PAHAYAG AT KARAPATAN NG PANANAMPALATAYA

1. Kami ay tumitingin sa kagalakan, isa sa pinakamahalagang sandata na mayroon tayo sa paglaban ng pananampalataya.
2. Sinasabi sa atin ng Bibliya na kapag naganap ang problema, dapat tayong magalak, hindi makaramdam ng kasiyahan. Hab 3: 17,18; Santiago 1: 2,3
a. Ang maging masaya ay nangangahulugang tumugon sa iyong sitwasyon nang may papuri.
1. Ang papuri na pinag-uusapan natin ay hindi batay sa damdamin o musika. 2. Kapag tumugon ka sa problema sa kagalakan, ang papuri sa Diyos ay nangangahulugang ipahayag ang Kanyang mga kabutihan at Kanyang mga nagawa. Isa 12: 4
b. Ang iyong papuri ay hindi batay sa nararamdaman mo, ngunit sa katotohanan na ang papuri ay palaging naaangkop na tugon sa Diyos.
1. Purihin para sa kung sino at kung ano Siya.
2. Purihin ang kanyang nagawa, ginagawa, at gagawin.
3. Upang tumugon nang may kagalakan sa mga paghihirap, dalawang bagay ang kinakailangan:
a. Dapat kang magkaroon ng kaalaman mula sa Salita ng Diyos - kaalaman tungkol sa kung ano ang Kanyang nagawa, ginagawa, at gagawin. Ang impormasyong iyon ay matatagpuan sa Bibliya.
b. Dapat mong piliing tingnan o isaalang-alang ang iyong sitwasyon sa mga tuntunin ng / sa ilaw ng salita ng Diyos. II Cor 4:18
4. Sa huling aralin, tiningnan namin ang isang pangunahing susi sa paggamit ng kagalakan bilang sandata sa pakikipaglaban sa pananampalataya - dapat mong purihin ang Diyos bago mo makita ang Kanyang tulong, habang masama ang pakiramdam mo.
a. Ang papuri sa kasong ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya - papuri sa Diyos para sa hindi mo nakikita batay lamang sa Kanyang Salita, Kanyang pangako ng tulong.
b. Pinupuri mo ang Diyos bago / nang walang anumang pisikal na katibayan.
1. Iyon ang pananampalataya, at ang pananampalataya ay magbubukas ng pintuan sa tulong ng Diyos. Heb 6:12
2. Aw 50:23 - Sinumang nag-aalok ng papuri ay niluluwalhati ako (KJV), at inihahanda niya ang daan upang maipakita ko sa kanya ang kaligtasan ng Diyos. (NIV)
5. Sa araling ito, nais naming tumingin nang higit pa sa ideya ng pagpupuri sa Diyos bago ka makakita ng mga resulta.

1. Pansinin, sinasabi sa amin ng mga talatang ito na ang papuri at pasasalamat ay lalabas sa aming mga bibig: palagi, buong araw, sa lahat, para sa lahat.
2. Ang mga ito ay hindi mga talata sa plaka sa dingding - ibig sabihin talaga ng Diyos !! Paano ito posible? 3. Tandaan, una sa lahat, na wala sa mga ito (papuri o pasasalamat) ay may kinalaman sa mga emosyon.
a. Ang papuri ay nagsasangkot ng isang kilos ng kagustuhan kung saan pinili mo upang ilista ang mga birtud at tagumpay ng Diyos = sabihin kung ano ang Kanyang nagawa, ginagawa, at gagawin.
b. Ang Thanksgiving ay isang tugon din batay sa isang desisyon na iyong ginawa - magbigay ng pasasalamat kumpara sa pakiramdam na nagpapasalamat.
c. Parehong papuri at pasasalamat ay mga gawa ng pagsunod sa Diyos.

1. Malinaw tayo tungkol sa kung ano ang hindi ibig sabihin ng pagpasalamat o pagpuri sa Diyos para sa lahat ng mga bagay.
a. Na naniniwala kaming ang kasamaan ay nagmula sa Diyos - alam natin na hindi.
b. Na inaprubahan o tinatanggap natin ang kasamaan - hindi namin.
c. Na naniniwala kaming kasamaan ang kalooban ng Diyos para sa atin - hindi.
2. Ano ang ibig sabihin ay alam natin at pinaniniwalaan ang Roma 8:28.
a. Nangako ang Diyos na ilabas ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama para sa atin.
b. Dahil sa Kanyang kaalaman, alam ng Diyos ang tungkol sa paghihirap na ito bago pa Niya nilikha ang mundo, at mayroon na siyang plano na isipin na mapalampas ang kasamaan sa paghihirap na ito at gawin itong magtrabaho para sa iyo sa halip na laban sa iyo.
3. Maraming hindi pagkakaunawaan sa Efe 5:20.
a. Sinasabi ng ilan na dapat nating pasalamatan ang Diyos para sa lahat at pasibo itong tanggapin sapagkat responsable Niya ito at kalooban Niya - hindi ganon!
b. Ang iba naman ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ngunit hindi para sa lahat sapagkat hindi lahat ay nagmula sa Kanya.
4. Maraming nagsasabi na labis na mali ang magpasalamat sa Diyos para sa isang bagay na hindi Niya ginawa, isang bagay na masama.
a. Ngunit, nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagpapako sa krus ni Jesus, subalit sinasabi sa atin ng Bibliya na si Satanas at mga masasamang tao na may masamang motibo ang nasa likuran nito. Lucas 22: 3-6; Gawa 2:23; I Cor 2: 8
b. Ang dahilan kung bakit nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa paglansang sa krus ay ang mabuting Diyos na inilabas dito - ang resulta.

1. Dapat nating maunawaan na ang mga kalalakihan ay talagang may malayang kalooban.
a. Pinapayagan ng Diyos ang mga pagpipilian ng tao, at pinapayagan niya ang mga kahihinatnan ng mga pagpili. b. Ang kasamaan, paghihirap, pagdurusa ay narito sapagkat ang kasalanan ay narito.
c. Pinapayagan ito ng Diyos na magpatakbo ng landas nito.
1. Sa mga tuntunin ng kawalang-hanggan, 6,000 taon ng kasaysayan ng tao ay wala.
2. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang maglingkod sa Kanyang mga layunin.
2. Kailangan nating gumugol ng mas kaunting oras sa kung bakit - buhay lamang iyon sa isang sinumpaang lupa - at mas maraming oras sa kung ano ang gagawin ngayon.
3. Dapat mong maunawaan, gaano man kalaki ang iyong pananalig, kahit gaano ka nakatuon sa Diyos, hindi ka makakarating sa puntong / lugar sa buhay na ito kung saan hindi ka na nahaharap sa mga paghihirap, pagsubok, atbp.
a. Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa.
b. Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng pagdurusa sa mundong ito, ngunit maaari tayong maging masigla. Juan 16:33
4. Dapat mong buuin ang iyong pananampalataya sa katotohanan na ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga paghihirap at pagsubok upang maihatid ang Kanyang mga hangarin - pinakamataas na kaluwalhatian para sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan para sa iyo, at ilalabas Niya ang tunay na kabutihan mula sa tunay na masama sa iyong sitwasyon kung magtiwala ka sa Kanya.

1. Joseph - Gen 39-50
a. Gen 45: 5-8 - Kinokontrol ng Diyos ang sitwasyon. Tandaan, hindi Niya ito ang sanhi, ngunit kinokontrol niya ito. At, ginamit Niya ang masasamang kilos ng mga kapatid kay Jose upang makagawa ng mabuti para sa kapwa Jose at mga kapatid.
b. Gen 50:20 - Ang ginawa nila ay masama - balak ng mga kapatid na patayin at magsinungaling tungkol dito. Ngunit, ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan.
2. Ang mga anak ni Israel sa Dagat na Pula.
a. Pinangunahan sila ng Diyos sa ilang sa daan patungo sa ipinangakong lupain. Ex 13: 17,18; 14: 1-3
1. Mayroong dalawang paraan upang magawa ang paglalakbay; kapwa mahirap dahil iyon ang buhay sa isang makasalang sinumpaang lupa.
2. Ngunit, kinuha sila ng Diyos ng pinakamahusay na paraan.
b. May plano ang Diyos na gamitin ang ilang at dagat upang sirain ang kanilang mga kaaway.
1. Maaari silang magalak sa ilang para sa ilang. 2. Ang Dagat na Pula, ang tila malaking balakid na ito, ang mismong bagay na ginamit ng Diyos upang talunin ang mga taga-Egypt.
3. Ginamit ni David ang sariling espada ni Goliath upang putulin ang kanyang ulo. I Sam 17:51
4. Nang si Josafat at ang kanyang hukbo ay inaatake ng mga puwersa na mas malaki kaysa sa kanilang mahawakan, ginamit ng Diyos ang kalaban upang sirain ang kaaway. II Cronica 20: 22,23
5. Sa Mga Awit, nakikita natin ang maraming mga halimbawa ng magandang paglabas ng masama.
a. PS 119: 71 - Natatakot tayo ng talatang ito sapagkat, dahil sa indoctrination sa relihiyon, awtomatiko nating binabasa ang ilang mga bagay sa talatang ito na wala doon.
1. Ang pagdurusa ay hindi nagmula sa Diyos - nagmula ito kay satanas. Marcos 4: 14-17; I Alaga 5: 8,9
2. Inihatid tayo ng Diyos mula sa pagdurusa. Aw 34:19; Mat 12: 24-26
3. Ang Diyos ay naglalabas ng mabuti sa pagdurusa na nagmula sa satanas.
b. Sa ibang mga lugar, nakikita natin ang ideya na ang mga balakyot ay nahuhulog sa kanilang sariling hukay. Aw 7: 15,16; 9: 15,16; 35: 8; 57: 6; 94:23
c. Nakita natin ito sa Kawikaan din. Kaw 5:22; 22: 8; 26:27
6. Nakita natin ang ideya ng Diyos na nagdadala ng mabuti mula sa masama sa NT din.
a. Pinasalamatan ni Jesus ang Diyos sa maliwanag na kakulangan nang sumunod ang Kanya at walang sapat na makakain. Juan 6:11
1. Tandaan ang v23 ay naglalarawan ng himala bilang pagbibigay salamat.
2. Si Jesus ay hindi nagpapasalamat para sa kakulangan dahil sa kakulangan, ngunit para sa kung ano ang maaaring gawin ng Ama sa kawalan.
b. Maaaring magalak si Pablo tungkol sa pagiging kulungan dahil ginawa ng Diyos ang kabutihan. Phil 1:12

1. Nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa lahat ng bagay ay nangangahulugang:
a. Na kinikilala natin na ang Diyos ay hindi bumagsak sa Kanyang trono, pinabayaan tayo, o hindi nabantayan ng ating sitwasyon - hindi ito sorpresa sa Kanya.
b. Na pinupuri natin Siya, hindi dahil ipinadala niya ang kahirapan, ngunit dahil namamahala Siya, nasa kontrol pa rin ang sansinukob.
c. Na kinikilala natin na Siya ay may isang plano na lampasan ang masamang hangarin sa sitwasyon at ilabas ang tunay na kabutihan mula dito.
2. Sa bawat sitwasyon ng buhay, laging mayroong isang bagay na dapat pasalamatan at purihin ang Diyos.
a. Ang mabuting nakikita natin.
b. Pagnanais ng Diyos na ilabas ang mabuti sa masama.
3. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa paghihirap sa kahirapan ay nagpapakita ng pananampalataya sa pangako na ginawa ng Diyos sa Rom 8:28.
a. Kapag ang isang bagay ay mukhang masama (ay masama), at pinupuri ko Siya dahil dito, nagpapahayag ako ng kumpiyansa sa pangako ng Diyos para sa hindi ko pa nakikita - ang mabuting gagawin Niya sa sitwasyon II Cor 4: 13; 18
b. Tinatawagan ko kung ano ang hindi pa parang. Rom 4:17
c. Ang mga paghihirap ay maaaring magmukhang ito na tila iniwan tayo ng Diyos.
1. Kapag pinupuri namin at pinasasalamatan Siya, sinasabi namin: Maaaring hindi ako nakakakita ng katibayan ng iyong tulong, gayon pa man, Diyos. Ngunit alam kong nasa trabaho ka, dahil sa sinabi mo.
2. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon sa Diyos bago ito makita ang mga resulta.
4. Ang papuri at pasasalamat ay nagdudulot ng kapangyarihan ng Diyos sa eksena na tulad ng wala nang iba.

1. Ang mga paghihirap, ay darating kahit na sino ka o kung magkano ang iyong pananalig.
a. Ngunit, kung mapapaunlad mo ang ugali ng pagtugon sa kanila nang may papuri at pasasalamat, gagawing lahat ang pagkakaiba.
b. Tandaan, hindi namin pinag-uusapan ang isang tugon batay sa emosyon, ngunit ang isang batay sa kaalaman kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya sa likod ng mga eksena.
2. Paano mo ito magagawa? Nagsisimula kang magsalita sa harap ng iyong kahirapan:
a. Ama, alam kong hindi ito nagmula sa iyo. Ito ay masama sa hangarin at layunin.
b. Ngunit, pupurihin kita dahil dito, o para sa kung ano ang nakikita ko, hindi para sa kasamaan dito, ngunit para sa alam kong magagawa mo rito - maglabas ng tunay na kabutihan mula sa tunay na kasamaan.
3. Ang nasabing tugon ay nagnanakaw ng kasamaan ng potensyal nito na permanenteng makakasama o makasakit sa iyo. 4. Isaisip ang mga bagay na ito habang ginagawa mo ito:
a. Ang mga oras na kailangan mong pasalamatan ang Diyos sa at para sa mga paghihirap ay ang mga oras na naramdaman mong hindi gaanong ginagawa ito.
b. Mahirap gawin, ngunit, kailangan mong gawin kung lalakarin ka sa tagumpay na taglay ng Diyos para sa iyo.
c. Alam mo ba kung bakit kailangang sabihin sa atin ng Bibliya na gawin ang Salita ng Diyos? James 1:22 - Dahil kapag kailangan nating gawin ito, sa karamihan ng oras, ito ang huling bagay na nais nating gawin. Kung hindi sinabi sa atin ng Diyos na gawin ito, hindi natin ito gagawin.
5. Kapag pinupuri mo ang Diyos sa lahat ng bagay para sa lahat:
a. Ipinapahayag mo ang iyong pananalig sa pangako at kapangyarihan ng Diyos.
b. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na magreklamo. Phil 2:14; I Cor 10:10
6. Ang isang mahalagang bahagi ng paglaban ng pananampalataya ay pagpupuri at pasasalamat sa Diyos bago ka makakita ng anumang mga resulta. Ngunit, kung manindigan ka, makikita mo ang mga resulta.