ANG ORAS NG KANYANG PAGHUKOM

1. Maraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa kung ano ang sinisimulang maranasan ng mundo. Ang pangalawang pagdating ng
Malapit na si Hesus at ipinaalam sa atin ng Salita ng Diyos na ang mga mapanganib na oras ay mauuna sa Kanyang pagbabalik. II Tim 3: 1
a. Ang Bibliya ay tumutukoy sa huling pitong taon bago ang pagbabalik ni Jesus bilang isang oras ng pagdurusa hindi katulad
anumang nakita ng mundo. Kung si Jesus ay hindi nakialam sa Kanyang pagparito, bawat tao
mamamatay. Matt 24: 21-22
b. Ang mga pangyayaring bubuo ng mga mapanganib na oras na ito ay nagse-set up ngayon. Ibig sabihin nito ang buhay
ay lalago nang higit pa at mas mahirap para sa amin. Gayunpaman, kung mayroon tayong tamang kaalaman mula sa
Bibliya tungkol sa kung ano ang nangyayari at kung bakit, makakatulong ito sa amin na harapin ang lalong dumidilim na mga araw na ito.
1. Kailangan nating makita ang malaking larawan. Si Jesus ay babalik sa mundo upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa a
pamilya sa mundong malaya sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan.
2. Si Jesus ay naparito sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang bayaran ang presyo para sa kasalanan at buksan ang daan para maging ang mga makasalanan
nabago sa mga anak na lalaki ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pupunta siya muli sa
linisin ang planetang ito at ibalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya.
c. Nilinaw natin ang mga naunang aralin na ang kalamidad sa mga huling taon bago ang Panginoon
ang pagbabalik ay hindi nagmula sa Diyos. Ito ang bunga ng pag-uugali ng tao na hiwalay sa Diyos.
1. Naitala din namin na ang Aklat ng Pahayag ay nag-uugnay sa kaguluhan sa Panginoon upang ang mga tao
maunawaan na ang kalamidad na kanilang nararanasan ay bunga ng pagtanggi sa Diyos.
2. Noong nakaraang linggo sinabi ko na pag-uusapan pa natin ang tungkol sa ngayong gabi. Ngunit sa paghahanda ng araling ito ako
napagtanto na may mas maraming sasabihin tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus sa mga unang Kristiyano (ating
paksa para sa huling maraming aralin).
2. Inaasahan ng mga unang Kristiyano na makita ang pagbabalik ng Panginoon sa kanilang buhay na nangangahulugang sila din
inaasahan na makita ang kaguluhan at paghihirap na humahantong sa Kanyang pagbabalik. Gayunpaman hindi sila natakot. Kami na
isinasaalang-alang kung ano ang alam nila na nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pag-asa. Pinagpatuloy namin ang talakayang ito ngayong gabi.
a. Ang Aklat ng Pahayag ay tumutukoy sa huling pitong taon na humahantong sa pagbabalik ng Panginoon bilang poot
ng Kordero at ang oras ng Kanyang paghuhukom. Apoc 6: 16-17; Apoc 14: 7
b. Natatakot ito sa mga Kristiyano ngayon sapagkat nagkakamali silang iniisip na ang kaguluhan sa mga huling taon ay darating
mula sa isang galit na Diyos na may sapat at sumabog sa panghuling henerasyon ng mga tao na may poot.
1. Ngunit hindi ganoon ang pagkakilala ng mga unang Kristiyano ng poot at paghatol ng Diyos. Narinig nila
ito, hindi tulad ng makukuha sa atin ng Diyos, ngunit kung paano Niya makukuha ang ating mga kaaway at iligtas tayo.
2. Sa araling ito ay idaragdag natin sa tinalakay noong nakaraang linggo tungkol sa poot ng Diyos at pagkatapos
isaalang-alang kung ano ang kahulugan ng paghuhukom sa mga unang Kristiyano.

1. Ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ang salitang hukom sa Lumang Tipan, matatagpuan ito sa gitna ng account
ng Diyos na pumapasok sa isang pakikipag-ugnay na relasyon sa isang lalaking nagngangalang Abram (Abraham).
a. Pinili ng Panginoon si Abram upang maging pinuno ng pangkat ng mga tao na sa pamamagitan ni Jesus ay papasok
ang mundong ito (ang mga Hudyo). Ang plano ng Diyos ay upang manirahan ang taong ito at ang kanyang mga tao sa lupain ng Canaan
(modernong araw Israel).
1. Bagaman ang asawa ni Abraham ay baog bilang isang dalaga at pareho silang ngayon ay masyadong matanda na
magkaroon ng mga anak, ipinangako sa kanila ng Diyos na magkakaroon sila ng isang anak na lalaki (mga aralin para sa ibang araw).
2. Sa Gen 15:14 sinabi ng Diyos kay Abraham na sa hinaharap ang kanyang mga inapo ay magiging alipin sa a
banyagang lupain sa loob ng apat na raang taon, ngunit na ihahatid Niya sila at maiuwi.
b. Sa kontekstong iyon sinabi ng Diyos: Hahatulan ko ang bansang nag-alipin sa kanila at sila ay lalayo

TCC — 1094
2
malaking kayamanan (Gen 15:14). Ang salitang isinalin na hukom ay nangangahulugang magdala ng hustisya o ipasa ang sentensya.
2. Katulad ng hinulaang ng Panginoon, ang mga inapo ni Abraham ay natapos na alipin sa Ehipto makalipas ang ilang siglo.
Ngunit binuhay ng Diyos ang isang lalaking nagngangalang Moises at inatasan siya na matagumpay na mamuno sa Israel (kay Abraham
mga inapo) sa labas ng Egypt (marami sa mga aralin para sa ibang araw).
a. Sinugo ng Diyos si Moises kay Faraon (hari ng Ehipto) na may isang mensahe: Sinabi ng Panginoon: Pakawalan ang aking bayan.
Tumanggi si Paraon at pagkatapos ay nadagdagan ang napakalaki na ng trabaho sa Israel. Hal 5: 1-23
1. Inutusan ng Diyos si Moises na sabihin sa mga tao: (Narinig ko ang iyong mga daing at) palayain ka mula sa pagka-alipin
sa Ehipto. Tutubusin kita ng may kapangyarihang kapangyarihan at dakilang mga gawa ng paghatol (Ex 6: 6, NLT).
2. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay nagmula sa isang pandiwa na nangangahulugang hatulan o bigkasin ang pangungusap
para sa o laban — bibigyan kita… ng isang nakataas na braso at may mahusay na pasya (Septuagint).
A. Tandaan ang koneksyon sa pagitan ng mga salitang katubusan at paghatol. Nang mabasa natin ang
account ng paglaya ng Israel mula sa Egypt sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nalaman natin na Siya ang nagligtas
(Tinubos) ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagkatalo (paghusga) sa kanilang mga kaaway.
B. Batay sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanilang mga ninuno, naunawaan ng mga unang Kristiyano ang paghatol
upang sabihin ang Diyos na naghihiwalay sa Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kaaway.
3. Ang salitang paghuhukom sa Bagong Tipan ay isinalin mula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang
makilala o upang magpasya sa panghukuman. Upang paghiwalayin, makilala ang pagitan ng mabuti at masama, at pumili
ang mabuti
b. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga demonstrasyong kapangyarihan (madalas na tinatawag na salot) kinumbinsi ng Makapangyarihang Diyos si Paraon
upang palayain ang Kanyang mga tao at payagan silang bumalik sa Canaan. Tatalakayin namin nang detalyado ang mga salot sa
mamaya aralin. Sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito.
1. Ang bawat salot ay isang direktang hamon sa mga diyos ng Egypt - mga demonstrasyong kapangyarihan na idinisenyo upang
ipakita sa kapwa Israel at mga taga-Ehipto na walang Diyos maliban kay Jehova, Diyos na Makapangyarihan sa lahat: gagawin ko
magpatupad ng paghuhukom laban sa lahat ng mga diyos ng Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon (Ex 12:12, NLT).
2. Ang bayan ng Diyos (Israel) ay protektado mula sa mga pangyayaring ito. Nang dumating ang mga langaw sa lupa, doon
wala sa mga Israelita (Ex 8: 22-23). Nang magsimulang mamatay ang mga hayop, walang nawala ang Israel
(Ex 9: 4-7). Nang bumagsak ang tatlong araw ng kadiliman sa lupain, ang Israel ay may ilaw (Exo 10:23).
3. Ex 8: 23 — Sa konteksto ng proteksyon ng Israel, inatasan ng Diyos si Moises na sabihin kay Faraon na Siya
maglalagay ng paghahati sa pagitan ng aking bayan at ng sa iyo. Ang paghati ay nangangahulugang isang pagtubos, isang pantubos.
A. Ang mga hangarin ng Diyos ay palaging matubos. Hindi Siya naghahanap ng maraming tao hangga't makakaya niya
hanapin upang sirain. Ang Diyos ay naghahanap ng maraming tao na mahahanap Niya upang mai-save.
B. May mga paunang babala bago maganap ang bawat salot at napagtanto ng ilang mga taga-Egypt
ang Panginoon ay Diyos at pinakinggan ang Kanyang salita - Ang ilan sa mga opisyal ni Faraon ay naniniwala sa Panginoon
sinabi (at) dinala ang kanilang mga hayop at mga alipin sa (bago bumagsak ang ulan ng yelo) (Ex 9:20, NLT).
c. Kinagabihan bago namatay ang panganay sa lupain sinabi ng Panginoon kay Moises na sabihin kay Faraon - Ngunit kabilang sa
Ang mga taga-Israel ay magiging napakapayapaan na kahit isang aso ay hindi hahol. Kung gayon malalaman mo na ang Panginoon
Ginagawa ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Ehiptohanon at ng mga Israelita (Ex 11: 7, NLT). Ang salitang Hebreo
na isinaling pagkakaiba ay nangangahulugang paghiwalayin, kilalanin, o hatiin.
1. Ang mga taga-Israel ay inatasan na ilagay ang dugo ng isang hain na kordero sa kanilang mga poste ng pintuan — Kailan
Kita ko ang dugo, dadaan ako sa iyo. Ang salot ng kamatayan na ito ay hindi hahawakan sa iyo (Ex 12: 13, NLT)
2. Wala isang solong tao (lalaki, babae, bata, o hayop) ang namatay noong gabing iyon. Ang isang malinaw na pagkakaiba ay
na ginawa sa pagitan ng mga kabilang sa Makapangyarihang Diyos at sa mga hindi.
d. Ang kauna-unahang pagkakataon na ang salitang galit ay ginamit sa Bibliya na may kaugnayan sa Diyos ay matatagpuan din dito
account ng paglaya ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin.
1. Pagkamatay ng panganay, pinalaya ni Paraon ang Israel mula sa pagkaalipin. Gayunpaman, mabilis siya
nagbago ang kanyang isip at sumunod sa kanila, na nakakulong sa kanila sa Dagat na Pula. Pinaghiwalay ng Diyos ang tubig
at ang Israel ay nakatakas. Nang tangkang sumunod ang hukbong Egypt ay sumara ang dagat sa kanila at
Ang Israel ay naligtas. Sa kabilang bahagi ng dagat ang Israel ay mayroong pagdiriwang ng tagumpay.
2. Bilang bahagi ng kanilang awit ng tagumpay na ipinagdiriwang ang paglaya ng Panginoon sa kanila ay inawit nila: Sa

TCC — 1094
3
kadakilaan ng iyong kamahalan ay iyong ibinagsak ang iyong mga kalaban; inilalabas mo ang iyong poot (poot); ito
natupok sila tulad ng dayami (Ex 15: 7, ESV).
3. Batay sa mga isinulat ng mga propeta, naunawaan ng mga unang Kristiyano na ang poot ng Panginoon
nangangahulugang pag-aalis ng masasama.
3. Ang paglaya ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt ay isang pangyayari sa kasaysayan, isang kaganapan na aktwal na naganap. Pero
tulad ng maraming bagay sa Lumang Tipan, nakalarawan ito kung ano ang gagawin ni Jesus para sa mga naniniwala
Siya. Siya ang ating Kordero ng Paskuwa, ating Manunubos, ating Tagapagligtas. I Cor 5: 7
a. Sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng Kanyang sarili ay Iniligtas Niya ang lahat ng naglalagay ng pananampalataya sa Kanya mula sa poot at paghatol
na darating (I Tes 1:10; I Tes 5: 9: Rom 5: 9). Nangangahulugan ito ng maraming bagay.
1. Tandaan kung ano ang poot ng Diyos. Ito ang Kanyang karapatan at makatarungang tugon sa kasalanan. Ang parusa sa kasalanan ay
walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Sa kamatayan, lahat na hindi kinilala si Jesus bilang Tagapagligtas at
Nararanasan ng Panginoon ang poot ng Diyos. Pumunta sila sa isang lugar ng paghihiwalay na tinatawag na Impiyerno. Juan 3:36
A. Pansamantala ito sapagkat, kaugnay sa ikalawang pagparito ni Jesus, lahat ng nasa
Ang impiyerno ay ilalabas upang tumayo sa harap ng Panginoon at pormal na hatulan para sa kanila
paghihimagsik laban sa Diyos. Pahayag 20: 11-15
B. Maipapakita nang malinaw kung bakit tama at makatarungang paghiwalayin ang masasama sa Diyos at sa Kanya
pamilya at sila ay magpakailanman nakakulong sa ikalawang kamatayan na kilala rin bilang lawa ng apoy.
2. Ang oras ng paghatol ng Diyos na nabanggit sa Apocalipsis (Apoc 14: 7) ay hindi tumutukoy sa kung ano
nangyayari sa mga taong nabubuhay sa mundo sa huling pitong taon. Nalalapat ito sa bawat tao
na nabuhay, at ito ay magaganap sa ilang mga punto pagkatapos ng pitong taong panahon ng pagdurusa.
A. Pahayag 11: 18 — Ang bayan ng Diyos ay gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan sa mga nabago at naibalik
daigdig At yaong sa buong kasaysayan ng tao ay tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng Diyos
mula sa kasalanan ay tuluyang maalis sa tahanan ng pamilya. Pahayag 11:18
B. Si Hesus Mismo ang nagsabi: Sa pagtatapos ng (panahong ito) ako, ang Anak ng Tao, ay magpapadala ng aking
mga anghel, at aalisin nila mula sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa
masama Kung magkagayon ang banal ay susikat tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama (Matt 13: 41-43,
NLT).
b. Nakikipagpunyagi kami sa mga term na galit at paghatol sapagkat napuputik namin ang katubigan sa pamamagitan ng maling pagtukoy
sila at maling paggamit ng mga ito.
1. Ang isang tao ay naaksidente sa kotse at ipinapahayag namin na pinarurusahan sila ng Diyos dahil sa maling paggawa. O a
isang malaking bagyo ang tumama sa silangang baybayin at tinawag namin itong paghuhusga mula sa Diyos sapagkat hindi bumoto ang Kongreso
ang paraang naniniwala tayo na dapat mayroon sila. Walang mga batayan para sa paggawa ng mga naturang pahayag.
2. Sa Banal na Kasulatan ang poot at paghatol ng Diyos ay malinaw na konektado sa Kanya (sa pamamagitan ng Kaniyang sariling mga salita
sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta) at ang mga resulta ay malinaw na isinusulong ang Kanyang mga tinutubos na layunin sa ilang paraan
(maraming aralin para sa ibang araw).
4. Nakapaloob din sa kamalayan ng mga unang Kristiyano ay ang ideya na tama na ihiwalay ang masasama
mula sa mabuti (ang matuwid) at upang maprotektahan ang mabuti mula sa paghuhukom. Yaong mga sa Diyos ay mabuti.
a. Bago tayo magpatuloy kailangan kong linawin ang isang punto. Maaari kaming magturo ng maraming mga aralin sa paksang ito.
Ang kabutihan o katuwiran ay isang regalong ibinibigay sa mga naniniwala kay Cristo.
b. Hindi natin natatamo ang proteksyon ng Diyos mula sa poot at paghatol sa kasalanan. Natatanggap natin ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya
bilang bahagi ng pagpapalang ibinibigay Niya sa mga Kanyang. Rom 5:17; Efe 2: 8-9; Rom 10: 9-10; atbp.
1. Rom 5: 8-10 — Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Cristo upang mamatay para sa atin habang tayo
mga makasalanan pa rin. At dahil tayo ay ginawang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, siya
tiyak na ililigtas tayo mula sa paghatol ng Diyos. Para dahil naibalik kami sa pagkakaibigan
Ang Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang Anak habang tayo ay kaaway pa niya, tiyak na mapalaya tayo mula sa
walang hanggang parusa sa pamamagitan ng kanyang buhay (NLT)
2. Nahaharap tayo sa oras ng paghuhukom kay Cristo (mga aralin para sa isa pang araw): At habang nabubuhay tayo sa Diyos, ang ating
ang pag-ibig ay nagiging mas perpekto. Kaya't hindi tayo matatakot sa araw ng paghuhukom, ngunit maaari nating harapin siya
may kumpiyansa sapagkat tayo ay tulad ni Cristo dito sa mundong ito (I Juan 4:17, NLT).

TCC — 1094
4
5. Ang pangalawang pagkakataon na ang salitang hukom ay ginamit sa Bibliya na may kaugnayan sa Panginoon ay nasa Gen 18:25. Ito ay
karaniwang ang parehong salita na ginamit sa Exodo account. Nangangahulugan ito ng pagbigkas ng pangungusap para sa o laban.
a. Si Jesus na dating nagkatawang-tao (bago Siya nagkatawang tao) ay nagpakita kay Abraham habang papunta na siya sa Sodoma
at Gomorrah (maraming sa account na hindi namin tatalakayin ngayon). Ngunit tinanong ni Abraham ang
Panginoon: Pupuksain mo ba ang matuwid kasama ng masasama?
1. Sa pag-uusap na iyon ay sinabi ni Abraham: Hindi ba dapat ipatupad ng Hukom ng buong lupa
hatol at gawin nang matuwid (Gen 18:25, Amp). Bilang tugon, nililinaw ng Panginoon na ang
ang matuwid ay hindi makakaranas ng paghuhukom para sa mga kasalanan ng masasama.
2. Noong nakaraang linggo ay itinuro namin na ang matuwid na si Lot at ang kanyang pamilya ay iniligtas mula sa Sodoma dati
pagkawasak ay dumating. Hindi maaaring magsimula ang paghuhukom hanggang sa matanggal sila. Gen 19:14; 21-22
b. Lucas 17: 26-30 — Inihambing ni Jesus ang panahon ng Kanyang pagbabalik sa mga araw nina Noe at Lot. Parehong ang
ang pagbaha ni Noe at ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah ay mga paghuhusga para sa kasalanan (tatalakayin natin
ang mga ito sa ilang detalye sa mga susunod na aralin). Ngunit ang mga unang Kristiyano ay alam mula sa Bibliya na ang Diyos
iniligtas ang matuwid na sina Noe at Lot bago dumating ang paghuhukom.
1. Nang makatanggap sila ng isang libro mula kay Juan na apostol (ang Aklat ng Pahayag) na inilarawan sa
idetalye ang mga naganap na sakuna na mauuna sa pagbabalik ng Panginoon upang magpatupad ng poot at paghuhusga,
alam nila na ihahatid sila. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanila. Ang mga kaaway ng Diyos ay matatalo
at ang Kanyang plano para sa isang pamilya sa isang nabago na mundo ay makukumpleto.
2. Marami silang mga halimbawa sa Banal na Kasulatan upang hikayatin sila - mula kay Noe sa baha
itinaas sa itaas nito sa loob ng arka, patungo kay Lot na inalis mula sa Sodoma nang tamang panahon, sa Israel sa Egypt
protektado sa panahon ng mga salot at pagkatapos ay inihatid sa pamamagitan ng Red Sea, kasama ang kanilang mga kaaway
ganap na natalo.

1. Hindi ito ang nakikita mo, ngunit kung paano mo nakikita ang nakikita mo. Sinusubukan kong tulungan kang bumuo ng isang pananaw na
ay magbibigay-daan sa iyo upang tumingin lumipas ang kasalukuyang kaguluhan sa aming mundo sa katapusan na resulta. Pagaan nito ang karga.
Rom 8:18; II Cor 4: 17-18
a. Ngunit kailangan mong magsikap na ituon ang iyong isip sa kung ano ang sinasabi ng Bibliya — hindi sa gabi
balita, hindi sa dami ng mga opinyon at ideya na lumulutang sa internet - ngunit sa Diyos
Salita.
b. Ang oras ng paghatol ng Panginoon ay hindi isang bagay na kinatatakutan kung kilala mo ang Panginoon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng
pagkumpleto ng plano ng Diyos para sa isang pamilya at ibalik ang mundong ito sa kung ano ang palagi Niyang nilalayon.
2. Hayaan akong tapusin sa isang dalangin na ipinagdasal ni Paul para sa mga mananampalataya na nanirahan sa lungsod ng Tesalonica.
Tandaan, ang mga ito ay isinulat niya tungkol sa pag-agaw ng mga mananampalataya bago ang mga huling taon ng
pagdurusa. I Mga Taga 4: 13-18
a. I Mga Taga 3: 12-13 — Nawa'y palaguin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa bawat isa at sa lahat
kung hindi, tulad ng pag-apaw ng aming pag-ibig sa iyo. Bilang isang resulta, palalakasin ni Kristo ang iyong mga puso,
walang kapintasan, at banal kapag tumayo ka sa harap ng Diyos na ating Ama sa araw na iyon pagdating ng ating Panginoong Jesus
kasama ang lahat ng mga pagmamay-ari niya (NLT).
b. Iyon ang magiging hitsura ng oras ng kanyang paghatol para sa mga nakakakilala sa Panginoon. Higit pa sa susunod na linggo!