NOONG ARAW NA IYON

1. Nang narito si Jesus dalawang libong taon na ang nakakalipas, ipinangako Niya sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay babalik sa isang araw
sa mundo.
a. Bago Siya napako sa krus, sinabi ni Jesus na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay markahan ng
lalong naghahamon na mga pangyayari, na ang ilan ay inihambing Niya sa mga sakit sa pagsilang. Ang pandemikong ito at nito
kaugnay sa sosyal, pang-ekonomiya, at pampulitika na pagsasama ay isang kapanganakan sa kapanganakan. Matt 24: 6-8
b. Upang mapalaya mula sa takot at puno ng pananampalataya sa lalong mahirap na mga oras na hinaharap sa atin, kailangan natin
maunawaan kung bakit babalik si Jesus. Babalik siya upang makumpleto ang plano ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya
na Siya ay mabubuhay magpakailanman sa mapagmahal na relasyon sa isang perpektong mundo.
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ginawa niya
ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Gayunpaman, kapwa ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay mayroon
napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; atbp.
2. Ni ang sangkatauhan o ang mundong ito ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos. Ang mga tao ay hindi nakakwalipika para sa pagka-anak
dahil sa ating kasalanan, at ang tahanan ng pamilya ay binuhusan ng sumpa ng katiwalian at kamatayan na
gawin ang buhay na labis na nagpapakahirap.
A. Si Jesus ay naparito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas upang magbayad para sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa ating lugar sa
Krus. Sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay binuksan ni Jesus ang daan upang maging ang mga makasalanan
nabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Juan 1: 12-13
B. Si Jesus ay muling darating upang linisin ang mundo sa lahat ng katiwalian at kamatayan, ibalik ito sa isang fit
magpakailanman tahanan para sa pamilya, at maitatag ang Kanyang nakikitang walang hanggang kaharian sa mundo. Ang
Tinawag ng Bibliya ang tahanan ng pamilya na bagong lupa — ang planetang ito ay nabago at naimbak. Isa 65:17
2. Sa nagdaang 30 taon o higit pa ang pagbibigay diin sa maraming mga lupon ng simbahan ay halos buong buhay na ito at
kung paano mapalad ito. Kami ang mas masahol pa rito sapagkat masama kaming handa para sa mga oras na tinitirhan natin.
Upang maisagawa ito sa mga susunod na taon kailangan natin ng isang walang hanggang pananaw.
a. Ang isang walang hanggang pananaw ay nabubuhay na may kamalayan na mayroong higit sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito-at ang
mas malaki at mas mahusay na bahagi ay hinaharap pagkatapos ng buhay na ito. Ang isang walang hanggang pananaw kinikilala ang walang hanggang mga bagay
higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang mga bagay sa buhay na ito.
b. Ang isang walang hanggang pananaw ay ginagawang madali upang harapin ang buhay na ito. Si apostol Paul ay tumawag sa kanya
maraming mga paghihirap panandalian at magaan dahil alam niya na kung ano ang hinaharap pagkatapos ng buhay na ito ay mas mahusay.
II Cor 4: 17-18; Rom 8:18

1. Heb 10:25 - Ang talatang ito ay madalas na ginagamit upang suportahan ang ideya na ang mga Kristiyano ay dapat na regular na magsimba. Ako
maniwala na ang mga Kristiyano ay dapat magtipon-tipon sa pagsamba. Ngunit hindi talaga iyon ang punto ni Paul.
a. Una, ang simbahan na alam at isinasagawa natin ay wala pa. Walang mga gusali ng simbahan.
Ang mga naniniwala ay pangunahing nagtitipon sa mga tahanan. Pangalawa, isinulat ni Paul ang sulat na ito sa totoong mga tao para sa isang tukoy
katwiran at hangarin. At ang talatang ito ay nagsasalita sa hangaring iyan.
1. Sumulat siya sa mga kalalakihan at kababaihan ng mga Judio na kinilala si Jesus bilang Mesiyas (Tagapagligtas), ngunit
nakakaranas ng pagtaas ng presyon mula sa mga hindi naniniwala na mga Hudyo na talikdan si Hesus at ang Kanyang sakripisyo.
Sinulat ni Paul ang buong sulat upang hikayatin silang manatiling tapat kay Jesus anuman ang mangyari.
2. Pansinin na ang agarang konteksto ng kanyang pahayag ay ang katotohanan na si Jesus ay babalik: Hindi

TCC — 1079
2
pag-abandona sa pagtitipon ng ating mga sarili, tulad ng kaugalian ng ilan; ngunit pinayuhan ang isa
iba pa at higit pa, tulad ng nakikita mo ang araw na papalapit (Heb 10:25, KJV); At huwag nating hayaan
napapabayaan ang aming pagpupulong, tulad ng ginagawa ng ilang tao, ngunit hinihikayat at binalaan ang bawat isa, lalo na
ngayong malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik (Heb 10:25, NLT).
A. Ang term na pangalawang pagparito ay hindi umiiral sa oras na iyon sa paraan ng paggamit natin ngayon. Nagsalita sila
ng Araw ng Panginoon, isang katagang nagmula sa mga Propeta ng Lumang Tipan.
B. Sa mga sulatin ng mga propeta ang Araw ng Panginoon ay tumutukoy sa isang darating na oras kung kailan ang Panginoon
ay darating upang makitungo sa mga hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay manirahan kasama nila. Joel 2: 1;
11; 28-31; 3: 14-21; atbp.
b. Ang mga propeta ay hindi malinaw na ipinakita na magagawa ng Panginoon ang tatlong bagay sa pamamagitan ng dalawa
magkakahiwalay na pagdating. Ang ilang mga hula sa Lumang Tipan ay talagang tumutukoy sa pareho at una
pangalawang pagdating ng Panginoon sa parehong talata. Isa 9: 6
2. Inatasan ni Paul ang kanyang mga mambabasa na payuhan (hikayatin at bigyan ng babala) ang bawat isa sa kanilang nakikita ang araw ng Panginoon (o
ang pagbabalik ni Hesus) papalapit. Ang kanyang buong liham ay isang payo, ngunit pansinin ang maraming puntos na kanyang sinabi
ang natitirang bahagi ng kabanata 10.
a. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nakaranas na ng panunuya sa publiko, pambubugbog, kulungan, at pagkawala ng ari-arian sa
ang mga kamay ng kanilang mga kababayan.
b. Ipinaalala sa kanila ni Paul na nalampasan nila ang mga hamon na iyon sapagkat alam nilang may higit pa sa
buhay kaysa sa buhay lamang na ito at kung ano ang mawala sa iyo sa buhay na makakabalik ka sa buhay na darating.
1. Heb 10: 34 — Kung ang lahat ng iyong pag-aari ay kinuha mula sa iyo, tinanggap mo ito nang may kagalakan. Alam mo
mayroon kang mas mahusay na mga bagay na naghihintay para sa iyo sa kawalang-hanggan (NLT): isang mas mahusay na pag-aari at isa kung saan ka
ay panatilihin magpakailanman (Pangunahing).
2. Heb 10: 35-37 — Huwag itapon ang tiwala sa Panginoon na ito, anuman ang mangyari.
Alalahanin ang malaking gantimpala na hatid nito sa iyo ... Para sa kaunting sandali lamang, darating ang darating
at hindi maantala (NLT).
3. Ang kawalang-hanggan ay tumutukoy sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ang mas mahusay na mga bagay sa buhay na iyon (ang gantimpala) isama ang
kasalukuyan hindi nakikita Langit kasama ang muling pagkabuhay ng aming mga katawan at isang pagbabalik sa bagong lupa
(ang mundong ito ay nagbago at naibalik) upang mabuhay magpakailanman. Wala nang magnakaw o sasakit sa atin muli.
c. Sa pagtatapos ng naunang kabanata, hinimok ni Paul ang kanyang mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng malaki
larawan Babalik si Jesus upang makumpleto ang plano ng Diyos, ang Kanyang plano ng pagtubos.
1. Heb 9: 26 — Siya (Jesus) ay dumating nang isang beses sa lahat ng oras, sa pagtatapos ng panahon, upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan
magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan para sa atin (NLT).
2. Heb 9: 28 — Siya ay babalik muli ngunit hindi sa kamatayan kasama ng ating mga kasalanan (NLT)… ngunit upang mabuo
kaligtasan sa mga may sabik, patuloy at matiyagang naghihintay at umaasa sa kanya
(Amp).
3. Kasama sa buong kaligtasan ang pag-update ng mundo na ibabalik ito sa isang fit na tahanan na walang hanggan
Diyos at ang Kanyang pamilya. Kasama sa buong kaligtasan ang pagkabuhay na muli ng katawan upang ang mga naniwala
Si Jesus ay maaaring mabuhay muli sa lupa. Kasama sa buong kaligtasan ang wala nang kalungkutan, wala nang sakit, wala na
kamatayan — wala nang luha ng kalungkutan, luha na lamang ng kagalakan! Rev 21-22 (maraming mga aralin para sa ibang oras).
3. Ang mga tao kung kanino unang dumating si Jesus dalawang libong taon na ang nakakalipas ay namuhay na may kamalayan na sa kasalukuyan
ang edad - kung saan ang buhay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos na mangyari ito dahil sa kasalanan - ay magtatapos.
a. Ang mga unang Kristiyano ay namuhay nang may kamalayan na babalik si Jesus at binigyan sila ng pag-asa
tumayo ng malakas sa gitna ng anumang dumating. Nagkaroon sila ng walang hanggang pananaw at sila
hinimok ang kanilang sarili sa kung ano ang hinaharap sa buhay pagkatapos ng buhay na ito.
b. Mayroon ka bang sapat na tumpak na impormasyon upang hikayatin ang iyong sarili o sinumang may katotohanan na
Si Jesus ay babalik kaagad? Nakalulungkot, napakakaunting mga Kristiyano ang kulang sa lugar na ito.
1. Ang alam nila ay natakot sa kapangyarihan ng diyablo (ang Antikristo, marka ng hayop,

TCC — 1079
3
bagong kaayusan sa mundo) o takot sila sa poot ng Diyos na babagsak sa mga tao.
2. Ang iba ay labis na nakatali sa buhay na ito na hindi nila nais na iwanan ito. Mali silang naniniwala
na ang buhay pagkatapos ng buhay na ito ay magiging mga alpa at ulap sa Langit at isang transparent, hugis na cube na lungsod
na walang araw, buwan o dagat na tinawag na bagong lupa.
3. (Para sa tumpak na impormasyon tungkol sa darating na buhay basahin ang aking libro: Ang Pinakamagandang darating Pa: Ano
Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Langit. Magagamit ito sa Amazon at bilang isang ebook.)

1. Mga AD 50 Si Paul ay nagtungo sa lungsod ng Tesalonica (sa hilagang Greece ngayon). Nangaral siya sa
ang lokal na sinagoga sa tatlong araw ng Sabado. Ginamit niya ang Mga Tipan ng Banal na Tipan upang patunayan na si Jesus ay
ang ipinangakong Mesiyas at ang Kanyang pagdurusa, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ay katuparan ng hula.
a. Ang ilang mga Hudyo ay napaniwala, kabilang ang isang malaking bilang ng mga kalalakihan at kababaihan ng Greek (nag-convert sa
Hudaismo). Pinasigla ng mga pinunong selos na Hudyo ang isang nagkakagulong mga tao na naghahanap kina Paul at Silas at ang bago
ipinadala ng mga mananampalataya ang mga kalalakihan sa susunod na bayan. Gawa 17: 1-9
1. Sumulat si Paul ng isang liham sa mga taga-Tesalonica upang hikayatin silang manatiling tapat kay Jesus sa kabila ng
ang mga pag-uusig na sumiklab sa kanilang lungsod. Alam natin mula sa kanyang liham kung ano ang ipinangaral ni Paul
ang mga taong ito at kung paano sila tumugon sa tatlong maikling linggo na kasama niya sila. (Paul
ipinahayag ang parehong mensahe saan man siya magpunta. I Cor 4:17)
2. I Tes 1: 9-10 — Inatasan sila ni Paul na tumalikod sa mga idolo upang maglingkod sa Buhay at Tunay na Diyos at
maghintay ng hinihintay para sa Kanyang Anak na si Hesus, na binuhay ng Diyos mula sa pagkamatay. Ipinaalam ito sa kanila ni Paul
Iniligtas tayo ni Jesus mula sa darating na poot. Binanggit ni Paul sa dalawa pang lugar na tayo
iniligtas kami mula sa darating na poot (I Tes 5: 9; Rom 5: 9).
b. Mayroong poot at paghatol na nauugnay sa ikalawang pagparito ni Hesus. Ang paksang ito ay masyadong malaki upang
talakayin ngayon. Ngunit kailangan naming gumawa ng ilang mga puna.
1. Ang paksa ng poot ng Diyos ay nakakatakot sa mga tao na hindi dapat matakot. Narinig ko ang ibang taos-puso ngunit
mga maling Kristiyano na inaangkin na ang pandemikong ito ay poot at paghatol ng Diyos. Alam ko ang ilan
na iniisip na ang anghel ng kamatayan na dumadaan sa mundo at kailangan nilang itago ang kanilang sarili dahil
ng kung ano ang darating. Wala sa mga iyon ang tumpak (na may ganap na paggalang sa mga naniniwala dito).
2. Ang pag-iisip ng poot ng Diyos ay nakakatakot sa maraming taos-pusong mga Kristiyano na gumagawa ng kanilang makakaya upang maglingkod
Diyos ngunit may kamalayan na sila ay nabagsakan pa rin sa ilang mga lugar.
3. Upang maging nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan mong malaman kung ano ang poot ng Diyos, bakit ito
naaayon sa isang mabuting Diyos, at kung paano ito nakakaapekto at hindi nakakaapekto sa iyo.
2. Ang Diyos ay matuwid at ang Diyos ay makatarungan. Ang salitang matuwid ay nagmula sa salitang ugat na nangangahulugang tama o
pagiging tama Nangangahulugan ito ng walang bahid na pag-uugali, tamang pagkilos, at integridad. Ang hustisya ay ginagamit sa Banal na Kasulatan upang ibig sabihin
kung ano ang tama o dapat. Ang hustisya ay tungkol sa paggawa ng tama. Ang mga salitang matuwid at
ang hustisya ay madalas na ginagamit nang magkasingkahulugan sa Bibliya. Tama ang Diyos at laging ginagawa ng Diyos ang tama.
a. Ang galit ay matuwid at makatarungang tugon sa kasalanan. Ang poot ng Diyos ay hindi isang emosyonal na pagsabog sa
bumagsak na sangkatauhan. Nagpahayag siya ng poot dahil tama.
b. Nauunawaan nating lahat na ang hustisya ay gumagawa ng tama, na nagbibigay sa mga tao ng nararapat sa kanila. Kung may tao
gumawa ng isang karumal-dumal na krimen walang sinuman ang mapataob kapag ang naaangkop na parusa ay naabot.
1. Lahat ng tao ay nararapat sa poot ng Diyos sapagkat lahat ay nagkasala. Upang maging totoo sa Kanya
matuwid at makatarungang kalikasan ang Diyos ay dapat parusahan ang kasalanan.
2. Ang makatarungan at matuwid na parusa sa ating kasalanan ay kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Kung ito
nagpapatupad ng parusa, ang plano ng Diyos para sa isang pamilya ay hindi magaganap.
c. Ang Diyos ay gumawa ng isang paraan upang maisakatuparan ang hustisya hinggil sa ating kasalanan at mayroon pa ring mga nahulog na kalalakihan at kababaihan bilang
mga anak na lalaki at babae na hindi nilabag ang Kanyang matuwid na kalikasan.

TCC — 1079
4
1. Sa Krus Si Hesus ang pumalit sa atin at kinuha ang parusa sa ating kasalanan sa Kaniya. Ang makatarungan at
matuwid na poot na dapat sana’y dumating sa atin ay napunta kay Hesus. Natupad ang hustisya sa
alang sa iyong kasalanan.
2. Ang matuwid na poot ng Diyos tungo sa kasalanan ay naipahayag ngunit dapat mong tanggapin ang ekspresyong iyon sa
utusan na ang Kanyang poot ay alisin mula sa iyo. Kung tinanggap mo si Hesus at ang Kanyang sakripisyo, kung gayon
wala nang galit para sa iyong kasalanan.
3. Kung hindi mo naibigay ang iyong buhay kay Jesus kung gayon naghihintay sa iyo ang poot ng Diyos kapag namatay ang iyong katawan.
Pinili mong mabuhay nang hiwalay sa Kanya sa buhay na ito, at ang paghihiwalay na iyon ay hindi na mababalik
sa pagkamatay. Juan 3:36; II Tes 2: 8-9
3. Si Jesus ay babalik upang alisin mula sa sanlibutang ito ang lahat ng nasirang at lahat na pinapinsala sa gayon ang sa Diyos
plano para sa isang pamilya ay maaaring makumpleto. At iyan ay isang mabuting bagay. Maraming mga puntos na dapat nating gawin
na may kaugnayan dito, at gagawin namin ito sa susunod na mga aralin. Sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang Diyos ay hindi nagwawakas ng poot at paghatol sa batayan ng kasalanan-napunta kay Hesus sa Krus.
Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao para sa kasalanan sa buhay na ito ay pinapayagan Niya silang umani ng mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan.
(Maraming mga aralin para sa ibang oras.)
1. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kalalakihan at kababaihan sa awa. Binibigyan Niya tayo ng panghabang buhay na magsisi (II Alaga 3: 9)
Sa habang buhay na iyon, ipinakita sa kanila ng Diyos ang kabaitan at binibigyan sila ng patotoo tungkol sa Kanyang Sarili (Lukas 6:35;
Matt 5:45; Gawa 14: 16-17; Rom 1:20)
2. Ang Diyos ay nagbigay sa mga tao ng isang layunin na pagpapakita ng Kanyang walang kondisyon na pagmamahal sa tao. Habang
makasalanan tayo Si Cristo ay namatay para sa atin. Juan12: 32; I Juan 4: 9-10; Rom 5: 8; 10
b. Si Hesus Mismo ang nagsabi na sa pagtatapos ng panahong ito: Ako, ang anak ng Tao, ay magpapadala ng aking mga anghel, at sila ay magpapadala
alisin mula sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa ng kasamaan ... kung gayon ang mag-Diyos ay sisikat
tulad ng araw sa Kaharian ng kanilang Ama (Matt 13: 41-43, NLT). Ang katiwalian dahil sa kasalanan ay tinanggal
mula sa kaharian ng Diyos inalis ang isa sa dalawang paraan.
1. Sa pamamagitan ng pagbabago: Ang mga makasalanan ay nabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Diyos kapag sila ay naglagay ng pananampalataya kay Kristo at ang Kanyang sakripisyo sa Krus.
2. Sa pamamagitan ng pagtanggal: Ang mga makasalanan ay tuluyang naalis sa presensya ng Diyos at ng Kanyang pamilya at
inako sa isang lugar na tinawag na pangalawang kamatayan. Pahayag 20:14
c. Si Hesus ang pamantayan kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay hahatulan, ang pamantayan kung saan ang hustisya ay magiging
nag-met out. Kung tinanggap mo Siya, para sa iyo, ang katarungan ay nangangahulugang gantimpala. Kung tinanggihan mo
Siya, ang hustisya ay mangangahulugan ng walang hanggang paghihiwalay sa Kanya.

1. Alalahanin kung ano ang tungkol sa Araw ng Panginoon (ang pinakamaagang pangalan para sa ikalawang pagparito). Ang Panginoon
ay darating upang makitungo sa mga hindi maka-Diyos, iligtas ang Kanyang mga tao, at pagkatapos ay manirahan kasama nila magpakailanman.
2. Sa pamamagitan ng Kaniyang pagsakripisyo na kamatayan sa Krus ay ginawang posible ni Jesus para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging Diyos
mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
3. Hikayatin ang iyong sarili at ang iba pa na may tumpak na impormasyon tulad ng nakikita mong papalapit na ang Araw na iyon. Ang ating kinabukasan
ay maliwanag, at dadaan tayo ng Diyos hanggang sa mailabas Niya tayo.