NAGSULAT NG Ganap na NAPAPATULAD

1. Pinag-aaralan natin ang paksa ng pananampalataya.
a. Ang pananampalataya ay naniniwala sa sinabi ng Diyos kahit na ano ang nakikita o nararamdaman natin.
b. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon sa Diyos = alam kung ano ang sinabi ng Diyos, naniniwala sa sinabi Niya, at pagkatapos ay ipahayag ang aming kasunduan sa pamamagitan ng paraan ng pakikipag-usap at pagkilos.
2. Kami, bilang mga Kristiyano, ay sinabihan na lumakad sa pananampalataya ni Abraham. Rom 4: 11,12; Heb 6:12
3. Sinabi namin na ang isa sa mga natatanging katangian ng pananampalataya ni Abraham ay ang buong pagkumbinsi niya na ang ipinangako ng Diyos, ang gagawin ng Diyos. Rom 4:21
4. Upang lumakad sa mabisang pananampalataya, dapat din nating lubos na mahikayat. Ibig sabihin:
a. Alam natin ang ipinangako ng Diyos na gawin para sa atin.
b. Lubos kaming kumbinsido na gagawin Niya ang sinabi Niya.
5. Sinabi namin na ang bilang isang dahilan para sa mahina at hindi epektibo na pananampalataya ay ang mga Kristiyano ay hindi ganap na nahikayat.
a. Hindi nila alam kung ano ang ipinangako ng Diyos = hindi nila alam kung ang kailangan / hinahangad nila ay kalooban ng Diyos para sa kanila.
b. Hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang Diyos.
1. Ginawa niya ang Kanyang pangako (binigay ang Kanyang Salita).
2. Kung gayon, kapag nakuha niya ang tamang pakikipagtulungan (pananampalataya sa, o kasunduan sa salitang iyon / pangakong iyon), tinutupad ng Diyos ang Kanyang Salita (ipinatupad ito).
c. Hindi nila nauunawaan na dapat nilang paniwalaan ang Kanyang Salita bago nila makita ang anumang mga resulta.
1. At, kadalasan ay may isang paglipas ng oras sa pagitan ng kapag naniniwala ka sa Kanyang Salita at aktwal mong nakikita ang mga resulta.
2. Sa tagal ng panahon na iyon, ang pasensya (pagtitiis) ay dapat idagdag sa iyong pananampalataya - mananatili ka lamang sa paniniwala sa sinabi ng Diyos anuman ang nakikita mo o kung gaano katagal.
d. Kung hindi sila ganap na napaniwala kapag mayroong isang mahabang tagal ng panahon sa pagitan ng kung naniniwala sila sa Salita ng Diyos at talagang nakikita nila ang mga resulta, nag-alangan sila. Santiago 1: 5-8.
1. Nagsimula silang magduda kung ito ba ang kalooban ng Diyos.
2. Nagsisimula silang mag-alinlangan kung gagawin ito ng Diyos para sa kanila.
6. I Juan 5: 14,15 ay nangangako sa atin na kung hihilingin natin sa Diyos ang isang bagay na Kanyang kalooban, gagawin niya ito.
a. Makapalapit tayo sa Diyos nang may kumpiyansa sa kadahilanang ito. Kung gumawa tayo ng mga kahilingan na alinsunod sa Kanyang kalooban, Siya ay nakikinig sa atin; at kung alam natin na naririnig ang ating mga kahilingan, alam natin ang mga bagay na hinihiling natin ay atin. (NEB)
b. Kaya, kung matutukoy mo ang Kanyang kalooban bago ka magtanong, maaari kang magtanong nang may kumpiyansa, at hawakan ang iyong landas hanggang sa makita mo sa iyong mga mata ang pangako ng Diyos na natupad = ganap na mahimok.
7. Sa araling ito, nais nating ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin nang mas malayo sa kung ano ang ibig sabihin na lubos na mahikayat.

1. Humantong iyon sa isang halatang tanong - paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos?
a. Bagaman ito ay isang malawak na paksa na napakalaking para sa amin upang masakop ang araling ito, maaari kaming magbigay ng ilang mga pangkalahatang alituntunin na makakatulong sa amin sa lugar ng pananampalataya.
b. Ang kalooban ng Diyos ay ang Kanyang Salita. Ang Kanyang kalooban ay nahayag sa Kanyang Salita, ang Bibliya.
c. Natutukoy mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay sa pamamagitan ng unang pagpunta sa Bibliya.
2. Hindi mo natutukoy ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong mga kalagayan.
a. Minsan sinasabi ng mga Kristiyano: Manalangin ako, at kung mangyari ito, malalaman kong kalooban ng Diyos, at kung hindi, malalaman kong hindi iyon.
b. Iyon ang maling pamamaraan.
c. Bakit sasabihin sa atin ng Diyos na mabuhay / maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, at pagkatapos ay gagamitin ang paningin upang maipahayag ang Kanyang kalooban sa atin? II Cor 5: 7
3. Nagbibigay din ito ng isa pang tanong: Hindi sinabi sa akin ng Salita ng Diyos kung sino ang ikakasal o anong trabaho ang kukuha!
a. Mayroong dalawang kalooban ang Diyos para sa ating buhay:
1. Ang kanyang pangkalahatang kalooban - pangkalahatang mga pagpapala para sa lahat; pangkalahatang mga prinsipyo tayong lahat upang mabuhay.
2. Ang kanyang tiyak na kalooban - kung sino ang ikakasal natin; kung saan kami nagtatrabaho; atbp.
b. May posibilidad kaming mag-focus nang higit pa sa Kanyang tiyak na kalooban kaysa sa Kanyang pangkalahatang kalooban, ngunit paatras iyon!
c. Kung tayo ay lubos na mahikayat ng Kanyang pangkalahatang kalooban, ang tiyak na mag-aalaga!
4. Ang pangkalahatang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay ay may kasamang lahat ng inilaan sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Hesu-Kristo:
a. Katuwiran; tamang pagtayo sa Diyos (pagiging anak)
b. Kapatawaran ng mga kasalanan; paglaya mula sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan
c. Isang plano at isang layunin para sa bawat isa sa ating buhay.
d. Ang pangako niyang mamuno sa atin at gagabay sa atin
e. Natugunan ang mga pisikal na pangangailangan
f. Ang pagpapagaling para sa katawan at kaluluwa
g. Pag-access sa lahat ng biyaya, kapayapaan, kagalakan, at lakas na kailangan natin
5. Narito kung paano gagana ang pag-alam sa kalooban ng Diyos:
a. Maaaring hindi mo alam kung dapat mong gawin ang trabaho sa McDonalds o hindi, ngunit alam mo ang ilang mga pangkalahatang prinsipyo tungkol sa trabaho mula sa Salita ng Diyos.
1. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magtrabaho (II Tesa 3:10), at Kaniyang kalooban na gumawa ka ng sapat upang masuportahan ang iyong sarili. Fil 4:19
2. Kami ay may pabor sa Diyos at sa tao sapagkat sumunod tayo sa Diyos. Prov 3: 4
3. Lahat ng bagay ay inilalagay natin ang ating kamay sa mga prosper. Kaw 28:20; Aw 1: 3; 122: 6
4. Kung ihahalo mo ang pananampalataya sa pangkalahatang kalooban ng Diyos, Siya ang bahala sa tiyak na kalooban.
b. Maaaring hindi mo alam ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay hanggang sa paglipas ng ministeryo, ngunit alam mo ang ilang mga pangkalahatang prinsipyo mula sa Kanyang Salita.
1. Mayroon siyang layunin para sa iyong buhay. Jer 29:11; Efe 2:10
2. Siya ang nagdidirekta at gagabay sa iyo. Prov 3: 6
3. Ikaw ay isang partikular na miyembro ng Katawan ni Cristo. I Cor 12:27
4. Kung ihahalo mo ang pananampalataya sa pangkalahatang kalooban ng Diyos, Siya ang bahala sa tukoy.
c. Maaaring hindi mo alam kung sino ang nais ng Diyos na magpakasal ka, ngunit alam mo ang ilang mga pangkalahatang prinsipyo mula sa Kanyang Salita.
1. Ang pag-aasawa ay isang mabuting bagay; kalooban Niya na maging masaya tayo sa kasal. Ecles 4: 9-11; Kaw 18:22; 19:14; Heb 13: 4
2. Kung ilalagay mo muna ang Diyos, bibigyan ka niya ng mga hinahangad ng iyong puso. Aw 37: 4
3. Kung pinaghalo mo ang pananampalataya sa pangkalahatang kalooban ng Diyos, aalagaan ang mga detalye.

1. Sinabi namin na kung hindi ka lumakad sa pangkalahatang pananampalataya, ang tiyak na pananampalataya para sa pagpapagaling, pananalapi, atbp, ay napakahirap.
2. Maaari nating tingnan ang isang pangkat ng mga tao sa Bibliya na tungkol dito sinasabing: na-miss nila ang tiyak na kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay sapagkat hindi nila pinaghalo ang pananampalataya sa Salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Heb 4: 1,2
a. Ang mga ito = ang henerasyon ng Israel na pinangunahan ng Diyos mula sa pagkabihag sa Egypt.
b. Paghaluin ang pananampalataya na may = lit: sapagkat hindi sila pinagkaisa ng pananampalataya sa.
3. Natagpuan namin ang kanilang kwento na naitala sa Ex 14-17 at Num 13 at 14.
a. Ipinadala ng Diyos si Moises upang pangunahan sila mula sa pagkabihag sa Egypt at dalhin sila sa ipinangakong lupain ng Canaan.
b. Mula sa pasimula, nilinaw ng Diyos na ilalabas Niya sila upang dalhin sila; Tatalo niya ang kanilang mga kaaway; sila ay magiging Kanyang mga hukbo; Ipaglalaban niya sila. Ex 3: 8; 12:17; 15: 13-17; 23:31; 34:11
c. Gayunpaman, sa gilid ng lupain, pinili nilang huwag pumasok.
4. Kung titingnan natin ang kanilang kwento, nalaman namin na pinaputok nila ito sa kanilang pangkalahatang pananampalataya at sa kanilang partikular na pananampalataya.
a. Pangkalahatang pananampalataya (ang paglalakbay mula sa Egypt patungo sa ipinangakong lupain) Ex 14-17
1. Nagbulungan sila (nagreklamo) = hindi nagpapasalamat; Duda ang presensya, tulong, at pag-aalaga ng Diyos.
2. Lumakad sila sa paningin (naniwala sa kanilang nakita kaysa sa sinabi ng Diyos).
3. Pansinin, naglalakad sila sa tamang direksyon (patungo sa Canaan, sumusunod sa Diyos), ngunit lumalakad sila na hindi sumasang-ayon sa Diyos.
b. Tiyak na pananampalataya (pagpasok sa lupang ipinangako at pagkakaroon ng ipinangako kay Abraham; Gen 13: 14,15)
1. Naniniwala sila sa nakita nila kaysa sa sinabi ng Diyos. Bilang 14: 27-29; 31-33
2. Nagreklamo sila at nagreklamo tungkol sa kanilang kalagayan. Bilang 15: 1-3
5. Upang hindi ihalo ang pananampalataya sa Salita ng Diyos ay nangangahulugang:
a. Sumasang-ayon ka sa nakikita mo kaysa sa sinabi ng Diyos.
b. Binase mo ang iyong mga salita at kilos sa kung ano ang nakikita mo kaysa sa sinabi ng Diyos.
6. Si Joshua at Caleb lamang ang pumasok sa lupang ipinangako. Bilang 14:30
a. Naniwala sila sa sinabi ng Diyos kaysa sa kanilang nakita.
b. Pinasukad nila ang kanilang mga salita at ang kanilang mga aksyon sa sinabi ng Diyos sa halip na sa kanilang nakita. Bilang 13:30; 14: 6-9
7. Pansinin: kalooban ng Diyos na ang lahat ng mga taong iyon ay makapunta sa lupang pangako.
a. Ngunit ang kalooban ng Diyos / Salita ng Diyos ay naganap lamang sa dalawang buhay - Joshua at Caleb.
b. Malinaw na binabanggit sa atin ng Bibliya kung bakit ito nangyari - hindi sila naniniwala sa Salita ng Diyos. Heb 3:19; 4: 1,2

1. Paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng kung ano ang lumabas sa kanilang mga bibig.
2. Hinahanap ka ng iyong bibig !!
a. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Mat 12:34
b. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabing naniniwala sila sa Salita ng Diyos sa kanila, ngunit sinasabi sa atin ng kanilang pang-araw-araw na wika na hindi sila naniniwala.
3. Hindi ito isang kaso ng sadyang paghihimagsik.
a. Sila lamang ang may higit na pagtitiwala sa nakikita nila kaysa sa sinabi ng Diyos.
b. Lubos silang nahikayat na ang kanilang mga kalagayan ay may higit na kapangyarihan laban sa kanila kaysa sa anumang tulong na maibigay sa kanila ng Diyos.
4. Sa Matt 6 itinuro ni Jesus ang tungkol sa pangkalahatang pananampalataya.
a. Sa v30 Sinasabi niya sa amin na maliit na pananampalataya = hindi inaasahan na bibigyan ng Diyos ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay.
b. Paano mo malalaman kung mayroon kang maliit na pananampalataya?
1. Nag-aalala ka ba?
2. Paano mo napag-uusapan ang iyong sarili, ang iyong buhay, at ang Diyos?
a. Ano ang wala ka; ano ang nangyayari
b. Ano ang nakikita mo at naramdaman kaysa sa sinabi ng Diyos?
5. Ang isa sa mga susi upang lubos na mahikayat ang pananampalataya ay ang iyong bibig.
a. Hinahanap ka ng iyong bibig.
b. Mayroong isang espiritwal na batas na gumagana tulad nito: magkakaroon ka ng sinasabi mo. Marcos 11:23
1. Sa gilid ng ipinangakong lupain, sinabi ng Diyos sa Israel na magkakaroon sila ng sinabi. Bilang 14:28
2. Iyon ay isa pang aralin para sa isa pang araw.
c. Maaari mong paaralan ang iyong sarili sa pananampalataya gamit ang iyong bibig. Rom 10:17
1. Tandaan, ganoon ang tulong ng Diyos sa mga bahid ng pananampalataya ni Abraham.
2. Pinalitan pa niya ang pangalan ni Abraham mula kay Abram (prinsipe) hanggang kay Abraham (ama ng maraming mga bansa).
3. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig upang sabihin ang kanyang pangalan, itinataguyod niya ang kanyang pananampalataya, mas naging kumbinsido sa pangako ng Diyos.

1. Ang pananampalataya ay may kasamang kilos. Santiago 2: 17; 26
2. Paano mo malalaman kung lubos mong mahikayat na ang ipinangako ng Diyos, gagawin niya?
a. Mayroon bang kaukulang mga aksyon?
b. Nagsasalita ka ba at kumilos tulad ng pinaniniwalaan mo - hindi lamang sa simbahan sa harap ng mga Kristiyano - ngunit sa lahat ng oras ?!
3. Kung hindi ka ganap na kumbinsido na kung ano ang ipinangako ng Diyos, gagawin Niya, simulang i-aral ang iyong sarili sa pananampalataya = mangaral ka sa iyong sarili.
4. Ang kakanyahan ng pananampalataya ay:
a. Alam ang kalooban, Salita, pangako ng Diyos.
b. Naniniwala ito.
c. Sumasang-ayon dito sa salita at kilos.
5. Ang lahat ng iyon ay isang magarbong paraan ng pagsasabi: ganap na nahikayat!