SI JESUS ​​AY DATING SA GALIT

1. Tandaan ang malaking larawan. Ang Makapangyarihang Diyos ay lumikha ng mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae at
Ginawa Niya ang mundong ito upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Parehong mayroon ang pamilya at ang tahanan ng pamilya
napinsala ng kasalanan. Efe 1: 5-4; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Roma 5: 2; Atbp
a. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas upang magbayad para sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus. Sa paggawa
kaya't binuksan Niya ang daan para ang mga makasalanan ay mabago sa mga anak na lalaki ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Siya. Magkaroon ng 9:26; Juan 1: 12-13
b. Si Jesus ay muling darating upang linisin ang mundo ng lahat ng katiwalian at kamatayan at ibalik ito sa isang fit hanggang sa hanggan
tahanan para sa Diyos at Kanyang tinubos na pamilya. Isa 65:17; II Alaga 3:13
2. Nilinaw ng Bibliya na ang mapanganib (mabangis) na mga oras ay mauuna sa pagbalik ni Jesus sa mundong ito. II Tim 3: 1
a. Ilang sandali bago maipako sa krus si Jesus ay gumawa Siya ng mahabang pahayag tungkol sa mga palatandaang magpapahiwatig ng Kaniyang
malapit na ang pagbabalik, ihinahambing ang marami sa kanila sa mga sakit sa pagsilang. Pinag-usapan niya ang tungkol sa mga salot, kasama ang etniko
mga pangkat na umaangat laban sa isa't isa. Sinabi din ni Jesus na ang kalapasan ay lalaganap. Matt 24: 7, 8, 12
b. Nararanasan namin ang hindi pa nagagagalit na pagtatalo ng lahi, kasama ang kawalan ng batas, sa ating bansa - higit sa rito
ang pandemya at ang kaugnay na mga isyu sa ekonomiya at panlipunan na nakakaapekto sa karamihan sa mga bansa
1. Kahit na ang mga taong hindi naniniwala sa Bibliya ay kinikilala na pumapasok tayo sa mga nakakatakot na oras. Ito ay
lalala pa bago gumaling. Dapat malaman mo at ko kung paano mag-navigate sa pamamagitan nito.
2. Kritikal na natutunan nating makita ang malaking larawan at panatilihing nakatuon ang ating isip sa huling resulta.
Sinabi ni Jesus: Kapag nakita mong nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, magsaya ka sa masayang pag-asa
sapagkat malapit na ang pagkumpleto ng plano (Lucas 21:28).
3. Nagsusumikap kami sa paglilinis ng mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagbabalik ni Jesus na umaagaw sa atin ng pag-asa at kagalakan at
takutin mo kami kapag walang dahilan upang matakot. Kailangan mong malaman na ang Diyos ay wala sa likod ng kaguluhan.
a. Ang kaguluhan na magpapatuloy na maranasan ng mundong ito ay hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at mabuti
nangangahulugang mabuti. Ipinakita ito sa atin ni Hesus. Si Jesus ay Diyos na naging tao na walang tigil na maging Diyos.
1. Sinabi ni Hesus: Kung nakita mo ako, nakita mo Siya dahil ginagawa ko ang Kanyang mga gawain at sinasabi ang Kanyang mga salita
sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa akin. Ginagawa ko lamang ang nakikita kong ginagawa ng aking Ama (Juan 14: 9-10; Juan 5:19; atbp.). Kung
Hindi ito ginawa ni Jesus, kung gayon hindi rin ang Diyos Ama. Si Hesus ay hindi nagpadala ng mga sakit o kapahamakan sa ekonomiya.
2. (Maraming mga aralin para sa ibang araw!) Makakatulong sa iyo na mabasa ang aking libro: Ang Diyos ay Mabuti at Mabuti
Nangangahulugang Mabuti. Sasagutin ng librong ito ang marami sa iyong "Oo, ngunit paano?" mga katanungan
b. Dinadala tayo nito sa paksang ngayong gabi: Oo, ngunit ano ang tungkol sa lahat ng kaguluhan na naitala sa Aklat ng
Pahayag? Hindi ba iyon ang paglalarawan ng Diyos, sa poot, na pinarusahan ang mundo sa kasamaan nito?
4. Balikan nating repasuhin kung ano ang natalakay natin tungkol sa poot ng Diyos sa ngayon. Ang poot ng Diyos ay hindi isang emosyonal
sumabog sa kasalanan. Ito ang Kanyang matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan ng tao. (Makakarating kami sa Lumang Tipan
mga pahayag tungkol sa Kanyang poot sa mga susunod na aralin.)
a. Siyempre ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa kasalanan ng tao. Ngunit ipinahayag Niya ang poot sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng tama at
parusa lamang para sa kasalanan hindi pagsabog ng tao. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.
1. Gayunpaman, ang poot ng Diyos para sa ating kasalanan (Kanyang makatarungan at tamang pagtugon sa kasalanan) ay napunta kay Hesus sa Krus.
Ang katarungan ay natupad patungkol sa aming kasalanan, at kami ay napalaya mula sa darating na poot.
I Mga Taga 1:10; I Mga Taga 5: 9; Rom 5: 9
2. Ang poot ng Diyos ay naipahayag na, ngunit dapat mong tanggapin ang ekspresyong ito upang maganap ang Kanyang poot
tanggalin sa iyo Kung hindi mo tinanggap si Hesus at ang Kanyang sakripisyo kung gayon ang poot ng Diyos
(walang hanggang paghihiwalay mula sa Kanya) naghihintay sa iyo kapag umalis ka sa lupa na ito sa kamatayan. Juan 3:36
b. Ang Diyos ay hindi kasalukuyang nakikipag-usap sa mga tao sa poot. Nakikipag-usap siya sa tao sa awa, nagbibigay

TCC — 1082
2
sila habang buhay upang magsisi. II Alaga 3: 9; Lucas 6:35; Matt 5:45; Gawa 14: 16-17

1. Ipinakita ni Jesus sa Kanyang apostol na si Juan ang kasukdulan ng plano ng pagtubos ng Diyos noong AD 95 o 96 habang si Juan
ay ipinatapon sa Patmos, isang isla sa Dagat Aegean (sa baybayin ng modernong araw na Turkey).
a. Nagpakita si Hesus kay Juan at inatasan na isulat ang nakita at narinig. Mga tala ng kabanata 1
Ang pangitain ni Juan kay Jesus. Ang Mga Kabanata 2 at 3 ay tiyak na mga mensahe para sa mga iglesya na mayroon doon
oras Ang Mga Kabanata 4-22 ay naglalaman ng impormasyong makahula o mahulaan at naglalarawan sa mga kaganapan na humahantong sa
ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa sa sandaling ito ay nai-update at naipanumbalik.
b. Ang salitang Griyego na isinalin ang paghahayag (apokaloopsis) ay nangangahulugang isang pagtuklas, isang pagbubunyag ng Diyos
hangarin Ito ang paghahayag ni Jesucristo — kung sino Siya at kung ano ang Kanyang ginawa at gagawin.
c. Tulad ng lahat ng iba pa sa Bibliya, ang Aklat ng Pahayag ay isinulat ng isang totoong tao hanggang sa totoo
ang mga tao upang maghatid ng nauugnay na impormasyon. Ito ay inilaan upang pagpalain ang mga taong unang narinig at nabasa
ito — hindi takutin ang mga ito. Apoc 1: 3
2. Mayroong ilang mga hamon sa pagbabasa ng Aklat ng Apocalipsis, ngunit wala sa kanila ang hindi malulutas.
a. Gumamit si John ng hindi bababa sa 300 mga simbolo sa kanyang account. Ngunit ang 9/10 ng mga ito ay tinukoy alinman sa pamamagitan ng konteksto
sa Pahayag o saanman sa Lumang Tipan. Maraming mga propeta sa Lumang Tipan ang nagsalita tungkol sa
pagdating ng Panginoon o kung tawagin nila ito - ang Araw ng Panginoon.
1. Ang paghahayag ay may maraming sanggunian sa Lumang Tipan kaysa sa iba pang aklat ng Bagong Tipan
sapagkat ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa wakas halos mula pa sa simula ng oras. Gawa 3:21
2. Marami sa mga simbolo na matatagpuan sa Pahayag ang unang ginamit sa Daniel. Inuulit ang mga ito at
ipinaliwanag sa Apocalipsis. Hindi ito bagong impormasyon. Ito ay karagdagang impormasyon.
3. Ang mga unang mambabasa at tagapakinig ng Pahayag ay hindi kinilabutan sapagkat alam na nila mula sa
ang Salita ng Diyos (sa pamamagitan ng mga propeta) na anuman ang mangyari, makukuha ng Diyos ang Kanyang mga tao
sa pamamagitan ng. At, alam nila na magkakaroon sila ng bahagi at lugar sa kaharian ng Diyos sa mundo.
b. Inilalarawan ni John ang mga eksena kung saan wala siyang salita — buhay sa ika-21 siglo, teknolohiya, at pakikidigma.
1. Halimbawa, sa Apoc 9: 1-11 Inilarawan ni Juan kung ano ang tumingin sa kanya tulad ng nagpapahirap na mga bug. Ngunit, sa
ang ilaw ng tauhan ng Diyos, walang katuturan na magpapadala ang Panginoon ng mga pagpapahirap na bug
mga tao Si John (isang taong unang siglo) ay naglalarawan ng teknolohiyang militar ng ika-1 siglo (tulad ng
ang mga helikoptero ay nilagyan ng baril) at gumamit siya ng mga term na pamilyar sa kanya at sa kanyang mga mambabasa.
2. Ang Pagbasa ng Apocalipsis ay tulad ng pagbabasa ng Isa 53 na isinulat 700 taon bago ang pagpapako sa krus.
Sa loob ng maraming daang siglo ay hindi malinaw kung sino ang nakalarawan o kung anong nangyari — hanggang sa pumunta si Jesus sa
Krus. Kapag nangyari ang mga pangyayaring inilarawan sa Apocalipsis magiging malinaw kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito.
3. Sa karamihan ng Aklat ng Pahayag ang eksena ay lumilipat-lipat sa pagitan ng nangyayari sa
Langit at kung ano ang nangyayari sa mundo. Tulad ng pagkilos at mga kaganapan ay inilalarawan, impormasyon
Ang mga kabanata ay naipasok sa iba't ibang mga punto, kaya't ang mga kabanata ay hindi lahat ayon sa pagkakasunud-sunod.
a. Ang Mga Kabanata 6, 8, 9, 15, at 16 ay isang magkakasunod na paglalarawan ng isang serye ng lalong mapahamak
mga kaganapan sa mundo na karaniwang tinutukoy bilang mga paghuhusga o pagpapahayag ng poot.
b. Nagsisimula ang mga problema kapag nakita ni Juan na binubuksan ni Jesus ang pitong mga selyo sa isang scroll, nang paisa-isa. Ang pagbubukas
ng bawat selyo ay sinusundan ng isang kaganapan sa mundo. Pagkatapos nakita ni Juan ang pitong mga anghel na humihip ng pitong mga trumpeta,
paisa-isa. Ang bawat pagsabog ng trompeta ay sinusundan ng isang kaganapan sa mundo. Panghuli, pito ang nakita ni John
ang mga anghel ay lumalabas at nagbuhos ng pitong mangkok ng poot. Ang bawat mangkok ay sinusundan ng isang kaganapan sa mundo.
1. Dahil mayroon kaming isang taong unang siglo na naglalarawan sa mga kaganapan sa ika-1 siglo, eksakto kung ano ang mga kaganapan
hindi maliwanag. Gayunpaman, ang karamihan sa inilarawan ni Juan ay naaayon sa alam natin ngayon
ang mga epekto ng nukleyar, kemikal, at biyolohikal na pakikidigma sa mga tao at sa planeta.
2. Ang Aklat ng Pahayag ay naglalarawan ng walang uliran pagdurusa sa mundo sa panahong ito. Sa pamamagitan ng

TCC — 1082
3
oras na tunog ng ika-6 na trumpeta kalahati ng populasyon ng mundo ay namatay.

1. Si Lucifer (isang arkanghel na kilala ngayon bilang Satanas) ay hinamon ang karapatan ng Diyos na mamuno at akitin ang maraming mga anghel na sumali
siya sa paghihimagsik. Itinayo ni satanas ang kanyang sariling pekeng kaharian sa hindi nakikitang kaharian.
a. Matapos likhain ng Diyos ang mundong ito, inakit ni Satanas sina Adan at Eba na samahan siya sa paghihimagsik laban sa Panginoon
sa pamamagitan ng kasalanan. At ang kaharian ni satanas ay naitatag sa mundo. Gen 3: 1-16; Lucas 4: 6; II Cor 4: 6; atbp.
b. Kaagad na kasunod sa kasalanan ni Adan, ipinangako ng Diyos ang pagdating ng Manunubos (Jesus) na gagawin
basagin ang kapangyarihan ng diablo at isagawa ang paghuhukom (hustisya) kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod. Gen 3:15
1 Si Satanas ay hinatulan sa Krus ngunit hindi pa napapailalim o mapagsilbihan. Si Hesus ay
pagbabalik sa mundo upang wakasan ang paghihimagsik na naganap bago magsimula ang oras, alisin
ang pekeng kaharian, at magpakailanman itapon ang lahat ng mga rebelde mula sa Kanyang presensya.
2. Ang Panginoon ay magbabago at panunumbalik ng mundo, itatatag ang Kanyang nakikitang kaharian dito, at Siya at ang sa Kanya
pamilya ng mga tinubos na anak na lalaki at babae ay mabubuhay sa lupa magpakailanman. Ang buhay ay sa wakas ay magiging ano ito
palaging nilalayong maging — wala nang luha, kalungkutan, sakit, pagkawala, o kamatayan. Pahayag 21: 4
2. Tatangkaing pigilan ni Satanas si Jesus na bumalik. Sinubukan niyang pigilan ang unang pagparito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon
isang masamang hari upang pumatay ng mga sanggol sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus, at pagkatapos ay hinihimok ang mga masasamang tao na ipako sa krus ang
Lord. Matt 2:16; Lucas 22: 3; Gawa 2:23; I Cor 2: 7-8
a. Bago ang pagbabalik ni Jesus ay ihahandog ni Satanas sa buong mundo ang kanyang peke kay Jesus, isang lalaking kilala bilang Antichrist.
Sa pamamagitan ng taong ito ay maaakit ni Satanas ang mundo na magpasakop sa kanya, sambahin siya, at tulungan siyang kumapit
ang kanyang kaharian sa mundo.
1. Ang taong ito na kinasihan at binigyan ng kapangyarihan ng satanas ay mamumuno sa isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan,
ekonomiya, at relihiyon. II Tes 2: 3-4; II Tes 2: 9; Dan 7: 9-28; Dan 8: 23-27; Pahayag 13: 1-18
2. Sinubukan ni Satanas na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng isang tao sa nakaraan kasama ang mga kalalakihan tulad ni Napoleon,
Hitler, at Stalin. Ngunit ang oras ng wakas ay hindi pa at si Satanas ay hindi matagumpay.
b. Ang anti o kapalit ni Kristo na tao ay tila may mga sagot sa mga problema at alok ng mundo
kung ano ang naging isang maling kapayapaan. Sa pamamagitan ng kapayapaan ay masisira niya ang marami. Dan 8:25
1. Ang mga kilos ng pangwakas na pinuno na ito at ang mga tugon ng mga tao sa mundo ay magdudulot ng higit sa
ang pagkawasak sa mga huling taon, ang pagkawasak na inilarawan sa Aklat ng Pahayag.
2. Dadalhin ng taong ito ang mundo sa laban sa isang kampanya na kilala bilang Armageddon (WWIII). Ayan
ay magiging nukleyar, kemikal, at biyolohikal na pakikidigma at milyun-milyon ang maghirap at mamamatay.
c. Tinawag ni Jesus ang panahong ito na isang oras ng kapighatian hindi katulad ng anumang nakita sa mundo. Kung ginawa ni Hesus
hindi makagambala, ang bawat tao sa mundo ay mamamatay. Matt 24: 21-22
3. Bumalik sa mga selyo, trumpeta, at bowls. Binuksan ni Jesus ang unang selyo sa scroll at pinasimulan ang proseso
ng mga kaganapan. Ang mga pangyayaring naganap ay tinukoy bilang galit ng Kordero. Pahayag 6: 16-17
a. Kapag ang unang selyo ay binuksan isang lalaki na nakasakay sa isang puting kabayo (nakilala sa ibang lugar bilang Antichrist) ay lumalabas
at sinisimulan ang kanyang mapanirang gawain. Ginagawa ba ito ni Jesus? Dinadala ba Niya sa kapangyarihan ang Antichrist?
Syempre hindi! Sa pamamagitan ng tuso ni satanas na ang taong may kasalanan ay darating, at si satanas ay darating
bigyan siya ng lahat ng uri ng kapangyarihan at ng mga nagkukunwaring palatandaan at himala (II Tesa 2: 9, Norlie)
b. Kung ang Diyos ay wala sa likod ng lahat ng pagdurusa sa panahong ito ng pagdurusa, bakit ang paglitaw ng
Antikristo at lahat ng sumusunod na konektado sa isang bagay na ginagawa ni Jesus?
1. Nais ng Diyos na malinaw na naintindihan na ang kalamidad na maranasan ng mga tao sa mundo, ang pagkawasak
sila ay aani, ay isang direktang resulta ng kanilang pagtanggi sa Kanya.
2. Nais ng Diyos si Juan at ang kanyang mga unang mambabasa, kasama ang mga tao na mabubuhay sa pagdurusa
(at tayo) upang mapagtanto na wala sa labas ng kontrol sa diwa na kinagulat nito ang Diyos.

TCC — 1082
4
c. Rom 1: 18-32 — Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao ay binibigyan niya sila sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian.
1. Sa konteksto ng poot ng Diyos inilarawan ni apostol Paul ang isang pababang spiral na nagsisimula sa
sadyang pagtanggi sa Diyos. Ito ay humahantong sa unting debased na pag-uugali at gumagawa ng isang reprobate
isipin na hindi makagagawa ng mga desisyon sa sarili nitong pinakamahusay na interes.
A. Tandaan ang reaksyon ng Diyos sa pagtanggi sa Kanya. Ibinibigay niya ang mga tao sa kanilang napili
(v24, 26, 28) —hayaan silang maging mga laruan ng kanilang sariling masasamang hinahangad (JB Phillips).
B. Sa pagtatapos ng panahon na ito ang tanggapan ng mundo ay tatanggihan ang Panginoon at yakapin ang isang maling kristo.
Ang tugon ng Diyos ay: Gusto mo ito? Nakuha mo ito, kasama ang lahat ng mga kahihinatnan.
2. Bago dumating ang pangwakas na pinuno na ito, tatanggalin ni Jesus ang lahat ng mga naniniwala sa Kanya mula rito
daigdig Sa oras na iyon ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay magbabago at ang pagpipigil sa kasamaan na Siya
mawawala ang mga pagsasanay sa pamamagitan ng mga mananampalataya. I Mga Taga 4: 13-18; II Tes 2: 6-8.
3. Nang hindi nito pinipigilan ang kasamaan ni Satanas at ang kasamaan sa mga puso ng tao na hiwalay sa Diyos
ay ipapakita na hindi kailanman dati sa kasaysayan ng tao.
4. Ito ay magiging natatanging tagal ng panahon. Kapag nagsimula na ito, sa pitong taon lamang, magtatapos ang kasalukuyang panahon.
Bilyun-bilyong tao ang hindi magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay ng natural na haba ng buhay bago maganap ang mga malalaking pagbabago.
Ang mga kalalakihan ay magkakaroon lamang ng maikling panahon upang makagawa ng isang tiyak na pagpipilian para sa o laban sa kanilang Lumikha at Tagapagligtas.
a. Dahil ang oras ay malapit nang magwakas, ang radikal na aksyon ay kinakailangan upang manalo ng maraming mga tao hangga't maaari
ang Panginoon upang sila ay maging bahagi ng Kanyang pamilya.
b. Sa kabila ng kakilabutan sa panahong ito, ang biyaya ng Diyos ay maipakikita sa isang makapangyarihang paraan sapagkat Siya
nais na gumuhit ng maraming mga tao hangga't maaari sa Kanyang sarili bago Siya dumating upang muling makuha ang mundong ito. Siya
ay makikipagtulungan pa rin sa mga kalalakihan sa awa, na magbibigay sa kanila ng oras upang magsisi kasama ang isang pagsaksi sa Kanyang Sarili.
1. Magkakaroon ng higit pang mga likas na palatandaan ng katotohanan ng Diyos na ibinigay sa panahon ng kapighatian na ito kaysa
kailanman sa kasaysayan ng tao. Sila ay magiging katulad ng mga salot ng Egypt, mga demonstrasyon ng
Ang kapangyarihan ng Diyos ay dinisenyo upang akitin ang mga tao sa Kanya. Narito ang isang bahagyang listahan.
A. Ang agarang pagtanggal ng lahat ng mga naniniwala mula sa mundo sa pasimula ay magpapatotoo sa mga tao.
Si Juan ay dinala sa Langit bago magsimula ang mga kaganapan upang ilantad ang mga larawang ito. Apoc 4: 1
B. Dalawang saksi na may supernatural na kapangyarihan ang tutulan sa Antichrist. Papatayin niya sila ngunit
Buhayin sila ng Diyos mula sa mga patay sa harap ng buong mundo. Apoc 11: 3-12
C. Isang anghel ang mangangaral ng ebanghelyo. Maririnig siya ng lahat upang makagawa sila ng sinadya na pagpipilian.
Ito lamang ang oras sa kasaysayan ng tao nangyari ang ganoong bagay. Apoc 14: 6-7
D. Magkakaroon ng isang libro na magagamit na naglalarawan sa mga tao nang eksakto kung ano ang nangyayari, na nagsasabi
sa kanila kung ano ang mangyayari bago mangyari ito - ang Aklat ng Pahayag.
2. Ang resulta? Magkakaroon ng isang mahusay na pag-aani ng mga kaluluwa mula sa kapighatian. Marami ang magiging
naligtas sa pamamagitan ng pagkilala kay Hesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Bagaman marami ang mawawalan ng kanilang buhay, sila
ay babalik mula sa Langit upang mabuhay magpakailanman sa ipinanumbalik na tahanan ng pamilya. Apoc 7: 9-14; Matt 24:14

1. Ang pagkumpleto ng plano ng Diyos ay nagaganap sa loob ng isang panahon at maraming mga kaganapan ang nagaganap habang
ang tagal ng panahon na iyon. May posibilidad na pag-usapan ang mga tao tungkol sa indibidwal na mga tao at mga kaganapan. At nakukuha nila
nahuli sa mga detalye at nakaligtaan ang malaking larawan. Ang aming pokus ay dapat na sa huling resulta. Si Hesus ay
darating upang gawin ang mundong ito kung ano ang laging nilayon Niya na ito! Ang aming hinaharap ay maliwanag! II Alaga 3:13
2. Kailangan mong mapagtagumpayan ang katotohanan na ang mga oras ay lalong lumalakas na hamon. Ang system na
Ang paghahari ng antikrista ay ang pagse-set up ngayon habang ang mundo ay unting kumikilos patungo sa globalismo at malayo
mula sa Makapangyarihang Diyos tulad ng Siya ay nahayag kay Hesus. Mahirap panoorin at mahirap mabuhay.
3. Panatilihing tama ang iyong mga prayoridad. Hindi kami narito upang ayusin ang mundo; hindi ito maaayos dahil ang root problem
ay espiritwal. Narito kami upang masilaw ang ilaw ni Hesus upang ang maraming tao hangga't maaari ay makatipid
kaalaman tungkol sa Kanya. Dadalhin tayo ng Diyos sa kung ano man ang mauna hanggang sa mailabas Niya tayo. Higit pa sa susunod na linggo !!