KUNG MAY TAPAT ANG DIYOS, BAKIT…? BAHAGI II

1. Ang pananampalataya ay paniniwala sa sinabi ng Diyos. Inilalagay ng pananampalataya ang salita ng Diyos higit sa lahat ng iba pang mapagkukunan ng impormasyon. Inaasahan ng pananampalataya na gagawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako.
a. Isang bagay na mahalaga sa matibay na pananampalataya ay ang pagkaalam na ang Diyos ay tapat. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang salita, Kanyang pangako - at ang katangiang iyon ay hindi kailanman mabibigo.
b. Nagdadala ito ng ilang mga katanungan. Kung ang Diyos ay matapat at laging tinutupad ang Kanyang salita, bakit hindi Niya tinupad ang Kanyang pangako sa akin?
2. Upang masagot ang mga katanungang ito, dapat nating maunawaan kung paano gumagana ang Diyos o kung paano Niya ipinakita ang Kaniyang kapangyarihan sa ating buhay.
3. Gumagana ang Diyos sa ating buhay (ipinapakita ang Kanyang kapangyarihan para sa atin) sa isa sa dalawang paraan: Siya ay gumagana nang may kapangyarihan, at Siya ay gumagana sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
a. Kapag sinabi nating ang Diyos ay gumagana nang buong kapangyarihan, nangangahulugang binabasbasan Niya ang mga tao ng "labas ng asul" na hiwalay sa anumang nagawa nila sapagkat Siya ay mabuti.
b. Kapag sinabi nating gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin ay pinagpapala niya ang mga tao dahil sa paniniwala nila ang Kanyang salita, ang Kanyang pangako sa kanila.
4. Ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa mga tao sa isa sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng Kanyang soberanya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
a. Walang sinuman ang may isang pangako mula sa Diyos na Siya ay may kapangyarihan na mamagitan.
b. Ang lahat ay may pangako mula sa Diyos na gagamitin Niya ang Kanyang kapangyarihan sa ngalan mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya - kung maniniwala ka sa Kanyang pangako sa iyo.
5. Upang maunawaan ito napatingin kami sa isang tiyak na halimbawa, pagpapagaling sa katawan.
a. Ang isa sa mga bagay na inilaan ng Diyos Ama para sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Jesucristo ay ang pisikal na pagpapagaling. Isa 53: 4,5; Deut 28; Gal 3:13; I Pet 2:24
b. Ipinagkaloob = tinanggal ang kasalanan na nagbigay ng karamdaman sa iyong katawan; sinabi oo sa paggamit ng Kaniyang kapangyarihan upang palayasin ang sakit mula sa iyong katawan.
c. Ang kagalingan ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng soberanya ng Diyos o sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
d. Ang I Cor 12: 4-11 ay naglilista ng mga regalo o pagpapakita ng Banal na Espiritu = mga paraan kung saan ipinakikita ng Banal na Espiritu.
1. Ang isang paraan na ipinakikita niya ang Kanyang Sarili ay sa pamamagitan ng mga regalo ng pagpapagaling. v9
2. Ngunit ang pagpapakita na ito ay ibinigay ng Espiritu Santo ayon sa nais niya, hindi ito ibinibigay sa lahat, at ito ay para sa pangkaraniwang kabutihan. v 7; 11; 29,30
3. Walang sinuman ang ginagarantiyahan na ang isang regalo / pagpapakita ng Espiritu ay magaganap sa kanyang buhay at siya ay gagaling.
e. Ang pagpapagaling ay dumarating rin sa pamamagitan ng pananampalataya. Santiago 5: 14,15
1. Ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa mga maysakit - Ang bawat tao'y mayroong pangakong iyon. 2. Kapag idinarasal mo ang panalangin ng pananampalataya dapat mong paniwalaan na natatanggap mo kapag nagdarasal ka - dapat kang maniwala na nakuha mo ito upang makuha ito. Marcos 11:24
3. Maniwala ka na gumaling ka habang may sakit ka pa. Paano?
a. Dahil alam mo kung ano ang inilaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
b. Sapagkat alam mong isasakatuparan ito ng Diyos sa iyong katawan.
6. Sa mga sasabihin na hindi patas, isaalang-alang ang dalawang puntos.
a. Walang utang ang Diyos sa sinuman. Mat 20: 1-16
b. Ang Diyos ay lumipat nang buong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus, at ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus sa Krus, ang lahat ng mga pagpapala at paglalaan ng Diyos ay magagamit sa lahat sa pamamagitan ng pananampalataya.
c. Binigyan tayo ng Diyos ng mga paraan upang mapaunlad ang pananampalataya, ang Kanyang salita.
7. Sa araling ito, nais nating patuloy na tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng Diyos na nagtatrabaho nang may kataas sa ating buhay at sa Diyos na gumagana sa pamamagitan ng ating pananampalataya.

1. May kapangyarihan na iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Soberano = sapagkat Siya ay mabuti; hindi dahil sa anumang ginawa nila. Deut 7: 6-8
a. Tandaan, pinili Niya sila, itinakda ang Kanyang pagmamahal sa kanila dahil sa Kaniyang katangian - ang Kanyang pagmamahal para sa kanila at ang Kanyang katapatan sa Kanyang mga pangako kay Abraham.
b. Tandaan, habang nasa Egypt, ang Israel ay naging kasangkot sa pagsamba sa idolo. Ezek 20: 6-10
c. Ang kanilang pag-iyak ay lumapit sa Diyos, hindi sa pananampalataya, kundi dahil nasaktan sila. Ex 2: 23-25
d. Walang ipahiwatig na ang mga taong ito bilang isang buo ay nasa pananampalataya = naniniwala sa isang pangako na ginawa sa kanila ng Diyos o inaasahan ang katuparan ng isang pangakong ginawa sa kanila. Tinulungan lang niya sila. Iyan ang soberanya ng Diyos.
2. Habang papunta ang Israel sa lupang ipinangakong, may kapangyarihan ang Diyos na tumulong sa kanila.
a. Exo 15: 22-25 – Nang maubusan sila ng tubig ay tinulungan sila ng Diyos.
1. Walang katibayan ng pananampalataya sa kanilang bahagi. Walang naalala ang mga himalang ginawa sa Egypt. Walang inaasahan ang tulong ng Diyos.
2. Ang pagrereklamo ay nakakakuha ng impormasyon mula sa paningin at pakiramdam. (Walang pananampalataya)
b. Hal 16 – Ang Diyos ay nagkaloob ng Israel ng mana at pugo - bukod sa kanilang pananampalataya.
3. Inilabas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt upang dalhin sila sa lupang ipinangakong. Ex 3: 8
a. Habang sinusunod namin ang Israel sa lupain, nalaman namin na hindi sila pumasok.
b. Heb 3: 19 – Hindi sila pumasok sa lupain dahil sa kawalan ng pananampalataya (Walang pananampalataya).
c. Pinuno ng Diyos na pinili ang Israel bilang Kanyang mga tao, buong-tama na nagligtas sa kanila mula sa Egypt, at soberanong nagtabi ng isang lupain para sa kanila, ngunit kailangan nilang pumasok sa lupain sa pamamagitan ng / sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya.
4. Maaari tayong malaman ang ilang mahahalagang bagay para sa ating sariling buhay sa pamamagitan ng pagtingin sa nangyari sa kanila. I Cor 10:11
a. Ang Diyos ay may kapangyarihan na nagligtas sa atin mula sa kasalanan, kamatayan, pagkawasak sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin, tulad ng pagligtas niya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt.
b. Ngunit, kailangan nating pumasok sa mga pagpapala at probisyon sa pamamagitan ng pananampalataya tulad din ng Israel na pumasok sa ipinangakong lupain sa pamamagitan ng pananampalataya - sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos.

1. Ang Diyos ay may kapangyarihan na naghatid sa kanila, ngunit ibinigay Niya sa kanila ang Kanyang salita mula sa simula hanggang sa katapusan ng kanilang kwento upang pukawin sila sa pananampalataya. Rom 10:17; Aw 9:10
a. May ilang naalala ang pangako ng Diyos kay Abraham. Gen 13:15
1. Bago namatay si Jose, ipinangako niya sa Israel na ibabalik ang kanyang mga buto sa lupa - at may naalala. Gen 50:25; Hal 13:19
2. Itinago siya ng mga magulang ni Moises noong siya ay sanggol pa – sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 11:23
b. Sinabi ng Diyos sa Israel na ilalabas niya sila upang dalhin sila sa Ex. 3: 8
c. Ipinanumbalik Niya ang Kanyang pangako sa kanila habang nasa Egypt pa sila. Ex 6: 6-8 d. Gumawa siya ng mga himala upang magbigay ng inspirasyon sa kanila. Deut 7: 17-19
e. Binigyan niya sila ng seremonya ng paskuwa, ang batas at mga hain upang maisagawa kapag sila ay nasa LUPA. Ex 13: 5
f. Pinangunahan sila ng Diyos ng isang ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Ex 13: 21,22
g. Nang tumawid sila sa Sinai, inilalaan sila ng Diyos. Ex 15,16,17
h. Sinabi sa kanila ng Diyos na itataboy niya ang mga tribo para sa kanila. Exo 23: 23; 33: 2; 34: 11
2. Nang makarating ang Israel sa gilid ng lupang pangako, hindi sila naniniwala sa mga pangako ng Diyos sa kanila na dalhin sila sa lupain at hindi pumasok. Heb 3:19; 4: 1,2
a. Walang tumayo at nagsabing: hindi kami naniniwala sa pangako ng Diyos, ngunit pinatunayan ng kanilang mga salita at kilos na hindi sila naniniwala. (kawalan ng paniniwala = walang pananampalataya)
b. Nang makita ng Israel ang mga hadlang sa lupain (may pader na mga lungsod at higante), sinabi nila: hindi kami makakapasok. Bilang 13: 27-33
c. Iyon ay isang kumpletong pagtanggi sa sinabi ng Diyos at ipinakita sa kanila sa nakaraang halos tatlong taon.
3. Dalawang hanay ng mga katotohanan ang nagpakita sa kanilang sarili sa Israel sa gilid ng lupain - kung ano ang nakikita nila at kung ano ang sinabi ng Diyos.
a. Sina Joshua, Kaleb, at Moises lahat ay nagpapaalala sa mga tao sa sinabi ng Diyos. Bilang 13:30; 14: 8,9; Deut 1: 29-33.
b. Ngunit, nagpasya ang Israel na maglagay ng higit na pagtitiwala sa kanilang nakikita kaysa sa sinabi ng Diyos.
4. Hindi sila pinasok ng Diyos ng may kapangyarihan - kahit na may kapangyarihan Siya na pumili sa kanila upang makapasok sa Kanyang lupain ng pagpapala.
a. Ngunit maaari silang makapasok sa pamamagitan ng pananampalataya - sa pamamagitan ng paniniwala sa mga pangako ng Diyos at pagsasalita at pagkilos nang naaayon. Pumasok sina Joshua at Caleb. Num 14:23
b. Tinawag ng Diyos ang kawalan ng paniniwala na "hindi nakikinig sa Kanyang tinig". Bilang 14:22
5. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa isang pagpapasya na maniwala sa salita ng Diyos anuman ang mangyari. Juan 20:25
a. Naniniwala = na kumuha ng totoo o matapat.
b. Mula sa oras na nagsalita ang Diyos kay Moises sa nagniningas na bush hanggang sa gilid ng ipinangakong lupain, palagiang ipinakita ng Diyos sa mga taong ito na maaasahan at mapagkakatiwalaan siya. At gayon pa man pinili nilang huwag pansinin ang lahat.
c. Sa gilid ng lupain, maaaring tiningnan ng Israel ang sitwasyon at sinabi: Sa ngayon, ito ay tulad ng sinabi ng Diyos, isang lupain ng gatas at pulot at mala-digmaang mga tribo at higante. Dito niya tayo dinala. Dadalhin niya tayo sa natitirang paraan.
6. Naranasan ng Israel ang nararanasan ng maraming Kristiyano ngayon.
a. Pinili ng Diyos ang Israel nang buong kapangyarihan, iniligtas sila, ngunit hindi sila pumasok sa lupain dahil hindi sila naniniwala sa mga salita ng Diyos sa kanila.
b. Pinili tayo ng Diyos kay Cristo at gumawa ng mga probisyon para sa atin sa pamamagitan ng Krus. Kailangan nating pumasok ngayon (maranasan ito) sa pamamagitan ng paniniwala dito. Ngunit marami ang hindi.

1. Hindi nila maintindihan ang Diyos ay may dalawang paraan ng pagpapakita ng Kaniyang kapangyarihan.
2. Ang kawalan ng pag-unawa ay humahantong sa maraming mga problema.
a. Naghihintay ang mga Kristiyano na kumilos ang Diyos, pagkatapos ay maniwala sila. Ngunit hinihintay Niya tayo upang maniwala at pagkatapos Siya ay kikilos.
b. Tinitingnan ng mga Kristiyano ang mga hindi dumaan ang Diyos at sinabi - hindi ito kalooban ng Diyos, kung sa katunayan ito ay ang kanilang kawalan ng pananampalataya.
c. Tinitingnan ng mga Kristiyano ang mga pinagdadaanan ng Diyos at sinasabing ito ang kanilang dakilang pananampalataya, kapag sa katunayan, wala silang pananampalataya, at ang Diyos ay kumilos nang may kapangyarihan para sa kanila.
d. Salamat sa Diyos na gumagana siya ng parehong paraan, ngunit garantisado ka na Siya ay ilipat sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.
3. Maraming mga Kristiyano ang nagkamali ng katapatan sa pananampalataya.
a. Katapatan = katapatan, katapatan, pangako sa Panginoon. Tutuparin ko ang aking pangako na susundan kita. Marcos 10:28; 4:40
b. Ang Israel ay matapat - sinundan nila ang ulap, subalit ang pagsunod sa ulap ay hindi sapat upang sila ay dalhin sa lupain.
c. Kailangang paniwalaan nila ang sinabi sa kanila ng Diyos tungkol sa kanilang tukoy na sitwasyon, na gagawin Niya ang ipinangako niya, na ibinigay para sa kanila.
d. Sinasabi ng ilang mga Kristiyano: Nagtitiwala lamang ako sa Diyos. Iyan ang katapatan, hindi pananampalataya.
e. Sinabi ng pananampalataya: Naniniwala akong magdadala ang Diyos ng paggaling sa aking katawan sapagkat ibinigay Niya ito para sa akin sa pamamagitan ni Hesus. At, sobrang kumbinsido ako rito, maaari ko itong pag-usapan na para bang tapos na ito. Marcos 11:24
E. Ano ang dapat na gawin ng Israel nang iba?
1. Dapat sana ay pumili sila upang maniwala sa pangako ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ay "yumuko" upang ipakita sa kanila na Siya ang Diyos at maaari nila Siyang tanggapin ayon sa Kanyang salita.
b. Kahit silang mga taga-Ehipto ay napagtanto at naniniwala sa salita ng Diyos. Hal 9: 20,21
2. Dapat ay mahigpit na nilang gaganapin ang kanilang propesyon ng pananampalataya. Heb 10:23
a. Propesyon = sinasabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos = Makikita niya tayo sa pamamagitan; Dadalhin niya tayo; Dinala Niya tayo hanggang dito, Dadalhin Niya sa atin ang natitirang paraan.
b. Iyon ay magpalakas ng kanilang pananampalataya.
3. Dapat nilang samantalahin ang maliit na pagsubok sa daan patungo sa lupain.
a. Nang umalis ang Israel sa Egypt, hindi sila naniniwala sa pananampalataya. Ang pananampalataya na hindi pa naganap ay ang pananampalataya na hindi pa hinamon = lumitaw laban sa salungat na ebidensya.
b. Ang pagsasanay sa maliit na mga pagsubok ay magpapalakas sa iyo upang tumugon sa / may pananalig sa malaking pagsubok sa buhay at kamatayan.
c. Sa oras na makarating ang Israel sa ipinangakong lupain mayroon silang ugali na tumugon sa mga paghihirap na walang pananampalataya - at gastos sa kanila ang mga pagpapala ng Diyos.
d. Hindi nila tinigilan ang pagiging Kanyang mga napiling tao (sa pamamagitan ng Kanyang pinakamakapangyarihang pagpili), ngunit napalampas nila ang pagpapala ng lupain (dahil sa hindi paniniwala)
4. Ito ay magbabalik sa atin sa ating orihinal na tanong: Kung ang Diyos ay tapat kung bakit hindi naganap ang Kanyang salita sa aking buhay?
a. Marahil ay nagtiwala ka sa Kanyang soberanya sa halip na naniniwala sa isang tiyak na pangako / paglalaan.
b. Marahil naisip mo ang iyong katapatan sa Diyos ay ang parehong bagay sa pananampalataya.
c. Marahil ay nabigo ka sa lahat ng maliliit na pagsubok hanggang sa puntong ito, at ngayon, ikaw ay tulad ng mag-aaral sa kolehiyo na sinusubukang mag-cram sa gabi bago ang finals - o ang Israel sa gilid ng lupain.

1. Ngunit, ang bawat isa ay may pangako ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
2. Ang Diyos ay naghahangad nang labis upang bigyan ng inspirasyon ang ating pagtitiwala sa Kanyang katapatan.
a. Binigyan Niya tayo ng araw, ng buwan, ng mga bituin.
b. Binuhay niya si Jesus mula sa mga patay.
c. Sinulat niya sa amin ang isang libro na puno ng mga pangako at halimbawa ng Kanyang katapatan.
3. Kung matututunan mong ipamuhay ang iyong buhay alinsunod sa Kanyang sistema - sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya - tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita (ipakita ang Kanyang kapangyarihan) sa bawat oras.