, at gagawin ni Cristo
ipagsama ang lahat sa langit at sa mundo. (CEV)
2. Col 1: 19,20 – Malugod na kinalugdan ng Diyos na ipaalam sa kanya ang lahat ng pagkakumpleto, at sa pamamagitan niya
upang mabawi ang lahat ng mga bagay, maging sa mundo o sa langit, sa pagkakaisa sa kanyang sarili, na nagpapatahimik
kasama nila sa pamamagitan ng kanyang dugo, na naihulog sa Krus. (Knox)
2. Bumalik sa Efe 1: 19-23 – Isinulat ni Paul na ang kapangyarihan sa atin (mga mananampalataya) ay ang parehong kapangyarihan na nagbago ang
patay na katawan ni Hesus at binuhay Siya mula sa mga patay (v20). Sa v21-23 si Paul ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano
nangyari kay Jesus pagkatapos na Siya ay magbangon mula sa mga patay. (Tatalakayin natin ito sa mga darating na aralin).
a. Pansinin ang puntong ito. Nang mabanhaw si Hesus mula sa mga patay, binigyan Siya ng Diyos Ama upang maging ulo
at para sa kapakinabangan ng iglesya (mga naniniwala sa Kanya). v22 – At ginawa siyang ulo kung saan ang
sumali ang buong simbahan. (Knox)
b. Ang Bibliya ay gumagamit ng isang bilang ng mga larawan ng larawan upang ilarawan ang likas na katangian ng relasyon sa pagitan ng may hangganan
mga tao at ang Walang-hanggan na Diyos ngayon na Kanyang pinipilit sa atin. Ang ulo at katawan ay isa sa mga iyon
mga imahe. Nagbibigay ito ng unyon at nagbahagi ng buhay. Magagawa natin ang buong aralin sa simbahan bilang katawan ng
Si Kristo. Ngunit isaalang-alang ang puntong ito.
1. Kami ay may posibilidad na isipin na ang katawan ni Cristo bilang pahalang, kaugnayan sa korporasyon na mayroon tayo
kasama ang ating mga kapatid sa Panginoon. At tiyak, totoo iyon.
2. Ngunit ito ang una at pangunahin ng isang patayong relasyon ng isang unyon kay Cristo sa pamamagitan ng bagong pagsilang
kung saan tayo, bilang mga indibidwal, ay nakikibahagi sa Kanyang buhay, ang Kanyang Espiritu.
A. Mga Gawa 9: 4 – Nang magpakita si Jesus kay Saul (Paul) habang naglalakbay siya sa daan patungong Damasco, Syria
upang arestuhin at kulungan ang mga Kristiyano, tinukoy ng Panginoon ang mga taong inusig ni Pablo bilang AKO.
B. Tulad ng alam natin na si Paul ay walang pakikipag-ugnay kay Jesus hanggang sa sandaling iyon at hindi siya inaresto
o kulungan si Jesus. Gayunpaman itinuring ni Jesus ang pakikitungo ni Pablo sa mga naapektuhan ng kanyang mga pag-uusig
bilang isang bagay na nagawa sa Kanya. Alam ni Jesus ang pagkakaisa na mayroon tayo kahit na hindi tayo.
c. Sa Efe 1:23 ang iglesya (mananampalataya) ay tinatawag na kapunuan ni Jesus. v23 – Alin ang Kanyang katawan, ang
kapunuan ng Kaniya na pumupuno sa lahat sa katawan na iyon ay nabubuhay ang buong sukat ng Kaniyang Gumagawa
kumpleto ang lahat, at Sino ang pumupuno ng lahat ng dako saanman [kasama ang Kanyang Sarili]. (Amp)
1. Kailangan nating magkomento sa pariralang ito: Pinupuno ng Diyos ang lahat. Hindi ito pantheism. Ang salita
ang pantheism ay binubuo ng dalawang salitang Greek: pan o lahat at theos o diyos. Pantheism ay a
doktrina na nagsasabing ang lahat ay naglalaman ng Diyos at, sa katunayan, ang Diyos. Hindi ito ginagawang pagkakaiba
sa pagitan ng Lumikha at ng Kanyang nilikha.
2. Pinupuno ng Diyos ang lahat. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos (ang hindi nabigyan ng buhay at kapangyarihan ng Diyos na
Tagapaglikha) saturating ang nilikha na lupain, na palaging naging Kanyang hangarin.
3. Ang pamamaraan ng Diyos na nilikha (tao at lupa) sa paraang maipahayag niya ang Kanyang sarili, ang Kanyang kaluwalhatian
sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Sa pamamagitan ng pagtubos Ang Kanyang orihinal na layunin ay naibalik.
3. Ang prosesong ito ng pagpapanumbalik ay nagsimula nang bayaran ni Jesus ang presyo ng kasalanan sa Krus na nagbubukas ng daan para sa
ang mga kalalakihan at kababaihan na naniniwala sa Kanya upang malinis ng kasalanan at pinipilit ng Diyos. Ito ay magtatapos sa
ang bagong langit at bagong lupa, kapag ang materyal na mundo na ito ay pinakawalan mula sa pagkaalipin sa katiwalian ng
kapangyarihan ng Diyos (Isa 65:17; II Ped 3: 10-12; Roma 8: 18-23). Ang natural (paglikha) at ang supernatural
(Makapangyarihang Diyos) naibalik sa perpektong pagkakaisahindi pa paghihiwalay.
a. Sinangguni namin ang talatang ito nang mas maaga. Col 1: 19,20 – Ikinalulugod ng Diyos na pahintulutan ang lahat ng pagkakumpleto
manirahan sa kanya, at sa pamamagitan niya upang manalo ng lahat ng mga bagay, maging sa mundo o sa langit, sa unyon
kasama ang kanyang sarili, na nagpapatahimik sa kanila sa pamamagitan ng kanyang dugo, ibinaba sa Krus (Knox). Ang salita
pagkumpleto (isinalin na buo sa KJV) ay ang parehong salitang ginamit ni Pablo sa Efe 1:23 at 3:19.
b. Sumulat si Paul sa mga naniniwala: Col 2: 9,10 – Sapagkat sa Kanya (Hesus) ang buong kapunuan ng pagka-Diyos (ang Panguluhang Diyos),
patuloy na naninirahan sa katawan formgiving kumpletong pagpapahayag ng banal na kalikasan. At ikaw ay
sa Kanya, napuno at napuno ng buhay, sa iyo rin si Kristo ay napuno ng pagka-Diyos:
Ama, Anak at Banal na Espiritu, at maabot ang buong espirituwal na tangkad. (Amp)
1. Sinasabi ng KJV: kumpleto ka sa Kanya. Kumpleto ang form ng pandiwa ng aming pangunahing salita,
TCC - 988
3
kapunuan. Sa pamamagitan ng pag-iisa kay Cristo, sa pamamagitan ng pagiging templo ng Diyos, maaari kang potensyal
kailangan mo bang maging perpekto at maibalik sa iyong nilikha na layunin.
2. Ito ang plano ng Diyos, upang punan tayo sa Kanyang Sarili, hindi para sa layunin ng pagpapalit sa atin, kundi
pagbago tayo sa Kanyang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae na katulad ni Jesus na may pagkatao at
kapangyarihan (umayon sa Kanyang imahe, Rom 8:29).
4. Narito kung saan tayo nakapasok sa "ito ay higit sa ating pag-unawa" na aspeto ng ating organikong ugnayan
kasama ng Makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos na sabay na nagpapakita bilang tatlong Persons PersFather, Anak, at
Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala. Kapag mayroon kang Kristo sa iyo, mayroon ka ring
Ama at ang Banal na Espiritu.
a. Ngunit tulad ng tinukoy namin hanggang sa seryeng ito, sinabi ni Jesus na sa sandaling bumalik siya sa Langit Siya at
ipadala ng Ama ang Banal na Espiritu upang manirahan sa mga mananampalataya. Paano ang Diyos Ama at Diyos ang
Ipinapadala ng Anak ang Diyos na Espiritu Santo upang manirahan sa mga tao na may hangganan?
b. Tulad ng nabanggit namin, kapag binabasa namin ang Aklat ng Mga Gawa, nalaman namin na ang unang mga Kristiyano ay may dalawang natatanging
mga karanasan sa Banal na Espiritu. Ipinanganak sila ng Espiritu at pagkatapos ay nabautismuhan sa Espiritu.
1. Tandaan ang isang punto. Sa Araw ng Pentekostes, nang ang 120 mga alagad sa itaas na silid ay
nabautismuhan sa Espiritu Santo, lahat sila ay napuno ng Espiritu Santo. Gawa 2: 4
2. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ang mga tao ay napuno ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Jesus
pinupuno ang Kanyang Katawan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Pinupuno Niya tayo sa Kanyang Sarili upang ibago tayo at ibalik sa atin.
c. Tinukoy ni Pablo ang Banal na Espiritu bilang ating taimtim. Pinakikita mula sa isang salitang isinalin mula sa isang
Ang salitang Hebreo na nangangahulugang isang pangako na ibinigay upang pahintulutan ang isang kontrata. Karaniwan itong bahagi ng pagbili
pera o pag-aari na ibinigay nang maaga bilang seguridad na ang nalalabi ay darating.
1. II Cor 1: 22 – Ang Diyos din ang naglagay ng selyo sa atin, at bilang isang pangako ng kung ano ang darating
binigyan ang Espiritu upang manirahan sa ating mga puso. (NEB)
2. II Cor 5: 4 – Sa konteksto ng pagharap sa pagkamartir, isinulat ni Paul na ang ating mga pisikal na katawan ay magiging
nilamon ng buhay (ginawang walang kamatayan at hindi nabubulok. Aralin para sa ibang araw). v5 – Ngayon
Siya na ang nagdidisenyo sa atin (naghahanda at nagpapasya sa atin) para sa bagay na ito ay ang Diyos, na Siya rin
binigyan tayo ng (Banal) na Espiritu bilang isang garantiya [ng katuparan ng Kanyang pangako]. (Amp)
3. Efe 1: 14 – At pagkatapos mong ibigay ang iyong pagtitiwala sa kanya ikaw ay, sa gayon, na natatak sa
ipinangako ng Banal na Espiritu bilang isang pangako ng ating mana, hanggang sa araw na makumpleto ng Diyos ang
pagtubos ng kung ano ang kanyang sarili; at iyon ay muli sa papuri ng kanyang kaluwalhatian. (Phillips)
d. Ang pagkumpleto ng plano ng pagtubos ay: Ang mga langit at lupa ay bago at lahat sa
kasalukuyang di nakikita na Langit na pinagsama muli sa kanilang orihinal na mga pisikal na katawan na nabuhay nang walang hanggan
buhay (walang kamatayan at hindi nabubuhay) upang mabuhay muli sila sa mundo. Ngunit sa oras na ito, ito ay magpakailanman.
Langit sa lupa. (mga aralin para sa isa pang araw)
5. Pinag-uusapan natin ang kabuuan ng Diyos. Tandaan kung ano ang kahulugan ng kapunuan. Nagmula ito sa isang salita (pandiwa)
nangangahulugan ito na gumawa ng replete. Ang replete ay nangangahulugang sagana. Kapag ginamit bilang isang pangngalan ay nangangahulugang kung ano
pinupuno o napunan at, sa pamamagitan ng implikasyon, pagkumpleto o pag-abot sa nais na layunin.
a. Sa Efe 1:23 ang iglesya (mananampalataya) ay tinatawag na kapunuan ni Jesus. v23 – Alin ang Kanyang katawan, ang
kapunuan ng Kaniya na pumupuno sa lahat sa katawan na iyon ay nabubuhay ang buong sukat ng Kaniyang Gumagawa
kumpleto ang lahat, at Sino ang pumupuno ng lahat ng dako saanman [kasama ang Kanyang Sarili]. (Amp)
b. Ang mga naniniwala kay Hesus at ipinanganak ng Diyos ay napuno ng Diyos, na puno ng Diyos, o
kung ano ang kailangan upang bigyan tayo ng kapangyarihan na maging at gawin ang anumang hinihiling sa atin ng Diyos pati na rin mababago
at ganap na naibalik sa lahat ng nais ng Diyos na maging tayo.

1. Ang kanyang sulat sa mga taga-Efeso ay inilatag sa isang napaka-sistematikong paraan. (Maaari naming gawin ang isang serye dito). Ngunit tandaan
maraming mga punto habang isinasara namin ang araling ito.
TCC - 988
4
a. Sa unang tatlong kabanata inilalabas ni Pablo ang plano ng Diyos para sa tao at ipinaliwanag kung paano nagawa ang Diyos
Ang Kanyang plano kahit si Jesus at ang Kanyang sakripisyo sa Krus. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pablo ang epekto ng pagbabago
Ang gawain ni Kristo sa Krus (na naging posible ang bagong pagsilang) ay nasa mga naniniwala kay Jesus.
Sa huling tatlong mga kabanata ay nagbibigay si Pablo ng mga praktikal na tagubilin sa kung paano mabuhay at maglakad sa ilaw ng
ang epekto ng sakripisyo ni Kristo at ang kapangyarihan ng Diyos sa mga naniniwala.
b. Binuksan at isinara ni Pablo ang unang seksyon sa mga inspiradong panalangin ng Banal na Espiritu. Hinikayat kita na
ipagdasal ang mga panalangin na ito para sa inyong sarili.
1. Sa Efe 1: 16-23 Ipinapanalangin ni Pablo na, bilang mas makilala ng mga Kristiyano ang Diyos, magkakaroon tayo
nadagdagan ang paghahayag sa tatlong mga lugar: Ang pag-asa ng pagtawag sa Diyos, ang kayamanan ng Kanyang mana sa
ang mga banal, at ang labis na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa at sa atin na naniniwala.
2. Isinasara din ni Pablo ang bahaging ito sa isang Banal na Espiritu na kinasihang nagdasal. Sa Efe 3: 14-21 ipinagdarasal niya iyon
Malalaman ng mga Kristiyano ang kadakilaan ng kapangyarihang gumagana sa kanila at magiging sila
napuno ng kapuspusan ng Diyos.
2. Paano ka magkakaroon ng higit o mas kaunti sa Walang-hanggan na Diyos sa iyo? Ang isang pulutong ng mga tao ay sasagutin iyon
tanong ng maraming iba't ibang mga paraan na may mga mungkahi sa kung paano makakuha ng higit sa Diyos sa iyo. Ngunit, hindi iyon
talagang ang paraan upang tingnan ito. Mayroon kang alinman sa Diyos sa iyo o wala ka.
a. Ito ay isang katanungan ng pagkakaroon ng kamalayan ng kung nasaan ka (lugar ng Diyos) at kung ano ang mayroon ka (Diyos
sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu) at pag-aralan kung paano lalo pang makipagtulungan sa Kanya.
b. Gumawa ng oras upang isipin ang katotohanan na ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay nasa iyo. Iyon ang isang paraan na maging kayo
may malay-tao. At, tulad ng paulit-ulit na sinabi namin, ito ay sa pamamagitan ng regular, sistematikong pagbasa ng
ang Bagong Tipan at regular na pagdarasal sa Banal na Espiritu. II Cor 3:18
3. Isara natin ang araling ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng ikalawang panalangin ni Pablo. Ef 3: 14-21 (NLT)
a. v14-16 – Kapag naiisip ko ang karunungan at saklaw ng plano ng Diyos, lumuhod ako at nagdarasal sa
Ama, ang Lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa mundo. Dalangin ko na mula sa kanyang maluwalhati, walang limitasyong
mga mapagkukunan ay bibigyan ka niya ng malakas na panloob na lakas sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu.
b. v17-18 – At ipinagdarasal ko na si Cristo ay maging higit at higit na nasa bahay mo sa iyong mga puso habang nagtitiwala ka sa kanya.
Nawa’y malalim ang iyong mga ugat sa lupa ng kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. At sana magkaroon ka ng kapangyarihan
upang maunawaan, tulad ng lahat ng bayan ng Diyos, gaano kalawak, gaano katagal, gaano kataas, at kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig
talaga ay.
c. v19-21 – Maaaring maranasan mo ang pag-ibig ni Cristo, bagaman napakahusay na hindi mo ito buong-buo
intindihin mo. Pagkatapos mapupuno ka ng kapunuan ng buhay at kapangyarihan kaysa sa nagmumula sa Diyos.
d. v20-21 – Ngayon ang kaluwalhatian ay sa Diyos! Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan na gumana sa loob natin, nagawa niyang magawa
walang hanggan higit pa kaysa sa nais nating magtanong o umasa, Nawa’y bibigyan siya ng kaluwalhatian sa simbahan at
kay Cristo Jesus magpakailanman at magpakailanman sa walang katapusang mga panahon. Amen.
4. Si Paul ay hindi nagsasalita tungkol sa isang pamamaraan upang makakuha ng mga resulta. Pinag-uusapan niya ang mga resulta ng kamalayan ng iyong
ugnayan sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, ang Lumikha ng lahat ay nasa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Marami pang susunod na linggo!