ANG BAHA AT ANG PANANAKOP

1. Tinatalakay namin kung paano ito hindi maaaring maging kaso hindi nagbago ang Diyos. Ang Diyos ng Lumang Tipan ay
ang Diyos ng Bagong Tipan — pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Mal 3: 6; Heb 13: 8; I Cor 10: 4
a. Upang maunawaan nang maayos ang mga kilos ng Diyos sa Lumang Tipan, dapat nating isaalang-alang ang mga ito sa konteksto sa
kung saan isinulat ito at natukoy kung paano naririnig at naunawaan ng mga unang mambabasa kung ano
isinasaalang-alang namin ang nakakabahala na mga kaganapan.
b. Sa layuning iyon, tinitingnan namin ang mga prinsipyo ng interpretasyon na makakatulong sa amin na higit na maunawaan kung ano ang aming
basahin Tinalakay namin ang mga puntong ito hanggang ngayon.
1. Sa wikang Hebrew (ang wika ng Lumang Tipan) madalas na ginagamit ang mga causative na pandiwa sa a
mapagbigay na kahulugan. Sinasabing ang Diyos ay gumawa ng kung ano ang pinapayagan lamang Niya.
2. Isa sa pangunahing layunin ng Diyos sa Lumang Tipan ay upang ihayag ang Kanyang sarili sa isang mundo ng idolo
mga sumasamba bilang ang tanging Diyos. Samakatuwid, kinonekta Niya ang mga mapanganib na pangyayari sa Kanyang sarili na
Hindi Niya ang sanhi upang mapagtanto ng mga tao na Siya lamang ang Diyos at ang pinakadakilang kapangyarihan.
3. Ang Lumang Tipan ay pangunahin ang kasaysayan ng pangkat ng mga tao kung saan kanino napasok si Jesus
itong mundo. Bagaman ito ay isang talaan ng totoong mga kaganapan, marami sa mga kaganapang ito ay nangangahulugang may tiyak na
mga aspeto ng plano ng kaligtasan ng Diyos. I Cor 5: 7
c. Ang mga layunin ng Diyos ay palaging matubos. Kapag sinuri natin ang nakakagambalang mga pangyayari sa kasaysayan sa
Lumang Tipan sa konteksto kung saan nakasulat ang mga ito, nalaman natin na ang Diyos ay gumana upang makatipid sa halip
kaysa sirain ang mas maraming tao hangga't maaari.
2. Sa huling aralin tiningnan natin ang maraming sanggunian sa Bagong Tipan sa ilang kilalang mga insidente sa
Lumang Tipan upang matulungan kaming maunawaan kung paano narinig ng mga unang mambabasa ang mga ito. Judas 5-7; 11; II Alaga 2: 4-6
a. Parehong tinukoy nina Pedro at Jude ang henerasyon ng mga Israelita na napilitang gumala sa loob ng apatnapung taon
sa ilang at ang pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Tinukoy din ni Jude ang a
pangkat ng mga rebelde na namatay nang bumukas ang lupa at lunukin sila.
1. Ang dalawang apostol ay sumangguni sa mga pangyayaring ito sa konteksto ng huwad, hindi makadiyos na mga guro na
pumapasok sa mga simbahan at hinihimok ang mga mananampalataya sa kanilang mga erehe.
2. Bagaman ang mga kaganapan sa Lumang Tipan na binanggit nina Pedro at Jude ay mga pangyayari sa kasaysayan, sila rin
larawan ang pangwakas na kapalaran ng mga hindi maka-diyos - yaong mga tumatanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng
Si Jesus tulad ng ginawa ng mga huwad na guro.
b. Tinukoy din nina Pedro at Jude ang mga masasamang anghel na kasalukuyang nakakadena hanggang sa Impiyerno at Pedro
isinangguni ang pagbaha ni Noe. Sa araling ito titingnan natin ang pareho sa mga pangyayaring ito at
tasahin ang mga ito alinsunod sa mga prinsipyo ng interpretasyon na tinatalakay namin.

1. Gen 6: 1-4 — Upang pahalagahan ang nangyari dapat nating balikan ang mga araw bago ang pagbaha ni Noe. Ang mga anak na lalaki
ng Diyos kinuha ang mga anak na babae ng mga tao bilang asawa at ang unyon na ito ay gumawa higante. Ang mga anak ng Diyos ay mga anghel.
a. Nang isalin ang Lumang Tipan sa Griyego (ika-3 at ika-2 siglo BC, na kilala bilang
Septuagint), mga anak ng Diyos ay isinalin na mga anghel. Mas maraming mga modernong pagsasalin din ang naglalagay dito ng mga anghel o
mga anak ng Langit (Moffatt; NAB).
b. Ang mga anak ng Diyos ay unang binanggit sa Job, ang pinakamaagang aklat ng Bibliya (Job 1: 6; Job 2: 1). Diyos
lumikha ng isang host ng mga anghel na nilalang bago Niya nilikha ang tao at ang Aklat ng Job ay nag-uulat na ang mga anak ni
Ang Diyos (o mga anghel) ay nagalak nang nilikha ng Diyos ang mundo (Job 38: 7).

TCC — 1100
2
1. Ang salitang Hebreo na isinalin na mga anak ng Diyos ay bene elohim. Kung may alam ka tungkol sa Hebrew
mga pangalan para sa Diyos (Jehovah, Yaweh), kung gayon alam mo na ang isa sa kanila ay Elohim.
2. Ngunit ginamit din ng mga manunulat ng Lumang Tipan ang salitang ito para sa iba pang mga nilalang na hindi Diyos, kasama na ang mga diyos
at diyosa ng ibang mga bansa (Hukom 11:24; I Mga Hari 11:33), mga demonyo (Deut 32:17), at namatay
Samuel (I Sam. 28:13).
3. Ang term na elohim ay nagpapahiwatig ng tirahan. Ang Elohim ay nangangahulugang mga naninirahan sa espiritwal o
mundo na hindi nakikita. Ipinaaalam sa atin ng Bibliya na ang ilan sa mga anghel ay sumama kay Lucifer (Satanas) sa a
paghihimagsik laban sa Diyos (mga aralin para sa ibang araw). Ang mga anak ng Diyos na binanggit sa Gen 6: 2 ay
nahulog (rebelde) mga anghel.
c. Ang Jude 6 ay tumutukoy sa mga anghel na umalis sa kanilang unang pag-aari (mula sa isang salita na nangangahulugang simula) at kanilang sarili
tirahan (o tirahan): At ang mga anghel ay hindi iningatan— (alagaan, bantayan, at hawakan) ang kanilang sarili muna
lugar ng kapangyarihan ngunit inabandona ang kanilang tamang lugar ng tirahan (Amp); ay hindi nanatili sa loob ng mga limitasyon ng
awtoridad na binigyan sila ng Diyos ngunit iniwan ang lugar kung saan sila kinabibilangan (NLT).
1. Direktang ikinonekta ni Jude ang kanilang paghihimagsik sa kasalanan sa sekswal na ayon sa nagresulta sa Sodoma at
at pagkawasak ni Gomorrah. Judas 7
2. Parehong itinuro nina Jude at Pedro na ang mga anghel na ito ay itinapon sa Impiyerno at nakakulong hanggang
ang Araw ng Paghuhukom. II Alaga 2: 4
2. Ang unyon na ito sa pagitan ng mga nahulog na anghel at mga babaeng tao ay gumawa ng mga higante. Ang salitang Hebreo ay isinalin
mga higante ay nephilim, mula sa isang salita na nangangahulugang nahulog. Ang ilang mga salin sa Bibliya ay gumagamit ng salitang Hebrew sa kanilang
pagsasalin: Ang mga nephilim ay nasa lupa sa mga araw na iyon, at pagkatapos din (Gen 6: 4ESV).
a. Sinasabi ng Strong's Concordance tungkol sa salitang ito na nephilim: Ang mga nilalang na ito ay maliwanag na lumitaw sa mundo sa
sinaunang nakaraan kapag ang mga banal na nilalang ay nakipagsama sa mga kababaihan at mga nephilim (makapangyarihang kalalakihan at kababaihan
ng dakilang katanyagan) ang kanilang mga supling.
1. Mayroong pagtatalo sa mga iskolar ng Bibliya kung ang mga anghel ay maaaring o nakipagtalik
kasama ang mga kababaihan. Ginawa o kaya ng mga anghel na ito, malinaw na ang mga higanteng ito ay nagmula
sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang aktibidad na kinasasangkutan ng mga nahulog na anghel.
2. Mayroon tayong bilang ng mga halimbawa sa Lumang Tipan kung saan ang mga anghel ay nagpakita sa anyo ng mga tao (Gen
18: 1-8; Gen 19: 10-11). Alam natin ngayon na ang laman ay maaaring masira sa pamamagitan ng DNA (genome)
pagpapatakbo. Ang punto ay ang mga nahulog na anghel na ito ay sumira sa laman ng tao.
3. Ang mga ito ay hindi nakatutuwang teorya. Sinusuportahan ito ng orihinal na Hebreong teksto at tiniyak ng
sumusunod na henerasyon. Ang paniniwala sa isang higanteng lahi na ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa pagitan ng mga anghel
at ang mga kababaihan ay laganap sa mga Israelita at Gitnang Silangan, hanggang sa huling siglo na mga Hudyo
(kasama si Josephus, nabanggit na mananalaysay ng Hudyo noong panahon ni Hesus) at ang mga unang Kristiyano.
b. Gen 6: 4 — Ang mga supling ng mga unyon ng anghel at tao ay naging dakilang mga tao ng tanyag. Makapangyarihang dumating
mula sa isang salitang nangangahulugang malakas, isang mandirigma, isang malupit. Ang kilalang nangangahulugang kapansin-pansin na posisyon, katanyagan.
1. Ang Unger's Bible Dictionary ay tumutukoy sa mga higante (nephilim) bilang hindi likas na supling ginawa ng unyon
sa pagitan ng mga tao at mga anghel. Nakasaad dito na ang mga higante ay labis na masama at marahas.
2. Ito mismo ang sinasabi ng salaysay sa Bibliya. Kasunod sa paglitaw ng mga nephilim doon
ay isang paglaganap ng karahasan at matinding kasamaan sa mundo. Gen 6: 5
3. Ang impormasyong ito ay nauugnay sa kasalukuyan nating paksa sapagkat ang susunod na nangyayari (isang sakuna na pagbaha) ay tumataas
ang tanong: Paano papayagan ng isang mapagmahal na Diyos ang isang pagbaha ng mahabang tula na proporsyon na napawi ang lahat?
a. Anuman ang nangyari sa pagitan ng mga anak na lalaki ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao, radikal na aksyon sa bahagi ng
Naging kinakailangan ang Diyos. Sa konteksto ng pagkakaisa sa pagitan ng mga anak ng Diyos at ng mga anak na babae ng tao,
Sinasabi ng Gen 6:12 na ang lahat ng laman ay nasira (nasira, nawasak, napasama).
1. Ipinaalam sa atin ng Bibliya na ang mga nahulog na anghel ay hindi mapagkakalooban (mga aralin para sa ibang oras). Ang kanilang
ang mga supling ay kalahating tao at kalahating nahulog na anghel. Ang mga nilalang na ito ay hindi ganap na tao. Ang
ang linya ng dugo ng tao ay nasisira sa isang potensyal na hindi mapagkukunan.

TCC — 1100
3
2. Gen 6: 9 — Si Noe ay perpekto o walang kapintasan sa kanyang henerasyon. Walang alinlangan na ito ay tumutukoy sa kanya
tauhan, ngunit tumutukoy din ito sa katotohanang ang kanyang linya ng dugo ay hindi pa nadumihan.
A. Ito ay kritikal sa pagtubos sapagkat si Jesus ay darating sa linya ni Noe (Luc. 3:36; Gen
5: 3-29). Kung ang kanyang linya ng dugo ay nasira, ang plano ng pagtubos ay mawawalan ng bisa.
B. Maraming mga bagay sa Lumang Tipan na hindi maaaring ganap na maipaliwanag sa puntong ito
dahil wala kaming lahat ng mga detalye. Tandaan, ito ay kasaysayan ng pagtubos. Ang mga manunulat
ay hindi naitala at ipinaliwanag ang bawat detalye. Naitala nila ang mga kaganapan at mga taong nagpapahiwatig
nakatipid na impormasyon.
b. Kapag nakakita kami ng mga kaganapan sa Lumang Tipan na gumugulo sa atin, kailangan nating maghanap ng mga ituturing na puntos.
Ang Diyos ay hindi gumagana upang sirain ang mga tao. Ang Kanyang hangarin ay at makatipid ng maraming makakaya Niya. II Alaga 3: 9
1. Ang lupa ay sira at napuno ng karahasan. Nasira ba ang linya ng dugo ng lahat? Malamang
hindi Karaniwan sa Lumang Tipan para sa mga manunulat na gumamit ng malawak na paglalahat hindi
inilaan upang maging tumpak, ngunit upang magbigay ng isang punto. Mayroong mga tao na maaaring matubos.
2. Hindi agad kumilos ang Diyos, naghintay Siya ng 120 taon. Nakita ng mga tao si Noe na nagtatrabaho sa Arka, ang ilan
posibleng nagtatrabaho para sa kanya. Ipinangaral niya ang katuwiran sa panahong ito. Gen 6: 3; II Alaga 2: 5
A. Si Enoch ay nangaral sa panahong ito at biglang nawala, isang patotoo ng pagliligtas
mula sa pagkawasak na nagmula sa pagtanggi sa Diyos. Gen 5: 21-24; Heb 11: 5; Judas 14-15
Ang anak na lalaki ni Enoch, si Methuselah, ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa iba pa sa Bibliya (969 taon) at sa kanya
pangalan ay nangangahulugang: pagkatapos niya, ang baha.
3. Ang mga taong tunay na nakakilala kay Adan ay buhay sa buhay ni Noe. Naririnig nila
Pinag-uusapan ni Adan ang tungkol sa Diyos, sa Hardin ng Eden, at sa mundo bago ang kasalanan. Methuselah (Noe
lolo) ay buhay sa huling 243 taon ng buhay ni Adan. Ang apo ni Adan na si Enos ay namatay
noong si Noe ay 98. Ang ama ni Noe, si Lamech, ay buhay sa huling 50 taon ng buhay ni Adan.
c. Ilan sa mga sinabi sa kamatayan ang naroon sa mga taong nakabitin mula sa mga punungkahoy bilang baha
rosas? Malalaman natin pagdating sa Langit.

1. Bago tumawid ang Israel sa Ilog Jordan at pumasok sa Canaan, inatasan sila ni Moises na lipulin sila.
a. Ang Destroy ay isang salita na nangangahulugang ang kumpletong paglalaan ng mga bagay o tao sa Panginoon, alinman sa pamamagitan ng
pagsira sa kanila o pagbibigay sa kanila bilang isang handog. Deut 7: 2
b. Nang makarating sila sa Jerico, ang unang lungsod na nakipaglaban, pinatay nila (nawasak, parehong Hebreong salita) lahat
ang mga kalalakihan at kababaihan (bata at matanda) pati na rin ang lahat ng mga hayop. Josh 6:21
1. Paano ito magagawa ng isang mapagmahal na Diyos? Ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng mga nephilim.
Walang orihinal na nephilim na nakaligtas sa baha. Nakulong sila sa ilalim ng mundo (II Alaga 2: 4;
Judas 6). Ngunit, ang iba ay muling lumitaw pagkatapos ng pagbaha.
2. Mayroong mga nephilim sa mundo kapwa bago at pagkatapos ng baha. Gen 6: 4 —Kung ang mga anak ng Diyos
napunta sa mga anak na babae ng mga tao ay maaaring isalin "tuwing" na nagmumungkahi na mayroong a
pag-uulit ng aktibidad bago ang pagbaha.
2. Bilang 13:33 —Maaari mong tandaan na nang makarating ang Israel sa Canaan apatnapung taon na ang nakalilipas, ang mga espiya ay ipinadala sa
lupa Iniulat ng mga tiktik ang nakakakita ng mga higante (nephilim), ang mga anak na lalaki ng Anak na nagmula sa mga higante. Ang
Ang mga Anakim ay nagmula sa nephilim at nagkalat sa buong Canaan.
a. Bilang 13: 32 — Iniulat ng mga tiktik na ang lahat ng mga tao na nakita nila ay “napakalaki” (NLT). Ito ay karaniwan
sa Lumang Tipan para sa mga manunulat na gumamit ng malawak na paglalahat na hindi inilaan upang maging tumpak, ngunit sa
Gumawa ng punto. Sinasabi namin: Nagkakahalaga ng isang milyong dolyar kung ang ibig sabihin ay napakamahal.
b. Ang wika sa orihinal na teksto ay nagpapahiwatig ng mga ispiya na iniulat na nakakita sila ng hindi karaniwang mga malalaking tao

TCC — 1100
4
saan man sila magpunta, kasama ng iba pang mga tribo, tulad ng mga Amalecite, Hittite, Jebusites, Amorites, at
Canaanites (Blg 13: 29). Ang mga linya ng dugo na iyon ay kailangang puksain (Deut 7: 1-2).
3. Maaari naming gawin ang isang mas mahabang pag-aaral ng pagkakaroon ng mga higante sa Canaan (ang Bibliya ay may bilang ng
mga sanggunian), ngunit hindi pinapayagan ng oras. Isaalang-alang lamang ang ilang mga halimbawa.
a. Nang lumapit ang Israel sa Canaan upang makapasok sa lupain, naglakbay sila sa silangang bahagi ng Ilog Jordan.
Sa kanilang paglipat sa hilaga, dumaan ang Israel sa iba`t ibang mga lupain ng tribo, na ang ilan ay nasa ilalim ng
kapangyarihan ng mga nephilim bloodline. Hindi lahat sa kanila ay hindi pangkaraniwang matangkad, bagaman sila ay
konektado sa mga higante. Deut 2: 8-12; 17:23
1. Deut 2: 26-37 — Humiling ang Israel ng pahintulot mula kay Sihon, ang Amorite na hari ng Heshbon na pumasa
sa pamamagitan ng kanyang lupain patungo sa Canann. Sinasabi sa atin ng Amos 2: 9 na siya ay hindi pangkaraniwan ang tangkad. Sihon
tumangging pahintulutan ang Israel na dumaan sa kanilang lupain at sumunod ang isang labanan. Nagwagi ang Israel at
nawasak ang lahat — kalalakihan, kababaihan, at bata.
2. Deut 3: 1-11 — Ang Israel ay lumipat kay Og, ang hari ng Basan at winasak siya at ang kanyang bayan.
Si Og ang huling higante sa lugar. Mayroon siyang isang malaking kama (13 talampakan ng 6 talampakan) na nasa paligid pa rin
nang isinulat ang teksto na ito.
b. Matapos talunin ang Jerico ay lumipat ang Israel sa bahagi ng lupain na napatiktik apatnapung taon na ang nakalilipas.
1. Si Joshua ay unang pumunta sa timog patungo sa burol na rehiyon ng Judea. Nag-target siya ng mga lugar kung saan mayroon ang mga tiktik
Nakita ang mga higante, ang mga anak ng Anakim, upang sirain ang linya ng dugo. Josh 8:26; 10:28; 35; 40; atbp.
2. Pagkatapos si Joshua ay nagpunta sa hilaga. Nilinaw ng Josh 11: 21-23 na siya ay sumusunod sa mga Anakim. Ang ilan
Ang mga Anakim ay naiwan sa Gaza, Gath, at Asdod (mga lungsod ng Pilisteo). Ang linya ng dugo ay nakaligtas
hanggang sa araw ni Haring David.
A. Si Goliath ay nagmula sa Gath, isang labi ng mga Anakim (I Sam 17: 4). Dalawang higanteng Pilisteo ang
nabanggit sa II Sam 21: 16-20, isa na may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paa.
B. Si Goliath lamang ang mayroon kaming mga sukat para sa: 6 na siko at isang span. May ilan
pagtatalo sa haba ng isang span at isang siko - 6 talampakan 6 pulgada hanggang 9 talampakan 9 pulgada. Anim at a
kalahating talampakan ay sobrang tangkad para sa oras na iyon — isang higante. Ang average na taas sa araw ng
ang mga patriyarka (Abraham, Isaac, Jacob) ay mga 5 talampakan.
4. May mga napatay ba na hindi nagmula sa Anakim? Malamang. Sa mga taong bumagsak na mundo
mamatay nang hindi patas sa digmaan. Ngunit ang punto ay wala sa ito ang di-makatwirang pagpatay sa isang pangkat ng mga tao
na naglingkod sa isang mapaghiganti, galit na Diyos. Ito ay ang pangangalaga sa linya ng pagtubos kung saan pinagtagumpayan ni Jesus
ay darating sa mundong ito.
a. Deut 20: 11-18 — Ang pangkalahatang tuntunin na ibinigay sa Israel ay upang kumuha ng mga bihag, maliban sa kabilang sa pito
mga bansa ng Canaan — Mga Hititeo ng Amorite, mga Canaanite na Perizzite, Hivites, Jebusties — ang mga tribo kasama
dugong nephilim.
1. Mayroong mga pagkakataon na ang mga taong hindi nephilim ay naligtas, tulad ng Rahab sa Jerico (Josh 6:17)
at ang mga Gabaonita na nagpanggap na nagmula sa malayo at niloko ang Israel (Josh 9).
2. Parehas ay mga halimbawa ng mga nahulog na tao na napaligtas sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos.
b. Palaging tandaan na ang mga likas na tao ng lupain ay hindi inosente. Ang lahat ay nagkasala ng kasalanan
sa harap ng isang banal na Diyos — tulad natin. Partikular na nabawasan ang kanilang kultura.
1. Ipinakita ng mga talaan ng arkeolohiko ang kanilang mga diyosa na may mga ahas na nakabalot sa kanila sa masasamang sekswal
mga postura Ang kanilang mga templo ay sentro ng bisyo kasama ang mga pari na pampam at mga patutot na pari.
Nakipagtalik sila sa mga hayop at sinunog na buhay ang mga bata sa kanilang mga dambana.
2. Ngunit ang Diyos ay matiyaga sa kanila. Nagbigay siya ng mahuhulaan na mga babala sa kung ano ang naghihintay sa kanila (pagtanggal
mula sa lupain) hanggang kay Noe (Gen 9: 22-27) at Abraham (Gen 15: 13-16).