PINAGPALAKAS NG PAHAYAG

1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa
Mismo at ang Kanyang pamilya. Gayunpaman, kapwa ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan,
nagsisimula sa kasalanan ng unang tao na si Adan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; atbp.
a. Nang mawalan ng landas ang plano ng Diyos para sa isang pamilya, nagsimulang ilabas ng Panginoon ang Kanyang plano na muling makuha at
ibalik ang Kanyang pamilya at ang tahanan ng pamilya. Ang planong ito ay kilala bilang pagtubos.
1. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon na naaktibo Niya ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus.
Ang Kanyang sakripisyo para sa ating kasalanan ay nagbukas ng daan para ang mga makasalanan ay mabago sa mga anak na lalaki at babae.
2. Si Jesus ay darating muli sa hindi masyadong malayong hinaharap upang makumpleto ang plano ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng
paglilinis at pagpapanumbalik ng mundo sa isang akma magpakailanman tahanan ng pamilya.
b. Heb 9: 26-28 — Siya (si Hesus) ay dumating nang isang beses sa lahat ng oras, sa pagtatapos ng panahon, upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan
magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo ng kamatayan para sa atin… Siya ay babalik ngunit hindi upang harapin muli ang ating mga kasalanan (NLT)
... ngunit upang magdala ng buong kaligtasan sa mga may sabik na ... inaasahan siya (Amp).
1. Nabubuhay tayo sa pagtatapos ng panahon (tagal ng panahon) kung saan ang mga bagay ay hindi katulad ng inilaan ng Diyos noon.
Ang salitang Griyego na isinalin sa wakas ay hindi nangangahulugang pagwawakas tulad ng sa pagtatapos ng pagkakaroon. Ito
nangangahulugang pagtatapos sa mga kaganapan na magkakasama sa isang itinalagang pagtatapos.
2. Ang buong kaligtasan ay isasama ang mundo na nabago, kasama ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Earth will
mapanumbalik at tayo ay muling makakasama sa ating mga katawan na nabuhay mula sa libingan upang mabuhay tayo sa mundo
muli Ang buhay sa planeta na ito ay sa wakas ay magiging likha ng Diyos at inilaan ito. Pahayag 21: 1-4
2. Ang pagbabalik ni Jesus ay madalas na tinutukoy bilang pangalawang pagparito. Ang pangalawang pagdating ay isang malawak na termino at may kasamang a
bilang ng mga kaganapan na nagaganap sa loob ng isang panahon bago ang plano ng pagtubos ng Diyos ay kumpletong nakumpleto.
a. Ang taos-pusong tao ay may ugali na mag-focus sa mga indibidwal na kaganapan (ang tugtugin, ang kapighatian, ang
Antichrist, the Millennial Kingdom, atbp.) At palalampasin ang malaking larawan o tungkol saan ito.
b. Sa mga araling ito ay tumatalon ako sa lahat ng mga indibidwal na piraso at nakatuon sa huling resulta—
Ang pamilya ng Diyos na tinubos na mga anak na lalaki at babae na naninirahan sa mundong ito matapos itong mabago at mapanumbalik. Ako
banggitin lamang ang mga indibidwal na paksa ayon sa nauugnay sa huling resulta.
1. Kami ay binibigyang diin ang katotohanan na ang tagubilin sa amin ng Bibliya na hikayatin ang ating sarili at bawat isa
iba tulad ng nakikita natin ang araw ng pagbabalik ng Panginoon papalapit (Heb 10:25). Upang magawa ito, kailangan mo
magkaroon ng tumpak na impormasyon tungkol sa kung ano ang at mangyayari bago bumalik si Jesus. Ay nagtatrabaho
na sa seryeng ito.
2. Kailangan nating magawang hikayatin ang ating sarili sapagkat inihayag ng Bibliya na ang mga nakaraang taon
ang pagbabalik ng Panginoon ay mapupuno ng tumataas na kalamidad at gulo. Matt 24: 6-8; II Tim 3: 1-5
c. Ang kaguluhan na ito ay magiging resulta ng mga aksyon ng isang pangwakas na pinuno ng mundo at ang mga tugon ng mga tao ng
ang mundo sa kanya. Kaagad bago bumalik si Jesus ay ihahandog ni Satanas sa mundo ang isang maling kristo (Antikristo)
na magiging pinuno ng isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon.
1. Ang taong ito ay mangunguna sa buong mundo sa pinakapangit na digmaan na nakita ng sangkatauhan. Ito ay magiging isang
nukleyar, kemikal, at biological holocaust. Kung si Hesus ay hindi bumalik, ang bawat tao ay nasa
mamamatay ang mundo. II Tes 2: 3-4; 9; Dan 7: 9-28; Dan 8: 23-27; Apoc 13: 1-18; Matt 24: 21-22; atbp.
2. Karamihan sa Aklat ng Apocalipsis ay isang ulat ng mga huling taon ng pagdurusa. Kahit na
Ang paghahayag ay sinadya upang maging mapagkukunan ng ginhawa at pag-asa para sa mga makakabasa nito, para sa marami, ito ay a
nakakatakot, freaky book. Sa araling ito ay muling babalikan namin ang ilang mga puntos na nagawa na namin
tungkol sa Aklat ng Apocalipsis at pagkatapos ay idagdag sa kanila.

1. Si Juan ay nagsusulat sa mga taong kilala at mahal niya. Ang pitong mga iglesya na ito ay malapit sa
isa't isa. Sinasabi sa atin ng tradisyon na sa huling bahagi ng kanyang buhay si Juan ay naglingkod sa at sa paligid ng lungsod ng
Efeso at naging tagapangasiwa ng pitong simbahan.
a. Si John ay hindi nagsulat upang takutin o lituhin sila. Sumulat siya upang hikayatin sila. Isipin kung paano ang
tatanggap sana ang mensahe ni John. Hindi lamang siya mahal sa kanila, siya ang huli
nakaligtas na apostol - isang lalaking lumakad at nakipag-usap kay Jesus. Ngayon, pinadalhan niya sila ng isang scroll kasama
salita na kamakailan lamang nagpakita sa kanya si Jesus at binigyan siya ng mga mensahe para sa mga mananampalatayang ito.
b. Ang kabanata 1 ay nagtatala ng pangitain ni Juan kay Jesus. Ang Kabanata 2 at 3 ay tiyak na mga mensahe para sa bawat simbahan.
Ang Mga Kabanata 4-22 ay naglalaman ng impormasyong makahula o mahulaan at naglalarawan ng mga kaganapan sa mga huling taon
na humahantong sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundo sa sandaling ito ay naipanumbalik.
2. Ang Mga Kabanata 6, 8, 9, 15, at 16 ay isang pagkakasunud-sunod ng paglalarawan sa mga lalong mapaminsalang kaganapan sa mundo.
Nagsisimula ang mga problema kapag nakita ni Juan na binubuksan ni Jesus ang pitong mga selyo sa isang scroll, nang paisa-isa, na sinusundan ng pitong
mga anghel na pumutok ng pakakak nang paisa-isa, at pitong anghel na nagbubuhos ng pitong mangkok ng poot nang paisa-isa
oras Ang bawat selyo, trumpeta, at mangkok ay sinusundan ng isang kaganapan sa mundo.
a. Ang iba`t ibang mga pangyayaring ito ay humantong sa walang uliran pagdurusa sa mundo. Sa oras na ika-6 na trumpeta
tunog kalahati ng populasyon ng mundo ay patay. Ang kaguluhan at pagkasira ay hindi mula sa Diyos.
b. Ang pagbubukas ng unang selyo ay naglalabas ng pangwakas na pinuno ng mundo (Antichrist) na kalaunan ay nagdadala ng
mundo upang labanan sa isang kampanya na kilala bilang Armageddon (o WWIII, nakasentro sa hilagang Israel).
Magkakaroon ng nukleyar, kemikal, at biyolohikal na pakikidigma at milyun-milyon ang maghirap at mamamatay.
c. Ang kaguluhan sa mundo ay konektado sa mga aksyon sa Langit - hindi dahil ang Diyos ang nasa likod nito o nagdudulot nito
—Pero dahil nais Niya na malinaw na naintindihan nito ang kapahamakan na nararanasan ng mga tao sa mundo, ang
kapahamakan na kanilang aani, ay isang direktang resulta ng kanilang pagtanggi sa Kanya.
1. Kapag ang pangwakas na pinuno ng mundo ay dumating sa entablado ng mundo, tatanggihan ng buong mundo ang Makapangyarihan sa lahat
Diyos na pabor sa Antichrist. Ibibigay sila ng Diyos sa kanilang pinili at lahat ng kasunod
kahihinatnan Rom 1:24; 26; 28
2. Sa kabila ng kakilabutan sa panahong ito, ang biyaya ng Diyos ay maipakikita sa isang makapangyarihang paraan. Ayan
ay magiging higit na higit na likas na mga palatandaan ng katotohanan ng Diyos na ibinigay sa panahong ito kaysa dati sa
ang kasaysayan ng tao. Ang ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo at maraming tao ang magiging
nai-save. Matt 24:14
A. Pahayag 7: 9-11 — Nakita ko (Juan) ang isang malawak na karamihan ng tao, napakahusay na bilangin, mula sa bawat bansa at tribo at
mga tao at wika, nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng Kordero ... ito ang
mga lalabas sa malaking kapighatian.
B. Rev 11: 13 — At sa oras ding iyon ay nagkaroon ng isang napakalaking lindol at ikasampu ng
lungsod (Jerusalem) ay nawasak (nahulog); pitong libong katao ang namatay sa lindol,
at ang mga nanatili ay napuno ng pangamba at takot at takot na takot, at sila
niluwalhati ang Panginoon ng langit (Amp).
3. Nakikipagpunyagi kami sa Aklat ng Pahayag dahil sa wika. Tandaan muna sa lahat na si John
isang taong unang siglo na naglalarawan sa buhay, teknolohiya, at digma sa ika-1 siglo. Gumamit siya ng mga term na siya
at ang kanyang mga tagapakinig at mambabasa ay pamilyar sa (tulad ng pagtukoy sa kung ano ang isang kagamitan na maaaring may mga helikopter
gamit ang mga baril bilang nagpapahirap sa mga bug (Apoc 9: 1-11).
a. Bagaman parang kakaiba sa amin ang pagsusulat, hindi ito sa mga unang mambabasa. Ang paghahayag ay isang halimbawa ng
apokaliptikong panitikan, isang istilo ng pagsusulat ng propetikano na umunlad mula 200 BC hanggang AD 140.
1. Ang mga may-akda na hindi bibliya sa panahong iyon ay nagsulat sa ganitong istilo tulad ng ginawa ng maraming pangunahing mga propeta sa Hebrew—

TCC — 1090
3
Sina Isaias, Ezequiel, Daniel, at Zacarias.
2. Ang panitikan ng Apocalyptic ay gumagamit ng mga simbolikong koleksyon ng imahe upang maihatid ang mensahe. Isang pangunahing tema sa
ang mga gawaing ito ay isang pangwakas na katalakang mundo kung saan ang mga kapangyarihan ng kasamaan ay matatalo ng
pagtatatag ng kaharian ng Diyos.
b. Gumamit si John ng hindi bababa sa 300 mga simbolo sa kanyang account. Ngunit ang 9/10 ng mga ito ay tinukoy alinman sa pamamagitan ng konteksto
sa Pahayag o saanman sa Lumang Tipan.
1. Ang paghahayag ay mayroong maraming sanggunian sa Lumang Tipan kaysa sa iba pang aklat ng Bagong Tipan sapagkat ito
naitala ang pagkumpleto ng plano ng Diyos na muling makuha ang pamilya at ang tahanan ng pamilya. Ang Diyos ay naging
pinag-uusapan ang pagtatapos mula pa sa simula. Gawa 3:21
2. Ang paghahayag ay nagtatapos sa pagkumpleto ng plano — ang Diyos sa mundo kasama ang Kanyang tinubos na pamilya,
ipinanumbalik ang lupa at ang lahat ng katiwalian, kasalanan, at kamatayan ay natanggal magpakailanman: Apoc 11:15 - Ang kabuuan
ang mundo ay ngayon ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman at
kailanman (NLT); Pahayag 21: 3-4 — Ang Diyos mismo ay makakasama sa kanila… at wala nang kamatayan o
kalungkutan o pag-iyak o sakit (NLT); Rev 21: 5 — Kita mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay (NLT).
4. Ang Book of Revelation ay tumutukoy sa panahong ito ng mga scroll, trumpeta, at bowls ay tinukoy bilang araw ng
Galit ng Kordero at ang oras ng Kanyang paghuhukom. Apoc 6: 16-17; Apoc 14: 7.
a. Natatakot tayo ng wikang ito sapagkat naririnig natin ito bilang isang galit na Diyos na ibinabagsak sa mundo dahil Siya
sa wakas ay nagkaroon ng sapat. Ngunit ang mga unang mambabasa at tagapakinig ay narinig ito bilang pagkumpleto ng plano.
1. Tandaan kung ano ang nasabi na natin tungkol sa poot at paghatol. Ang galit ay karapatan at katarungan ng Diyos
tugon sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang kanyang poot ay hindi isang pagkasira ng kotse, buhawi, o mahirap na pangyayari.
Ito ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Hindi binubura ng Diyos ang poot sa isang kasalanan sa batayan ng kasalanan.
2. Ang poot na sanhi ng mga tao para sa kasalanan ay napunta kay Jesus sa Krus. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, kung gayon ang Kanya
ang poot ay mananatili sa iyo at nahaharap ka sa walang hanggang paghihiwalay sa Kanya kapag namatay ka. Juan 3:36
b. Mula sa pasimula, ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta, ay nagsalita tungkol sa isang oras ng paghihiwalay ng masasama mula sa
mabuti o isang oras ng paghatol. Ang salitang Griyego na isinalin sa paghuhukom sa Aklat ng Pahayag ay nangangahulugang
isang paghihiwalay, pagkatapos ay isang desisyon (o isang paghuhusga) para sa o laban. Nagpapahiwatig ito ng hustisya o paggawa ng tama.
Bahagi ito ng plano ng Diyos na ibalik ang pamilya at tahanan ng pamilya.
1. Pahayag 11: 18 — Naitala ni Juan na nakita niya ang mga kalalakihan na pumapalibot sa trono ng Diyos na nagpapahayag: Ang iyong poot
ay dumating at ang oras na ang mga patay ay dapat hatulan. Kasama rito ang parusa at gantimpala.
2. Ang mga nasa pamilya ng Diyos ay gagantimpalaan ng isang bagong tahanan (ang bagong lupa). Yung meron
tinanggihan ang Panginoon ay tuluyang maalis mula sa Kanyang presensya (ang pangalawang kamatayan). II Tes 1: 7-9
3. Alalahanin na si Hesus Mismo ang nagsabi sa Kanyang mga alagad na sa pagtatapos ng panahong ito ay sasabihin ng mga anghel
alisin ang lahat na makasalanan, lahat ng nagpapasira, mula sa Kanyang kaharian - at iyan ay isang mabuting bagay. Ito ay
bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik ng tahanan ng pamilya. Matt 13: 41-43
5. Ang mga unang tagapakinig at mambabasa ni Juan ay nakarinig ng paghuhusga at poot tungkol sa mga propeta ng Lumang Tipan.
Alalahanin na tinukoy ng mga Propeta ng Lumang Tipan ang tinatawag nating pangalawang pagdating bilang Araw ng Doktrina at mga Tipan
Panginoon - ang oras na makitungo Siya sa mga di-makadiyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay manirahan kasama nila magpakailanman.
a. Ang Rev 14: 14-20 ay tumutukoy sa pag-aani ng mundo at naglalarawan sa paglalagay ng Panginoon at ng Kanyang mga anghel
mga karit sa lupa at itinatapon ang pag-aani sa pugasan ng ubas ng poot ng Diyos.
1. Sa Isa 63: 1-6 darating ang Panginoon upang ipahayag ang kaligtasan ng Israel. Ang kanyang mga kasuotan ay namantsahan ng pula na parang
Kanina pa siya tumatapak ng mga ubas.
2. Inilahad ng Panginoon na sa katotohanan ay nilapakan Niya ang mga kaaway ng Israel sapagkat ang oras ay mayroon na
pumarito upang tubusin ang Kanyang bayan. Iyon ang kahulugan sa kanila ng pagdating ng Panginoon sa poot.
b. Ang propetang si Joel ay gumawa ng maraming mga sanggunian sa Araw ng Panginoon. Sa Joel 3: 1-2; 12-17 ang isinulat niya
na ang lahat ng mga bansa ay titipunin sa Lambak ng Josafat.
1. Ginamit ni Joel ang koleksyon ng imahe na matalinhagang lugar kung saan ang paghuhukom ng panghuling pinuno ng mundo at
magaganap ang kanyang puwersa. Ang pagpapasya ay nangangahulugang paggiit o isang proseso ng pag-aani (v14).

TCC — 1090
4
2. Ito ay isang pamilyar na sanggunian sa kasaysayan sa isang tunay na lugar kung saan ang nagkakaisang mga kaaway ng Israel
ay pinatalsik ng kapangyarihan ng Diyos. Nakuha ng mga unang mambabasa ang punto ni Joel: Pinoprotektahan ng Diyos at
naghahatid ng mga sa Kanya. II Cronica 20:26
3. Joel 2: 30-32 — Nakita ni Joel ang araw na naging kadiliman at ang buwan ay namula sa dugo
koneksyon sa araw ng Panginoon. Nakita ni Juan ang parehong bagay (Apoc 6:12).
A. Napansin namin sa isang nakaraang aralin na ito ay katulad ng isang paglalarawan ng nukleyar na taglamig na
sinabi ng mga siyentista na susundan ang isang thermonuclear war. Ang mga labi ay sumabog sa kapaligiran
papawiin ang ilaw at init mula sa araw at buwan.
B. Ngunit nilinaw ni Joel na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay ililigtas. Si Pedro
sinipi ang sipi na ito at malinaw na kinokonekta ang hula sa pagdating ni Jesus. Gawa 2: 17-21
6. Ang taos-pusong mga Kristiyano ay may kaugaliang makapag-ayos sa mga isahan na puntos sa Aklat ng Pahayag tulad ng
marka ng hayop at takutin ang kanilang sarili sa pag-asang aksidenteng pagkuha ng marka o sapilitang
upang kunin ito Pahayag 13: 16-17
a. Kapag maingat mong binasa ang mga talata nakikita mo na ang pagtanggap ng marka ay isang pagpapahayag ng pagsamba
at pagsumite sa huling pinuno ng mundo (Ap 14: 9-11; Apoc 16: 2; Apoc 19:20; Apoc 20: 4). Hindi
isang bagay na aksidenteng natanggap mo. Ang pagtanggap sa marka ay isang pagpapahayag ng katotohanan na naniniwala ka
ang namumuno ay sinasabing siya ay - Diyos.
b. Ang mga unang mambabasa ng Apocalipsis ay alam na mayroong ibang panig sa pagmamarka. Si Juan ang gumawa
tumutukoy sa mga pangkat ng mga tao na mayroong selyo ng Diyos sa kanila at protektado. Apoc 7: 3; Apoc 9: 4
1. Ang salitang Griyegong salitang isinalin na selyo ay nangangahulugang stamp na may isang signet o pribadong marka para sa seguridad
o pagpapareserba. Ang Lumang Tipan ay may mga halimbawa ng mga tao na minarkahan para sa proteksyon — ang Israel ay nasa
ang gabi ng Paskuwa (Ex 12: 7); ang maka-Diyos sa gitna ng Israel nang ibigay ang bansa
upang mapahamak ang pagsamba sa diyus-diyosan at malapit nang wasakin (Ezek 9: 4).
2. Ang mga unang mambabasa ay alam mula sa mga turo ng mga apostol na sila ay tinatakan ng Banal na Espiritu
hanggang sa araw ng pagtubos (ang pagbabalik ni Jesus upang makumpleto ang plano). Efe 4:30
7. Ang mga unang mambabasa at tagapakinig ng Aklat ng Pahayag ay nakita ito hindi bilang isang nakakatakot na libro ngunit isang aklat ng tagumpay
—Ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa daigdig na ginawa Niya para sa atin ay makukumpleto. Alam nila na gagawin Niya
panatilihin ang Kanyang mga tao hanggang sa araw ng Kanyang pagdating.

1. Ang mga aralin na tulad nito ay tila hindi praktikal kapag tiningnan mo ang lahat ng mga nakatutuwang bagay sa paligid natin. Pero
kapag naintindihan mo ang huling resulta, makakatulong ito sa iyo na harapin ang tumataas na kaguluhan.
a. Naharap ni apostol Pablo ang kamatayan bilang isang martir na may kaalamang mayroon siyang hinaharap at isang pag-asa kay Hesus
at iingatan siya ng Diyos hanggang sa araw ng kanyang pagdating. II Tim 1:12; II Tim 4:18
b. Si Paul ay kasalukuyang tinatamasa ang lubos na kaligayahan ng Langit ngunit siya, tulad natin, ay naghihintay ng araw ng buong kaligtasan
kapag ang kanyang katawan ay itataas at siya ay mabubuhay kasama ng ating Tagapagligtas sa mundo magpakailanman.
2. Darating ang wakas — at magandang bagay iyan! Ang plano ng Diyos na ibalik ang pamilya at ang tahanan ng pamilya
makumpleto. Nilinaw ito ng Aklat ng Pahayag.
3. Dadalhin ng Panginoon ang Kanyang mga tao sa kung ano man ang nasa unahan hanggang sa mailabas Niya tayo. At mabuting bagay iyon!