TINGNAN ANG MALAKING PICTURE

1. Ginagawa namin ang punto na ang mga mapanganib na oras na ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagse-set up na sila
ngayon at gumagawa ng pagtaas ng mga paghihirap. Dahil dito, ang ating bansa ay nahaharap sa malalaking problema - tulad din
maraming iba pang mga bansa sa buong mundo. Dapat nating malaman kung paano haharapin ang mga hamong ito.
a. Kami ay naglalaan ng oras upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga oras na tayo ay nasa. Ang Diyos ay wala sa likod ng
pagtaas ng gulo sa mundong ito. Ngunit sa Kanyang kaalaman nang una, alam Niya na magaganap ito at Siya
ay nagbigay sa amin ng impormasyon sa Kanyang Aklat upang matulungan kaming gabayan sa mga buwan at taon na hinaharap.
1. Nang tanungin Siya ng mga alagad ni Jesus tungkol sa mga palatandaang magpapahiwatig na malapit na Siya ay bumalik, nagsalita si Jesus
tungkol sa ilan sa mga paghihirap, ihinahambing ang mga ito sa mga sakit sa pagsilang. Ang sakit sa paggawa ay tumaas sa dalas
at tindi habang papalapit ang pagsilang. Matt 24: 6-8
2. Sinabi ni Jesus sa kanyang tagasunod na kapag nakita nila ang mga bagay na ito na nagsisimulang mangyari dapat silang tumingin
itaas at itaas ang kanilang mga ulo. Ang orihinal na wikang Griyego ay nagpapahiwatig ng ideya na dapat nila (namin)
magalak sa masayang pag-asa dahil papalapit na ang kanilang (ating) pagtubos. Lucas 21:28
b. Ang katubusan ay plano ng Diyos na iligtas ang mundong ito mula sa pagkaalipin sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan sa pamamagitan ng
Si Hesus. Upang mapasigla sa masayang pag-asa dapat mong maunawaan na ang isang plano na may magandang wakas
malapit nang matapos. Nabubuhay tayo sa oras ng katapusan.
2. Ang pananalitang "ikalawang pagparito ni Jesus" ay talagang isang malawak na term na sumasaklaw sa isang tagal ng panahon at a
bilang ng mga kaganapan na humahantong sa aktwal na pagbabalik ni Hesu-Kristo sa mundong ito. Ang mga tao ay may isang ugali na
ituon ang mga indibidwal na tao at mga kaganapan mula sa panahong ito at palalampasin ang malaking larawan. Suriin natin ang malaki
larawan habang sinisimulan natin ang aralin ngayong gabi. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos.
a. Ang Diyos ay lumikha ng parehong sangkatauhan at planeta na ito para sa Kanyang mga hangarin. Ang mga tao ay nilikha upang maging anak
at mga anak na babae ng Diyos. Ang Lupa ay nilikha upang maging isang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Efe 1: 4-5; Isa 45:18
b. Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan at ang isa ay hindi tulad ng nilikha ng Diyos
sila na maging. Ang kasalanan ay nagbago ng likas na katangian ng tao, na kinuwalipika tayo para sa pagiging anak, at ang tahanan ng pamilya ay
nahawahan ng sumpa ng katiwalian at kamatayan. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 8:20; atbp.
c. Ang pag-unlad na ito ay hindi sorpresa ang Makapangyarihang Diyos. Mayroon na siyang plano sa isip na i-undo ang
pinsala, muling makuha ang Kanyang pamilya, at ibalik ang tahanan ng pamilya sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus.
1. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan at magbukas ng daan para mabago ang mga makasalanan
sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Juan 1: 12-13
2. Siya ay muling darating upang ipanumbalik ang mundo at baguhin ito sa isang fit na walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanya
pamilya Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya. Gen 2-3; Pahayag 21: 1-5
3. Kung mas malinaw mong nakikita ang malaking larawan mas makakaya mong harapin ang mga oras na nakakagambala
darating na sa lupa. Hindi ka lang makukumbinse na ang Diyos ay wala sa likod ng mundo
mga kaguluhan, malalaman mo na protektahan at panatilihin Niya ang Kanyang mga tao sa gitna ng gulo.

1. Mayroong labis na diin sa modernong Kristiyanismo sa pagtupad ng iyong kapalaran sa buhay na ito. Dahil dito,
dahil ang karamihan sa atin ay nabubuhay ng ordinaryong buhay, madaling makaramdam ng pagkakasala o pakiramdam ng pagkabigo.
a. Sa kabaligtaran, kung ang iyong kapalaran ay para lamang sa buhay na ito, kahit na nakamit mo ang iyong mga pangarap, nasa loob ka
malungkot na hugis sapagkat, bilang isang walang hanggang nilalang, ang kasalukuyang buhay na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng iyong pag-iral.
1. Kilala tayo ng Diyos bago tayo umiral at, na hinimok ng pag-ibig, pinili tayo para sa isang layunin na mas malaki
kaysa at lalampasan at daig ang kasalukuyang buhay.

TCC — 1087
2
2. Ang iyong nilikha na layunin ay mas malaki kaysa sa buhay na ito. Ang iyong hangarin ay upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos
at mabuhay magpakailanman kasama Niya sa mapagmahal na relasyon sa magandang tahanan na nilikha Niya para sa atin. Kailan
nauunawaan mo ang katotohanang ito, binibigyan nito ang iyong buhay ng kahulugan at pinagaan ang pag-load ng mahirap na buhay na ito.
b. Rom 8: 18-21 — Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko walang anumang paghahambing sa pagitan ng kasalukuyang mahirap na panahon at
ang darating na magagandang oras. Ang nilikha ng mundo mismo ay mahirap maghintay para sa susunod na darating.
Ang lahat sa paglikha ay pinipigilan. Ginagawang muli ito ng Diyos hanggang sa kapwa nilikha at lahat ng
ang mga nilalang ay handa na at maaaring palabasin sa parehong sandali sa mga maluwalhating oras sa hinaharap.
Samantala, ang masasayang pag-asam ay lumalalim (The Message Bible).
2. Isaalang-alang lamang ang ilan sa mga pahayag na sinasabi ng Bibliya tungkol sa plano ng Diyos. Tandaan ang mga puntong ito:
a. Efe 1: 4-5 — Noong una, bago pa man niya gawin ang mundo, mahal tayo ng Diyos at pinili tayo kay Cristo na maging
banal at walang kasalanan sa kanyang paningin. Ang kanyang hindi nagbabago na plano ay palaging upang aminin sa kanyang sarili
pamilya sa pamamagitan ng pagdadala sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. At binigyan siya nito ng labis na kasiyahan (NLT).
b. I Alaga 1: 19-20— (Diyos) ang nagbayad para sa iyo ng mahalagang buhay na dugo ni Cristo, ang walang kasalanan, walang dungis na Kordero
ng Diyos. Pinili siya ng Diyos para sa hangaring ito bago pa magsimula ang mundo, ngunit ngayon sa mga huling araw na ito,
ipinadala siya sa mundo upang makita ng lahat. At ginawa niya ito para sa iyo (NLT).
c. II Tim 1: 9-10 — Ang Diyos ang nagligtas sa atin at pinili tayo upang mamuhay ng isang banal na buhay. Ginawa niya ito hindi dahil tayo
karapat-dapat ito, ngunit dahil iyon ang kanyang plano bago pa magsimula ang mundo - upang ipakita ang kanyang pagmamahal at
kabaitan sa amin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. At ngayon ginawa niya sa amin ang lahat ng kapatagan na ito sa pamamagitan ng
pagdating ni Kristo Jesus, ang ating Tagapagligtas, na sumira sa kapangyarihan ng kamatayan at ipinakita sa atin ang daan patungo sa
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita (NLT) na ito.
d. Efe 1: 9-10 — Ang sikreto ng plano ng Diyos ay inihayag na sa atin; ito ay isang plano na nakasentro kay Cristo, na dinisenyo
matagal na ang nakalilipas ayon sa kanyang kasiyahan at ito ang kanyang plano: Sa tamang oras ay magdadala siya
lahat ng bagay na magkakasama sa ilalim ng awtoridad ni Cristo - lahat sa langit at sa lupa (NLT).
e. Col 1: 18-20 — Siya (si Jesus) ay kataas-taasan sa simula at — nangunguna sa parada ng pagkabuhay na mag-uli — siya ay
kataas-taasan sa huli. Mula sa simula hanggang sa wakas ay naroon siya, napakataas sa itaas ng lahat, lahat.
Napakalawak niya, napakalawak, na ang lahat ng Diyos ay matatagpuan ang tamang lugar sa kanya nang hindi nagsisiksik.
Hindi lamang iyon, ngunit lahat ng mga sirang at dislocated na piraso ng sansinukob - mga tao at bagay, hayop
at mga atomo — maayos na maayos at nilagyan ng buhay na buhay na mga pagsasama-sama, lahat dahil sa kanyang pagkamatay, kanyang dugo
na bumuhos mula sa Krus (The Message Bible).
3. Ang isang plano sa pamamagitan ng kahulugan ay may simula at wakas. Nabubuhay tayo sa oras ng katapusan. Ang katapusan ng
ang plano ay nagsimula dalawang libong taon na ang nakakaraan sa unang pagdating ni Hesus. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus Siya
binuhay ang plano ng Diyos na ibalik ang lahat ng mga bagay.
a. Ang Bibliya ay tumutukoy sa panahong ito (mula noong unang dumating si Jesus bilang huling oras o huling mga araw. Gawa 2:17
1. Heb 1: 1-2 — Noong una, sa maraming oras at sa maraming paraan, ang Diyos ay nakipag-usap sa ating mga magulang sa pamamagitan ng
mga propeta, ngunit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak (ESV).
2. I Juan 2: 18 — Minamahal na mga bata ang huling oras (oras) ay narito. Narinig mo na ang Antichrist ay
darating, at marami nang mga nasabing antichrist ay lumitaw. Mula dito alam natin na ang pagtatapos ng
ang mundo (tulad nito) ay dumating (NLT).
b. Bakit mayroong dalawang libong taong agwat sa pagitan ng una at pangalawang pagdating ni Jesus? Ang Diyos ay naging
pagtitipon ng Kanyang pamilya. Maraming mga tao ang nabubuhay ngayon kaysa sa nabuhay sa mundo sa kabuuan nito
buong pag-iral. II Alaga 3: 15 — Naghihintay ang Panginoon upang maraming tao ang may oras upang mai-save (NLT).
1. Ang plano ng Diyos para sa isang pamilya sa isang perpektong mundo ay naglalahad alinsunod sa Kanyang tiyempo. Si Jesus ay dumating ang
unang pagkakataon sa tamang oras: Ngunit nang dumating ang tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak… Sinugo siya ng Diyos
bumili ng kalayaan para sa amin ... upang maipatibay niya tayo bilang kanyang sariling mga anak (Gal 4: 4-5, NLT).
2. Si Jesus ay babalik sa tamang oras. Ipinahayag ni Pedro: (Si Jesus ay bumalik at mananatili sa
Langit) hanggang sa oras para sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng Kanya
banal na mga propeta para sa mga nagdaang panahon - mula sa pinaka sinaunang panahon sa memorya ng tao. Gawa 3:21, Amp

TCC — 1087
3
A. Ang Diyos ay pinag-uusapan tungkol sa wakas mula pa sa simula sapagkat ginagawa Niya ang Kanyang plano
para sa isang pamilya sa isang perpektong mundo.
B. Sa sandaling nagkasala sina Adan at Eba ay ipinangako ng Diyos ang pagdating ng Manunubos (Jesus) na
tatapusin ang pinsalang nagawa (Gen 3:15) at inatasan Niya ang mga kalalakihan na itago ang isang nakasulat na tala ng
ang plano habang Siya ay lalong nagsiwalat ng mga aspeto ng plano (ang Lumang Tipan).

1. Ang lahat ng uri ng tinaguriang mga propesiya ay kumakalat sa internet tungkol sa ginagawa ng Diyos. Marami sa mga ito
ang mga propesiya ay tungkol sa Estados Unidos — magkakaroon tayo ng pambansang muling pagkabuhay at ibabalik ang Diyos sa
trono, dasal at ang Bibliya bumalik sa paaralan, atbp. Ang ilan ay nag-aangkin na nakakahanap ng mga hula tungkol sa Amerika sa
Ang Bibliya. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Nabubuhay tayo sa isang oras ng laganap na panlilinlang (Matt 24: 4-5; 11; 24). Dapat nating malaman ang paghusga sa mga ito
mga hula tungkol sa malaking larawan at pangkalahatang plano ng Diyos upang hindi tayo malinlang.
b. Ang Estados Unidos ay hindi nabanggit sa Bibliya. Hindi rin ang Canada, Brazil, Mexico, India, China,
ang United Kingdom, France, atbp. Ang Bibliya ay nakatipid na kasaysayan. Ito ay isang tala ng mga tao at
mga lugar na direktang kasangkot sa paglalahad ng plano ng pagtubos — ang mga inapo ni Abraham
(ang mga Hudyo, Israel) at ang mga lupain ng Gitnang Silangan (pangunahing Israel).
c. Ang ikalawang pagparito ni Hesus ay hindi lamang para sa Amerika o para lamang sa mga taong nabubuhay sa mundo
pagdating Niya. Ang pagtubos ay hindi tungkol sa pagpapanumbalik ng isang tukoy na pangkat ng mga tao o isang tukoy na bansa.
1. Napagtanto ko na ang Diyos ay may ilang hindi pa natutupad na mga hula tungkol sa Israel (mga aralin para sa iba pa
araw). Ngunit ang mga iyon ay bahagi lamang ng mga kaganapan na sumailalim sa payong ng pangalawang darating.
2. Ang pangalawang pagparito ay makakaapekto sa bawat tao na nabuhay, na babalik kay Adan.
Walang tumitigil sa pagkakaroon kapag namatay sila. Ang lahat ay naghihintay ngayon sa pagkumpleto ng plano.
A. Ang mga tumugon sa paghahayag ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus na ibinigay sa kanila
ang henerasyon ay gagantimpalaan ng isang bagong walang hanggang tahanan - ang lupa na ito ay ginawang bago. Isa 65:17
B. Yaong mga tumanggi sa Panginoon ay tuluyang maalis mula sa presensya ng Diyos at mula
lahat ng pakikipag-ugnay sa pamilya at tahanan ng pamilya sa isang lugar na tinatawag na Lake of Fire o ang
pangalawang kamatayan. II Tes 1: 7-9
2. Si Daniel, isa sa mga propeta ng Israel, ay ipinakita sa maraming impormasyon tungkol sa oras ng pagtatapos. Natanggap niya
ang kanyang mga pangitain na pangitain sa pagitan ng 605-536 BC.
a. Siya ang unang nag-ulat na sa oras ng pagbabalik ng Panginoon ang mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng a
masamang pinuno, at magkakaroon ng oras ng kaguluhan tulad ng hindi nakita ng mundo (Dan 2, 7, 8, 11).
Karamihan sa inilarawan ni Juan na apostol sa Aklat ng Pahayag ay unang binanggit ni Daniel.
b. Kalimutan mo sandali na si Daniel ay isang mahusay na apokaliptiko na propeta. Isipin mo siya bilang isang tao tulad din
interesado sa pangalawang pagdating tulad natin sapagkat nakakaapekto ito sa kanyang hinaharap tulad din ng ginagawa sa atin.
1. Sapagkat ang Bibliya ay isang progresibong paghahayag na unti-unting isiniwalat ang plano ng Diyos, kasama ni Daniel
kasama ng natitirang mga propeta ay hindi alam na magkakaroon ng dalawang magkakahiwalay na pagdating ni Jesus.
2. Ngunit pamilyar siya sa ilang mga konsepto na naipakilala na at higit pa
binuo sa Bagong Tipan — tulad ng pagkabuhay na muli ng mga patay at walang hanggang paghihiwalay ng mga iyon
sino ang Diyos at ang hindi. Dan 12: 1-2
c. Sinulat ni Daniel na ang lahat ng mga nakasulat sa aklat ay maihahatid. Ang pariralang iyon tungkol sa
lumalabas ang aklat sa Apocalipsis — ang sinumang hindi matatagpuan sa Aklat ng Buhay ay magpakailanman na hiwalay mula sa
Diyos at ang pamilya. Pahayag 20: 12-15; atbp.
1. Ang mga tao ay mayroong lahat ng mga kakaibang ideya tungkol sa kung ano ang Aklat ng Buhay at kung paano ka makukuha dito at
manatili ka rito Isaalang-alang kung ano ang kahulugan nito sa tagapakinig ni Daniel — mga Israelita. Ito ay magiging isang
pamilyar na ideya dahil sa sinaunang kaugalian ng pag-iingat ng mga talaan ng talaangkanan para sa pamilya o a

TCC — 1087
4
bansa (Gen 5: 1). Ang Aklat ng Buhay ay isang matalinhagang pagpapahayag na lumalabas sa kasanayang ito.
2. Ang mga tagapakinig ni Daniel ay naiintindihan na nakasulat sa libro na nangangahulugang: ang mga sa Diyos, yaon
na nakikipagtipan sa Kanya. Ito ay isang totoong libro, isang tala ng mga taong Kanyang pinagdaanan
pananampalataya sa Kanya - isang pananampalatayang ipinahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa Batas ni Moises. Exo 32:32
A. Ang punto ni Daniel ay alam ng Diyos ang mga sa Kanya at Siya ang nagliligtas at magpapahintulot sa kanila. Diyos
ay nakakilala sa mga nagmamay-ari mula pa bago itatag ang mundo.
B. Rev 13: 8 — At ang lahat ng mga tao na kabilang sa mundong ito ay sumamba sa hayop. Sila ay
yaong ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay, na pag-aari ng Kordero
na pinatay bago gawin ang mundo (NLT).
d. Si Daniel ay naguluhan ng marami sa kanyang nakita (Dan 7:15) sa kanyang mga pangitain at hindi naintindihan
lahat ng nasaksihan niya. Nang tanungin ni Daniel ang isang anghel kung paano ito magtatapos sa wakas, siya ay
sinabi: Pumunta ka ngayon, Daniel, para sa sinabi ko ay para sa oras ng pagtatapos (Dan 12: 8, NLT).
1. Wala pang nakakaintindi ng lahat sa Aklat ng Pahayag o lahat ng mga partikular na detalye tungkol sa
bawat kaganapan na konektado sa pangalawang darating. Kailangan nating ituon ang malinaw na isiniwalat.
2. Ang hindi pa malinaw na mga aspeto ng mga kaganapang ito ay magiging malinaw sa mga nakatira sa panghuling
kapighatian ng panahong ito at tutulungan silang patakbuhin ang kanilang karera at tapusin ang kanilang kurso.
A. Si Daniel ay isang matandang higit sa 90 taong gulang nang matanggap niya ang kanyang huling pangitain. Ang anghel na
nakausap sa kanya ay hindi ipinaliwanag ang lahat ngunit binigyan si Daniel ng mga salitang aliw.
B. Dan 12: 13 — Tungkol sa iyo, magpatuloy hanggang sa wakas. Magpahinga ka, at pagkatapos ay sa katapusan ng
ang mga araw, babangon ka ulit upang makatanggap ng mana (gantimpala) na nakalaan para sa iyo (NLT).
e. Si Daniel ay may mga halimbawa mula sa Banal na Kasulatan ng iba na, tulad niya, ay at naghihintay sa
kasagsagan ng plano ng pagtubos ng Diyos, ang mga taong katulad niya ay nanirahan sa kalagitnaan ng plano.
1. Si Job ay nabuhay sa panahon ng mga patriyarka (Abraham, Isaac, at Jacob). Alam ni Job na siya
iiwan ang mundong ito sa kamatayan, ngunit babalik siya balang araw kasama ang kanyang Manunubos: Alam ko
na ang aking Manunubos ay nabubuhay, at na sa huli, siya ay tatayo sa lupa. At pagkatapos ng aking balat
ay nawasak, gayon pa man sa aking laman makikita ko ang Diyos (Job 19: 25-26, NIV).
2. Nang ang apo ni Abraham na si Jose ay namamatay sa Ehipto, pinanumpa niya ang kanyang pamilya na bitbitin ang kanyang
buto bumalik sa Canaan (Israel). Alam niya na ang kanyang katawan ay mabubuhay balang araw,
at ang unang titindigan niya ay ang kanyang minamahal na tinubuang bayan. Gen 50: 24-26

1. Tandaan kung ano ang sinabi natin sa mga nakaraang aralin. Ang kapighatian sa huling taon ng kasaysayan ng tao ay magaganap
sanhi ng pag-uugali ng mga taong tumanggi sa Makapangyarihang Diyos at yumakap sa isang maling kristo.
2. Maraming makadiyos na taong ipinanganak sa gitna ng plano ng Diyos sa buong kasaysayan ng tao ang nakaranas
mapaghamong mga pangyayari na hindi sila responsable.
a. Ang pamangkin ni Abraham na si Lot, isang banal na tao, natagpuan ang kanyang sarili na nakatira sa Sodom, masamang lungsod na malapit na
nawasak dahil sa kasamaan nito (sasabihin namin ang higit pa tungkol dito sa isang susunod na aralin). Si apostol Pedro ang gumawa
sumangguni sa sitwasyon ni Lot sa II Alaga 2: 6-9. Nagalit si Lot sa nangyayari sa paligid niya. Kami naman
magugulo din sa pagtaas ng kasamaan at gulo sa mundo. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot
sa pagkawasak na dumating. Kami ay maghatid.
b. Ang propetang si Habakkuk ay naglingkod sa Israel bago pa ito nawasak ng Emperyo ng Babilonya.
Ang buhay na alam niyang malapit nang magbago dahil sa masamang paguugali ng mga kalalakihan at kababaihan na hindi makadiyos.
Gayunpaman pinili niya na magalak sa Diyos sapagkat alam niya na ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Hab 3: 17-19
3. Alalahanin si Lot at sundin ang halimbawa ni Habakkuk. Marami pa tayong dapat talakayin sa susunod na linggo !!