Ganap na NAKAKITA NG PANANAMPALATAYA

1. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong lumakad sa parehong uri ng pananampalataya tulad ni Abraham. Rom 4: 11,12
2. Bilang mga Kristiyano, sinabihan tayong sundin ang mga (kabilang ang Abraham) na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Heb 6: 12; 15
a. Pansinin ang tatlong pangunahing katotohanan sa talatang ito:
1. Gumagawa ang Diyos ng mga pangako (malinaw mula sa konteksto).
2. Ang mga pangakong ito ay minana sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga.
3. Sinabihan tayong sundin ang halimbawa ng mga taong matagumpay na minana ang mga pangako ng Diyos.
b. Ang pag-unawa sa mga pangunahing puntong ito ay mahalaga kung nais mong mabuhay / maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17; II Cor 5: 7
3. Sa araling ito, nais nating suriin ang bawat isa sa mga pangunahing punto sa talatang ito habang ipinagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng pananampalataya.

1. Ano ang pangako?
a. Ang isang pahayag na nagsisiguro sa isang tao na ang taong gumagawa ng pahayag ay gagawin o hindi gumawa ng isang bagay: isang pangako. (Webster)
b. Pangako = EPAGGELIA = isang anunsyo (para sa impormasyon, pangako, o panatag, esp isang banal na katiyakan ng mabuti).
2. Mayroong dalawang aspeto sa isang pangako:
a. Ang pangako na ibinigay, inaalok, ginawa = isang tao ay nagsasaad ng kanyang hangarin.
b. Natupad ang pangako = isinasagawa ng tao ang sinabi niyang gagawin niya.
3. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
a. Inilabas niya ang Kanyang kapangyarihan kapag nagsasalita Siya. Gen 1; Aw 107: 20; Mat 8:16; Marcos 4:39; Marcos 11:14; I Thess 2:13; Heb 1: 3; I Alagang Hayop 1:23
b. Gumagawa ang Diyos ng mga pangako at pagkatapos ay tinutupad ang mga ito kapag nakuha Niya ang tamang kooperasyon.
1. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo ang lupain ng Canaan = ipinangako.
Gayunpaman, upang aktuwal na pag-aari ang lupain:
a. Kailangang lumipat si Abraham, bumangon at pumunta dito.
b. Ang kanyang mga kaapu-apuhan ay kinakailangang pumasok sa pisikal, pag-aari nito, at hinawakan ito.
c. Kapag ginawa nila ang kanilang bahagi, ginawa ng Diyos ang Kanyang (pinalayas ang kanilang mga kaaway, pinrotektahan sila, natagpuan ang kanilang pisikal na pangangailangan) = pangako na natutupad.
c. Ang Heb 6:12 ay nagsasalita tungkol kay Abraham na nagmamana ng mga pangako.
1. Ang magmana ay nangangahulugang makukuha sa; upang makatanggap.
2. Pansinin ang mga pagsasalin:
a. Sinakop ang ipinangakong mana (Wand)
b. Dumating ang pagkakaroon ng mga pangako (Phillips) c. Ang mga tumanggap ng lahat ng Diyos ay ipinangako dahil sa kanilang matibay na pananampalataya at pagtitiyaga (Buhay)
Sa madaling salita, kinailangan ni Abraham na gumawa ng ilang mga bagay upang matupad ang pangako ng Diyos.
d. Ang kooperasyon na hinahanap ng Diyos upang matupad ang Kanyang pangako ay pananampalataya = kasunduan sa sinabi Niya na kung saan ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga salita at kilos.
4. Ang panimulang punto ng pananampalataya, para sa pananampalataya ay: ano ang ipinangako ng Diyos?
a. Kung alam natin kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin Niya, nais gawin, kung gayon maaari tayong makipagkasundo sa Kanya.
b. Kapag nagkakasundo tayo sa Kanya, matutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa ating buhay.
5. Anong mga pangako ang ginawa sa atin ng Diyos?
a. Mayroong maraming mga paraan upang makarating dito.
b. Sinabi ng iba't ibang mga may-akda na may pagitan ng 7,000 at 32,000 tiyak na mga pangakong binanggit sa Bibliya.
c. Ngunit, nais naming tingnan nang maikli ang kumpletong paghayag ng NT ng mga pangako ng Diyos - si Jesus.

1. Sa isang kahulugan, nagawa na ng Diyos para sa atin ang lahat na gagawin Niya sa pamamagitan ng Krus ni Jesucristo.
a. Iniisip namin sa mga tuntunin ng pagkuha ng Diyos na gumawa ng isang bagay para sa amin, ngunit ito ay talagang isang katanungan ng pagtanggap kung ano ang naibigay na para sa amin sa pamamagitan ni Jesus.
b. Inilalaan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay sa buhay na ito at sa susunod sa pamamagitan ng Krus ni Jesus.
1. Ang kaligtasan ay isang lahat - kasama na salita.
2. SOTERIA = nagpapahiwatig ng paglaya, pagpapanatili, pagpapagaling, kapritso, kagalingan.
c. Efe 1: 3
1. Para sa pagbibigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo ng bawat posibleng espirituwal na pakinabang bilang mga mamamayan ng langit. (Phillips)
2. Sino ang nagpalain sa atin kay Cristo sa bawat espirituwal na pagpapala na tinatamasa mismo ng langit. (Norlie)
3. Sino ang nagpalain sa atin sa pamamagitan ni Kristo ng bawat uri ng espirituwal at supernatural na pagpapala. (Wand)
d. II Alagang Hayop 1: 3
1. Sa lahat ng bagay na nagtataguyod ng buhay at kabanalan (Wand)
2. Siya ay sa pamamagitan ng kanyang sariling aksyon na ibinigay sa amin ang lahat na kinakailangan para sa pamumuhay ng tunay na mabuting buhay. (Phillips)
3. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan para sa ating pisikal at espirituwal na buhay. (Norlie)
e. Narito ang isang bahagyang listahan ng kung ano ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ay sinabi ng oo sa pamamagitan ni Jesus:
1. Katuwiran; tamang pagtayo kasama ang Kanyang sarili (pagiging anak)
2. Pagpapatawad ng mga kasalanan
3. Isang plano at layunin para sa bawat isa sa ating buhay
4. Ang pangako niyang mamuno at gagabay sa atin
5. Natugunan ang mga pisikal na pangangailangan
6. Pagpapagaling para sa katawan at kaluluwa
7. Pag-access sa lahat ng biyaya, kapayapaan, kagalakan, at lakas na kakailanganin natin.
2. Dapat nating maunawaan ang dalawang pangunahing katotohanan tungkol sa ginawa ni Jesus habang nasa lupa.
a. Sa pamamagitan ng Krus, tinanggal / sinira Niya ang sumpa / bunga ng kasalanan sa atin at sa ating buhay upang ang mga pagpapala ng Diyos ay dumating sa atin. Gal 3: 13,14
b. Siya ang kalooban ng Diyos sa kilos = Ipinapakita Niya sa atin ang kalooban ng Diyos. Juan 14: 9
3. Si Jesus ang oo na binibigkas sa bawat isa sa mga pangako ng Diyos. II Cor 1:20
a. Sinabi ni Cristo na oo sa lahat ng mga pangako ng Diyos. (Cont Eng)
b. At gayunpaman maraming pangako ang ginawa ng Diyos, oo ang lahat sa kanya ay nasa Kanya. (Jerusalem)
c. Ngunit sa Kanya ito ay palaging "oo", sapagkat, kasing dami ng mga pangako ng Diyos, sa pamamagitan Niya sila ay laging "oo". (Williams)
d. Ang bawat pangako ng Diyos ay nakakatagpo ng pagpapatunay sa Kanya. (Phillips)
4. Inihayag ni Jesus sa atin ang mga pangako ng Diyos.
a. Lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi, na ibinigay para sa atin sa Krus ay isang pangako mula sa Diyos sa atin.
b. Nais ng Diyos na matupad ang mga pangakong ito (ipatupad ito) sa ating buhay.
5. Nasa sa atin ngayon upang matanggap kung ano ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang Salita, ang Kanyang pangako, upang magampanan niya ito, magawa ito sa ating buhay.
a. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi awtomatikong nagaganap sa buhay ng mga tao.
b. Sa mismong liham kung saan tayo ay hinihikayat na sundin ang pananampalataya ni Abraham, binalaan tayo na huwag sundin ang halimbawa ng isang henerasyon na Israel partikular.
c. Ang henerasyon na nagmula sa Ehipto hanggang sa dulo ng lupang pangako sa ilalim ni Moises ay hindi tumanggap ng pangako ng Diyos sapagkat hindi sila sumasang-ayon dito. Heb 3:19; 4: 1,2

1. Isang tagasunod = MIMETES = isang imitator
a. Dapat nating gayahin ang pananampalataya ni Abraham, ang kanyang pagtugon sa Salita ng Diyos.
b. Mayroong isang bilang ng mga puntos tungkol sa pananampalataya ni Abraham na tinalakay natin, at iba pang mga aspeto na tatalakayin pa rin, ngunit nais naming ituon ang pansin sa isang puntong binanggit sa Roma 4.
2. Rom 4:21 - Buong kinumbinsi ni Abraham na ang ipinangako ng Diyos na gagawin Niya.
a. Ganap na nasiyahan at tiniyak na ang Diyos ay may kakayahan at makapangyarihang panatilihin ang Kanyang salita at gawin ang ipinangako Niya. (Amp)
b. Tiwala siya na ang Diyos, na nagbibigay buhay sa mga patay at tumatawag sa pagiging nilikha, ay matutupad ang pangako na ginawa niya. (Johnson)
c. Nahukay:
1. PLEROPHOREO = ganap na tiniyak (o kumbinsihin); tunay na naniniwala; ganap na kilala.
2. Upang manalo sa isang paniniwala.
3. Pansinin ang mga puntong ito:
a. Sa huling aralin, nakita natin na nang paulit-ulit ng Diyos ang Kanyang pangako kay Abraham, naging ganap na kumbinsido si Abraham.
b. Naniniwala si Abraham na ang ipinangako ng Diyos (nakaraan) ay magaganap (hinaharap), at sa pagitan ng oras (kasalukuyan), si Abraham ay lubos na nahikayat.
4. Iyon ay kung paano gumagana ang pananampalataya:
a. Una mayroon kang pangako ng Diyos (bago mo makita ang anumang mga resulta).
b. Ngunit, ang pagkakaroon ng Kanyang pangako ay kasing ganda ng pagkakaroon ng mga resulta, sapagkat ang Kanyang pangako ay magbubunga ng mga resulta.
c. Kung sasang-ayon ka sa pangakong iyon sa paraan ng iyong pakikipag-usap at pagkilos, maaga o darating, ipatutupad ito ng Diyos sa lupain kung saan mo ito makikita.
5. Sumasailalim dito ang pananampalataya - naniniwala ka bang tutuparin ng Diyos ang Kanyang Salita?

1. Sa ugat ng iyon ay kakulangan ng kaalaman.
a. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa isang lugar, hindi mo lubos na makumbinsi na tutuparin Niya ito.
b. Kung hindi mo alam kung paano gumagana ang Diyos (ipinadala ang Kanyang Salita at pagkatapos ay tinutupad ito kung saan nakukuha niya ang kooperasyon), hindi ka maaaring ganap na mahikayat.
c. Kung hindi mo alam na karaniwang may isang pagpasa ng oras sa pagitan ng kung kailan ipinangako at tinanggap ka ng pangako, at kapag nakakita ka talaga ng mga resulta, mag-aalinlangan ka sa iyong pananampalataya.
d. Kung kailangan mo ng anumang iba pang katibayan bukod sa Salita ng Diyos na may isang bagay, hindi ka tatayo hanggang sa ang pananampalataya ay makita.
2. Sa puso ng pananalig ay ang kumpiyansa. Heb 11: 1
a. Ngayon ang pananampalataya ay nangangahulugang nagtitiwala tayo sa inaasahan natin, kumbinsido sa hindi natin nakikita. (Moffatt)
b. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan (ang kumpirmasyon, ang pamagat na gawa) ng mga bagay na inaasahan natin, na katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita at ang paniniwala ng kanilang katotohanan - ang pananampalataya na kinikilala bilang totoong katotohanan kung ano ang hindi pa nahayag sa sentido.
3. I Juan 5: 14,15 - Maaari tayong lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa sa kadahilanang ito. Kung hihiling tayo alinsunod sa Kaniyang kalooban, nakikinig Siya sa atin; at kung alam nating naririnig ang ating mga kahilingan, alam natin na ang mga bagay na hinihiling natin ay atin. (NEB)
4. Kadalasan, ang mga Kristiyano ay may ideya kung ano ang kalooban ng Diyos, ngunit huwag maglaan ng oras upang maging ganap na kumbinsido at kapag umabot ang kaguluhan, sila ay nag-alangan.
a. Ang tanging katibayan lamang na mayroon si Abraham sa loob ng maraming taon na siya ay magiging ama ay ang Salita ng Diyos.
b. At, mayroon siyang palaging pisikal na ebidensya na nagsabing "hindi na"!
5. Si James l: 5-8 ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya at pag-aalinlangan.
a. Ni ang isang emosyon; kapwa ang paninindigan o isang saloobin sa Salita ng Diyos.
b. Pangalawang isip = kalahati - may puso; sa dalawang pag-iisip; pagduduwal sa pagitan ng pagpunta sa dalawang magkakaibang paraan; isang tao na may dalawang pag-iisip - nag-aalangan, nag-aalinlangan, hindi mapagpaliban.
c. Hindi siya lubos na kumbinsido na darating ang Diyos dahil:
1. Hindi niya alam ang kalooban ng Diyos sa sitwasyon.
2. Hindi niya alam kung paano gumagana ang Diyos (sa pamamagitan ng Kanyang Salita).
d. Ang resulta? Hindi niya mamanahin ang mga pangako ng Diyos.

1. Tinawag tayo na lumakad sa pananampalataya ni Abraham.
a. Lubos na nahikayat si Abraham na ang ipinangako ng Diyos, ay gagawin niya.
b. Dapat din tayong ganap na mahikayat.
2. Alamin kung ano ang ipinangako ng Diyos.
a. Mag-aral sa iyong sarili sa pananampalataya (ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa Salita ng Diyos. Roma 10:17).
b. Rom 4; 20,21 - Hindi Siya nagpakita ng alinlangan o pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos, ngunit kumuha ng lakas mula sa kanyang pananampalataya, pagtatapat sa kapangyarihan ng Diyos, ganap na kumbinsido na ang Diyos ay kayang gampanan ang Kanyang ipinangako. (Knox)
c. Habang naglalakad si Abraham, nagsalita siya! Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na gagawin ito ng Diyos!
3. Si Abraham ay may isang pangako mula sa Diyos na ganap na sumasalungat sa paningin at pangangatuwiran.
a. Naniwala siya sa Salita ng Diyos, ngunit maraming oras ang lumipas sa pagitan niya noong naniwala siya (tinanggap ang Salita ng Diyos) at nakita niya ang mga resulta.
b. Patuloy lang siyang naglalakad, nabubuhay, pinupuri ang Diyos sa Kanyang katapatan.
c. Maaari mo rin akong gawin iyon!
4. Alamin ang kalooban ng Diyos.
a. Mabuhay sa kasunduan dito.
b. Magsalita sa pagsang-ayon dito.
5. Isang taong may pananampalataya ang nagsabi: Dahil ipinangako ito ng Diyos, gagawin Niya ito, at sa ngayon, lubos akong nakakumbinsi na makakakita ako ng mga resulta - kasing ganda ng tapos na! At, pansamantala, magpapatuloy lamang ako sa paglalakad!