JOY AT ANG BUHAY NG PANANAMPALATAYA

1. Ang kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay tumutulong sa atin na labanan ang laban ng pananampalataya. Efe 6:13
a. Ang nakasuot ng Diyos ang Kaniyang Salita. Aw 91: 4
b. Ang buong sandata ay nagpapahiwatig na mayroong isang kumpletong hanay ng mga katotohanan na kailangan natin upang tumayo sa labanan ng pananampalataya. Ef 6: 14-17
2. Sa bawat isa sa mga araling ito tinitingnan namin ang iba't ibang mga piraso ng baluti, iba't ibang mga sandata - iba't ibang mga katotohanan mula sa Salita ng Diyos - na ibinigay Niya sa atin upang matulungan tayo sa mga mahirap na panahon.
3. Sa araling ito, nais nating simulang tingnan ang isang mahalagang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos sa paglaban sa pananampalataya - ang regalong kasiyahan.
4. Ang isa sa mga bagay na ginawa ni Jesus para sa atin ay ang pagbigyan sa amin ng langis ng kagalakan para sa pagdadalamhati. Isa 61: 3; Lucas 4: 18-21
a. Mahirap ang buhay; at napuno ito ng mga paghihirap na nagdudulot sa amin na magdalamhag = magpakita / makaramdam ng kalungkutan o kalungkutan.
b. Ngunit, nagbigay si Jesus ng tunay na tulong para sa totoong sakit kung malaman natin kung paano ito gagamitin.

1. Ang salitang kagalakan ay ginagamit sa isang iba't ibang mga paraan sa Bibliya, ngunit, kung titingnan natin ang iba't ibang mga gamit, makakakuha tayo ng isang buong ideya ng kahulugan ng salita.
a. Ang Joy ay ginagamit bilang parehong isang pangngalan (isang bagay, isang sangkap) at bilang isang pandiwa (isang aksyon).
b. Ang kagalakan na titingnan natin ay hindi isang emosyon bagaman maaari at maapektuhan nito ang iyong emosyon.
2. Ang kagalakan ay bunga ng muling likhang espiritu ng tao. Gal 5:22
a. Ang prutas ay panlabas na katibayan ng buhay sa loob.
b. Bilang mga sanga ng Vine, mayroon tayong buhay na walang hanggan ng Diyos sa atin. Juan 1: 4; I Juan 5: 11,12
c. May potensyal na tayo ngayon na ipakita ang bunga ng kagalakan.
d. Mula rito, nakikita natin na ang kagalakan ay hindi lamang isang damdamin, dahil ang mga hindi naniniwala ay may damdamin, ngunit wala silang bunga ng espiritu.
3. Ang layunin ng bunga ng kagalakan na ito ay palakasin tayo sa mahihirap na panahon. Neh 8:10
a. Kapag nasaktan ka, kapag nalulungkot ka, pinapahina nito ang iyong determinasyon na labanan ang labanan ng pananampalataya.
b. Sinasabi sa atin ng Isa 61: 3 na binigyan tayo ni Jesus ng langis ng kagalakan para sa pagdadalamhati (kalungkutan) at ang damit ng papuri para sa diwa ng kalungkutan.
1. Heaviness = KEHAH = kahinaan.
2. Ang kalungkutan o pagdadalamhati ay nagpahina sa atin.
c. Ang kagalakan ay isang espirituwal na lakas na nagpapatibay sa atin sa mga mahihirap na oras upang tayo ay makatiis, dumikit, hanggang sa maging maayos ang mga bagay.
d. Sa isang nakakasakit na sitwasyon, kailangan mong maging mas mabuti ang pakiramdam, ngunit hindi iyon kinakailangan kung ano ang kailangan mo muna o pinaka.
1. Upang makaramdam ng masama dahil sa isang nasaktan, isang pagkabigo, ay isang tunay na reaksyon sa pagkawala at ang pakiramdam na iyon ay kailangang ipahayag ang sarili.
2. Sinasabi sa atin ng Eclesiastes 3: 4 na may oras upang umiyak, at isang oras upang tumawa; panahon ng pagdadalamhati, at panahon upang sumayaw.
e. Kaya, ang Diyos ay nagbigay ng kagalakan para sa amin na tulungan tayong makitungo sa kalungkutan na bahagi ng buhay sa isang sinumpaang lupa.
4. Ang kagalakan ay tugon din sa mga paghihirap sa buhay. Hab 3: 17,18
a. Sa harap ng matinding paghihirap, sinabi ng propeta na ang kanyang tugon ay magiging kagalakan. Magagalak siya; siya ay magagalak. Siya ay magiging masaya - hindi nakadarama ng kasiyahan - ngunit nagagalak.
b. Ang salitang Hebreo na galak = GUL = tumalon, galak, magalak, maging masaya.
c. Pinag-usapan ni Pablo ang tungkol sa pagiging malungkot, ngunit nagagalak. II Cor 6:10
1. Ang damdamin na naramdaman niya ay kalungkutan, ngunit siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasaya.
2. Kapag nagagalak ka, tumawag ka o humiling ng bunga ng kagalakan upang palakasin ka upang tumayo hanggang sa makita mo ang tagumpay.

1. Tumugon nang may kagalakan = tumugon sa isang paraan na makukuha ang langis ng kagalakan, ang espirituwal na bunga na ito, ang pagpapalakas sa gitna ng mga mahihirap na kalagayan upang matulungan kang magtiis hanggang sa gumaling ang mga bagay.
2. Sinasabi sa atin ng Santiago 1: 2 na mabilang ang lahat ng kagalakan kapag nakakaranas tayo ng mga paghihirap.
a. Bilangin = isaalang-alang o mabilang.
1. Isipin ang mga ito bilang sanhi ng walang anuman kundi ang pagsasaya. (Ika-20)
2. Ituring itong walang anuman kundi kagalakan. (Weymouth)
b. Pansinin, ito ay may kinalaman sa kung paano natin nakikita ang aming sitwasyon.
3. Ang magalak sa mga paghihirap ay parang imposible na magawa, ngunit pansinin ang susunod na mga salita: alam ito. v3
a. Ang tanging paraan na maaari kang tumugon nang naaangkop sa mga paghihirap ay kung alam mo ang ilang mga bagay.
b. Sa banal na kasulatang ito, binabanggit ni James na alam na ang mga paghihirap ay gumana o nagpapasensya.
4. Upang tumugon nang may kagalakan, kailangan mong malaman ang ilang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos.
a. Kung titingnan natin ang konteksto ng Nehemias 8:10 makikita natin na ang kagalakan ng mga tao ay nagmula sa pag-alam at pag-unawa sa salita ng Diyos.
1. Ang salita ng Diyos ay binasa sa mga tao at ipinaliwanag sa kanila. 8: 1-8
2. v12 - Kaya't ang mga tao ay yumaon upang kumain ng maligaya na pagkain at magpadala ng mga regalo; ito ay isang oras ng dakila at masayang pagdiriwang sapagkat sila
maririnig at maunawaan ang salita ng Diyos. (Buhay)
b. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na sinabi Niya sa kanila ang mga bagay - binigyan sila ng Kanyang salita - upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Juan 15:11
5. Ang kagalakan ay dumating sa atin mula sa pag-alam at pag-unawa sa salita ng Diyos sapagkat sinasabi sa atin ng Kaniyang salita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating sitwasyon sa lupain na hindi natin nakikita, ang lupain na sa huli ay makakaapekto sa ating nakikita. Paunawa:
a. Ang kagalakan ay hindi isang emosyon na dapat mong sundin kapag nahaharap sa isang kahirapan.
b. Ang kagalakan ay isang tugon sa kahirapan batay sa kaalaman sa mga pangako ng Diyos na isiniwalat sa Kanyang salita.

1. Ang talatang ito ay isang napakalaking pangako mula sa Diyos na magagawa Niya at nais na ilabas ang tunay na kabutihan sa tunay na kasamaan sa iyong sitwasyon.
a. Alam ng Diyos bago pa Niya nilikha ang mundo ang mga paghihirap na ating haharapin.
b. Mayroon na siyang plano sa pag-iisip na kunin ang ibig sabihin ng masama at gawin itong gumana para sa mabuti.
c. Ang Bibliya ay puno ng mga halimbawa nito - si Jose sa bilangguan, ang Pulang Dagat.
2. Ang Rom 8:28 ay hindi isang cliche na gagamitin kung wala nang ibang masabi - ito ay isang kahanga-hangang pangako mula sa Diyos.
a. Ngunit, tulad ng iba pang mga pangako ng Diyos, hindi ito awtomatikong ipatutupad sa ating buhay. Heb 6:12
b. Dapat nating paniwalaan ang Kanyang pangako at sumasang-ayon sa Kanyang pangako.
3. Sinasabi sa atin ng Santiago 1: 2 na isaalang-alang ang ating kahirapan bilang isang okasyon upang magalak.
a. Maaari lamang tayong magalak kapag alam natin na ang isang bagay ay mabuti.
b. Paano magiging mabuti ang isang sakuna? Hindi ito kung titingnan mo ito alinsunod sa nakikita mo sa iyong natural na mga mata.
c. Ngunit, kung maaari mong tingnan ang iyong sitwasyon sa mata ng pananampalataya, sa paraan ng nakikita ng Diyos, makikita mo ang mabuti, ang resulta.
1. Ang mga pisikal na mata ay nakikita lamang ang mga pisikal na kalagayan.
2. Nakikita ng mata ng pananampalataya ang sinasabi ng Diyos sa loob at tungkol sa sitwasyon at sumasang-ayon dito.
4. II Cor 4: 17,18 - Maaaring tawagan ni Paul ang lahat ng kanyang paghihirap na magaan na pagdurusa.
a. Paano? Sapagkat tiningnan niya ang hindi niya nakikita (ang huling resulta) sa pamamagitan ng Salita ng Diyos.
b. Alam niya ang walang hanggang katotohanan ay nilalaro sa likuran ng mga eksena.
5. Ang propetang si Habbakuk ay maaaring magalak sapagkat alam niya ang ilang mga bagay. Hab 3:19
a. Ang Diyos ay ang aking lakas.
b. Hindi ito palaging magiging ganito dahil ang Diyos ay gumagana.
6. Kapag sumasang-ayon ka sa Diyos, kapag binibilang mo ang lahat ng kagalakan, pinaaktibo mo ang langis ng kagalakan sa loob mo, na nagpapagana sa Espiritu Santo na palakasin ka sa kahirapan.
7. Paano mo mabibilang ang lahat ng kagalakan? Sumasang-ayon ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng iyong bibig at sinasabi kung ano ang sinabi niya.
a. Ayon sa paningin, ito ay isang masamang sitwasyon.
b. Ngunit, hindi nito kinagulat ang Diyos - Alam niyang darating ito.
c. Mayroon na siyang plano upang magawa ito upang maipalabas ang Kanyang layunin.
d. Samakatuwid, pinupuri ko kayo sa Diyos sapagkat nagtatrabaho kayo sa sitwasyong ito.
e. Nagagalak ako sa sitwasyong ito dahil alam kong ibabalik mo ito para sa akin.
f. Pinili kong makita ang katapusan ng sitwasyon - ang mabuting ginagawa mo, ang walang hanggang kahihinatnan na ginagawa mo sa sitwasyong ito.
8. Tandaan, wala sa mga ito ang may kinalaman sa emosyon.

1. Binigyan tayo ni Jesus ng langis ng kagalakan (bunga ng espiritu) para sa pagluluksa at damit ng papuri para sa diwa ng kabigatan - ang dalawa ay nagtutulungan.
2. Ang langis ng kagalakan ay isinaaktibo kapag inilalagay mo ang damit ng papuri.
a. Sinasalita ng Isa 12: 1-6 ang pagguhit mula sa balon ng kaligtasan sa pamamagitan ng papuri.
b. Ang Jeremias 33:11 ay nagsasalita tungkol sa tinig ng kagalakan.
3. Ang papuri ay isang aksyon batay sa isang pasyang tumugon nang naaangkop sa isang tao o
ang sitwasyon.
a. Wala itong kinalaman sa emosyon.
b. Kapag pinupuri ko ang isang tao para sa isang maayos na trabaho, hindi ako naging emosyonal.
c. Sumasagot ako ng naaangkop sa kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng paglista at pagpuri sa kanyang mga nagawa.
d. Ang pagkilala at pagkilala sa kanyang nagawa ay makakaapekto sa aking damdamin - magpapasaya sa akin.
e. Ngunit, hindi ko siya pinuri / siya dahil masaya ako. Pinuri ko siya / dahil ito ang angkop na tugon.
4. Ito ay pareho sa Diyos.
a. Pinupuri Ko Siya (nakalista ang Kanyang mga kabutihan at mga nagawa), hindi dahil sa nararamdaman ko, ngunit dahil ito ay angkop na tugon.
b. Pinupuri ko Siya para sa alam kong ginagawa Niya sa sitwasyon kahit na hindi ko pa nakikita ito. Iyon ang pananampalataya !!

1. Pinili mong alalahanin at magsalita:
a. Ang ginawa ng Diyos - Nakagawa na siya ng isang plano upang harapin ang sitwasyong ito.
b. Ano ang ginagawa ng Diyos - nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para sa iyo.
c. Ano ang gagawin ng Diyos - dadaanin ka hanggang sa makita mo ang resulta.
2. Iyon naman, ay hahantong sa papuri habang tumutugon ka sa Diyos sa kanyang nagawa, ginagawa, at gagawin.
3. Habang ginagawa mo ito, maiaktibo mo ang bunga ng kagalakan sa loob mo upang palakasin ka.
4. Maaari kang maging malungkot, maaari kang saktan, maaari kang umiyak - ngunit magalak! Patuloy na ipahayag ang ginawa, ginagawa, at gagawin ng Diyos.
5. Ang papuri sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan sa Kanyang kapangyarihan sa napakalaking paraan.
a. Sa II Cronica 20, ang Israel ay lumaban sa papuri at pinalupig ang kanilang mga kaaway.
b. PS 50:23 - Sinumang naghahandog ng papuri ay niluluwalhati ako (KJV), at inihahanda niya ang daan upang maipakita ko sa kanya ang kaligtasan ng Diyos. (NIV)

1. Kami ay mga nilalang ng paningin, at, awtomatikong naiisip namin ang mga emosyon.
a. Ang sitwasyong ito ay talagang masama - imposible; hindi na ito gagana.
b. Upang sabihin na gagana ito para sa kabutihan ay katawa-tawa - walang hihigit sa isang cliche.
2. Tila ganoon ang paraan maliban kung alam mo at naniniwala ka sa nangyayari sa likuran ng mga eksena.
a. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang tumingin sa kabila ng nakikita natin.
b. Binigyan niya tayo ng Kanyang Salita upang sabihin / ipakita sa amin kung ano ang nangyayari sa lupain na hindi natin nakikita.
3. Kung naaalala mo ang Kanyang pangako at pagkakaloob at magsimulang magpasalamat sa Kanya para dito bago mo ito makita, ang iyong papuri ay magpapagana ng kagalakang kailangan mong panindigan hanggang sa makita mo ang mga pangako ng Diyos na natupad sa iyong buhay.