ANG HABIT NG PANANAMPALATAYA

1. Ngayon na tayo ay nasa kaharian, dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17
2. Alam ng karamihan sa atin na dapat nating mabuhay ang ating buhay sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos, ngunit ano ang ibig sabihin nito?
a. Tinutukoy ng NT ang pananalig na ating nabubuhay sa pamamagitan ng mga account ng mga taong nagpakita ng pananampalataya o kawalan nito. Mat 8: 5-13; Rom 4: 18-21; Mat 14: 25-31; Marcos 4: 35-40
b. Karaniwang kadahilanan sa bawat account = kung paano tumugon ang mga tao sa salita ng Diyos.
3. Ang pananampalataya sa Diyos ay pananampalataya sa Kanyang salita sapagkat doon niya ipinapakita ang Kanyang Sarili.
a. Ang pananampalataya ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos nang walang pisikal na patunay sapagkat sinabi niya (Diyos na Makapangyarihang hindi maaaring magsinungaling).
b. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang kumpiyansa na gagawin Niya ang sinabi Niyang nais Niyang gawin.
4. Ang pananampalataya na dapat nating mabuhay sa kaharian ay may kasamang tatlong elemento:
a. Kaalaman sa kalooban ng Diyos (isiniwalat sa Bibliya).
b. Isang kilos ng iyong kalooban (isang pagpapasya na iyong ginawa) kung saan pipiliin mong tanggapin ang sinasabi ng Diyos na totoo kahit ano pa ang iyong nakikita o nararamdaman.
c. Ipinapahayag mo ang iyong desisyon na maniwala, sumang-ayon sa Diyos, sa pamamagitan ng mga aksyon.
5. Nais nating patuloy na tingnan ang pananalig na ating nabubuhay sa kaharian ng Diyos.

1. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita.
a. Ipinadala niya ang Kanyang salita, at kung saan nakuha niya ang tamang kooperasyon mula sa amin (pananampalataya), tinutupad Niya ang Kanyang salita (isinasagawa ito sa ating buhay).
b. Ang kaligtasan ay ang pinakamaliwanag na halimbawa kung paano ito gumagana.
c. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang salita (ang ebanghelyo), at kung saan ito ay pinaniniwalaan at kumilos (napagkasunduan), iniligtas ng Diyos ang mga tao. Rom 10: 8-13
2. Pansinin ang pananampalataya na nagliligtas sa iyo ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Rom 10:17
a. Ang pananampalataya (tiwala sa Diyos) ay nagmula sa salita ng Diyos sapagkat sinasabi nito sa iyo kung ano ang gagawin Niya para sa iyo batay sa kung ano ang nagawa Niya para sa iyo.
b. Iyon ang paraan ng pananampalataya sa bawat lugar. Hindi tayo nananalangin para sa pananampalataya, naririnig natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.
c. Nananalangin kami para sa pag-unawa sa salita ng Diyos na nagsisiwalat ng kung ano ang Kanyang ginawa.
3. Pansinin din, ang kaligtasan ay batay sa isang bagay na nagawa na ng Diyos: Binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang Anak na si Jesus.
a. Dapat mong maunawaan na ang bawat problema sa iyong buhay ay bunga ng kasalanan (sa iyo, kay Adan, o sa iba), at ang solusyon sa bawat problema sa iyong buhay ay matatagpuan sa Krus (kamatayan, libing, at muling pagkabuhay) ni Jesus.
b. Kung ang iyong problema ay hindi nakitungo sa Krus, walang tulong para sa iyo ngayon. Ngunit, ang lahat ay hinarap sa Krus.
c. Pagdating sa pamumuhay sa kaharian at pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi isang bagay sa pagkuha ng Diyos na gumawa ng isang bagay para sa iyo.
d. Ito ay isang bagay ng pag-alam kung ano ang nagawa Niya para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo at paniniwalaan ito. Pagkatapos, naisasakatuparan ito ng Diyos sa iyong buhay.
5. Ang lahat ng paglalaan ng Diyos para sa atin ay nagsisimula sa hindi nakikitang lupain. Lahat ng Kanyang mga pagpapala para sa atin ay espirituwal. II Cor 4:18; Efe 1: 3
a. Ang espiritu ay hindi nangangahulugang hindi totoo o hindi gaanong totoo - nangangahulugan ito ng hindi nakikita. Ang hindi nakikita ay nangangahulugang hindi mo pa ito nakikita.
b. Ang di-nakikitang kaharian ng Diyos ay umiiral nang magkasama sa nakikitang kaharian.
1. Ang hindi nakikita ay lumikha ng nakikita at tatagal sa pisikal. Heb 11: 3; Gen 1: 3; II Cor 4:18
2. Ang hindi nakikita ay maaaring at nakakaapekto at magbago ng nakikita. Marcos 4:39
6. Ang pananampalataya ay paniniwala sa salita ng Diyos tungkol sa hindi nakikitang kaharian nang walang pisikal na katibayan upang kumpirmahin ito.
a. Tumatanggap ang pananampalataya kung ano ang hindi pa naipahayag sa mga pandama, ngunit nahayag sa atin ng salita ng Diyos.
b. Pagkatapos ay tinutupad ng Diyos ang salitang = ipinagdadala ito sa lupain kung saan makikita at madarama natin ito.
c. Dahil hindi mo makita ang isang bagay ay hindi nangangahulugang hindi ito totoo (pabango).
7. Nang mamatay si Jesus sa Krus nakita at hindi nakikita ang mga nangyayari.
a. Narito kung ano ang makikita sa paglansang sa krus ni Jesus - Marcos 15: 22-38
b. Narito kung ano ang hindi nakikita:
1. Ang ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanya; Siya ay pinarusahan upang makakuha ng kapayapaan para sa atin.
2. Siya ay nabugbog para sa ating paggaling at nagkasakit sa ating mga sakit.
a. Isa 53: 5,6 – Ngunit Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, Siya ay nabugbog dahil sa ating pagkakasala at kasamaan; ang parusa na kinakailangan upang makakuha ng kapayapaan at kagalingan para sa atin ay nasa Kanya, at sa mga guhitan na sumugat sa Kanya tayo ay gumaling at nagaling. (Amp) b. Isa 53: 10 – Gayon ma'y ang kalooban ng Panginoon na sugatin Siya; Pinasubo Niya Siya at pinasakit Siya. (Amp)
3. Siya ay naging isang sumpa upang tayo ay mapalaya mula sa sumpa. Gal 3:13
4. Ang sumpa ng batas = kahirapan, sakit, kamatayan, sakit sa pag-iisip at emosyonal, kawalan ng pag-asa, pagkasira ng pamilya, kawalang-kasiyahan, atbp. Deut 28)
c. Dahil lamang sa walang nakatayo sa Krus na makakakita ng anuman sa mga iyon ay hindi nangangahulugang hindi ito nangyayari o na hindi gaanong tunay kaysa sa nakikita.
d. Ngunit, kumuha ng kaalaman mula sa salita ng Diyos upang maipakita sa mga alagad kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Lucas 24: 25-27; 44-47; Mga paghahayag ni Paul
8. Ang pananampalataya ay hindi sinusubukan na gawin ng Diyos ang isang bagay, ito ay naniniwala kung ano ang nagawa na niya sa pamamagitan ni Cristo upang maisakatuparan niya ito (dalhin ito mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikitang kaharian) sa ating buhay.

1. Ngunit, kailangan mong isaayos ito sa iyong isip - ang nakikitang mga resulta ay problema ng Diyos.
a. Ang aking responsibilidad ay maniwala sa salita ng Diyos nang walang anumang ebidensiyang pisikal.
b. Kung gagawin ko ang aking bahagi (maniwala sa Kanyang salita), gagawin Niya ang Kanyang bahagi (tuparin ang Kaniyang salita = isagawa ito sa nakikitang lupain).
c. Ngunit, ang higit mong pag-unawa sa iyo mula sa Bibliya tungkol sa kung paano gumagana ang Diyos, kung paano gumagana ang pananampalataya, mas madali itong gawin sa iyong bahagi.
2. Dapat mong mapagtanto na mayroong isang nakaraang, kasalukuyan, at hinaharap na elemento sa pananampalataya. Lucas 1:45; Rom 4:21
a. Dahil ang Diyos ay nagsalita (nakaraan) ay makikita ko (hinaharap) at ngayon (kasalukuyan) naniniwala ako sa salita ng Diyos.
b. Sa katunayan, sa sandaling mayroon ka ng salita ng Diyos sa isang bagay, ito ay kasing ganda ng tapos na, upang masabi mo ang isang bagay sa nakaraang panahon kahit na hindi mo pa ito nakikita ng iyong mga mata.
c. Rom 4: 17 – Na nagsasalita ng walang mga bagay na [Siya ay nanghula at ipinangako] na para bang mayroon [na] mayroon. (Amp)
d. Gen 17: 5 – At ang iyong pangalan ay hindi na magiging Abram (mataas na ama), ngunit ang iyong pangalan ay magiging Abraham (ama ng karamihan): sapagka't ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. (Amp)
3. Dapat mo ring malaman na mayroong dalawang aspeto sa pagkuha ng mga resulta: pagtanggap at pagkakaroon. Marcos 11:24
a. Kailangang maniwala ka sa sinabi ng Diyos bago mo ito makita at makikita mo ito.
b. Makatanggap = upang tanggapin ang salita ng Diyos sa paksa na totoo nang walang anumang pisikal na katibayan = maniwala na ipinagkaloob ito.
c. Magkaroon = pisikal na katuparan na nakumpirma ng iyong mga pandama.
1. Sinasabi ko sa iyo: ang lahat ng iyong hinihiling at ipinagdarasal, maniwala na natanggap mo sila, at sila ay magiging iyo. (Jerusalem)
2. Magkaroon ng pananampalataya na ito ay ipinagkaloob sa iyo at magkakaroon ka nito. (Magandang Balita)
4. Karaniwan ay may isang tagal ng oras sa pagitan ng kung naniniwala kaming tumatanggap kami (tanggapin ang salita ng Diyos) at kung mayroon tayo (tingnan ang mga resulta sa aming mga mata). Bakit ganun
a. Ganun lang talaga iyon - kailangan nating tanggapin ang katotohanang iyon at harapin ito.
b. Sinasabi sa atin ng Diyos na ang Kanyang salita ay gumagana tulad ng isang binhi na nagpapahiwatig ng isang paglipas ng oras.

c. Gumagana ang Diyos sa prinsipyo ng maximum na luwalhati sa Kanya at sa maximum na kabutihan sa amin - kahit na nangangahulugang kailangan mong maghintay upang MAKITA ang mga resulta.
d. Ang Diyos ay nabubuhay sa kasalukuyang kasalukuyan, kaya sa Kanya, ang isang paghihintay ay hindi isang panahon ng paghihintay. Sa kawalang-hanggan, hindi mo aalagaan na kailangan mong maghintay.
e. Ang tanging oras na maaari kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay kapag hindi mo nakikita.

1. Dapat tayong mabuhay / maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Rom 1:17; II Cor 5: 7
a. Ang live at lakad ay patuloy na pagkilos.
b. Dapat nating linangin ang isang tuloy-tuloy na pag-uugali o ugali ng pananampalataya (kasunduan sa Diyos; paniniwala sa salita ng Diyos).
2. Ito ang dapat nating maging saloobin sa buhay: ako ang sinasabi ng Diyos na ako; Mayroon akong kung ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ako; Maaari kong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa ko.
a. Ano ang sinasabi ng Diyos na ako? Sinabi niya na ako ang Kanyang pagkakagawa. Efe 2:10
b. Ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ako? Sinabi niya na mayroon akong lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. II Alagang Hayop 1: 3
c. Ano ang sinabi ng Diyos na magagawa ko? Sinabi niya na magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Phil 4:13; Efe 2:10
3. Kailangan nating matutong sumang-ayon sa Diyos araw-araw, oras-oras, sandali.
4. Ano ang ibig sabihin ng pagsang-ayon sa Diyos? Dalawang bagay:
a. Sinasabi mo sa iyong sarili ang katotohanan = sabihin kung ano ang sinabi niya sa iyong sarili. Heb 13: 5,6
1. Mahal ako ng Diyos. Juan 3:16; Matt 10:30
2. May plano at layunin ang Diyos para sa aking buhay. Ef 2:10; Jer 29:11
3. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa akin at para sa akin. Phil 2:13; Rom 8:28
4. Ang aking mga kasalanan ay pinatawad, tinanggal, at nakalimutan. I Juan 1: 9; Sal 103: 12 5. May kakayahang sumunod sa Diyos. Rom 6: 7; Phil 4:13
6. Natugunan ng Diyos ang lahat ng aking kailangan ayon sa Kanyang kayamanan. Phil 4:19
7. Binibigyan ako ng buhay ng Diyos, binibigyan ako ng buhay, kalusugan. Rom 8:11; Kaw 4: 20-22
8. Ang Diyos ay nagdidirekta sa aking landas at gumagabay sa aking mga hakbang. Prov 3: 6; Aw 37:23
9. May pagganap ng mga bagay na sinalita sa akin. Lucas 1:45
b. Kapag binigyan ka ng mga pangyayari at damdamin ng iba't ibang impormasyon, sumasang-ayon ka o sumasang-ayon sa katotohanan = Salita ng Diyos.
5. Hindi mo tinatanggihan ang nakikita mo, sumasang-ayon ka sa sinabi ng Diyos sa kabila ng nakikita mo, upang mabago Niya ang nakikita mo.
6. Ano ang ginagawa mo sa salungat na ebidensya (mga pangyayari, saloobin, damdamin) na nagsasabi sa iyo ng ibang bagay kaysa sa sinabi ng Diyos?
a. Wala!! Ang mga ito ay problema ng Diyos at hindi mo sila mababago pa rin !!
b. Huwag tanggihan kung ano ang nakikita mo ngunit kilalanin ang paningin ay hindi isinasaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan = hindi nakikitang impormasyon na isiniwalat sa salita ng Diyos. Rom 4:19
c. Napagtanto na ang salungat na katibayan ay hindi makakapigil sa Diyos mula sa pagtupad ng Kanyang salita. Kung ipinangako ko sa iyo ang $ 100 noong Sabado at isang bill ang dumating noong Huwebes, iyon ba ang anumang dahilan para pagdudahan mo ang aking pangako?
7. Kung ang aming karanasan ay hindi tugma sa salita ng Diyos, tinanong natin ang salita - hindi ito nangangahulugang kung ano ang sinasabi nito; Ang Diyos sa Kanyang pinakamataas na karunungan, pinili na hindi ito gampanan sa oras na ito; atbp.
a. Paano kung tinanong natin tayo at ang aming karanasan sa halip na ang salita ng Diyos?
b. Kung nagpunta ako sa Inglatera, nagmaneho sa kaliwang bahagi ng kalsada at nag-crash, hindi ko kukuwestiyunin ang system, magtanong ako sa mga mapagkukunan ng tao o mekanikal.
8. Ang lahat ng mga katotohanang ito ay naglalaro sa ating pananampalataya - kung ito ay malakas o mahina.
a. Kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos; hindi ka makapaniwala sa hindi mo alam.
b. Dapat mong lubos na hikayatin ang Diyos na gawin ang ipinangako Niya. Rom 4:21
1. Iyon ay nagmula sa paulit-ulit na pagkakalantad sa salita ng Diyos.
2. Iyon ay nagmumula sa pagpapanibago ng iyong isip at tinanggal ang pananampalataya sa pagsira ng mga ideya.
3. Ito ay nagmula sa pagkilala na ang Bibliya ay ang Diyos na nagsasalita.
c. Ang pag-unawa na ang pananampalataya ay isang patuloy na saloobin sa buhay na ginagamit sa mga tiyak na sitwasyon. Walang saloobin, walang pananampalataya.
d. Dapat mong simulang sabihin ang salita ng Diyos mula sa iyong bibig bago mo ito makita, (kahit na) bago mo ito paniwalaan. Ang Diyos ay nagsasalita ng isang bagay na tapos na bago ito makita o madama. Kailangan din nating gawin ito.

1. Ang kalooban ng Diyos ay hindi awtomatikong maganap sa buhay ng mga tao. II Alaga 3: 9; Matt 23:37; 13:58
2. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ef 2: 8
a. Ang kaligtasan ay isang buong salita.
b. SOTERIA = nagpapahiwatig ng paglaya, pagpapanatili, pagpapagaling, kapritso, kagalingan
c. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay na iyon, ngunit dapat silang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Madalas nating ginugugol ang oras sa panalangin na humihiling, humingi ng tawad, humihingi sa Diyos sa mga bagay na nagawa na niya / inilaan.
a. Dapat tayong manalangin ng pasasalamat sa halip.
b. Naghihintay ang Diyos sa atin upang matanggap ang Kanyang nagawa.
4. Ang mga pakinabang ng pagtubos (kalooban ng Diyos para sa atin) ay hindi nangyari sa ating buhay sapagkat:
a. Kulang tayo ng kaalaman kung ano ang ibig sabihin na matubos.
b. Hindi namin alam kung paano makipagtulungan sa Diyos sa pagtanggap ng mga benepisyo ng pagtubos.
c. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring maitama sa pamamagitan ng pag-aaral ng pangkalahatang kalooban ng Diyos = Kanyang Salita.
5. Kung alam mo na ang iyong pangangailangan ay sakop ng pagtubos pagkatapos:
a. Maaari mong malaman ang kalooban ng Diyos nang maaga, manalangin na sang-ayon sa Kanya, at makitang nasagot ang panalangin. I Juan 5: 14,15
b. Sa madaling salita, makikita mo ang iyong paglipat ng bundok.
6. Paano ko malalaman kung ang aking pangangailangan ay sakop ng pagtubos? Iyon ang dahilan kung bakit nag-aaral kami ng Bibliya - upang malaman ang kalooban ng Diyos.
7. Nagdudulot ito ng tanong: paano kung, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, nais ng Diyos na magkaroon ako ng basbas na ito, ngunit may nakita siyang isang bagay sa aking buhay na pinipigilan Siya na ibigay ito sa akin.
a. Wala kaming / hindi makakakuha ng anumang bagay mula sa Diyos - iyon ba ang batayan ng iyong paglapit sa Diyos?
b. Ngunit, kung may isang bagay sa iyong buhay na pipigilan kang makatanggap (hindi patawad, magalala, magreklamo, iresponsable), ipapakita sa iyo ng Salita ng Diyos.

1. Ang Diyos ay hindi nagsasalita tungkol sa kung ano ang Kanyang gagawin o para sa iyo, ngunit sa mga tuntunin ng kung ano ang nagawa na niya para sa iyo sa pamamagitan ni Cristo.
a. Inilaan na ng Diyos ang lahat para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Kristo - tapos na ito (nakaraang panahon).
b. Ang nalalabi ay para sa Kanya upang maisakatuparan ito sa pisikal na kaharian.
2. Kapag mayroon ka ng salita ng Diyos, ito ay kasing ganda ng tapos na sapagkat tutuparin Niya ang Kanyang salita kung saan gumagawa ito ng pananampalataya.
3. Paunlarin ang ugali ng pagsang-ayon sa Diyos nang ilang sandali, paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin bilang isang mamamayan sa kaharian ng Diyos.